Aarhus og København

Efteruddannelse for godkendte revisorer ansat uden for revisionsbranchen

  • Share

Vi udbyder igen i 2019 EY’s efteruddannelse for godkendte revisorer ansat uden for revisorbranchen.

Efteruddannelsen omfatter den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse. Som noget helt nyt har vi valgt at afholde kurset to gange – i Aarhus og København, og vi har valgt at afholde de to arrangementer med blandet deltagelse af godkendte revisorer uden for branchen og godkendte revisorer ansat i EY.

Vi tror på, at det vil skabe en god dynamik med dialog og endnu flere eksempler fra det praktiske arbejde som revisor.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til vores nye koncept.
 

Den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse

Den obligatoriske del af efteruddannelsen er specifikt tilpasset godkendte revisorer med fokus på faglige emner, der dækker de obligatoriske fagområder inden for revisors erklæringsvirksomhed, dvs. revision, regnskab og skat.

Der lægges i undervisningen op til dialog og diskussion af de faglige emner, som formidles af vores specialister inden for de respektive fagområder, samt af eksterne foredragsholdere.
 

Program

Årets program for EY's efteruddannelse for godkendte revisorer uden for revisionsbranchen fokuserer på den seneste udvikling og tendenser inden for revisors virkefelt med særligt fokus på den seneste lovgivning og fortolkninger m.v. inden for revision, regnskab og skat.

Inden for revision vil vi bl.a. give en status på udviklingstendenser og ny lovgivning, herunder den seneste udvikling inden for revisoransvar og revisorafgørelser. Vi følger også op på den teknologiske udviklings indvirkning på revisionsprocessen, idet dette er et område, der er inde i en hastig udvikling og som kan ændre revisors måde at tilgå revisionen på betydeligt i fremtiden. Herudover vil vi komme ind på revisors rolle, både i forhold til GDPR og hvidvask og følge op på den seneste udvikling inden for tilsyn med revisionskomitéer. Endelig vil vi give en opdatering på uafhængighed, herunder udvidet PIE-definition, Code of Ethics og 70 %-cap.

Inden for regnskab vil vi give en status på de nyeste krav og vejledninger vedrørende CSR og mangfoldighed og i øvrigt drøfte praktiske regnskabsmæssige problemstillinger med og fortolkninger af årsregnskabsloven. Herunder vil vi komme ind på selskabsretlige forhold med relevans for årsrapporten og den nye ferielov. Vi vil også løfte sløret for forventet kommende ajourføring til årsregnskabsloven. Erhvervsstyrelsen vil i denne forbindelse deltage i en dialog om deres erfaringer med årsregnskabsloven og give en status på deres forventninger til den fremtidige regnskabsregulering i Danmark.

I forhold til IFRS-aflæggere vil vi følge op på de ændringer, der træder i kraft i 2019 med fokus på leasing. Vi vil også i dialog med Erhvervsstyrelsen drøfte regnskabskontrolafgørelser og kommende fokusområder i regnskabskontrollen. Endelig ser vi på de væsentligste ændringer, der på det seneste sker på børsområdet, bl.a. med det nye aktionærrettighedsdirektiv, der skal implementeres i dansk lov senest i 2019.

skatteområdet vil vi fokusere på den seneste udvikling inden for transfer pricing-området og nyeste lovgivning og praksis inden for selskabsskat, personskat samt moms og afgifter. Herunder vil vi komme ind på nogle af de mulige skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser og udfordringer for virksomhederne, som kan forventes at opstå som følge af BREXIT. 

Se programmet for efteruddannelsen (pdf, 381 kB), der gennemføres af EY's specialister på de respektive områder.

Den foreløbige fordeling af emnerne på kursernes to dage er*: 

11. september Aarhus Kl. 9.00 - 17.00 Revision
  Kl. 17.00 - 19.00  Regnskab - del 1

12. september Aarhus Kl. 8.30 - 12.30 Skat
  Kl. 12.30 - 18.30 Regnskab - del 2

 

25. september København Kl. 9.00 - 17.00 Revision
  Kl. 17.00 - 19.00 Regnskab - del 1

26. september København Kl. 8.30 - 12.30 Skat
  Kl. 12.30 - 18.30 Regnskab - del 2

* Der kan i det endelige program ske ændring i rækkefølgen.
 

Undervisere

Undervisningsteamet består af vores specialister inden for de respektive fagområder samt af eksterne foredragsholdere.
 

Efteruddannelsestimer

Kurset kvalificerer til følgende timeantal inden for de obligatoriske fagområder:

Revision 8
Regnskab 8
Skat 4
Timer i alt 20

Kurset svarer således til 1/3 af det obligatoriske timeantal, der skal opnås inden for de obligatoriske fagområder inden for den 3-årige periode, der løber fra den 1. januar 2018 – 31. december 2020.
 


Dokumentationskrav

Du modtager et deltagerbevis til brug for dokumentation ved elektronisk indberetning til Erhvervsstyrelsen.


 

Individuelle efteruddannelseskurser inden for "revisors virkefelt"

Ud over den obligatoriske del af efteruddannelsen udbyder EY løbende en række seminarer og kurser inden for "revisors virkefelt", dvs. seminarer og kurser, der relaterer sig til fagområder, som kræves for at bestå eksamen som godkendt revisor og som derfor kvalificerer til efteruddannelsestimer.

Disse kurser og seminarer, som typisk bliver udbudt til en bredere målgruppe end godkendte revisorer ansat uden for revisorbranchen, spænder vidt og omfatter bl.a. emner inden for skat, regnskab, revision, Corporate Governance, børsforhold m.v. Vi udbyder også virksomhedsspecifikke workshops, hvor emner og indhold er tilpasset den enkelte virksomheds konkrete problemstillinger, udfordringer og muligheder.

Nogle af kurserne vil blive udbudt gratis, eksempelvis EY's årlige regnskabsseminarer samt vores aktuelle faglige morgenmøder, der afholdes efter behov, afhængigt af "hvad der er oppe i tiden", mens de øvrige kurser vil variere i pris afhængigt af kursustype- og længde.

Se oversigt over udbudte seminarer.