Assurance Services

  • Share

Udskudt skat og 15 %-tillægget i afskrivningsloven

22. marts 2018

Skattelovgivningen gav fra 30. maj 2012 til 31. december 2013 mulighed for at afskrive på 115 % af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler, som blev anskaffet i denne periode. Driftsmidler, der blev anskaffet med tillæg, kunne i lighed med øvrige driftsmidler skattemæssigt afskrives med op til 25 % om året.

Anskaffelser anskaffet med et 15 %-tillæg og de tilhørende afskrivninger skulle indtil udgangen af indkomståret 2017 føres på en særskilt saldo, hvorefter restsaldoen skal overføres til den almindelige afskrivningssaldo for driftsmidler.

Regnskabsmæssig behandling

I forhold til den regnskabsmæssige behandling af udskudt skat af 15 %-tillægget har der i praksis været to alternative fremgangsmåder.

  1. At betragte 15 %-tillægget som en permanent forskel mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier ved første indregning og derved ikke indregne 15 %-tillægget i virksomhedens udskudte skat, men alene indregne aktuel skat i takt med, at skattefradraget opnås.
  2. At betragte 15 %-tillægget som en incitamentsordning til forøget investering og dermed indirekte et offentligt tilskud, der ydes gennem et forhøjet skattefradrag og derfor ud fra denne analogi alligevel indregnes i opgørelsen af udskudt skat.

Fra praksis ser vi, at langt de fleste virksomheder historisk har anvendt alternativ 1.

Løsningsforslag

Spørgsmål, der nu opstår, skyldes, at den resterende saldo på de driftsmidler, der blev anskaffet med 15 %-tillæg ved udgangen af indkomståret 2017, skal overføres og derved bliver sammenblandet med virksomhedens øvrige skattemæssige driftsmiddelsaldo.

Som vi ser det

Ud fra en regnskabsfaglig vinkel ændrer den skattemæssige saldooverførsel ikke på den valgte fremgangsmåde for opgørelse af udskudt skat, jf. ovenfor. Dette betyder, at selve overførslen ikke påvirker opgørelsen af udskudt skat.

Overførslen til den almindelige skattemæssige driftsmiddelsaldo kan dog sandsynligvis blive en administrativ udfordring, da virksomheder, der hidtil har udeholdt 15 %-tillægget fra opgørelsen af udskudt skat, jf. alternativ 1 ovenfor, også i fremtiden skal holde styr på, hvad den resterende skattemæssige saldo af 15 %-tillægget udgør.

Det vil derfor efter vores opfattelse være hensigtsmæssigt også at foretage en vurdering af forholdets væsentlighed i forhold til årsregnskabet som helhed. Vurderes forholdet som uvæsentligt for årsregnskabet som helhed, opgøres den skattemæssige værdi af driftsmidler med udgangspunkt i den samlede skattemæssige driftsmiddelsaldo.


Kontakt os

Jørgen Blom, tlf. 2529 3205

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Artikler

Se oversigt over artikler skrevet af vores specialister.