Tax & Law

  • Share

Nye styresignaler vedrørende fast ejendom

1. marts 2017

SKAT har den 16. januar 2017 offentliggjort styresignaler vedrørende fast ejendom. Det ene styresignal, SKM2017.26.SKAT, vedrører muligheden for at sælge ejendomme uden moms efter udlejning, og det andet, SKM2017.27.SKAT, vedrører moms på salg af byggegrunde, herunder hvornår SKAT anser salg af eksisterende ejendom for rettelig at være et momspligtigt salg af byggegrund.

Moms på fast ejendom – salg efter udlejning

Salg af fast ejendom, der endnu ikke er taget i anvendelse er momspligtigt. Førstegangssalg af fast ejendom, der er taget i anvendelse, er som udgangspunkt også momspligtigt, hvis salget sker inden 5 år efter bygningens færdiggørelse. En undtagelse til momspligten er momslovens § 13, stk. 2, hvoraf det fremgår, at salg af aktiver, der udelukkende er anskaffet eller anvendt til momsfritaget aktivitet, ikke er momspligtigt. Styresignalet omhandler netop anvendelse af momslovens § 13, stk. 2.

Spørgsmålet om momsfritagelse for salg af fast ejendom er alene aktuelt, hvor lejer er flyttet ind i ejendommen, og ejendommen sælges inden for 5 år efter færdiggørelse. Såfremt lejer er flyttet ind, og salget sker senere end 5 år efter færdiggørelse, er salget under alle omstændigheder momsfrit.

SKAT fastslår i styresignalet, at ejendommen alene kan sælges momsfrit inden 5 år efter færdiggørelse, hvis sælger kan fremlægge objektive beviselementer for, at sælger ikke har haft en salgshensigt. Vi har blandt andet i SKM2016.105.SR set, at denne bevisbyrde nærmest er umulig at løfte.

Styresignalet tilføjer ikke meget ud over, hvad der allerede fremgår af praksis. På baggrund af styresignalet og SKATs praksis, som er refereret heri, er det vores vurdering, at salg af ejendomme, der har været anvendt til momsfritaget udlejning, som udgangspunkt ikke kan ske uden moms inden for de første 5 år efter færdiggørelse.

I efteråret har Skatterådet dog i SKM2016.555.SR bekræftet, at et samlet salg af en udlejningsejendom, der udelukkende var udlejet uden moms, kunne ske momsfrit ifølge momslovens § 13, stk. 2. Denne afgørelse er også refereret i styresignalet.

I det bindende svar blev der lagt vægt på, at salget vedrørte et samlet salg af 2 bygninger opført i 3 etaper på samme matrikel, at opførelsen er sket med henblik på momsfri udlejning, at der ikke er taget fradrag for moms, at ejendommen ikke er opdelt i ejerlejligheder, at alle lejlighederne/boligerne er udlejet på tidsubegrænsede standardlejekontrakter, samt at køber vil drive ejendommen videre som udlejningsejendom.

Hermed understreges, at forhold, der er tillagt vægt i en konkret sag, ikke nødvendigvis bliver tillagt selvstændig betydning i en anden sag. Styresignalet refererer alene til praksis, uden der foretages en nærmere fortolkning af reglernes anvendelse.

Moms på salg af byggegrunde

SKAT præciserer i styresignal, SKM2017.27.SKAT, hvornår der er tale om momspligtigt salg af en byggegrund og momsfrit salg af en eksisterende ejendom, herunder hvilke momenter, SKAT tillægger betydning ved vurderingen.

SKATs styresignal indeholder en række henvisninger til SKATs praksis. Denne praksis er imidlertid ikke i overensstemmelse med Landsskatterettens praksis, som set i SKM2016.82.LSR og senest i SKM2016.529.LSR og SKM2016.634.LSR. Det anføres i styresignalet, at SKAT opretholder deres egen praksis ind til Domstolene har taget endelig stilling, idet SKM2016.82.LSR er påklaget af SKAT.

Styresignalet tilfører ikke noget nyt. SKAT vurderer, at salg af eksisterende ejendomme er momspligtigt salg af byggegrunde, når køber har til hensigt, at nedrive ejendommene og sælger er vidende herom.

Kontakt os

Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048
Mette Schøler, tlf. 2529 4211
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.