Tax & Law

  • Share

Nyhedsarkiv 2016

 

Hvordan er det nu med fradrag for undtagelsesvis kørsel mellem arbejde og hjem?
"25-gangsreglen" betyder, at en medarbejder undtagelsesvis kan anvende en firmabil til kørsel mellem arbejde og hjem, uden at det får skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Spørgsmålet er, om "25-gangsreglen" har nogen betydning i forhold til den moms- og afgiftsmæssige behandling af bilen? 
(15. december 2016)


Landsskatteretten understreger, at bebyggede grunde, hvor sælger ikke deltager i nedrivningen, kan sælges uden moms 
Landsskatteretten bekræfter i en nylig afgørelse, at salget af bebyggede grunde, hvor sælger ikke står for nedrivningen, som udgangspunkt kan ske uden moms. Afgørelsen understreger, at salg af en grund med eksisterende bygninger ifølge Landsskatteretten ikke skal karakteriseres som salg af en byggegrund, selv om køber har planlagt at nedrive bygningerne. 
(15. december 2016)


HUSK: Ny håndtering af importmoms i Norge efter nytår  
Hvis din virksomhed er importør af varer i Norge, så husk, at Norge har ændret reglerne for angivelse af moms, herunder håndtering af importmoms. Det sker med virkning fra 1. januar 2017. 
(15. december 2016)


Det bliver dyrere at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning vedrørende told 
SKAT har ændret toldbehandlingsbekendtgørelsen. De promillesatser, som virksomheder skal betale for at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning for opstået toldskyld, stiger den 1. januar 2017. Endvidere skal der betales en fast bidragssats ved potentiel toldskyld. 
(15. december 2016)


Ny persondataforordning skaber kaos
Der står persondata i øjnene på ledelsen hos størstedelen af de danske virksomheder lige nu. Baggrunden er den nye EU-persondataforordning, som trådte formelt i kraft i foråret 2016, men som først implementeres i Danmark og træder i kraft den 25. maj 2018. 
(15. december 2016)


Styresignal om moms ved lejlighedsvis biludlejning og samkørsel 
I forbindelse med fremkomsten af forskellige former for deleøkonomi har SKAT den 16. november 2016 udsendt et styresignal, som bl.a. beskriver de momsmæssige forhold ved lejlighedsvis biludlejning og samkørsel. 
(15. december 2016)


Mulighed for momsfritagelse, selv om de formelle betingelser ikke er opfyldt  
EU-Domstolen har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en tysk erhvervsdrivende var berettiget til at sælge sit køretøj momsfrit til et andet EU-land. Sælgeren havde opfyldt alle betingelserne for momsfrit salg - dog med undtagelse af at angive køberens momsnummer i køberens hjemland. 
(15. december 2016)


Valg mellem E- og V-formlen kan ændres bagudrettet  
Landsskatteretten har i en nyere afgørelse slået fast, at valget mellem den såkaldte E- og V-formel til fordeling af brændsler mellem henholdsvis el og varme ved kraftvarmeproduktion kan ændres bagudrettet. Landsskatteretten har hermed underkendt SKATs hidtidige praksis på området. 
(15. december 2016)


Faconformede presenninger er ikke længere afgiftspligtige  
Nyt styresignal i høring, der giver mulighed for ekstraordinær genoptagelse tilbage fra 1. januar 2009, hvis der er betalt afgift af faconformede presenninger. 
(15. december 2016)


Teknologi til kapitalforvaltningsløsninger er ikke fritaget for moms  
Skatterådet er i et bindende svar kommet med et nyt bidrag til forståelsen af omfanget af momsfritagelsen for levering af forvaltning til investeringsforeninger. 
(15. december 2016)


Fællesregistreringer og pligter i forbindelse med EU-handel   
SKAT har udsendt en orientering om administrative forenklinger for fællesregistreringer og de medvirkende virksomheders EU-handel. 
(15. december 2016)


Øjeblikkeligt indgreb imod fysiske personers deltagelse i fx "10-mandsprojekter"
Der er netop fremsendt et lovforslag omhandlende hasteindgreb med ny værnsregel i fradragsretten ved fysiske personers deltagelse i fx 10-mandsprojekter (K/S'er og P/S'er).
(14. december 2016)


10 gode skatteråd inden nytår
Årets sidste bankdag er fredag den 30. december 2016. Inden du fejrer nytår, er der en række valg, du kan overveje i forhold til din privatøkonomi. Her er 10 gode råd, der forklarer, hvilke regler der gælder for indbetaling til pension, frivillig indbetaling af skat og fradrag for velgørenhed, gaver og salg af aktier.
(1. december 2016)


