Assurance Services

 • Share

Resultatet af Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2017 er offentliggjort

6. april 2018

Finanstilsynet har den 27. marts 2018 offentliggjort den årlige redegørelse, indeholdende resultatet af Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2017. Redegørelsen indeholder både kontrol af finansielle og ikke-finansielle børsnoterede virksomheder.

Ud over statistik over antallet af kontrollerede års- og delårsrapporter og resultatet heraf, indeholder redegørelsen oplysninger om, hvilke fejl og overtrædelser der er konstateret.

En stor del af de konstaterede fejl omhandler dagsværdimåling, herunder manglende oplysninger om dagsværdier. Der er fx konstateret:

 • Anvendelse af forkert princip for måling og klassifikation af gæld til dagsværdi.
 • Mangelfuld redegørelse for væsentlige faktorer, der har indgået ved vurderingen af, om obligationer skulle reklassificeres fra niveau 2 til niveau 3 i dagsværdihierarkiet ved måling af egen gæld til dagsværdi.
 • Manglende beregning af dagsværdi på overtagne investeringsejendomme i en virksomhedsovertagelse.
 • Manglende kvantitative oplysninger om væsentlige ikke-observerbare input, anvendt ved måling til dagsværdi.

Herudover er der også konstateret fejl vedrørende en række andre forskellige områder:

 • Udarbejdelse af årsregnskab efter forkert regnskabsklasse.
 • Indregning af omsætning fra salg før betingelserne for indregning var opfyldt.
 • Manglende sondring mellem fejl i henhold til tidligere regnskabspraksis og ændringer i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS.
 • Fejlagtig klassifikation af aktiver bestemt for salg.
 • Manglende opgørelse og regulering af nettopensionsforpligtelse (ydelsesbaseret pensionsordning).
 • Manglende særskilt præsentation af modtagne og betalte renter i pengestrømsopgørelsen.
 • Manglende særskilt præsentation af transaktioner med ejerne i egenkapitalopgørelsen.
 • Manglende oplysninger om nøgleforudsætninger ved nedskrivningstest af goodwill.

Specifikt for delårsrapporter er konstateret:

 • Utilstrækkelig specificeret præsentation af pengestrømsopgørelsen i en delårsrapport.
 • Manglende konkret oplysning om, at en halvårsrapport hverken havde været genstand for revision eller review.

Herudover er der i flere tilfælde konstateret fejl vedrørende oplysninger om det underrepræsenterede køn. Både manglende oplysning om måltal for det underrepræsenterede køn og manglende redegørelse for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, samt manglende oplysning om, hvorfor virksomheden i givet fald ikke har opnået den opstillede målsætning.

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet har i 2017-kontrollen haft særligt fokus på en række fælleseuropæiske temaer, som ESMA har fastlagt for årsrapporterne 2016, herunder oplysninger om kommende nye regnskabsstandarder, finansielle instrumenter og alternative resultatmål.

I forhold til alternative resultatmål bemærker Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet, at ESMA's retningslinjer om alternative resultatmål trådte i kraft den 3. juli 2016. I Danmark er der i øjeblikket kun krav om overholdelse af retningslinjerne ved prospektgodkendelser, men for at sikre at danske virksomheder følger de europæiske retningslinjer og er sammenlignelige med årsrapporter fra andre lande i EU/EØS, anbefaler Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet, at børsnoterede virksomheder overholder retningslinjerne ved udarbejdelse af ledelsesberetninger.

Du kan læse redegørelsen i sin helhed her.

Kontakt os

Anne Frendrup, tlf. 2529 6124

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Artikler

Se oversigt over artikler skrevet af vores specialister.