Tax & Law

 • Share

Selskabers acontoskat

5. marts 2018

Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2018.

Acontoskat for selskaber betales i to rater i indkomståret. For indkomståret 2018 forfalder den første rate til betaling den 20. marts 2018, mens fristen for betaling af anden rate er den 20. november 2018.

Der er også mulighed for at indbetale frivillig acontoskat efter den 20. november 2018 og frem til den 1. februar 2019 mod at betale et procenttillæg.

Nedsættelse af den sidste ordinære acontoskatterate

Forventes det, at selskabsskatten for indkomståret 2018 bliver mindre end den beregnede acontoskat, er der mulighed for at nedsætte acontoskatten: 

 • Log på TastSelv Erhverv
 • Klik på Skat i menuen
 • Klik på Selskabsskat i menuen til venstre
 • Klik på Acontoskat
 • Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at nedsætte

Raten kan nedsættes til 0 kr. og kan ændres frem til datoen for betalingsfristen.

Indbetaling af frivillig acontoskat

Forventes det, at selskabsskatten for indkomståret 2018 bliver større end summen af den ordinære acontoskat samt eventuelle i året tidligere foretagne frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat m.v., således at der forventes restskat for indkomståret 2018, bør det overvejes at foretage frivillig indbetaling af acontoskat for at undgå det ikke-fradragsberettigede procenttillæg på restskat.

Indberetning og indbetaling af frivillig acontoskat: 

 • Log på TastSelv Erhverv
 • Klik på Skat i menuen
 • Klik på Selskabsskat i menuen
 • Klik på Acontoskat
 • Klik på Indberet/Ændr ud for den rate du ønsker at ændre
 • Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat
 • Betal derefter over skattekontoen med jeres betalingslinje, som I finder på oversigtsbilledet under Acontoskat

Frivillig indbetaling af acontoskat kan kun ske via TastSelv Erhverv. Husk, at det altid er de ældste poster på skattekontoen, der dækkes først. Såfremt der er ”gammel” gæld på skattekontoen, går den frivillige indbetaling til at betale denne gæld.

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2018

For frivillige acontobetalinger foretaget senest den 20. marts 2018, den 20. november 2018 og 1. februar 2019, beregnes der procenttillæg. Satserne for procenttillæggene i 2018 offentliggøres i november/december 2018.

For frivillige acontobetalinger, der er sket senest den 20. marts 2018, ydes der selskabet eller foreningen m.v. et procenttillæg som fastsættes som godtgørelsesprocenten, (godtgørelsesprocenten ved overskydende skat), ganget med 120/480. For indkomståret 2017 var tillægget fastsat til 0,1 %.

For frivillige acontobetalinger, der sker efter den 20. marts 2018, men senest den 20. november 2018, samt for udbytteskat, skal selskabet eller foreningen m.v. omvendt betale et tilsvarende fastsat procenttillæg. Tillægget var for indkomståret 2017 fastsat til 0,0 %.

Ved frivillig indbetaling af yderligere acontoskat efter den 20. november i 2018, men senest den 1. februar 2019, skal selskabet eller foreningen m.v. betale et procenttillæg, beregnet som restskatteprocenten ganget med 70/360. For indkomståret 2017 var dette tillæg fastsat til 0,6 %.

Såfremt der i 2018 modtages skattepligtigt udbytte fra danske selskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat, anses den indeholdte udbytteskat reduceret med procenttillæg for en frivillig indbetaling vedrørende indkomståret 2018.

Indbetaling af frivillig acontoskat foretages via TastSelv. Det er vigtigt, at det indberettes, at der ønskes foretaget en indbetaling af frivillig acontoskat. Er der ikke indberettet korrekt, tilbagebetales den frivillige indbetaling.

Husk at det som udgangspunkt altid er de ældste poster på skattekontoen, der dækkes først. Såfremt der er "gammel" gæld på skattekontoen, går den frivillige indbetaling som udgangspunkt til at betale denne gæld.

Negativ forrentning ved førtidig udbetaling af for meget indbetalt frivillig acontoskat

Hvis frivillige indbetalinger af acontoskat senere ønskes tilbagebetalt kan der blive tale om negativ forrentning ved førtidig udbetaling af for meget indbetalt frivillig acontoskat, når tilbagebetaling sker i perioder, hvor Nationalbankens indskudsrente med tillæg af 0,2 procentpoint er mindre end nul.

Det er tilfældet p.t., idet indskudsbevisrenten siden 8. januar 2016 har været -0,65 %. Dvs. at ved førtidig udbetaling af for meget frivillig acontoskat vil der p.t. være en negativ forrentning på -0,45 %.

Overskydende skat/restskat for indkomståret 2018

Såfremt den beregnede indkomstskat for indkomståret 2018 er mindre end summen af de ordinære acontoskatterater samt frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat tillagt/fratrukket tillæg, tillægges den overskydende skat en procentgodtgørelse, (gælder dog kun for indbetalinger senest den 20. november 2018).

Procentgodtgørelsen offentliggøres først i november/december 2018. For indkomståret 2017 var procentgodtgørelsen for overskydende skat på 0,1 %.

Såfremt der er restskat, tillægges restskatten et procenttillæg.

Procenttillægget offentliggøres ligeledes først i november/december 2018. For indkomståret 2017 var restskatteprocenten på 3,1 %.

Skatten udbetales/opkræves i november 2019.

Årsopgørelse, overskydende skat og restskat for indkomståret 2017

Årsopgørelsen for indkomståret 2017 bliver udsendt i oktober 2018.

En eventuelt overskydende skat for indkomståret 2017 udbetales til skattekontoen.

Hvis selskabet skal betale restskat, sker det også via skattekontoen. Såfremt selskabet er sambeskattet, er det administrationsselskabet der modtager årsopgørelse. Betalinger sker ligeledes via administrationsselskabets skattekonto.

Beregning af beløb til frivillig indbetaling

EY vil naturligvis gerne assistere med en beregning af konsekvenserne ved at foretage frivillig indbetaling m.v. 

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

Anders Hartzberg, tlf. 2529 3053

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.