Hjemmearbejde kan betyde massive bøder
Når den nye EU-persondataforordning træder i kraft herhjemme den 25. maj 2018, kan det komme til at koste rigtig dyrt, hvis arbejdsgiverne ikke har styr på håndtering af de persondata, som medarbejderne tager med sig hjem, når de arbejder hjemmefra. 
(1. december 2016)


Nyt ejendomsvurderingssystem - lavere boligskatter?
Ejendomsvurderingerne er af afgørende betydning for, hvor meget man som ejer af en bolig- eller erhvervsejendom skal betale i boligskatter. Med det nye system forventes der generelt en stigning i vurderingerne, hvilket som udgangspunkt vil medføre højere boligskatter. 
(1. december 2016)


Regeringens lovprogram: Godtgørelse af elafgift til forlystelser
Der er godt nyt på vej til virksomheder, der driver forlystelser. Regeringen har fremsat et lovforslag, der fjerner denne type virksomhed fra listen over ikke godtgørelsesberettigede virksomheder i bilaget til elafgiftsloven, så de fremadrettet får mulighed for godtgørelse af elafgift.
(27. oktober 2016)


Regeringens lovprogram: Hævning af colabøder
Regeringen sætter i et lovforslag yderligere fokus på handel med illegale varer inden for de højt beskattede varegrupper ved at foreslå en hævning af de såkaldte colabøder.
(27. oktober 2016)


Regeringens lovprogram: Lønsumsafgift for virksomheder med finansielle aktiviteter
Regeringens lovprogram for 2017 indeholder et forslag om ændring af lønsumsafgift for finansielle aktiviteter.
(27. oktober 2016)


Moms på danske magasiner, men hvornår?
Skatterådet har for nyligt afgivet et bindende svar, der omhandler rækkevidden af afgiftsfritagelsen for importmoms på ikke-dansksprogede magasiner.
(27. oktober 2016)


Skatterådet indsnævrer momsfritagelsen for forsikringsvirksomhed
Skatterådet fastslår meget overraskende, at en forsikringsydelse, foruden de kriterier, der følger af momsloven, også skal opfylde definitionen af assistancevirksomhed i lov om finansiel virksomhed for at være momsfritaget.
(27. oktober 2016)


Genindførelse af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde
På baggrund af den politiske aftale om Retssikkerhedspakke II, som blev indgået i foråret 2016, har regeringen fremsat lovforslag om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde.
(27. oktober 2016)


Nyt udkast til styresignal - SKAT ønsker at ændre praksis i forhold til undervisning i legemsøvelser
SKAT har i nyt udkast til styresignal tilkendegivet, at de ønsker at præcisere praksis for, hvornår undervisning kan anses for skolemæssig og dermed momsfritaget. I samme anledning lægger SKAT tilsyneladende op til, at praksis ændres for undervisning i legemsøvelser.
(27. oktober 2016)


Finansielle elaftaler er fritaget for moms
Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at finansielle elaftaler skal anses som værdipapirer, der er omfattet af momsfritagelsen for finansielle ydelser.
(27. oktober 2016)


Hvordan er det nu med momsfradragret for ... vareprøver, varer udloddet i konkurrencer og lignende?
Skal vareprøver, der uddeles gratis, egentlig betragtes som gaver eller som reklameartikler - og er der fradrag for moms på omkostningen, hvis det er henholdsvis det ene eller det andet?
(27. oktober 2016)


Husk transportdokumentation ved afhentningskøb inden for EU
Salg af varer fra din danske virksomhed til virksomheder i andre EU-lande kan kun ske uden dansk moms, hvis din virksomhed har behørig dokumentation for, at varerne er afsendt til et andet EU-land.
(27. oktober 2016)


Fradrag for tab på debitorer
Landsskatteretten har i en kendelse af 2. august 2016 stadfæstet SKATs afgørelse i en sag, hvor klager er blevet nægtet momsfradrag på 15.000 kr. for tab på debitorer. Klageren ansås ikke at have dokumenteret eller sandsynliggjort, at der var konstateret et endeligt tab.
(27. oktober 2016)


Nyheder om rejsebureauer
Hvad sker der i EU på momsområdet for rejsebureauer? Er der indbragt nye sager for EU-Domstolen, og er der kommet ny dansk praksis? Læs mere og bliv opdateret på de seneste momsnyheder om rejsebureauer.
(27. oktober 2016)
 

Selskabers acontoskat
Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2016.  
(14. oktober 2016)


Lovforslag om selskabsskat
Skatteministeren har den 5. oktober 2016 fremsat en række af de lovforslag, der blev bebudet i lovprogrammet.  
(7. oktober 2016)


