Tax & Law

  • Share

Skattemæssige udfordringer ved brug af udenlandsk arbejdskraft

1. marts 2017

Danske virksomheders brug af udenlandsk arbejdskraft har været støt stigende gennem de seneste år. Det har på samme tid medført, at også de danske skattemyndigheder har øget deres fokus på udenlandske personers skattepligt og skattebetaling, herunder særligt inden for området arbejdsudleje.

Hvornår er der tale om arbejdsudleje?

Skattemæssigt er der tale om arbejdsudleje, hvis en udenlandsk virksomheds medarbejdere bliver stillet til rådighed for en dansk virksomhed, og de udenlandske medarbejderes arbejde indgår/udgør en integreret del af den danske virksomheds drift.

Lakmusprøven for, om der skattemæssigt foreligger arbejdsudleje er, om den danske virksomhed reelt råder over de udenlandske medarbejdere på en måde, der er sædvanligt for et tjeneste-/ansættelsesforhold. Det er i den forbindelse uden betydning, om aftalen mellem den danske og den udenlandske virksomhed kaldes for en ”arbejdsudlejekontrakt” eller en ”entrepriseaftale”. Skattemæssigt kan der således sagtens foreligge arbejdsudleje, selvom kontrakten mellem virksomhederne er benævnt en entreprisekontrakt.

Ved vurderingen af om der foreligger arbejdsudleje bliver det relevant at undersøge, hvem af parterne der har ansvaret og risikoen for det udførte arbejde. Hvis den danske virksomhed har ansvaret og bærer den økonomiske risiko for de udenlandske medarbejderes arbejde, er der meget, der indikerer, at der skattemæssigt er tale om arbejdsudleje. Det gælder i særdeleshed, hvis den danske virksomhed også har instruktionsbeføjelsen over medarbejderne, stiller materialer og redskaber til rådighed for de udenlandske medarbejderes arbejde, bestemmer antallet af medarbejdere og deres kvalifikationer m.v.

Skattemæssige konsekvenser af arbejdsudleje

Hvis der skattemæssigt er tale om, at de udenlandske medarbejdere reelt må anses som stillet til rådighed for den danske virksomhed, og arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomhed, så er den danske virksomhed forpligtet til at afregne arbejdsmarkedsbidrag med 8 % og arbejdsudlejeskat med 30 % (det giver en effektiv indeholdelsesforpligtelse på 35,6 %).

Skatten skal som udgangspunkt beregnes på grundlag af de udenlandske medarbejderes timeløn – og, hvis den danske virksomhed ikke kan få den oplyst af den udenlandske virksomhed, da på grundlag af den udenlandske virksomheds faktura til den danske virksomhed. Undlader den danske virksomhed at afregne arbejdsudlejeskatten til skattemyndighederne, så risikerer de at ifalde hæftelse over for SKAT for den manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Som følge af denne hæftelse, så risikerer den danske virksomhed at stå tilbage med et skattekrav, der ikke kan kræves ind hos den udenlandske virksomhed.

Er der i stedet tale om entrepriseforhold?

Hvis der efter en konkret vurdering er tale om, at der foreligger et entrepriseforhold, er den danske virksomhed på den anden side ikke forpligtet til at indeholde dansk arbejdsudlejeskat. Der er også andre undtagelser, der kan fritage den danske virksomhed fra at indeholde arbejdsudlejeskat.

Vigtigheden af aftalegrundlaget

Når skattemyndighederne foretager vurderinger af, om der er tale om arbejdsudleje eller entreprise, da vil de oftest som det første anmode om at få tilsendt en kopi af den aftale, som den danske virksomhed har indgået med den udenlandske virksomhed.

Vi har i den forbindelse desværre ofte set, at der ikke findes et fyldestgørende aftalegrundlag, hvilket typisk vil have en negativ effekt på skattemyndighedernes vurdering af sagen.

Som følge heraf er det anbefalingen, at der altid udarbejdes et fyldestgørende aftalegrundlag mellem den danske og den udenlandske virksomhed, hvor alle forhold, der har betydning for sondringen mellem arbejdsudleje og entreprise, beskrives tydeligt.

Behov for rådgivning

De skattemæssige forhold ved brug af udenlandsk arbejdskraft er generelt så komplekse, og vil typisk have store økonomiske konsekvenser for de danske virksomheder, at vi anbefaler, at der altid rettes henvendelse til en skatterådgiver, såfremt der anvendes udenlandsk arbejdskraft. Dette med henblik på at vurdere, om den danske virksomhed, der anvender udenlandsk arbejdskraft, har en risiko for at pådrage sig et hæftelsesansvar i forhold til arbejdsudlejeudlejeskat eller ej.

Kontakt os

Jacob Kofoed, tlf. 2529 5622
Martin Frøkjær, tlf. 2529 4821
 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.