• Folketingsvalg – bortfald af lovforslag – konsekvenser på skatteområdet

  Med udskrivning af folketingsvalg den 7. maj bortfaldt alle verserende lovforslag, herunder seks erhvervsrelevante lovforslag på skatteområdet. Vi giver en oversigt over de bortfaldne lovforslag.

 • Momskontrol - områder SKAT kontrollerer med særlig forkærlighed

  Når Skattestyrelsen kommer på momskontrol, er der en række områder, som vi som rådgivere ser, at Skattestyrelsen særligt kontrollerer. Se hvilket områder vi ser har været særligt i Skattestyrelsens søgelys på det seneste.

 • Bitcoins - har du styr på skatten?

  Du har pligt til at oplyse dine gevinster på bitcoins og anden kryptovaluta til Skattestyrelsen, hvis du har købt dem med henblik på spekulation. Vidste du, at Skattestyrelsen som udgangspunkt anser al handel med kryptovaluta for at være spekulation?

 • Nye momsregler for handel mellem EU-lande

  Handler I på tværs af EU-landene? Kravene til oplysninger og indberetning skærpes. Få overblik over de nye regler, der træder i kraft fra 1. januar 2020.

 • Fradrag i Danmark for udenlandske underskud

  Har du solgt eller likvideret et udenlandsk datterselskab eller fast driftssted og realiseret et tab? EY kan hjælpe med at sikre, at dit selskab retmæssigt opnår fradrag for endelige tab fra datterselskaber og faste driftssteder i EU- eller EØS-lande.

 • Skatterelevante områder i forslag til finanslov 2019

  Regeringen har præsenteret sit forslag til finanslov for 2019. Vi giver en kort beskrivelse af de skatte- og afgiftsmæssige forslag, som finanslovsudspillet indeholder.

 • Aftale om ”afgiftssaneringspakke” indgået

  Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke, hvor en række afgifter lempes eller fjernes helt. Pakken indeholder 30 konkrete initiativer, der skal give de berørte virksomheder færre administrative byrder og lavere afgifter.

 • Selskabers acontoskat

  Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2018.

 • Udsigt til 110 % fradrag for investeringer i forsøgs- og forskningsvirksomhed

  Få indblik i de nye regler samt et overblik over de skattemæssige overvejelser, der kan være relevante, når der fx skal udarbejdes investeringsplaner vedrørende forsøgs- og forskningsvirksomhed

Tax & Law

Vi hjælper dig med at manøvrere rundt i det globale skattelandskab

Det forretnings- og skattemæssige landskab har ændret sig markant, og ændringerne bliver stadigt hyppigere og mere komplekse. Vi kan hjælpe dig med at navigere rundt i dette omskiftelige landskab.

Regeringer afvejer behovet for indtægter i forhold til den øgede konkurrence om arbejdskraft og kapital. Skattemyndighederne tilpasser deres strategier, fokus og politikker i relation til håndhævelse på baggrund af den ændrede forretningsdynamik. Selskaber afvejer modstridende prioriteter, så de kan efterleve gældende regler og samtidig skabe værdi.

Vi kan hjælpe dig med at håndtere de problemstillinger, som det aktuelle skattemiljø indebærer, herunder:


 • At agere i et globalt skattelandskab

  Det globale skattelandskab er fortsat under dramatisk forandring med en næsten konstant strøm af nyheder vedrørende skattepolitiske ændringer, strammere håndhævelse og en stigende risiko for virksomhedernes omdømme.

  Modstridende prioriteter

  Multinationale selskaber er i større udstrækning end nogensinde før tvunget til at afveje modstridende forhold, hvor de beskytter deres virksomhed ved at overvåge og tilpasse sig ændringer i politikker, lovgivning og skattemæssig håndhævelse, samtidig med at de ikke kun sikrer striks efterlevelse af love og regler men også tilfører værdi fra skattefunktionen.