Skatteministerens lovprogram for 2016/17
Skatteministerens lovprogram for 2016/17 indeholder en række initiativer for både selskaber og personer. Visse af elementerne fra regeringens plan ”Et stærkere Danmark – Vækst 2016” er indeholdt i lovprogrammet, mens hovedparten er udeladt, idet de er genstand for politiske forhandlinger. 
(5. oktober 2016)


Omstruktureringer - hvad er mulighederne?
Går du som virksomhedsejer og tænker på at tilpasse strukturen for din koncern eller dit ejerskab af virksomheden, men tænker du, at dette er så godt som umuligt - eller blot besværligt? Så fortvivl ikke, der findes en lang række effektive værktøjer, som gør det muligt at foretage omstruktureringer - uden at der udløses skat til betaling. 
(1. september 2016)


Hvordan er det nu med moms ved handel med andre EU-lande?
Når du handler med udlandet, er det af afgørende betydning for den momsmæssige behandling, om du sælger varer eller ydelser, om du handler med EU-lande eller tredjelande og om din kunde er en momsregistreret virksomhed eller privatperson. 
(1. september 2016)


Skatteelementerne i regeringens plan ”Et stærkere Danmark – Vækst 2016”
Regeringen har den 30. august 2016 fremlagt planen ”Et stærkere Danmark” og finanslovforslaget 2017. Med planen vil regeringen sikre vækst, og at virksomhederne får lettere adgang til kapital. 
(31. august 2016)


Udkast til styresignal om moms ved lejlighedsvis biludlejning og samkørsel
I forbindelse med fremkomsten af forskellige former for deleøkonomi har SKAT den 30. juni 2016 udsendt et udkast til styresignal, som bl.a. beskriver de momsmæssige forhold ved lejlighedsvis biludlejning og samkørsel. 
(30. august 2016)


Nu ophæves postordrevirksomhedernes særlige udlægsordning  
Med virkning fra 1. januar 2017 ophæver SKAT den lempelige postordremodel om momsfrie udlæg hos e-handelsvirksomheder. 
(30. august 2016)


SKAT fastholder deres praksis vedr. salg af fast ejendom, uanset at Landsskatteretten har en anden opfattelse
SKAT har anlagt en praksis, hvorefter salg af eksisterende ejendom er sidestillet med salg af byggegrund - med momspligt til følge - hvis køber har til hensigt at nedrive ejendommen. Denne praksis er underkendt af Landsskatteretten, men SKAT har i Den juridiske vejledning meddelt, at de fastholder deres praksis - indtil videre. 
(30. august 2016)


Momsfrit salg af byggegrunde efter momsfri anvendelse 
Landsskatteretten har for nyligt afsagt to kendelser om momsfrit salg efter momslovens § 13, stk. 2.  
(30. august 2016)


Ny indberetningspligt på afgiftsstøtte
Regeringen har for nyligt fremsat et lovforslag, som bl.a. pålægger virksomheder, der anvender en række støtteordninger i afgiftslovgivningen, til årligt at indberette støttens størrelse til SKAT, såfremt afgiftslempelsen overstiger 500.000 EUR årligt.   
(30. august 2016)


Tilskud til industriel kraftvarme (IKV)
Industrielle kraftvarmeanlæg har mulighed for frem til 2020 at opnå tilskud til elektricitet produceret på basis af naturgas. Ordningen trådte i kraft i november 2015, efter godkendelse af EU-Kommissionens statsstøttekontor. Deadline for ansøgning om anvendelse af ordningen er 1. oktober 2016. 
(30. august 2016)


Præcisering af overskudsvarme
SKAT har udsendt et styresignal, der skal præcisere, hvornår udnyttelse af spildvarme er overskudsvarme eller såkaldt primær varme i et afgiftsmæssigt perspektiv. Det er EY's opfattelse, at styresignalet ikke bidrager tilstrækkelig til en ønsket præcisering af overskudsvarmereglerne, samt hvornår udnyttelse af spildvarme er overskudsvarme. 
(30. august 2016)


Hvordan er det nu med fradrag for ... momsen af løbetrøjer til medarbejderne, når de deltager i motionsløb?
Vi sender vores medarbejdere til DHL Stafetten og andre motionsløb som aldrig før, men har vi fradrag for momsen af løbetrøjerne, som de løber i? 
(30. august 2016)


Frankrig lemper kravene til enkel importmomsordning
Virksomheder, der betaler importmoms i Frankrig, og som endnu ikke er tilmeldt den franske ordning for omvendt betalingspligt, kan nyde godt af mere lempelige krav, hvis de søger, inden disse ændres i oktober 2016. 
(30. august 2016)


Er radio-/tv-licensen momspligtig?
For en sjælden gangs skyld endte momsen på avisernes forside, uden at det var et spørgsmål om momskarruselsvindel for millioner eller lignede. Faktisk var det et hardcore momsjuridisk spørgsmål, der fangede journalisternes interesse - nemlig spørgsmålet om, hvornår der momsmæssigt er tale om levering mod vederlag.
(30. juni 2016)


