Tax & Law

 • Share

Tid til fremrykket generationsskifte?

22. februar 2019

Socialdemokratiet har tilbage i december 2018 offentliggjort et udspil, som efter deres opfattelse skal bekæmpe uligheden i Danmark. Udspillet består af 18 tiltag under overskriften: ”Danmark er for lille til store forskelle”.

Enkelte af disse tiltag har skabt stor debat samt øget usikkerheden blandt virksomhedsejere, der inden for nærmeste fremtid påtænker at foretage et generationsskifte. Tre af tiltagene i udspillet vedrører arv og gaver. Det er derfor for mange virksomheder tid til at overveje generationsskifte nu.

Reduceret bo- og gaveafgift

Med et snævert flertal vedtog Folketinget i sommeren 2017 et lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder fra 15 % til 5 % med gradvis indfasning frem mod 2020.

Et betydeligt antal generationsskifter er allerede gennemført med den nedsatte bo- og gaveafgift.

Socialdemokratiet er kommet med et konkret udspil op til folketingsvalget, hvor de foreslår:

 • En tilbagerulning af den nedsatte bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder
 • En forhøjelse af boafgiftssatsen fra 15 % til 30 % for arv over 3 mio. kr., såkaldt ”topskat på arv”.
  • Samme sats og bundgrænse må antages at skulle gælde ved gaveoverdragelser. 
 • En forhøjelse af det skattefrie bundfradrag ved beregning af boafgift fra 289.000 kr. til 500.000 kr. 
 • En stigning i den høje skattesats for aktieindkomst fra 42 % til 45 % (aktieindkomst over 54.000 kr. i 2019).

Den siddende regering har tidligere ytret ønske om helt at fjerne bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Dette forslag blev dog droppet i finanslovsforhandlingerne i efteråret 2018, men vil formentlig blive vækket til live igen, hvis den siddende regering bliver genvalgt.

Der er således væsentlig usikkerhed om de fremtidige vilkår for generationsskifter, afhængigt af udfaldet af folketingsvalget, som udskrives inden for de næste 4 måneder.

Hvis det politiske landskab ændrer sig, kan virksomhedsejere, der står over for at skulle skifte hele eller dele af virksomheden til næste generation, ende med at blive pålagt en væsentligt højere likviditetsmæssig byrde i forhold til de regler og muligheder, der i dag gælder.

Kort illustration af effekten

En forsimplet oversigt over forskellen mellem de nuværende regler og socialdemokratiets forslag ved en 100 % overdragelse ved arv af et selskab til en værdi på 100.000 t.kr. (i nedenstående er fratrukket passivpost):

t.kr. Gældende Socialdemokratisk udspil Forskel

Privat finansiering af afgift (6 %, 30 %)

4.663

22.800

18.137

Udbyttebehov ved afgiftsfinansiering fra selskab

7.439

29.082

21.643

Kapitaldræn i selskabet

7 %

29 %

22 %

Det er i eksemplet forudsat, at der er tale om en aktiv virksomhed, der efter gældende skatteregler ikke klassificeres som en pengetank. Hvis der er tale om en pengetankvirksomhed øges kapitaldrænet i Socialdemokratiets udspil fra 29 % til cirka 57 %.

Dette bør for mange virksomheder give anledning til overvejelser om hel eller delvis generationsskifte inden for en overskuelig periode. Både en drøftelse i forhold til de muligheder, der gælder i dag og konsekvenserne af et senere generationsskifte efter et eventuelt regeringsskifte.

Det kan nu være et godt tidspunkt til fx et delvist økonomisk generationsskifte, hvor en del af værdien skiftes til børnene, imens gaveafgiften fortsat er lav. Et generationsskifte er en vigtig beslutning og samtidig også en proces, som kræver tid og planlægning. De politiske strømninger er en god anledning til en dialog omkring et generationsskifte, også selvom det besluttes først at gennemføre generationsskiftet på sigt. 

Husk, at tænke på omstruktureringer i planlægningen

Det er vigtigt at tænke omstruktureringer ind rettidigt i planlægning af et generationsskifte. Det gælder særligt, hvis virksomheden i dag er ramt af pengetanksreglen (ej mulighed for succession).

I sådanne situationer er det fortsat, efter skattemyndighedernes praksis, muligt at gennemføre fx en skattefri ophørsspaltning, der medfører, at pengetanksreglen (succession) efterfølgende vurderes på baggrund af de nyetablerede selskabers regnskaber (uden 3 års historik).

Anvendelsen af de forskellige skattefrie omstruktureringsmodeller i forbindelse med planlægning af generationsskifte skal altid vurderes konkret. De forskellige muligheder vil normalt variere alt efter udgangspunkt og ønsker til generationsskiftet på kort/lang sigt.   