  Staten arbejder for at sikre alle tilgodehavender

  Alle regeringer ønsker, at deres land opfattes som et godt sted at drive forretning, således at de kan tiltrække jobs og kapital i et globalt miljø præget af stigende konkurrence.

  Samtidig ønsker de at forøge deres indtægter. Regeringerne må således foretage en balancegang, hvor de hele tiden vurderer, hvordan de bedst sikrer sig de skatteindtægter, som de mener, rettelig tilhører dem, samtidig med at de er i direkte konkurrence med andre lande om den mobile kapital.

  Skattemyndighederne på deres side tilpasser deres strategier, fokus og politikker i relation til håndhævelse på baggrund af den ændrede forretningsdynamik. De forsøger at sikre, at deres ressourcer bliver brugt på de rigtige områder og de rigtige skatteydere. De udveksler i stigende omfang arbejdspraksis og oplysninger om skatteydere med deres internationale modstykker i forsøget på at sikre alle tilgodehavender.

  Flere konflikter

  Det ses hyppigere, at resultatet er mere komplekse og i stigende grad mere omfattende konflikter mellem skatteydere og skattemyndigheder. Denne tendens bliver mere udbredt i takt med landenes samarbejde og emerging markets’ voksende indflydelse og mere avancerede tilgang til beskatning. Sanktionerne bliver strengere, og truslen om negativ påvirkning af selskabernes omdømme er vokset betydeligt igennem de seneste måneder.

  Vi hjælper dig med at navigere rundt i dette komplekse landskab

  Vi overvåger og forholder os til skattepolitiske ændringer og vurderer deres økonomiske og skattemæssige konsekvenser.

  Hvor skattepolitiske tiltag kan skabe utilsigtede forhindringer for din virksomhed, kan vi bistå dig i samarbejdet med myndighederne – enten alene eller som en del af en bredere gruppe af virksomheder med samme målsætning – med henblik på at:

  • Forklare forhindringerne
  • Udarbejde politiske alternativer, som er logiske og gennemtænkte
  • Vurdere de mulige resultater
  • Foreslå alternativer i en form, som lovgiverne er trygge ved

  Vi yder også assistance i forbindelse med internationale skattekonflikter, -håndhævelse- og oplysninger.

  Vi fokuserer på konfliktløsning før indgivelse af selvangivelsen, således at du kan indgive dine selvangivelser og udarbejde relevant dokumentation på korrekt og konsistent vis.

  Hvis der allerede er opstået en konflikt, inddrager vores rådgivere netværkets samlede viden om, hvordan skattemyndighederne arbejder og i stigende grad samarbejder, således at vi kan hjælpe dig med at løse vanskelige eller følsomme skattekonflikter. Også med henblik på at sikre, at der igangsættes løbende forbedringer efter en konflikt og reducere risikoen for, at lignende situationer opstår i fremtiden, samarbejder vi med EY's øvrige skattesagkyndige.

 • Etablering af skatteeffektive forsyningskæder

  De aktuelle betingelser for store globale virksomheder er mere flydende og komplekse end nogensinde før. Virksomhederne tilpasser deres forsyningskæder på baggrund af den stigende konkurrence i bestræbelserne på at levere højere omsætning og øget værdi til aktionærer og kunder.

  De multinationale selskaber øger deres globale tilstedeværelse for at sikre sig nye markeder og effektivisere omkostningerne. Som led i denne øvelse udvider de deres forsyningskæder.

  Med enhver ændring i forsyningskæden følger nye omkostninger og nye risici

  Samtidig med etableringen på nye markeder videreudvikler de førende virksomheder deres eksisterende forsyningskæder i et forsøg på at effektivisere omkostningerne og øge marginerne på de modne markeder.

  Førende virksomheder erkender behovet for omfattende, proaktiv planlægning

  Uanset om målet er etablering på nye markeder eller effektivisering på eksisterende markeder, har de førende virksomheder ét fællestræk – de erkender fuldt ud, at en detaljeret, proaktiv planlægning på tværs af den nye forsyningskædemodel kan maksimere mulighederne og reducere risikoen.