Rene tekniske ydelser vedrørende korttransaktioner er momspligtige
EU-Domstolen fastslår, at momsfritagelsen for transaktioner vedrørende betalinger og overførsler ikke omfatter rent tekniske eller administrative ydelser.
(30. juni 2016)


Styresignal for fastsættelse af afgiftsgrundlaget ved parallelimport af nye biler
Afgiftsgrundlaget for parallelimporterede biler skal fastsættes til bilens købspris med tillæg af minimum 9 %.
(30. juni 2016)


Momsrefusion i andre EU-lande - får du søgt?
Hvis din virksomhed har afholdt momspligtige omkostninger i andre EU-lande i 2015, så er fristen for at søge om momsrefusion den 30. september 2016. Ellers er pengene tabt!
(30. juni 2016)


Udskudt virkningstidspunkt for ny praksis vedr. opgørelsen af fradragsret for erhvervsskoler m.v.
SKAT har endnu engang valgt at udskyde ikrafttrædelsen af ny praksis for opgørelse af fradragsret for erhvervsskoler.
(30. juni 2016)


Hvilke offentlige tilskud til erhvervsskoler er omfattet af momsloven?
Skatterådet har i et bindende svar tilkendegivet, hvilke offentlige tilskud der er omfattet af momsloven og som dermed skal indgå ved opgørelsen af erhvervsskolers momsfradragsret.
(30. juni 2016)


Vejledninger til den nye EU-toldkodeks
EU-Kommissionen har offentliggjort vedledninger til den nye EU-toldkodeks. 
(30. juni 2016)


Hvordan er det nu med fradrag for ... sommerfesten?
Sommeren er over os, og alle knokler hårdt for at få afsluttet opgaver og projekter, inden ferien starter. Det hårde arbejde skal selvfølgelig belønnes, men er der fradrag for omkostningerne til en sommerfest?
(30. juni 2016)


Styresignal om skadesforsikringsafgift ved vejhjælp
SKAT har udsendt et styresignal SKM2016.270.SKAT om opgørelse af skadesforsikringsafgift for vejhjælp, når vejhjælpen sælges sammen med andre varer og ydelser.
(30. juni 2016)


Lovforslag i høring om genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde
Lovforslag fra Skatteministeriet om genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde er nu sendt i høring. Lovforslaget vil først have virkning fra 1. januar 2017. 
(27. juni 2016)


SKAT har igangsat momskontrol på udvalgte virksomheder, der handler med fast ejendom
Vi er blevet bekendt med, at SKAT har udtaget en række virksomheder til kontrol med henblik på at sikre, at virksomhederne efterlever reglerne for salgsmoms og momsfradrag ved handel med fast ejendom. Kontrollen sker med baggrund i ændringen af momsloven, der med virkning fra 1. januar 2011 gjorde virksomheders salg af byggegrunde og nye bygninger momspligtige.
(23. juni 2016) 
 

Nye favorable skatteregler om aktieløn
Med virkning fra 1. juli i år kan selskaber igen aflønne medarbejdere med aktier, warrants, optioner m.v. uden lønbeskatning. I stedet skal der betales en aktieskat på 27 % / 42 %, som dog først skal betales, når medarbejderen til sin tid har solgt aktierne, og dermed står med penge i hånden til at betale skatten.
(9. juni 2016)


Afgørelse om fradrag for lønudgifter ved opkøb af bankvirksomhed
Østre Landsret har den 1. juni 2016 afsagt dom i to sager om fradrag for lønudgifter ved opkøb af bankvirksomhed. I afgørelserne når Landsretten frem til, at der ikke er fradrag for sådanne udgifter, men også at dette er udtryk for en praksisændring.
(2. juni 2016)


Rene tekniske it-leverancer kan ikke anses som momsfri forvaltning
Det første bindende svar i forlængelse af SKATs styresignal om ATP-dommen er netop offentliggjort. I det bindende svar fastslår SKAT, at it-leverancer af rent teknisk karakter ikke kan anses som momsfrie forvaltningsydelser, men derimod er momspligtige.
(30. maj 2016)


Fradragsret - kulturel institution
Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at en kulturel institution ikke kan fradrage moms fuldt ud på omkostninger vedrørende bygningsvedligehold, udstillinger, anlæg m.v. EU-Domstolens dom i sag C-126/14 - Sveda kan ikke føre til andet resultat.
(30. maj 2016)


Ydelser fra private leverandører på det sociale område
Et nyt bindende svar fra SKAT fastslår klart, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem leverancer efter bl.a. servicelovens regler og momsfritaget social forsorg og bistand. Den momsmæssige behandling af sådanne ydelser skal derimod bero på en konkret vurdering og ikke på den lovhjemmel, som kommunen har. 
(30. maj 2016)
 

