Assurance Services

  • Share

Artikler

 

IASB har udsendt forslag til midlertidige lempelser til sikringsbestemmelserne i IFRS 9 og IAS 39
I udkastet foreslås midlertidige lempelser til sikringsbestemmelserne i IFRS 9 og IAS 39 for at imødekomme den usikkerhed om opfyldelsen af de restriktive krav til regnskabsmæssig sikring i IFRS 9 og IAS 39, der kan opstå i en overgangsperiode som konsekvens af "The Interest Rate Benchmark Reform", der anbefaler, at eksisterende interbank-referencerenter på de finansielle markeder erstattes af nye transaktionsbaserede næsten risikofrie referencerenter.  
(14. maj 2019)


Ændringer til reglerne om reelle ejere
Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget lov nr. 554 af 7. maj 2019 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love, som medfører ændringer til reglerne om reelle ejere. 
(14. maj 2019)


Husk at indberette årsrapporten inden fristen udløber
Så er det nu, du skal i gang, hvis din virksomhed har kalenderårsregnskab, og du endnu ikke har indberettet din årsrapport. Fristen for indberetning af årsrapporter med kalenderårsregnskab til Erhvervsstyrelsen udløber den 31. maj 2019. 
(8. maj 2019)


Lovforslag om implementering af aktionærrettighedsdirektivet er vedtaget
Folketinget har den 4. april 2019 vedtaget lovforslag om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (L157), som medfører en række ændringer for børsnoterede virksomheder. 
(5. april 2019)


Resultatet af Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2018 er offentliggjort
Finanstilsynet har den 29. marts 2019 offentliggjort den årlige redegørelse med resultatet af Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2018. Redegørelsen indeholder både kontrol af finansielle og ikke-finansielle børsnoterede virksomheder.
(2. april 2019)


Få tjek på kvaliteten af din årsrapport
EY tilbyder en række værktøjer, der kan hjælpe dig med kvalitetssikring ved udarbejdelse af årsrapporter efter årsregnskabsloven, herunder vejledende publikationer, illustrative årsrapportmodeller for alle regnskabsklasser og tjeklister m.v.
(11. marts 2019)


Forhold til overvejelse ved opdatering af anvendt regnskabspraksis
Der er flere grunde til at få foretaget et eftersyn af virksomhedens anvendte regnskabspraksis, før man aflægger årsrapport for 2018. Læs mere om EY's anbefalinger.
(11. marts 2019)


Mulighed for iværksætterselskaber afskaffes
Erhvervsministeren har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag (L 190) om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Lovforslaget indeholder både forslag om at afskaffe muligheden for stiftelse af nye IVS'er og en 2-årig omlægningsperiode for omregistrering af eksisterende IVS'er til anpartsselskaber.
(5. marts 2019)


Lovforslag om implementering af aktionærrettighedsdirektivet – Nye krav til børsnoterede virksomheder
Erhvervsministeren har den 6. februar 2019 fremsat et lovforslag (L 157) om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. Formålet er en tilskyndelse til et langsigtet aktivt ejerskab af virksomheden. Lovforslaget skal implementere en række ændringer, der er foretaget i det såkaldte aktionærrettighedsdirektiv.   
(18. februar 2019)


International GAAP® 2019
International GAAP® 2019 er et væsentligt IFRS-referenceværktøj, som indeholder praktiske eksempler og hundredvis af illustrationer, der behandler og illustrerer og kommer med løsningsforslag til komplekse regnskabstekniske problemstillinger.  
(1. februar 2019)


Konsekvenserne for nedskrivningstesten ved implementering af IFRS 16
IFRS 16 Leases kræver, at leasingtagere fra og med regnskabsår, der starter 1. januar 2019 eller senere, skal indregne aktiver og forpligtelser på stort set alle virksomhedens leasingaftaler.  
(7. januar 2019)


Få styr på alle detaljerne i jeres IFRS-årsrapport
EY tilbyder en række muligheder for at søge inspiration til IFRS-årsrapporten 2018 og til brug for kvalitetssikring af virksomhedens årsrapport, herunder både tjeklister til årsrapporter og delårsrapporter samt tjekliste til førstegangsaflæggelse. 
(4. januar 2019)


