Tax & Law

  • Share

Nyhedsarkiv 2017

 

Bindende svar bliver nu igen bindende
Lovforslaget, der begrænser SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver, er nu vedtaget.
(1. december 2017)


Forslag om udvidelse af fradragsretten for lønomkostninger
Lovforslag om fradrag for lønomkostninger er nu fremsat og indeholder ændringer bl.a. vedrørende koncerninterne lønomkostninger samt bestyrelseshonorarer. 
(17. november 2017)


Politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Aftalen, der er fra 12. november 2017, er opdelt i fem overordnede kategorier. 
(14. november 2017)


Ændring af punktafgifter på vej
Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blevet enige om at gennemføre en markant afgiftslempelse for i alt 720 mio. kr. Lempelserne er en del af erhvervs- og iværksætteraftalen, som netop er indgået.
(13. november 2017)


Selskabers acontoskat
Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2017.
(3. november 2017)


Omfattende reform af EU’s momssystem
Formålet med reformen er at skabe et nyt og mere modstandsdygtigt momssystem, som skal forhindre momssvig. Det skønnes, at reformen vil reducere momssvig over landegrænse med 41 mia. EUR årligt.
(19. oktober 2017)


Momsfri sammenslutninger (selvstændige grupper) – afgrænsning af momsfritagelsen
EU-Domstolen har for nyligt afsagt tre domme om momsfritagelsen for ydelser præsteret af selvstændige grupper til gruppens medlemmer.
(5. oktober 2017)


Nyt om afskaffelsen af forskudsmomsordningen
Regeringen har den 4. oktober 2017 fremsat lovforslag om afskaffelse af forskudsmomsordningen.
(5. oktober 2017)


Bindende svar bliver nu igen bindende
SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar omkring værdiansættelse af aktiver begrænses.
(28. september 2017)


Omlægning af bilafgifterne - Giver det billigere biler?
Regeringen og Dansk Folkeparti har i sidste uge offentliggjort en aftale om omlægning af bilafgifterne. Vi giver vores bud på, hvordan den samlede aftale må forventes at påvirke bilbranchen.
(28. september 2017)


EU-Domstolen fastslår fradragsret for vederlagsfri renovation af tredjemands faste ejendom
EU-Domstolen har i en nylig dom taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en bygherre var berettiget til fradrag for indgående moms af de omkostninger, som virksomheden vederlagsfrit havde anvendt til renovering af en kommunes ejendom.
(25. september 2017)


Registreringsafgift – mulighed for tilbagebetaling
SKAT har offentliggjort et udkast til styresignal vedrørende genoptagelse af sager fra 1. februar 2009 og frem, hvor SKAT har fundet, at avance er flyttet fra registreringsafgiftspligtige biler til afgiftsfrit eftermonteret udstyr eller brugte byttebiler.
(20. september 2017)


Forslag om udvidelse af fradragsretten for lønomkostninger
Et lovudkast er sendt i høring den 31. august 2017, hvorved der ”genindføres” fuldt fradrag for lønomkostninger i forbindelse med opkøb og/eller udvidelse af virksomheders forretningsområde, og tilmed med tilbagevirkende kraft.
(1. september 2017)


Finanslovforslaget 2018
Finansministeriet har den 31. august 2017 fremsat finanslovudspillet ’Et trygt og sammenhængende Danmark’ for 2018. Få overblik over de skattemæssige hovedelementer. 
(1. september 2017)


Nedlæggelse af momskompensationsordningen
I regeringens finanslovsforslag for 2018 lægges der op til, at muligheden for momskompensation nedlægges og således ophører fra og med 2018. 
(1. september 2017)


Regeringens udspil ”Sammen om fremtidens virksomheder"
Regeringen fremlagde 30. august 2017 et erhvervs- og iværksætterudspil med fokus på en række meget forskellige initiativer. Der tale om initiativer som efter regeringsopfattelse skal gøre Danmark mere konkurrencedygtig ud fra et globalt perspektiv samt sikre bedre rammer for virksomheder, herunder deres finansieringsmuligheder.
(1. september 2017)


Afskaffelse af nøddeafgiften og andre afgifter
Regeringen foreslår i det netop offentliggjorte erhvervs- og iværksætterudspil ”Sammen om fremtidens virksomheder” at afskaffe nøddeafgiften med virkning fra 2018.
(30. august 2017)


Regeringens udspil til skattelettelser
Regeringen har den 29. august 2017 fremlagt det ventede udspil til lettelse af beskatningen på bl.a. arbejdsindkomst.
(30. august 2017)


Afskaffelse af forskudsmomsordningen
Lovforslag, der afskaffer forskudsmomsordningen, er sendt i høring. Forskudsvist udbetalte beløb skal tilbagebetales til SKAT senest 15. januar 2018.
(27. juni 2017)


Praksis for momsfritagelse for betalingstransaktioner ændres
I forlængelse af Højesterets dom i Ekspres Bank-sagen sidste år har SKAT nu offentliggjort et udkast til styresignal, der ændrer praksis for momsfritagelsen for betalingstransaktioner. Visse it-ydelser skal nu anses for momsfritagne betalingstransaktioner. 
(19. juni 2017)


Finansielle virksomheder ekskluderes (måske) fra momsfritagelsen for selvstændige grupper
Generaladvokaten har i to konkrete sager for EU-Domstolen indstillet, at momsfritagelsen for selvstændige grupper ikke kan omfatte virksomheder med finansielle aktiviteter. Dette kan få stor betydning for dansk praksis og i særdeleshed for de finansielle virksomheder, der allerede har indrettet sig under en selvstændig gruppe.
(10. juni 2017)