Disponeringsmuligheder ved salg i konsignation
SKAT har taget stilling til tidspunktet for fradragsretten for moms ved salg af varer, der opbevares i konsignation hos sælger. SKATs svar gør det muligt at imødekomme forskellige ønsker fra sælgerens leverandører i EU. 
(30. maj 2016)


Når et bindende svar ikke længere er bindende
Skatterådet trækker to bindende svar om, hvorvidt tilskud til erhvervsskoler skal indgå ved opgørelsen af den delvise momsfradragsprocent, tilbage (SKM2016.185.SR/SKM2016.186.SR). Skatterådet er nu af den opfattelse, at tilskuddet skal indgå i forbindelse med opgørelse af den delvise momsfradragsprocent.
(30. maj 2016)


Fuld omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde
Skatteministeriet offentliggjorde den 3. maj 2016 den nye Retssikkerhedspakke II - "Borgeren skal stå stærkere". I retssikkerhedspakken stilles der blandt andet forslag om, at der skal indføres en sagsbehandlingsgaranti for de mest almindelige klagesager fra små og mellemstore virksomheder, og så skal der igen indføres fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde.
(30. maj 2016)


Hvordan er det nu med fradrag for ... moms på biler, der er splitleaset?
Spørgsmålet om adgangen til momsfradrag for biler er et af de områder, hvor vi oftest ser fejl hos virksomhederne. Leasingaftaler kan indgås på mange forskellige vilkår, og splitleasing er en særlig gren af leasingområdet, som du kan læse mere om her.  
(30. maj 2016)


Regeringen vil afskaffe PSO-afgiften
Regeringen udmeldte den 10. maj 2016, at den ønsker at afskaffe PSO-afgiften på elregningen. Finansieringen af PSO-udgifter til vindmøller og andre investeringer i vedvarende energi skal med forslaget flyttes over på finansloven.
(30. maj 2016)


Tidligere bindende svar om tilskud til erhvervsskoler trækkes tilbage
Skatterådet trækker to egne bindende svar, om hvorvidt tilskud til erhvervsskoler skal indgå ved opgørelsen af den delvise momsfradragsprocent, tilbage. 
(24. maj 2016)


OECD’s Common Reporting Standard – rammer også industrivirksomheder
Er din virksomhed blevet anmodet om at udfylde amerikanske W-8BEN-E skatteblanketter? Eller lave en klassifikation efter FATCA eller CRS? 
(18. maj 2016)


Husk, at fristen for holdingselskabers indsendelse af krav er 16. maj 2016
Holdingselskaber, der hidtil har været begrænset i momsfradraget, og som ønsker at gøre krav på tilbagebetaling gældende, skal huske at indsende kravet senest den 16. maj 2016. Herefter er kravet omfattet af den almindelige treårige forældelse.
(21. april 2016)


Forvaltningsydelser til pensionskasser - frist for ekstraordinær tilbagesøgning af moms nærmer sig
Leverandører, der uretmæssigt har opkrævet moms på forvaltningsydelser til pensionskasser, har stadig mulighed for at tilbagesøge momsen på disse ydelser helt tilbage til 2004. Anmodningen skal være SKAT i hænde senest 25. maj 2016.
(21. april 2016)


Momsrefusion i ikke-EU-lande
Hvis din virksomhed har afholdt momspligtige omkostninger i lande uden for EU (bl.a. Schweiz og Norge) i 2015, så er fristen for at søge om momsrefusion oftest den 30. juni 2016. Derfor er det vigtigt at søge momsen retur nu.
(21. april 2016)


Kommissionen foreslår en reform af momssystemet
EU-Kommissionen har fremlagt en ny handlingsplan med en række initiativer, der skal modernisere momssystemet og gøre det efterhånden 40 år gamle system mere tidssvarende, således at det mere effektivt bekæmper momssvindel og ikke skaber unødvendig ulempe for især små og mellemstore virksomheder.
(21. april 2016)


Momskompensation for 2015
Husk - fristen for almenvelgørende foreningers m.v. anmodning om momskompensation for 2015 nærmer sig.
(21. april 2016)


Husk momsnummer ved viderefakturering af el ved udlejning af fast ejendom
En ændring i elafgiftsloven, der egentlig skulle angå elhandelsvirksomhederne (indførelse af engros-modellen), kommer til at få stor betydning for udlejeres - og for almindelige momsregistrerede virksomheders - mulighed for at få godtgørelse af elafgifterne. 
(21. april 2016)


