Tax & Law

  • Share

Nye skatteregler på vej

1. marts 2017

Der er nye regler på vej på skatteområdet, som kan få betydning for netop din virksomhed.

Det drejer sig særligt om følgende ændringer:

  1. Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifter
  2. Skærpelse af reglerne for deltagelse i 10-mandsprojekter
  3. Forlængelse af fastfrysningen af grundskylden – også for erhvervsejendomme

Nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifter

Et nyt lovforslag ønsker at lette generationsskifter af familieejede virksomheder, herunder personligt ejede virksomheder og selskaber, uanset om generationsskiftet sker i levende live eller ved død.

Bo- og gaveafgiften ønskes gradvist nedsat fra de nuværende 15 % til 5 % frem mod 2020. Det er regeringens overordnede formål, at bo- og gaveafgiften i de nævnte generationsskifter fjernes fuldstændigt inden 2025.

Med lovforslaget accepteres generationsskifte med de nye fordelagtige regler under nærmere angivne betingelser. Afgiftsnedsættelsen vedrører overdragelse til ”nære” familiemedlemmer, herunder til søskende eller disses børn, såfremt overdrageren ikke selv har børn.

Følgende betingelser foreslås opstillet som betingelse for en nedsat bo- og gaveafgift:

  • Betingelserne for overdragelse med skattemæssig succession skal være opfyldt.
  • Krav om at overdrager har ejet virksomheden mindst 1 år forud for overdragelsen. Derudover skal erhververen eje virksomheden i mindst 3 år efter overdragelsen.
  • Overdrageren eller dennes nærtstående skal have deltaget aktivt i virksomheden.

Der foreslås også ændringer vedrørende ”pengetankreglen”, således at ubebyggede grunde m.v. skal anses for passive kapitalanbringelser, som ikke kan overdrages med skattemæssig succession.

Derudover foreslås en ændring i fritagelsen for selskaber, der driver næring med køb og salg af aktier m.v., der på nuværende tidspunkt kan overdrages ved skattemæssig succession. Fremadrettet gælder fritagelsen kun, såfremt selskabet er underlagt offentligt tilsyn.

Afslutningsvis indeholder lovforslaget en ændring i sagsbehandlingstiden for gaveanmeldelser. Fremadrettet skal SKATs sagsbehandlingstid højst være 6 måneder.

Lovforslagets regler om bo- og gaveafgift er sat til at få virkning med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016, mens de øvrige forslag skal træde i kraft pr. 1. april 2017.

Skærpelse af reglerne for deltagelse i 10-mandsprojekter

Et nyt lovforslag lægger op til at hindre skattemæssigt motiveret deltagelse i 10-mandsprojekter.  

Projekterne er på nuværende tidspunkt kendetegnet ved, at underskud kan fradrages fuldt ud i den personlige indkomst, herunder i anden personlig indkomst – eksempelvis lønindkomster. Dermed har det været muligt at udhule investorens topskattebetaling i Danmark. Overskudsbeskatningen bliver imidlertid delt med den udenlandske stat, og fysiske personers deltagelse i 10-mandsprojekterne har derfor oftest været skattemæssigt motiveret.

Lovforslaget skal sikre, at underskud i skattemæssigt transparente 10-mandsprojekter bliver kildeartsbegrænsede, hvis deltagerne hæfter begrænset i selskabet og ikke deltager væsentligt i virksomhedens drift. Der henses hermed navnlig til eksempelvis partner- og kommanditselskaber.
Reglen betyder således, at eventuelle underskud udelukkende vil kunne fradrages i overskud fra selvsamme investering. Dermed forsøges skattemotivet elimineret for deltagelsen i sådanne projekter.

Det er foreslået, at loven skal træde i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Fastfrysning af grundskyld – også for erhvervsejendomme

Et nyt lovforslag ønsker at fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskylden, således at grundskylden vil være uændret for alle landets ejendomme i 2017.

Boligejere vil dermed skulle betale samme grundskyld i 2017 som i 2016. Det foreslås, at erhvervsejendomme ligeledes skal være omfattet af fastfrysningen, også selvom disse ikke tidligere har været omfattet af den fastfrysning, som har eksisteret siden 2015.

Boligejerne vil dermed blive tilgodeset ved 2. opkrævning af grundskyld for 2017.

Kontakt os

Martin Frøkjær, tlf. 2529 4821
 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.