Tax & Law

  • Share

Udsigt til 110 % fradrag for investeringer i forsøgs- og forskningsvirksomhed

28. februar 2018

Forsøg- og forskningsvirksomhed (F&F) anses politisk for at være fremmende for samfundet, hvorfor der ad flere omgange er indført skatteregler med det formål at tilskynde til investering i disse aktiviteter.

November 2017 bød på en politisk aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer, heriblandt en forhøjelse af fradragssatsen for virksomheders investeringer i netop forsøgs- og forskningsvirksomhed. Frem til og med 2026 øges fradraget gradvist til 110 %.

Det konkrete lovforslag er nu fremsat i høring, og vi forventer en egentlig fremsættelse og vedtagelse i Folketinget i løbet af foråret. Loven får virkning fra og med indkomståret 2018.  

I denne artikel giver vi et indblik i de nye regler samt et overblik over de skattemæssige overvejelser, der kan være relevante, når der fx skal udarbejdes investeringsplaner vedrørende F&F.

Fradragsmuligheder

Det skatteretlige udgangspunkt er, at virksomheders driftsudgifter kan fradrages i den skattepligtige indkomst, såfremt de medgår til at ”erhverve, sikre og vedligeholde” indkomsten.

F&F-omkostninger har dog ofte en sådan karakter, at de skal behandles som etableringsomkostninger, eller at de savner den nødvendige og naturlige tilknytning til indkomsterhvervelsen for at kunne anses som fradragsberettigede driftsudgifter, da der ofte er tale om udvikling af fx nye produkter eller tjenesteydelser hos virksomhederne.  

For at undgå, at virksomheder potentielt straffes for F&F-investeringer, gælder der allerede i dag en række særlige regler for F&F-relaterede omkostninger.

Virksomhederne kan efter disse særbestemmelser vælge at:

  1. Fradrage omkostningerne fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt (eller anskaffet når der er tale om driftsmidler), eller
  2. Aktivere og afskrive med lige store årlige beløb fra det indkomstår, hvori de er afholdt, og de følgende fire indkomstår (eller fra anskaffelsesåret for driftsmidler og med op til 25 % saldoafskrivning årligt)

Ovenstående kan også illustreres således: 

EY-artikel - Udsigt til 110 pct fradrag for investeringer i forsoegs- og forskningsvirksomhed

Der er helt generelt valgfrihed ift. hvilken ”metode” virksomheden ønsker at anvende fra år til år. Virksomheden kan fx i det enkelte år vælge en kombination af de to fradragsmuligheder, så en del af årets udgifter fratrækkes fuldt ud og resten afskrives over en 5-årig periode. Valgmuligheden for så vidt angår driftsmidler, der benyttes til F&F, må skulle vælges for hvert enkelt aktiv.

Med lovforslaget indføres der et såkaldt ”ekstra fradrag”, hvilket vil sige, at virksomheden kan fratrække et større beløb i den skattepligtige indkomst, end der rent faktisk investeres. Der er mulighed for at opnå det ekstra fradrag uanset om virksomheden vælger at straksfradrage omkostningerne eller afskrive dem over en årrække. 

Ifølge lovforslaget vil fradraget øges gradvist til 110 %, som angivet i nedenstående tabel, startende allerede i indeværende indkomstår (2018). 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 og frem
Fradrags-
sats
101,5 % 101,5 % 103 % 105 % 105 % 105 % 105 % 108 % 110 %

Det er vigtigt at bemærke, at den nye ordning med ekstra fradrag for udgifter til F&F-aktiviteter ikke får indvirkning på skattekreditordningen. I lovforslaget anføres, at der maksimalt skal kunne opnås udbetalinger af skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter til F&F-virksomhed, som svarer til 100 % af F&F-udgifterne. Dette ændrer dog ikke på, at der stadig opnås fradrag med den øgede sats, som så blot kan fremføres som underskud.

Skattekreditordningen

Virksomheder kan modregne tidligere års underskud i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Skattekreditordningen indebærer, at selskaber (og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed efter virksomhedsskatteordningen) kan få refunderet skatteværdien af F&F-omkostninger, såfremt de kan indeholdes i årets underskud. Man ”veksler” således et skattemæssigt underskud til kontanter. Ordningen kan især styrke F&F-virksomheders likviditet i opstartsfasen, hvor F&F-aktiviteterne ikke genererer tilstrækkelige indtægter.

Ordningen indebærer, at der kan udbetales skattekredit svarende til skatteværdien af et underskud på op til 25 mio. kr. Med den gældende selskabsskattesats på 22 % svarer det til 5,5 mio. kr. For sambeskattede selskaber gælder én grænse på 25 mio. kr.  