Manglende viden om tinglysningsafgift belaster klagesystemet
I februar og marts 2016 har Landsskatteretten givet SKAT medhold i fire sager om tinglysningsafgift. Sagerne har stor lighed med andre sager vundet af SKAT.
(21. april 2016)


SKAT bekræfter, at leasingselskaber m.fl. kan anvende indkøbsprisen som registreringsafgiftsgrundlag
I et nyt bindende svar bekræfter Skatterådet, at et leasingselskab, trods køb fra et interesseforbundet selskab, kan indregistrere biler til leasing til indkøbspris, hvis det kan dokumenteres, at bilerne indregistreres på samme grundlag til andre ikke-interesseforbundne parter. 
(21. april 2016)


SKAT præciserer betingelserne for mandskabsvogne
SKAT præciserer i et nyt styresignal, hvilke personer der kan benytte registreringsafgiftsfrie mandskabsvogne, og dermed hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at mandskabsvognen kan købes uden registreringsafgift.
(21. april 2016)


Hvordan er det nu med ... fradrag for mødemoms?
Det er forår, og det betyder årsafslutning for rigtig mange virksomheder. Der skal afholdes møde med revisor om året, der er gået, og der skal afholdes interne møder om budgetfastlæggelse for det kommende år. I denne artikel fortæller vi om reglerne for momsfradrag for mødebespisning.
(21. april 2016)


Fortsat usikkerhed - Er der tale om salg af gammel bygning eller byggegrund, når sælger er bevidst om efterfølgende nedrivning?
Skatterådet har i en nylig afgørelse vurderet, at et salg af en ejendom med gamle bygninger skulle anses for salg af byggegrund, da ejendommen blev solgt som et nedrivningsprojekt, selv om sælger ikke bidrog til nedrivningen. Salget skulle dog ikke pålægges moms, da ejendommen udelukkende havde været anvendt til momsfritaget udlejningsvirksomhed.
(21. april 2016)


Ny Vestre Landsrets dom om lempelse af udenlandsk betalt skat og opgørelsen af udenlandsk indkomst
Vestre Landsret afsagde den 1. april 2016 en principiel dom om principperne for opgørelse af nettoindkomsten efter LL § 33 F.
(18. april 2016)


Nye retningslinjer for kantinemoms
SKAT har netop udsendt et nyt styresignal om opgørelse af kantinemoms efter de administrativt forenklede ordninger. Styresignalet har betydning for de virksomheder, der har eksterne operatører til at stå for kantinedriften, men i mindre grad end forventet. Det træder i kraft 1. september 2016.
(11. marts 2016)


Moms på lejligheder, der har været anvendt til momsfri udlejning
Et nyt bindende svar fra Skatterådet skaber stor økonomisk usikkerhed for virksomheder, der handler med fast ejendom, der har været anvendt til momsfri udlejning før salg.
(10. marts 2016)


Afgiftslempelse til forlystelser
Regeringen og dens støttepartier indgik den 9. februar 2016 en politisk aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark. Vækstaftalen indeholder blandt andet en aftale om afgiftslempelse for forlystelser, som i dag er belastet af den fulde elafgift af elektricitet anvendt til procesformål.
(10. marts 2016)


PSO-tilskudsordningen udvides
Nyt lovforslag vil udvide PSO-tilskudsordningen for elintensive virksomheder.
(10. marts 2016)


Nyt styresignal vedrørende salg af varer fra andre EU-lande
I et netop offentliggjort styresignal præciserer SKAT deres fortolkning af, hvornår leverandører fra andre EU-lande kan sælge varer til danske kunder, uden at salget omfattes af fjernsalgsreglerne med registreringspligt til følge.
(10. marts 2016)


Styrket indsats mod momssvindel
I anledning af DR's dokumentarserie 'Sådan svindles Danmark' har regeringen præsenteret tiltag under overskriften 'Styrket indsats mod momssvig' - men er der i virkeligheden tale om gammel vin på ny flaske, og kan Danmark forvente en effekt af tiltagene?
(10. marts 2016)


Den nye EU-toldkodeks - Sidste nyt om sikkerhedsstillelse
Der har på det seneste været en del diskussion om det nye krav om sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld og i særdeleshed om, hvor meget virksomheder skal stille i sikkerhed ved anvendelse af de økonomiske toldprocedurer og hvordan. Nu er der endelig kommet en afklaring - i hvert fald indtil videre.
(10. marts 2016)


Nyt om moms i Europa
Moms er en indirekte afgift, som er indført i alle EU-landene, og forskellige ændringer i vores europæiske naboers momsregler kan derfor have stor betydning for virksomheder, der handler med disse lande. Vi bringer her et overblik over nogle af nye momsregler i Frankrig og Italien.
(10. marts 2016)