Særligt vedrørende ejendomme

De nye ejendomsvurderinger efter den nye ejendomsvurderingslov er udskudt med ét år, således at vurderingerne for private ejerboliger kommer i 2020 og for erhvervsejendomme i 2021.

De nuværende ejendomsvurderinger har været suspenderet siden 2013, hvor 2011-vurderingen for ejerboliger og 2012-vurderingen for erhvervsejendomme er videreført (fratrukket varierende rabat).

Det må forventes, at ejendomsvurderingerne stiger væsentligt i de fleste større byer, når de nye vurderinger kommer. Da vurderingerne som udgangspunkt danner grundlag for værdiansættelsen ved overdragelser mellem interesseforbundne parter, samt beregningen af bo- eller gaveafgift, så bør det overvejes at disponere nu, hvis enten en ejendom eller en ejendomskoncern skal skiftes til næste generation.

Hvilken værdi kan en ejendom overdrages til nu?

 1. Fysiske personer inden for gaveafgiftskredsen (typisk op- og nedadgående slægtslinje) kan som udgangspunkt overdrage faste ejendomme til ejendomsvurderingen +/- 15 %. Dette kan der i langt de fleste tilfælde støttes ret på.

  Undtagelserne er væsentlige ændringer til ejendommen siden sidste vurdering eller ved ”særlige omstændigheder”. Særligt i gavesituationer skal der efter nugældende praksis meget til, før der foreligger en særlig omstændighed, hvor Skattestyrelsen kan korrigere prisen.

  I SKM2018.551.LSR fastslog Landsskatteretten, at en ejendom erhvervet til 62 mio. kr. kunne overdrages til børnene til en værdi på 32 mio. kr. 3 måneder senere (ejendomsvurderingen minus 15 %). En kendt handelspris var således ikke en særlig omstændighed ifølge Landsskatteretten. Afgørelsen har Skatteministeriet dog nu indbragt til domstolsprøvelse ved Landsretten, så retsstillingen og grænsen for ”særlige omstændigheder” er ikke endelig afklaret.

  Det faktum, at seneste ejendomsvurdering er ”gammel”, er endvidere ikke en særlig omstændighed i sig selv.
 2. Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter uden for gaveafgiftskredsen, eller hvis fx ejendommen ligger i et selskab, så er praksis, at ejendomsvurderingen kan lægges til grund, hvis den giver et retvisende billede af handelsværdien. Det er Skattestyrelsen, der har bevisbyrden for, at en anden værdi konkret vil være et mere retvisende udtryk for handelsværdien.

  Det skal således vurderes konkret, om den seneste ejendomsvurdering kan danne grundlag ved overdragelsen. En ”gammel” vurdering på ejendommen er ikke i sig selv nok til at udelukke brugen af seneste ejendomsvurdering som værdigrundlag.

  I flere sager omkring anvendelse af seneste ejendomsvurdering har skatteyder fået medhold ved Landsskatteretten i anvendelsen af seneste ejendomsvurdering, da Skattestyrelsen ikke konkret har kunnet påvise, at seneste ejendomsvurderingen ikke var et retvisende udtryk for handelsværdien.    

  Skattestyrelsen har dog i en ny afgørelse fra Højesteret fra januar måned 2019 fået medhold i korrektion af salgsprisen på et sommerhus handlet mellem hovedaktionær og selskab. Højesteret fastslog indledningsvist, at Skattestyrelsen havde bevisbyrden for fravigelse af ejendomsvurderingen. I den konkrete sag havde Skattestyrelsen godtgjort, at ejendomsvurderingen ikke var retvisende, da selve grundlaget for den oprindelige ejendomsvurdering var usikkert, ligesom Skattestyrelsen havde dokumenteret sammenlignelige handler i området (kendte salgspriser på naboejendommene).

Sammenfattende bør generationsskifte af ejendomme/ejendomsvirksomheder overvejes, inden de nye ejendomsvurderinger offentliggøres, herunder muligheden efter praksis for at værdiansætte ejendomme ud fra seneste ejendomsvurdering. En konkret overdragelse kan kombineres med et bindende svar eller gaveanmeldelse for at sikre Skattestyrelsens godkendelse af værdien.  

Selvom spændet inden for gaveafgiftskredsen udvides til +/- 20, forventes det ikke at kunne opveje de væsentlige forventede stigninger i vurderingerne.

Kontakt

Susanne Kjær, tlf. 2529 3427
Jacob B. Pedersen, tlf. 2529 5018
Claus Pedersen, tlf. 2529 6470

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.