For at kunne anvende skattekreditordningen skal virksomheden (eller sambeskatningen) opfylde følgende betingelser:

  • Virksomheden (eller sambeskatningen) skal have et skattemæssigt underskud i året
  • Virksomheden (eller sambeskatningen) skal have afholdt forsknings- og udviklingsudgifter (skattemæssig F&F-definition, jf. nedenfor).

Anmodning om skattekredit skal ske senest samtidig med indsendelse af selvangivelsen. Udbetalingen sker på samme tidspunkt som overskydende skat for selskaber, dvs. november måned efter indkomstårets udløb. Er muligheden overset, kan der være mulighed for genoptagelse af tidligere år, hvilket kan give en øget fordel i og med, at selskabsskattesatsen er sat ned, hvorfor underskud der udbetales vedr. 2014 giver 25 % ”skatteværdi” opholdt med modregning i skattepligtig indkomst i 2016 med 22 % ”skatteværdi”.

Ifølge lovforslaget gælder det øgede fradrag uanset, om skattekreditordningen anvendes eller ej, og der er således ingen ulempe ved at anvende skattekreditordningen til trods for, at der kun sker udbetaling med 100 % af omkostningerne fra F&F. De resterende 1,5-10 % vil medføre et underskud til fremførsel og modregning i senere indkomstår.  

Hvad er F&F?

Med det nye lovforslag følger en fremtidig nødvendig opdeling af F&F-udgifter såfremt en virksomhed ønsker det øgede fradrag. Det er derfor nødvendigt at have den skatteretlige definition af F&F for øje.

Definitionen minder i nogen grad om den regnskabsmæssige definition af forskning og udvikling, men der er dog forskel, hvorfor konkret stillingtagen vil være nødvendig. Den øgede fradragsret baserer sig på den eksisterende skattemæssige afgrænsning. Herefter kan udgifter anses for F&F, når der sker:

”Anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser”

Dertil kommer såkaldt anvendt forskning og grundforskning, hvorved forstås originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig viden og forståelse. Driftsmidler, der anvendes til F&F, er ligeledes omfattet af den øgede fradragsret og kan endvidere danne grundlag for udbetaling af skattekredit. Visse (mindre) patentrettigheder og knowhow, som er erhvervet som led i F&F, kan i visse situationer også omfattes af F&F.

Nedenstående tabel indeholder en række eksempler fra lovforarbejderne, som kan anvendes som pejlemærke for definitionen af F&F. Der er dog ikke tale om udtømmende opremsninger, hvilket skal ses i sammenhæng med, at reglerne skal kunne virke for fremtidige innovationer, som ingen endnu har tænkt på. Herved er der i praksis skabt plads til en bred fortolkning.

F&F Ikke-F&F

F&F, der lever op til betingelsen om nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser, herunder forskning kan bl.a. omfatte følgende udgifter:

  • Løn, råstoffer, leje af lokaler, maskiner, inventar og lignende driftsmidler mv.

Følgende kan som udgangspunkt aldrig anses som F&F:

  • Undervisning, personaleuddannelse, dokumentations- og informationsarbejde, bibliotekstjeneste, rutinemæssig indsamling af data, service til kunder eller andre afdelinger i organisationen, produktionsplanlægning, arbejdsstudier, salgs- og markedsanalyser, patent-, knowhow- og licensarbejde samt rutinemæssig udvikling af software mv. samt efterforskning efter råstoffer.


Afslutning

Den øgede afskrivningssats for F&F medfører, at samtlige erhvervsdrivende i Danmark bør foretage en opdeling af deres omkostninger ud fra den skattemæssige definition – netop for at kunne opnå det øgede fradrag.

Dette indebærer ligeledes, at tidspunktet for aktivering af driftsmidler, som anvendes til F&F, ikke er uden betydning, da det er indkomståret, der afgør fradragssatsen, indtil at stigningen er fuldt ud indfaset i 2026. Hvornår driftsmidler skal aktiveres skattemæssigt er uden for nærværende artikels område, men afhænger af en række betingelser i afskrivningsloven. 

Den reelle gevinst – i forhold til de gældende regler – beløber sig netto til 22.000 kr. pr. 1.000.000 kr., som virksomheden investerer i F&F (efter fuld indfasning i 2026). I hvilket omfang, det så reelt øger investeringen i forskning, udvikling og innovation, må tiden vise, men er i sig selv et lod i den rigtige vægtskål.   

Vi er naturligvis til rådighed for spørgsmål og vender tilbage, når lovforslaget er vedtaget i sin endelig form.

Kontakt

Jacob Bach Pedersen, tlf. 2529 5018
René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563
Cecilie Thing Jensen, tlf. 2529 3039

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.