Databehandlingsydelser kunne ikke omfattes af momsfritagelsen for finansielle ydelser
Østre Landsret har i en nyligt afsagt dom fastslået, at databehandlingsydelser, der købes af en bank til håndtering af udlån, ikke kan omfattes af momsfritagelsen for finansielle ydelser.
(10. marts 2016)


Ny dom på kant med princippet om momsens neutralitet
En ny dom fra Østre Landsret rejser en principiel diskussion omkring, hvorvidt princippet om momsens neutralitet tillader, at man alene på baggrund af formalia nægter køberen af en momspligtig ydelse fradragsret, når den købte ydelse må anses for forbrugt i forbindelse med en momspligtig leverance.
(10. marts 2016)


Hvordan er det nu med ... fakturering af grænseoverskridende arbejdsudleje og koncerninterne leverancer?
Efter ønske fra en af vores læsere bringer vi en artikel om momsbehandlingen ved grænseoverskridende arbejdsudleje internt i koncerner og om koncerninterne leverancer generelt.
(10. marts 2016)


Ombygningsudgifter - ingen nedskrivning ved vurdering af momspligt ved salg af ejendom
Skatterådet har fastslået, at afholdte ombygningsomkostninger ikke kan nedskrives med 1/10 pr. år ved beregning af, om der er sket ombygning i væsentligt omfang, uanset at dette tydeligt fremgår af lovforarbejderne. Endvidere præciseres det af Skatterådet, hvilke omkostninger der skal indgå - og ikke indgå - i beregningen.
(10. marts 2016)
 

Få styr på reglerne i deleøkonomien
Inden du deler din bil, din bolig, din båd m.v. med andre, så er det værd at få styr på, hvordan du beskattes. Deleøkonomi er for tiden et område med stort fokus - ikke blot hos brugerne, men også hos SKAT.
(3. marts 2016)


Momsfradrag i holdingselskaber
En ny praksis giver holdingselskaber mulighed for at få fuldt fradrag for moms på omkostninger til køb af andele i datterselskaber og for moms på generalomkostninger.
(3. marts 2016)


Moms ved salg af fast ejendom
Landskatteretten har truffet afgørelse om, at salg af en eksisterende bygning, der skal nedrives efter overdragelsen, IKKE anses for at være et momspligtigt salg af en byggegrund.
(3. marts 2016)


Forældrekøb - Ups, der opstår vist fortjeneste ved salg. Hvad gør vi så?
Hvis du som forælder er ejer af en ejendom, der er udlejet til dit barn, skal du huske skatten ved salg. Skatten kan dog nedsættes eller helt bortfalde, hvis du planlægger salget i god tid og er indstillet på at "give" en eventuel gevinst til dit barn.
(3. marts 2016)


Selskabers acontoskat
Første ordinære acontoskatterate for selskaber og foreninger m.v. for indkomståret 2016 skal indbetales senest den 21. marts 2016. Anden ordinære rate skal indbetales senest den 21. november 2016.
(29. februar 2016)


Virksomhedsordning og sikkerhedsstillelse - L123
Skatteministeren har den 23. februar 2016 fremsat et nyt lovforslag, L123. Forslaget byder på en opblødning af konsekvenserne ved sikkerhedsstillelse i forbindelse med virksomhedsordningen. Regler der siden 11. juni 2014 har givet anledning til mange grublerier blandt virksomhedsejere, pengeinstitutter og rådgivere.
(29. februar 2016)


Ny praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde
SKAT har udsendt et styresignal, der ændrer dansk praksis for den skattemæssige behandling af værdipapirfonde. Det har hidtil været SKATs opfattelse, at danske værdipapirfonde er skattemæssigt transparente. Den nye praksis åbner for, at kollektiv investering i værdipapirfonde kan udbydes til danske investorer. Praksisændringen skaber dog samtidig usikkerhed i forhold den danske skattemæssige behandling af visse udenlandske investeringsinstitutter.
(25. februar 2016)


Nye forventede skatteregler om aktieløn
Nu bliver det igen muligt at aflønne medarbejdere med aktieløn på en skattefavorabel måde: Et lovforslag er netop sendt i høring, som vil reducere skatten af aktieløn fra 56 % til 27 %/42 %. Der er dog visse begrænsninger i anvendelsen af de nye regler, som forventes indført til sommer.
(4. februar 2016)


New Expected Tax Rules on Share Based Remuneration
Once again it will be possible to provide employees with share based remuneration in a tax favourable way: Just now, a bill has been sent in hearing which will reduce the tax rate on share based remuneration from 56% to 27%/42%. There are some restrictions on the use of the new rules, which are expected to be introduced this summer.
(4. februar 2016)