  Kun med en helhedsorienteret tilgang kan alle omkostninger forbundet med forsyningskæden – herunder skatter – vurderes og styres.

  Forandring medfører udfordringer

  Hver dag skal virksomhederne træffe nye beslutninger vedrørende globale justeringer af deres aktiviteter.

  Udfordringen ved at træffe sådanne beslutninger er at se helhedsorienteret på problemet og tage alle aspekter af problemet i betragtning. De skattemæssige konsekvenser bør indgå i en sådan analyse, da den skattemæssige betydning af enhver forretningsmæssig ændring kan være betydelig og medføre et andet resultat end en analyse af driften alene.

  Vores tilgang

  Virksomheder er tilbøjelige til først at inddrage skatteplanlægningen, når de driftsmæssige muligheder eller alternativer er indsnævret og defineret, hvorved planlægningens effekt begrænses. Hvis den internationale skatteplanlægning derimod integreres på et tidligere tidspunkt, kan de alternative muligheder eller driftsmodeller vise sig at være de samlet set mest effektive.

  Med vores integrerede TESCM-tilgang (Tax Efficient Supply Chain) kan vi ofte frigøre fordele, som ikke ville have været mulige, hvis planlægningen ikke var inddraget fra begyndelsen.

 • Risikostyring forbundet med mobile medarbejdere

  I det globalt integrerede, stramt regulerede og stadigt mere konkurrenceprægede erhvervsklima er der én succesparameter, som skiller sig ud: medarbejderne. Medarbejderne udgør virksomhedens største investering og indebærer en enestående mulighed for at vinde konkurrencemæssige fordele.

  De førende virksomheder fokuserer på:

  • At tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere
  • Global talentudvikling og - mobilitet
  • HR- og aflønningseffektivitet
  • Risici, ledelse og compliance

  Risikostyring i forbindelse med mobile medarbejdere

  Hvor optimering af medarbejdernes konkurrencemæssige fordele længe har været en kernemålsætning, betyder den seneste udvikling på det skattemæssige område, at store virksomheder med en internationalt mobil arbejdsstyrke har en større risiko for at overtræde skattelovgivningen og dermed blive involveret i skattemæssige konflikter end nogensinde før.

  De erhvervs- og skattemæssige landskaber, som har undergået så store ændringer igennem de seneste år, ændrer sig fortsat. Globaliseringen foregår i et stadigt højere tempo, og den globale finanskrise har fungeret som katalysator for både globalisering og erhvervsmæssig forandring, idet mange emerging markets nu oplever kraftigere vækst end før krisen.

  Samtidig med disse overordnede tendenser gør en række underliggende faktorer sig gældende og resulterer samlet set i en øget risiko for multinationale selskaber med globalt mobile medarbejdere. Uanset hvor snævert selskaberne definerer og gennemfører deres formelle udstationeringspolitikker, er det almindeligt anerkendt, at forretningsrejsende uden for sådanne formelle politikkers rækkevidde medfører nye risici, som virksomhederne skal håndtere.

  Utilsigtede forpligtelser i forhold til overholdelse af skatteregler

  Disse forretningsrejsende giver i stigende omfang anledning til utilsigtede forpligtelser i forhold til overholdelse af skatteregler, og de medfølgende risici er ikke kun af personlig karakter. De påvirker i stigende grad virksomhederne, hvis skattefunktioner ofte ikke er klar over problemets voksende omfang. Skattemyndighederne har imidlertid stigende fokus på området og anvender effektivt ny teknologi til at afdække, hvor der opstår skattemæssige forpligtelser. Med stigende fokus på håndhævelse af de skattemæssige regler kan dette blive en ganske væsentlig udfordring.

  Styring af disse risici bør således udgøre en brændende platform for de multinationale selskaber.

  En brændende platform?

