Tax & Law

  • Share

EU-Domstolen afsiger domme i de danske beneficial owner-sager

27. februar 2019

Den 26. februar tog EU-Domstolen stilling til spørgsmålet om indeholdelse af kildeskatter på udbytter og renter betalt af danske selskaber til selskaber hjemmehørende i andre medlemslande.

Kort fortalt støtter dommene i hovedsagen Skatteministeriets synspunkter om kildeskat. Således er domstolen ”vendt på en tallerken” i forhold til generaladvokatens udtalelse af 1. marts 2018.

Udbyttesagerne

To af sagerne omhandler indeholdelse af kildeskat på udbytter. I den ene sag udloddede et dansk selskab udbytte til et luxembourgsk moderselskab, der indirekte var ejet af en kapitalfond gennem et andet Luxembourg-selskab. I den anden sag udloddede et dansk selskab udbytte til sit cypriotiske moderselskab, der benyttede midlerne til at tilbagebetale renter og hovedstol til dets moderselskab hjemmehørende på Bermuda, som dernæst udloddede midlerne til dets amerikanske moderselskab som udbytte.

De danske selskabers synspunkt var, at der ikke var hjemmel til at pålægge udlodningerne kildeskat, idet udlodningerne efter de danske selskabers opfattelse var omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet.

EU-Domstolen udtalte, at det overordnede princip for anvendelsen af EU-lovgivningen er, at denne ikke kan benyttes til misbrug eller svig, og at de nationale myndigheder og domstole skal afvise anvendelsen af artikel 5 i moder-/datterselskabsdirektivet, selv hvis der ikke er intern eller overenskomstbestemt hjemmel hertil. EU-Domstolen henlagde med en nærmere begrundelse den konkrete vurdering af de faktiske forhold til medlemslandene.

Af EU-Domstolens begrundelse kan det udledes, at såfremt den retmæssige ejer [eng: beneficial owner] af et givet udbytte er hjemmehørende i en stat, med hvem kildelandet har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan dette ikke i sig selv begrunde, at misbrug ikke finder sted. Skatteyderne er derfor nødt til at påvise, at udbytte betalt til mellemliggende moderselskaber ikke er en del af et misbrugs- eller svigagtigt forhold. Dette stemmer i øvrigt overens med den test, som skal foretages i henhold til GAAR-reglen i EU's ”Anti-Tax Avoidance” direktiv (2016/1164), som er implementeret i Danmark i ligningslovens § 3.

Rentesagerne

De resterende fire sager vedrørte indeholdelse af kildeskat på rentebetalinger. Fælles for tre af sagerne er, at der er tale om kapitalfonde, som har udstedt lån til danske selskaber gennem mellemliggende luxembourgske selskaber.

Den fjerde sag omhandler en amerikansk multinational koncern, hvor et Cayman-selskab havde udstedt lån til et svensk selskab, som igen havde udstedt lån til et dansk selskab.

I alle sagerne havde skatteyderne argumenteret for, at kildeskat ikke blev udløst på betalingen af renter med henvisning til undtagelsen herfor i artikel 1 i rente-/royaltydirektivet.

EU-Domstolen udtalte, i tråd med udbyttesagerne, at EU-reglerne ikke kunne anvendes til misbrug eller svig og henstillede ligeledes til en konkret vurdering af de faktiske forhold foretaget af medlemslandene selv.

Det kan udledes af begrundelsen, at skatteydere skal dokumentere, at modtageren af en given rente er den retmæssige ejer [eng: beneficial owner], og dette skal gøres med støtte i OECD’s fortolkning af begrebet.

Hvad sker der så nu?

EU-Domstolen tog ikke stilling til, om der i de konkrete sager var tale om misbrug. Vurderingen heraf skal nu foretages af Østre Landsret baseret på de retningslinjer, som EU-Domstolen har opstillet i de seks sager. Uanset hvad Østre Landsret kommer frem til, må det imidlertid forventes, at dommene appelleres til Højesteret. Der vil således formentlig gå flere år, inden en endelig afklaring af beneficial ownership-komplekset foreligger.

Kontakt

Carina Marie G. Korsgaard, tlf. 2529 3764
Jens Wittendorff, tlf. 5158 2820

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.