Tax & Law

  • Share

Nye skatteregler for virksomhedsejere – lempelser og skærpelser!

8. juni 2017

Folketinget har netop (den 2. juni 2017) vedtaget to længe ventede regler på skatteområdet, som kan få betydning for netop din virksomhed. Det drejer sig særligt om følgende ændringer:

  1. Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifter
  2. Skærpelse af reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssigt transparente selskaber

Nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifter

De nye regler på bo- og gaveafgiftsområdet vil lette generationsskifter af familieejede virksomheder, herunder personligt ejede virksomheder og selskaber, uanset om generationsskiftet sker i levende live eller ved død.

Bo- og gaveafgiften nedsættes gradvist fra de nuværende 15% til 5% frem mod 2020 – nærmere bestemt en reduktion til 13% i 2016 og 2017, 7% i 2018, 6% i 2019, og 5% i 2020. Det er Regeringens overordnede formål, at bo- og gaveafgiften i de nævnte generationsskifter fjernes fuldstændigt inden 2025.

Den nye regel træder i kraft den 1. juli 2017 og har i udgangspunktet virkning for overdragelser, der sker efter den 1. januar 2016. Nye reducerede bo- og gaveafgiftssatser kan anvendes under nærmere angivne betingelser. Afgiftsnedsættelsen vedrører overdragelse til ”nære” familiemedlemmer, herunder også til søskende eller disses børn, såfremt overdrageren ikke selv har børn.

For at anvende de nye, lempelige regler om nedsat bo- og gaveafgift, skal følgende betingelser alle være opfyldt:

  • Betingelserne for overdragelse med skattemæssig succession skal være opfyldt
  • Krav om at overdrager har ejet virksomheden mindst 1 år forud for overdragelsen. Derudover skal erhververen eje virksomheden i mindst 3 år efter overdragelsen.
  • Overdrageren eller dennes nærtstående skal have deltaget aktivt i virksomheden.

Der er også vedtaget ændringer vedrørende ”pengetankreglen”, således at ubebyggede grunde mv. fremover skal anses for passive kapitalanbringelser, som ikke kan overdrages med skattemæssig succession.

Derudover er vedtaget en ændring i fritagelsen for selskaber, der driver næring med køb og salg af aktier mv., der på nuværende tidspunkt kan overdrages ved skattemæssig succession. Fremadrettet gælder fritagelsen kun, såfremt selskabet er underlagt offentligt tilsyn.

Afslutningsvis indeholder de nye regler en ændring i sagsbehandlingstiden for gaveanmeldelser. Fremadrettet skal SKATs sagsbehandlingstid højst antage 6 måneder. Der kan kun ske en suspension af 6–månedersfristen med den periode, der forløber, fra SKAT anmoder om supplerende oplysninger, og indtil disse kommer SKAT i hænde.

Skærpelse af reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssigt transparente selskaber

Med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2018 og senere, indføres en skærpet vurdering af, om deltagere i skattemæssigt transparente selskaber - partnerselskaber (P/S), kommanditselskaber (K/S) m.v. – reelt skal anses som selvstændigt erhvervsdrivende i skattelovgivningens forstand.

Bestemmelsen har fået følgende kortfattede ordlyd:

”Deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at deltagerens indkomst fra det skattemæssigt transparente selskab kan anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.”

Denne nye regel bevirker, at det for alle deltagere i eksempelvis partnerselskaber og kommanditselskaber ikke længere skal være eneafgørende for, om man bliver anset for at være selvstændig erhvervsdrivende i eksempelvis et partnerskab, at indkomstmodtageren ejer en andel af virksomheden.

Efter den nye regels ikrafttræden skal der nu fremadrettet ses på de konkrete forhold med henblik på at vurdere, om den pågældende person er erhvervsdrivende, herunder navnlig omfanget af den pågældendes konkrete risiko og indflydelse på virksomheden.

Det skal ikke længere være muligt at opnå skattemæssig status som selvstændig erhvervsdrivende ved at erhverve en symbolsk ejerandel af en virksomhed uden reelle ejerbeføjelser.

En betydelig negativ konsekvens af denne nye regel er, at deltagere i eksempelvis partnerselskaber og kommanditselskaber, der hidtil har benyttet sig af muligheden for at anvende virksomhedsordningen og opspare overskud til den lave foreløbige virksomhedsskat, ikke længere kan placere deres ejerskab til eksempelvis et partnerselskab eller et kommanditselskab i virksomhedsordningen, hvis de nye betingelser ikke opfyldes, men i stedet skal lønbeskattes af overskuddet fra virksomheden. I yderste konsekvens bevirker dette et ophør af virksomhedsordningen med endelig beskatning af opsparet overskud til følge.

Den nye regel åbner for en række uafklarede spørgsmål, som nødvendigvis må afklares ved præciserende retningslinjer fra SKATs side samt (rets)praksis i de kommende år. Den uafklarede situation er dog selvsagt langt fra hensigtsmæssig for de berørte virksomhedsejere

Kontakt os

Martin Frøkjær, tlf. 2529 4821

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.