Kan anvendt regnskabspraksis gøres mere relevant?
En del virksomheder har mere eller mindre bevidst flyttet afsnittet om anvendt regnskabspraksis om bagest i årsrapporten. Vi har ved opdateringen af vores årsrapportmodeller for 2018 udarbejdet et oplæg til en ny, kortere, mere direkte og en forhåbentlig mere overskuelig beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Oplægget er indsat som et appendiks til vores årsrapportmodeller.
(3. december 2018)


Fokusområder ved regnskabskontrollen for børsnoterede virksomheder
ESMA (the European Securities and Markets Authority) har den 26. oktober 2018 meldt fokusområderne ud for det kommende års kontrol af årsrapporterne for børsnoterede virksomheder.
(2. november 2018)


Lovforslag om ændring af årsregnskabsloven er sendt i høring
Der er den 14. september udsendt udkast til et lovforslag om ændring af årsregnskabsloven med henblik på bl.a. at muliggøre anvendelse af IFRS 15 og IFRS 16 under lovens bestemmelser. Lovforslaget lægger op til mulighed for anvendelse allerede for regnskabsåret 2018.
(17. september 2018)
 

Opdateret dansk og international IFRS-årsrapportmodel for 2018 med implementering af IFRS 9 og IFRS 15
Vi har opdateret EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel 2018 samt offentliggjort vores internationale illustrative IFRS-koncernregnskab, Good Group (International) Limited.
(24. august 2018)


IASB har offentliggjort diskussionspapir om finansielle instrumenter med egenkapitallignende karakteristika
IASB har den 28. juni 2018 offentliggjort diskussionspapiret "Financial Instruments with Characteristics of Equity" – det såkaldte FICE-projekt. I FICE-projektet forsøger IASB at forbedre kravene til klassifikation i udsteders regnskab af finansielle instrumenter med egenkapitallignende karakteristika uden at ændre væsentligt på de gældende krav i IAS 32 Financial Instruments: Classification.
(24. august 2018)


Regnskabsmæssig behandling af kryptovalutaer
"Applying IFRS – Accounting by holders of crypto-assets" omhandler overvejelser vedrørende den regnskabsmæssige behandling af kryptoaktiver – også kendt som kryptovalutaer - for regnskabsaflæggere, der besidder kryptoaktiver. Publikationen adresserer såvel overvejelser om klassifikation, indregning og måling af kryptoaktiver som overvejelser om relevante oplysninger om investeringer i kryptoaktiver i årsrapporten for regnskabsaflæggere, der besidder kryptoaktiver.
(24. august 2018)


Ændringer til selskabsloven er vedtaget
Ændringerne betyder, at minimumskapitalkravet for aktieselskaber nedsættes. Andre konsekvenser er bl.a., at Erhvervsstyrelsen har fået hjemmel til at tvangsopløse virksomheder, der ikke har foretaget registrering af de reelle ejere, og at omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskab lettes.
(17. maj 2018)


Kravene til opbevaring af regnskabsmateriale er præciseret
Erhvervsstyrelsen har i et supplement til bogføringsvejledningen præciseret kravene til opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale. Hvis du enten opbevarer regnskabsmateriale elektronisk, eller hvis du overvejer det, så læs mere om præciseringen i artiklen.
(16. maj 2018)


Husk at indberette din årsrapport inden fristen udløber
Så er det nu, du skal i gang, hvis din virksomhed har kalenderårsregnskab, og du endnu ikke har indberettet din årsrapport. Fristen for indberetning af årsrapporter med kalenderårsregnskab til Erhvervsstyrelsen udløber den 31. maj 2018.
(15. maj 2018) 
 

Ny EY-publikation: Applying IFRS – IASB issues revised Conceptual Framework for Financial Reporting
IASB har for nylig offentliggjort det ajourførte Conceptual Framework ("begrebsrammen"). Den ajourførte begrebsramme er i lighed med den gældende begrebsramme ikke en regnskabsstandard, og ingen af begrebsrammens begreber, definitioner og øvrige bestemmelser har forrang i forhold til en regnskabsstandard.
(15. maj 2018) 
 