Sidste nyt om ATP-momstilbagesøgningssagerne  
Ifølge seneste udmelding fra SKAT kan de virksomheder, der har anmodet SKAT om tilbagebetaling af moms som følge af den såkaldte ATP-sag, forvente, at behandlingen af deres tilbagebetalingskrav påbegyndes umiddelbart efter sommerferien. 
(10. juni 2017)


Afskaffelse af fondes fradrag for uddelinger til ikke almennyttige m.v. formål
Lovforslag L 27 indebærer bl.a. ændringer i forhold til fondes indberetninger af uddelinger. 
(9. juni 2017)


Nye skatteregler for virksomhedsejere - lempelser og skærpelser!
Folketinget har netop vedtaget to længe ventede regler på skatteområdet, som kan få betydning for netop din virksomhed. Det drejer sig om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifter og skærpelse af reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssigt transparente selskaber. 
(8. juni 2017)


Lavere afgifter for elbiler m.fl. på vej  
Nyt lovforslag lemper overgangen til fuld registreringsafgift for elbiler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler. Indfasningen udskydes med 2 år, så den lavere registreringsafgift forlænges til og med 2021. 
(8. juni 2017)


Ny persondataforordning skaber kaos 
Der står persondata i øjnene på ledelsen hos størstedelen af de danske virksomheder lige nu. Baggrunden herfor er den nye EU-persondataforordning, som  træder i kraft herhjemme den 25. maj 2018.
(8. juni 2017)


Ny registreringspligt for virksomheder og fonde
Den 23. maj 2017 trådte en ny registreringspligt for virksomheder og fonde m.v. i kraft. Den nye registreringspligt medfører, at virksomheder og fonde fremover skal registrere deres reelle ejere i et nyt register over reelle ejere. 
(8. juni 2017)


Salg af eksisterende fast ejendom eller byggegrund? – Nu forelægges spørgsmålet EU-Domstolen
Vestre Landsret har i en ny kendelse besluttet, at EU-Domstolen skal anmodes om at fastslå, hvilke kriterier og fortolkningselementer der skal anvendes ved vurdering af, om salg af en eksisterende ejendom skal anses for en momspligtig overdragelse af en byggegrund, når køber har til hensigt at nedrive ejendommen.
(18. maj 2017)


Afskaffelse af fondes fradrag for uddelinger til ikke almennyttige m.v. formål
Folketinget har den 9. maj 2017 vedtaget lovforslag L 27 om afskaffelse af fondes, foreningers mv. adgang til fradrag for uddelinger, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.  
(11. maj 2017)


Nye tider for eksportmomsordningen
Eksportmomsordningen afskaffes som led i finansieringen af Nordsøaftalen.  
(23. marts 2017)


Transfer pricing-reglerne hindrer momsfrihed på leverancer fra en selvstændig gruppe
Skatterådet har offentliggjort et nyt bindende svar, hvori de har truffet afgørelse om, at betingelserne for anvendelse af momsfritagelsen for selvstændige grupper ikke er opfyldt, hvis medlemmerne er hjemmehørende i forskellige lande, idet transfer pricing-reglerne i den situation fordrer, at der pålægges avance på leverancerne. 
(9. marts 2017)


Selskabers acontoskat
Første ordinære acontoskatterate for selskaber og foreninger m.v. for indkomståret 2017 skal indbetales senest den 20. marts 2017. Anden ordinære rate skal indbetales senest den 20. november 2017. 
(2. marts 2017)


Udenlandsk arbejdskraft - virksomheder kontroller social dumping  
Aldrig før er der blevet pålagt så store bods- og efterbetalingsbeløb til virksomheder, som ikke overholder de danske kollektive overenskomster. Danske virksomheder, som benytter sig af udenlandske underleverandører, bør sikre sig ved at indgå de fornødne aftaler med den udenlandske samarbejdspartner. 
(1. marts 2017)


Skattemæssige udfordringer ved udenlandsk arbejdskraft  
Danske virksomheders brug af udenlandsk arbejdskraft har været støt stigende gennem de seneste år. Det har på samme tid medført, at også de danske skattemyndigheder har øget deres fokus på udenlandske personers skattepligt og skattebetaling, herunder særligt inden for området arbejdsudleje. 
(1. marts 2017)


Nye skatteregler på vej
Der er flere nye regler på vej på skatteområdet, som kan få betydning for netop din virksomhed. Det drejer sig om bo- og arveafgiften ved generationsskifte, reglerne for deltagelse i 10-mandsprojekter og fastfrysning af grundskylden - herunder også for erhvervsejendomme. 
(1. marts 2017)


Kantinemoms
Virksomheder der sælger mad til ansatte via kantine-, frokostordning eller lignende, er momspligtig. Er medarbejdernes betaling mindre end virksomhedens kostpris gælder særlige momsregler. 
(1. marts 2017)


Moms vedr. fast ejendom  
SKAT har i januar 2017 offentliggjort to nye styresignaler om fast ejendom, dels vedr. muligheden for at sælge ejendomme uden moms efter udlejning, og dels vedr. moms på salg af byggegrunde.
(1. marts 2017)


Er dit ophavsrettighedsvederlag momsfrit?
En ny dom fra EU-Domstolen er netop blevet offentliggjort, og den bekræfter en gammel dansk retspraksis i, at det rettighedsvederlag, der modtages fra et kollektivt forvaltningsselskab, som står for administrationen af ophavsrettigheder m.v. over for rettighedsbrugere, er momsfrit.  
(23. januar 2017)


Opgørelsen af kantinemomsgrundlaget har fået endnu en krølle
Anvender I SKATs forenklede ordning til opgørelse af kantinemomsgrundlaget, skal I være opmærksomme på, at SKAT har fastsat en ny standardsats for indirekte produktionsomkostninger på 2,5 % for ordning 2.   
(17. januar 2017)

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.