Opgørelse af delvist momsfradrag i investeringsforeninger
SKAT har sendt et udkast til styresignal i høring, der omhandler opgørelsen af det delvise momsfradrag i investeringsforeninger. Det fremgår af udkastet, at disse investeringsforeninger skal følge momslovens almindelige regler.
(3. februar 2016)


Udlæg - Ophævelse af den særlige postordremodel
SKAT udsendte den 6. januar 2016 et udkast til styresignal om ophævelse af den lempelige postordremodel om momsfrie udlæg. Dette medfører alt andet lige en stigning i den pris, som kunderne skal betale.
(3. februar 2016)


Ny EU-dom kan ændre momsbehandlingen af statslige, regionale og kommunale institutioner
EU-Domstolen har fastslået, at offentligretlige organer ikke kan anses for momspligtige enheder, når de agerer som budgetbundne enheder under en kommune og dermed ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed. SKAT overvejer i øjeblikket, om EU-dommen bør have konsekvenser for momsbehandlingen af særligt de statslige, regionale og kommunale institutioner.
(3. februar 2016)


Storbritannien indfører omvendt betalingspligt på visse elektroniske ydelser og ændringer til MOSS
De engelske skattemyndigheder har annonceret en række ændringer, der får betydning for virksomheder, som køber varer og ydelser, der er berørt af ændringerne.
(3. februar 2016)


Pas på, når regninger i første omgang afholdes af ejerforening eller lignende - fradagsretten er på spil!
En kunde mistede fradragsretten for moms for sin andel af arbejder på en bygnings facade og tag, da bruttohåndværkerregningen var stilet til ejerforeningen.
(3. februar 2016)


Nyheder om tinglysningsafgift - om manglende sommerhuserklæringer, "fejlagtig identifikation" og om værnsreglerne for "Anden ejendom"
Landsskatteretten har hen over efteråret truffet et par baske afgørelser, der viser, at der er meget lidt rum for ekspeditionsfejl og misforståelser hos anmelderen. Det er det vigtigt at holde tungen lige i munden.
(3. februar 2016)


Moms på fast ejendom
Landsskatteretten fastslår, at overdragelsen af fast ejendom med tilhørende bygninger ikke skal karakteriseres som byggegrunde, selv om køber har til hensigt at nedrive bygningerne.
(3. februar 2016)


No-shows og momspligt
EU-Domstolen har i to sager fastslået, at der skal betales moms på flybilletter, som ikke udnyttes af passageren. Domstolen præciserer i dommen, at det beløb, som luftfartselskabet beholder ved no-shows, ikke er en erstatning, men et vederlag, uanset at billetterne ikke er blevet benyttet.
(3. februar 2016)


Tilbagebetaling af afgifter - elpatronordningen (varmeproduktion)
SKATs praksis vedrørende opgørelse af afgiftsgodtgørelse i henhold til den såkaldte "elpatronordning" er blevet underkendt af Landsskatteretten. Praksisændringen indebærer, at en række virksomheder skal have yderligere afgift godtgjort fra 1. november 2011 samt en forrentning heraf.
(3. februar 2016)


Styresignaler i udkast i 2015 - Hvad blev konklusionen?
SKAT havde, især i efteråret 2015, travlt med at udsende udkast til styresignaler ud om de nye regler på momsområdet. I MomsNyt har vi omtalt nogle af dem, og vi bringer her en opdatering på, hvad der efterfølgende skete med dem.
(3. februar 2016)


Hvad er der sket - holdingselskaber, udvidelse af fradragsretten og investeringsforeninger
I andet halvår af 2015 kom der tre vigtige EU-domme efterfulgt af styresignaler fra SKAT, der ændrede dansk praksis inden for tre vigtige områder. Fradragsretten blev igen understreget og måske udvidet af Sveda-dommen, holdingselskabers fradragsret blev ændret fordelagtigt for holdingselskaberne, og der kom flere retningslinjer i forhold til momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger.
(3. februar 2016)


Hvordan er det nu med.. arbejdsudleje inden for koncerner?
Der opstår ofte tvivl om momshåndteringen, når medarbejdere udlånes til koncernforbundne selskaber. Skatterådet har i et bindende svar taget stilling hertil.
(3. februar 2016)


Nye bevillinger til økonomiske procedurer
Med den nye EU-toldkodeks (UCC) forsvinder nogle økonomiske procedurer - virksomheder, der i dag har bevilling til disse procedure, skal huske at få søgt om en ny bevilling.
(3. februar 2016)


Udskudt virkningstidspunkt for ny praksis vedrørende opgørelsen af fradragsret for erhvervsskoler m.v.
SKAT har nu udskudt virkningstidspunktet til 1. juli 2016, da det endnu ikke er afklaret, hvordan konsekvenserne af praksisændringen bliver for andre undervisningsinstitutioner end erhvervsskoler.
(3. februar 2016)

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.