Fremtidens regnskabsrapportering under lup
Et kontroversielt såkaldt Fitness Check skal belyse, om den nuværende regnskabsregulering i Europa lever op til dens formål. EU-Kommissionens formål med Fitness Check'et, der omfatter alle europæiske virksomheder, er at få svar på en lang række regnskabsrelevante forhold, der kan få betydning for, hvordan danske selskaber aflægger regnskab, som fx om IFRS også fremover skal være regnskabsgrundlaget for børsnoterede selskaber.
(15. maj 2018) 
 

Resultater fra Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2017
Finanstilsynet har den 27. marts 2018 offentliggjort den årlige redegørelse for regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder. Redegørelsen indeholder, ud over statistik vedrørende de kontrollerede års- og delårsrapporter, også en oplistning af de konstaterede fejl, der kan være til inspration for IFRS-aflæggere, men også for ÅRL-aflæggere. En stor del af de konstaterede fejl handler om dagsværdimåling, men også på en række andre forskellige områder er der konstateret fejl. 
(6. april 2018)


Administrativt bøvl med skattereglerne
Ved udgangen af indkomståret 2017 skal den særlige skattemæssige driftsmiddelsaldo med 15 %-tillæg overføres til den almindelige skattemæssige driftsmiddelsaldo. Desuagtet kan den resterende del af det oprindelige 15 %-tillæg fortsat som udgangspunkt ikke indregnes i udskudt skat. Der vil derfor fortsat være behov for at holde styr på 15 %-tillægget, medmindre saldoen og den afledte regnskabsmæssige effekt på udskudt skat er uvæsentlig. 
(22. marts 2018)


Skærpede CSR-krav gælder nu alle store virksomheder
Alle store virksomheder skal i 2018-årsrapporten leve op til de skærpede CSR-krav, som trådte i kraft for de største børsnoterede virksomheder i 2016. Virksomhederne skal fremover i redegørelsen for samfundsansvar oplyse om forretningsmodel og CSR-mæssige risici samt eventuelle ikke-finansielle KPI'er og due diligence-processer, som virksomheden anvender i relation til CSR-forhold. Det er vigtigt, at virksomhederne allerede nu går i gang med at overveje, hvordan de vil leve op til de nye skærpede krav. Lever din virksomhed op til de skærpede krav?
(5. januar 2018)
 

Opdateret nøgletalsvejledning i online version
Finansforeningen har i januar 2018 lanceret en opdateret online nøgletalsvejledning. Vejledningen findes fremover alene i denne online version og kun på engelsk. Som noget nyt indeholder vejledningen anbefalinger til ESG-nøgletal, blandt andet til performancemåling af virksomhedens bæredygtighed og sociale ansvarlighed. 
(5. januar 2018)


Erhvervsstyrelsens julebrev om kontrol af årsrapporter 2017
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et notat med orientering om regnskabskontrollen med de ikke-finansielle virksomheders årsrapporter. Notatet vedrører primært de børsnoterede virksomheder, men der er også dele af notatet, som øvrige virksomheder kan have glæde af, herunder vedrørende rapportering om kønsmæssig sammensætning af ledelsen og samfundsansvar samt resuméer af afgørelser og generelle forslag til forbedringer af årsrapporten. 
(4. januar 2018)


Opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse  
Komitéen for god Selskabsledelse har netop udsendt reviderede anbefalinger for god selskabsledelse. Der er tilføjet to nye anbefalinger samt foretaget enkelte præciseringer af de eksisterende anbefalinger. Derudover er der foretaget en række redaktionelle ændringer. De reviderede anbefalinger gælder for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere. Komitéen for god Selskabsledelse forventer at redigere anbefalingerne igen i 2019, hvor aktionærrettighedsdirektivet skal være implementeret i dansk ret.
(7. december 2017)


Præcisering af reglerne for afrapportering om god fondsledelse
  
Erhvervsdrivende fonde skal være opmærksomme på, at der ved offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse skal afrapporteres på alle 16 anbefalinger, uanset om anbefalingerne følges eller ikke.
(7. december 2017)


Ny ferielov på vej - får betydning for opgørelsen af feriepengeforpligtelser  
Den nye ferielov vil få betydning for opgørelsen af feriepengeforpligtelser. Selvom der endnu ikke er udarbejdet et lovforslag, har vi skitseret de overordnede ændringer, som den nye ferielov forventes at få.
(7. december 2017)


