Tax & Law

 • Share

Ny registreringspligt

8. juni 2017

Virksomheder og fonde skal nu registrere deres reelle ejere

Den 23. maj 2017 trådte en ny registreringspligt for virksomheder og fonde m.v. i kraft. Den nye registreringspligt medfører, at virksomheder og fonde fremover skal registrere deres reelle ejere i et nyt register over reelle ejere. Hensigten med det nye register er at skabe en øget gennemsigtighed i, hvem der er virksomhedernes og fondenes reelle ejere, for blandt andet bedre at kunne bekæmpe økonomisk kriminalitet. Senest den 1. december 2017 skal de eksisterende virksomheder og fonde registrere de påkrævede oplysninger om deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Ved nystiftelser vil der være krav om, at virksomhedens/fondens reelle ejere registreres i forbindelse med registreringen af den nye virksomhed/fond.

Det nye register over reelle ejere får konsekvenser for mange eksisterende virksomheder og fonde, herunder også fx offentlige selskaber og virksomheder, og der kan være et omfattende arbejde forbundet med at opfylde de nye registreringskrav. Virksomheder og fonde skal fremover indsamle, registrere og opbevare oplysninger om deres reelle ejere. EY anbefaler derfor, at din virksomhed/fond i god tid inden den 1. december 2017 påbegynder arbejdet med at identificere de reelle ejere.

Nedenfor giver EY et kort overblik over indholdet af de nye registreringsregler opdelt på henholdsvis ”Selskaber og virksomheder” og ”Fonde og selvejende institutioner”.

Selskaber og virksomheder

Ved en reel ejer i et selskab, en virksomhed eller en forening forstås den eller de fysiske person(er), der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer selskabet, virksomheden eller foreningen. Kontrol af et selskab/en virksomhed/en forening kan opnås i form af ejerandele eller stemmerettigheder, men også gennem eksempelvis ejeraftaler. Det vil altid være en konkret vurdering, hvem der er reel ejer, men hvis man ejer 25 % eller derover af ejerandelene eller stemmerettighederne vil dette alt andet lige pege i retningen af, at man er reel ejer.

Hvis en af ovennævnte virksomhedstyper ikke har – eller der ikke kan identificeres en reel ejer – skal den daglige ledelse registreres som reelle ejere.

Den daglige ledelse i aktieselskaber, anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber, og partnerselskaber er direktionen.

For interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber med begrænset ansvar og foreninger med begrænset ansvar, vil det bero på en konkret vurdering, hvem der varetager den daglige ledelse. Kravet kan medføre en yderligere registreringspligt for en række af disse selskaber, herunder evt. i form af registrering af virksomhedens daglige ledelse hos Erhvervsstyrelsen.

Følgende danske virksomhedstyper er omfattet af registreringspligten:

 • Aktieselskaber,
 • Anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber,
 • Partnerselskaber,
 • Interessentskaber, uanset om interessenterne eksempelvis er kapitalselskaber eller fysiske personer,
 • Kommanditselskaber, uanset om komplementaren er et kapitalselskab eller eksempelvis en fysisk person,
 • Erhvervsdrivende foreninger med begrænset ansvar omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder,
 • Andelsselskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder,
 • En række forskellige finansielle virksomhedstyper, eksempelvis gensidige forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, sparekasser, andelskasser, firmapensionskasser, kapitalforeninger og investeringsforeninger, og
 • Europæiske virksomhedsformer. 

Følgende danske virksomhedstyper er ikke omfattet af registreringspligten:

 • Børsnoterede selskaber,
 • Enkeltmandsvirksomheder,
 • Medarbejderinvesteringsselskaber,
 • Selvstændige offentlige virksomheder,
 • Personligt ejede mindre virksomheder, og
 • Filialer.

Fonde og selvejende institutioner

Ved reelle ejere af en fond forstås den eller de fysiske person(er), der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer fonden eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser. Fondens bestyrelse vil altid blive betragtet som fondens reelle ejere. Hvis de særligt begunstigede personer, der nyder godt af fondens uddelinger, er tilstrækkeligt identificerbare, vil disse i visse situationer kunne betragtes som reelle ejere.

Registreringspligten gælder for følgende fondstyper:

 • Ikke-erhvervsdrivende fonde (almennyttige fonde),
 • Erhvervsdrivende fonde, og
 • Fonde som er undtaget fra de to fondslove (gælder således for en lang række selvejende institutioner m.v. i Danmark – fx museer og andre kulturinstitutioner i selvejeformen). 

Som det fremgår af ovennævnte medfører den nye registreringspligt, at ikke-erhvervsdrivende fonde (almennyttige fonde) og en række selvejende institutioner, som ikke tidligere har været registreringspligtige hos Erhvervsstyrelsen, fremover skal registrere visse minimumsoplysninger hos Erhvervsstyrelsen, herunder selvfølgelig, hvem der er deres reelle ejere.

Registrering af reelle ejere

De virksomhedstyper/fondstyper, der er omfattet af den nye registreringspligt, er forpligtet til at registrere oplysningerne om reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt efter, at virksomheden/fonden er blevet bekendt med ejerskabet. Virksomheden/fonden har pligt til at sørge for, at oplysningerne om en reel ejer opbevares i fem år efter ejerskabets ophør.

De omfattede virksomheder og fonde har endvidere pligt til løbende at vedligeholde oplysningerne om de reelle ejere, hvilket som minimum skal ske én gang om året. EY anbefaler, at dette sker i forbindelse med den ordinære generalforsamling eller for fondenes vedkommende på et årsmøde.

Erhvervsstyrelsen har oplistet en række nærmere krav til de oplysninger, der skal registreres om den enkelte reelle ejer, og som virksomheden/fonden derfor skal indhente om den pågældende.

Sanktionsmuligheder

Virksomhedens eller fondens ledelse er ansvarlig for, at registreringen foretages samt at virksomheden eller fonden har dokumentation for, at man har forsøgt at identificere de reelle ejere. Der er endvidere pligt til at opbevare dokumentationen i 5 år efter identifikationsforsøget.

Hvis registreringen af de reelle ejere ikke er foretaget senest 1. december 2017, kan virksomhedens/fondens ledelse straffes med bøde. Der er endnu ikke mulighed for at sende virksomheden/fonden til tvangsopløsning ved manglende registrering af de reelle ejere.

Kontakt os

Susanne Scott Levinsen, tlf. 2529 3599
Martin Poulsen, tlf. 2529 5315

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.