Tax & Law

  • Share

Nyhedsarkiv 2018

 

Får de danske udstedere og indløsere af gavekort en tidlig julegave på torsdag?
Torsdag den 20. december 2018 forventes lovforslaget vedtaget, der skal implementere de nye EU-regler om den momsmæssige behandling af gavekort (vouchers).
(18. december 2018)

Lovprogram 2018/19 – fremsatte lovforslag i oktober og november
Regeringen har den 2. oktober 2018 offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2018/19. EY har fulgt op på lovforslag fremsat i oktober og november.
(20. november 2018)


Højesteret afsiger vigtig dom om værdiansættelse mellem interesseforbundne parter
Den 8. november 2018 tog Højesteret stilling til spørgsmålet om, hvorvidt handelsværdien af vandselskaber i Danmark skal værdiansættes ud fra en pengestrømsbaseret (DCF) model eller ud fra en form for kostprisbetragtning.
(8. november 2018)
 

Selskabers acontoskat
Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2018.
(31. oktober 2018)


Lovprogram 2018/19 – forventede lovforslag
Regeringen har den 2. oktober 2018 offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2018/19. EY følger lovforslagene og udsender bemærkninger til dem, når de er fremsat og vedtaget. Artiklen beskriver de offentliggjorte områder inden for skatteområdet, hvor lovforslag forventes fremsat i perioden oktober 2018 til februar 2019.
(18. oktober 2018)


Lovprogram 2018/19 – fremsatte lovforslag
Regeringen har den 2. oktober 2018 offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2018/19. EY følger lovforslagene og udsender bemærkninger til dem, når de er fremsat og vedtaget. Artiklen beskriver de offentliggjorte områder inden for skatteområdet, hvor lovforslag er fremsat den 3. oktober 2018.
(18. oktober 2018)


Praksisændring for momsfradrag i holdingselskaber - øget momsfradrag for udgifter ved erhvervelse og besiddelse af aktier
Nyt styresignal, SKM2018.521.SKTST, er offentliggjort den 16. oktober 2018. Praksisændringen sker på baggrund af EU-Domstolens afgørelse vedrørende Marle Participations C-320/17, afsagt den 5. juli 2018.
(18. oktober 2018)


Implementering af skatteundgåelsesdirektivet m.v. – lovforslag fremsat
Lovforslaget lægger op til ændringer af en række vigtige skatteregler. De praktisk mest betydningsfulde for de fleste virksomheder er inden for rentefradragsbegrænsning og CFC-beskatning. Også andre regler ændres.
(5. oktober 2018)


Lovforslag vedrørende sanering af punktafgifter er sendt i høring
I august 2018 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Vestre en aftale om ”Sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter”. Denne aftale har nu udmøntet sig i et lovforslag, som Skatteministeriet har sendt i høring.
(2. oktober 2018)
 

Krav om kryptering af e-mail
Persondatasikkerhed fylder lige nu massivt i mediebilledet og hos de fleste institutioner, myndigheder, organisationer mv. Nu følger endnu et krav fra det danske Datatilsyn. Datatilsynet har således netop tilkendegivet, at såvel offentlige som private aktører skal anvende kryptering, når der sendes fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet.
(13. september 2018)
 

Skatterelevante områder i forslag til finanslov 2019
Regeringen har i dag præsenteret sit forslag til finanslov for 2019. Vi giver en kort beskrivelse af de skatte- og afgiftsmæssige forslag, som finanslovsudspillet indeholder.
(30. august 2018)


Aftale om ”afgiftssaneringspakke” indgået
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke, hvor en række afgifter lempes eller fjernes helt. Pakken indeholder 30 konkrete initiativer, der skal give de berørte virksomheder færre administrative byrder og lavere afgifter.
(27. august 2018)
 

Momsfradrag for drift af firmabiler – ny landsskatteretskendelse strider mod mangeårig praksis
Landsskatteretten fastslår i en ny kendelse, at en bilforhandler har momsfradrag ved drift af egne biler, der anvendes blandet i bilforhandlerens virksomhed – til demonstrationskørsel og til fri bil for medarbejdere.
(2. juli 2018)


Har din vare dansk oprindelse, og hvorfor er det nu vigtigt?
En vares oprindelse har stor betydning for, hvor meget en importør skal betale i told, og oprindelseslandet kan skifte, hvis varen forarbejdes i et andet land. Det er derfor vigtigt, at virksomheder kender deres produkters oprindelse, ikke kun på grund af den begyndende handelskrig med USA, men også af hensyn til anvendelsen af EU's handelsaftaler.
(2. juli 2018)


Højere fradrag for investeringer i forsøgs- og forskningsvirksomhed
Som følge af et netop vedtaget lovforslag vil det fra og med indkomståret 2018 være muligt for virksomheder at opnå et ekstra fradrag for deres udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.
(22. juni 2018)


 

Danmark får ny ferielov – En udfordring i administrationen og regnskabet
Folketinget har vedtaget en fuldstændig omlægning af den ferielov, vi kender i dag. Loven træder i kraft 1. september 2020, men den medfører en kompliceret overgangsordning, der får effekt allerede fra 2019. Forberedelserne bør derfor påbegyndes i 2018.
(7. juni 2018)


EU's modtræk til USA's tillægstold på stål og aluminium
Den 17. maj 2018 udstedte Europa-Kommissionen gennemførselsforordning (EU) 2018/724, som giver EU ret til at lægge en tillægstold på visse varer fra USA. Denne mulighed vil blive taget i brug fra og med 20. juni 2018 ved import af forskellige varer fra USA til EU, da USA har indført tillægstold på stål og aluminium fra EU. EU’s tillægstold vil blive indført i faser.
(1. juni 2018)


Selskabers acontoskat
Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2018.
(5. marts 2018)


Udsigt til 110 % fradrag for investeringer i forsøgs- og forskningsvirksomhed
Få indblik i de nye regler samt et overblik over de skattemæssige overvejelser, der kan være relevante, når der fx skal udarbejdes investeringsplaner vedrørende forsøgs- og forskningsvirksomhed.
(28. februar 2018)


 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.