Nye krav i aktionærrettighedsdirektivet  
Ændringer til aktionærrettighedsdirektivet er nu vedtaget af EU. Formålet er at øge niveauet for gennemsigtighed mellem selskaber og investorer samt at øge den enkelte aktionærs mulighed for at udøve indflydelse gennem aktivt ejerskab.
(20. juni 2017)


Ændringer til indsendelsesbekendtgørelsen
Processen for omgørelse af årsrapporter ændres fra 1. januar 2018, så det fremover vil være virksomheden selv, der skal tage stilling til, om en omgørelse er i regnskabsbrugerens interesse. Herudover skal der ske en særskilt opmærkning af enkelte dele af årsrapporten.
(19. juni 2017)


Drives din andelsboligforening på forsvarlig vis?  
En regeringsnedsat arbejdsgruppe har udarbejdet 13 anbefalinger vedrørende andelsboligforeninger. Anbefalingerne kan fremover være med til at sikre en ansvarlig drift af danske andelsboligforeninger - hvis de gennemføres. 
(19. juni 2017)


Der er nu givet mulighed for at lovliggøre allerede eksisterende lån til kapitalejere  
Den nye mulighed for at lovliggøre lån til ledelse eller kapitalejere giver anledning til en række spørgsmål, herunder især om revisors rapportering om ledelsesansvar efter erklæringsbekendtgørelsen. 
(1. maj 2017)


Nye typer leasingaftaler: Splitleasing - Flexleasing - Sæsonleasing 
Mange nye typer leasingaftaler har inden for de seneste år set dagens lys især inden for leasing af biler, men hvilken betydning har disse aftaler for den regnskabsmæssige behandling?
(1. maj 2017)


Nu træder reglerne om registrering af reelle ejere i kraft  
Fra den 23. maj 2017 skal virksomheder registrere oplysninger om deres reelle ejere. Kravet om registrering af reelle ejere kommer oveni det allerede gældende krav om registrering af virksomhedens legale ejere.
(1. maj 2017)


Lån og sikkerhedsstillelser til kapitalejere og ledelse lovliggøres fra og med 1. januar 2017
Folketinget har den 1. december 2016 vedtaget lovforslag L 23, der medfører en lempelse af selskabslovens regler om at yde økonomisk bistand til kapitalejere og ledelsesmedlemmer. Lempelsen medfører, at et kapitalselskab fra og med 1. januar 2017 under visse betingelser lovligt kan yde lån og sikkerhedsstillelser til selskabets ledelse og til kapitalejere. Hidtil har alene lån til visse moderselskaber samt forretningsmæssige mellemværender været tilladt.
(1. december 2016)


Vejledning om nye krav til rapportering om samfundsansvar er udkommet
Den nye årsregnskabslov medfører ændringer i kravene til rapportering om samfundsansvar. De nye regler træder i kraft med indfasning fra regnskabsåret startende 1. januar 2016. Erhvervsstyrelsen har i marts 2016 offentliggjort deres vejledning for, hvordan store virksomheder fremover skal rapportere om samfundsansvar.
(11. april 2016)


Ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen om rapportering om kønsfordeling i ledelsen
I marts 2016 udsendte Erhvervsstyrelsen en ny vejledning for virksomheders rapportering om kønsfordeling i ledelsen. Vejledningen indeholder nogle ændringer og præciseringer for rapportering om kønsfordeling i ledelsen.
(11. april 2016)


Kvartalsrapporter og periodemeddelelser kan fremover undlades
Nasdaq Copenhagen dropper krav om kvartalsrapporter som følge af en tilsvarende ændring af værdipapirhandelsloven, men fastholder tidsfristen for offentliggørelse af frivillige delårsrapporter på 2 måneder. 
(30. oktober 2015)


Relaxation of the requirements relating to retention of electronic accounting records outside the Nordic countries
On 1 March 2015, an amendment to the Danish Bookkeeping Act becomes effective, according to which entities may retain accounting records in electronic format outside the Nordic countries without having applied for exemption.
(9. februar 2015)


Lempelse af krav til opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale uden for Norden
Den 1. marts 2015 træder en ændring af bogføringsloven i kraft, hvorefter virksomheder uden forudgående dispensationsansøgning kan opbevare elektronisk regnskabsmateriale uden for Norden..
(5. februar 2015)
 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.