  Hvad der umiddelbart kan forekomme at være en forholdsvis simpel problemstilling i relation til den personlige indkomstskat, kan hurtigt skabe en sneboldeffekt med risici i forhold til eksempelvis etablering af et fast driftssted, revision af arbejdsgiverafgifter eller betaling af en betydelig bøde, alt sammen på virksomhedsniveau.

  Samtidig ændrer lovgivningen (fx strammere håndhævelse af reglerne vedrørende faste driftssteder) sig i et stadigt højere tempo, idet de enkelte lande benytter denne type lovgivning til at øge deres skatteindtægter.

  De enkelte landes regeringer er hele tiden på udkig efter nye måder at forøge deres skattegrundlag på og lærer gerne af hinanden i fora som OECD's Forum on Tax Administration, CIAT, CIOT og SGATAR og kopierer hurtigt de andres processer og teknologier. Det betyder, at et stigende antal mindre virksomheder også vil blive berørt.

  Virksomhederne er klar over de betydelige omdømmemæssige, personlige og økonomiske risici, der er forbundet med efterlevelse af skattelovgivningen, og gør sig store anstrengelser for at opfylde kravene. Der er en voksende erkendelse af, at dette område er af stigende betydning, for omdømmet såvel som økonomien.

  Hvordan kan vi hjælpe?

  Vores netværk inden for Human Capital anvender processer og teknologier, som hjælper virksomheder med at identificere og tage hånd om STBT-relaterede risici, før de opstår. Hvis der allerede er opstået en konflikt, kan EY's globale Tax Controversy-netværk bidrage til at løse en sådan på baggrund af vores omfattende viden om de enkelte skattemyndigheders kulturer og processer samt vores relationer med disse. Tidligere forhold afdækkes hurtigt, og myndighederne har større fokus på dette område end nogensinde før, så det er nu, der skal handles.

 • Målrettet håndtering og optimering af de menneskelige ressourcer

  Har din virksomhed brug for målrettet håndtering og optimering af de menneskelige ressourcer, så kan vi hjælpe - både på det strategiske og det praktiske plan. I samarbejde med virksomhedens ledelse eller som sparring til HR-afdelingen sætter vi fokus på mulighederne for at opnå en engageret, fleksibel og effektiv arbejdsstyrke.

  I kraft af vores globale netværk er vi i stand til at yde professionel rådgivning til både danske og internationale virksomheder og hjælpe med at sikre, at de lovgivningsmæssige rammer overholdes.

  Vi har stor erfaring med rådgivning om HR-spørgsmål, særligt inden for:

  • Personalepolitikker
   Vi hjælper blandt andet med at identificere, hvilket politikker der giver værdi for din virksomhed, formulering af politikkerne samt den efterfølgende implementering.

  • Lønpolitikker
   Vi hjælper i første omgang med en vurdering af grundlaget for en lønpolitik. Efterfølgende vil vi i samarbejde med din virksomhed udarbejde lønpolitikken på basis af de forretningsmæssige mål og krav.

  • Organisationsændringer
   I forbindelse med fx omstruktureringer, afskedigelser og outsourcing rådgiver vi om, hvordan ændringer gennemføres med størst mulig succes og udarbejder en handlingsplan for processen. 

  • Medarbejderaspekter ved fusioner og virksomhedsoverdragelser
   Vi hjælper med at maksimere værdien af din virksomheds handlinger ved at identificere de vigtigste emner og problemstillinger omkring medarbejderforhold før, under og efter fusioner, opkøb, outsourcing mv.

  • Ind- og udstationeringer
   Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med skattemæssige forhold og sociale sikringsforhold før, under og efter udlandsopholdet, samt rådgivning og assistance med global mobility-politikker og -processer.


Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Susanne Scott Levinsen, Executive Director i Tax & Law i EY fortæller, hvorfor hun valgte at skifte til EY.

Jesper Havgaard, Consultant i Tax & Law i EY i Aalborg fortæller, hvordan det er at arbejde i en global konsulentvirksomhed.

Mary D. Jeyaratnam fortæller, hvorfor hun har valgt at arbejde som konsulent i EY's Tax & Law.