Er din virksomhed klar til den nye ferielov?

  • Share

1. marts 2018

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Den 80 år gamle danske ferielov ændres blandt andet for at kunne leve op til EU’s arbejdstidsdirektiv med ret til fire ugers betalt ferie, der skal optjenes og afholdes inden for 12 måneder. 

Den nye ferielov får væsentlig betydning for den måde, man som lønmodtager optjener og afholder ferie.

Den nye ferielov er en massiv ændring på det danske arbejdsmarked, idet de danske arbejdsgivere nu skal gøre sig klar til at ændre ansættelseskontrakter, personalepolitikker, lønsystemer mv. Her følger et overblik over de væsentligste ændringer:

Nuværende regler: Forskudt ferie

I Danmark er der i dag forskudt ferie. Det betyder, at lønmodtageren optjener ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter. Der kan dermed gå op til 16 måneder, fra ferien optjenes, til ferien kan afholdes. 

Nye ferieregler: Samtidighedsferie

Med den nye ferieordning optjener og afvikler lønmodtageren sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder. Ferieoptjeningsåret løber fra 1. september til 31. august (12 måneder) og ferieafholdelsesperioden løber fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder). Det betyder fx, at den ferie, der optjenes i februar måned, allerede kan afholdes i marts måned samme år. Lønmodtageren har dog mulighed for at afholde ferien i yderligere 4 måneder, så der er 16 måneder til at afholde ferien i (ferieafholdelsesperioden). Det giver den enkelte øget fleksibilitet til at afholde ferien.

Lønmodtagernes væsentligste ferierettigheder videreføres dog med den nye ferielov: (1) Således får funktionærer og øvrige funktionærlignende lønmodtagere ret til ferie med løn og ferietillæg (2) timelønnede ikke-funktionærer modtager fortsat feriegodtgørelse (3) der optjenes fortsat 2,08 feriedage pr. måned (4) ferieprocenten er uændret 12,5 % og (5) ferie kan stadig optjenes i timer – men skal (stadigvæk) afholdes i hele dage.

Overgangsordning

Der indføres en overgangsordning med det formål at sikre, at overgangen til den nye ferieordning sker så smidigt som muligt for alle parter. Overgangsordningen sikrer, at feriemønsteret i den nuværende ferieordning så vidt muligt opretholdes samtidig med, at lønmodtagerne bevarer deres ret til den ferie, de har optjent.

I forbindelse med lovens ikrafttræden den 1. september 2020 vil der være mange medarbejdere, der har optjent 25 dages ferie for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Såfremt denne ferie skulle udbetales til medarbejderne, ville det medføre en stor likviditetsmæssig påvirkning for virksomhederne.  Derfor vælger man i stedet at indefryse denne ferie. Ferien kan således hverken afholdes eller udbetales, førend medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Den indefrosne ferie vil blive forvaltet og administreret af en nyoprettet fond ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler”. Fonden vil høre under Lønmodtagernes Dyrtidsfond og vil få teknisk hjælp fra ATP.

Virksomhederne vil derfor skulle indberette den indefrosne ferie til fonden. Det betyder, at der ikke afregnes til SKAT, uanset om midlerne står i virksomheden eller i fonden.

Indbetaling af værdien af den indefrosne ferie vil blive valgfri. Såfremt virksomheden vælger at beholde værdien af den indefrosne ferie og dermed ikke afregne til fonden, vil der komme retningslinjer for, hvorledes feriepengene sikres mod fx konkurs o.lign. Feriepengene vil blive registreret i fonden, og dermed skal alle indberette uanset indbetaling. I perioden frem til udbetaling skal der ske en forrentning af de hensatte feriepenge. I fonden forventes forrentningen at blive i størrelsesorden 4,5 %. I virksomhederne vil beløbet skulle reguleres i takt med lønstatistik fra DA. 

Når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, vil fonden give besked om afregning af det indekserede feriepengebeløb hos virksomheden og advisere om udbetaling til medarbejderen samt til SKAT.

Virksomheden kan når som helst vælge at indbetale feriepengene til fonden, såfremt man ikke længere ønsker at administrere de indefrosne midler. Virksomheden kan således også vælge at afregne de indefrosne midler i forbindelse med medarbejderens fratræden. Dette er valgfrit.

Fonden vil orientere virksomhederne, når de indefrosne midler skal udbetales i forbindelse med pension.

Øvrige ændringer

Den nye ferielov betyder også ændring af reglerne for udbetaling af feriegodtgørelse ved feriehindring. Fremadrettet skal feriedage op til 4 uger overføres til næste ferieår, såfremt man er forhindret i at holde ferie (fx barsel og sygdom). Den 5. ferieuge er en dansk regel og dermed ikke beskyttet af EU-retten. Den 5. ferieuge skal automatisk udbetales, hvis den ikke afholdes. Arbejdsgiveren kan dog fortsat aftale med medarbejderen, at den 5. ferieuge overføres til næste ferieår. Såfremt der ikke ligger en aftale, skal den udbetales.

For medarbejdere hvor feriepenge indbetales til FerieKonto, vil denne afregning ske månedligt, og der vil blive opkrævet betaling for brug af FerieKonto. Beløbet kendes ikke endnu, men det forventes at blive i størrelsesorden 10 kr./medarbejder/mdr.

Ved brug af feriekort vil skatten først skulle afregnes i forbindelse med afholdelse af ferien og ikke ved indbetaling, som det er i dag. Beskatning vil således ligne ferie med løn og følge afholdelsestidspunktet.

Det vil være FerieKonto, der administrerer Feriepengeinfo for alle med feriegodtgørelse, og derfor vil ACF blive nedlagt.

Kontakt

Julie Gerdes, Head of Employment & Privacy Law, EY, tlf. 2529 3403