Tax & Law

  • Share

Afgiftsreform i pipeline

12. september 2017

Ny afgifts- og tilskudsanalyse på energiområdet lægger op til en gennemgribende afgiftsreform. Analysen anbefaler at øge virksomhedernes afgiftsbelastning på energiforbrug til proces til 55,3 kr./GJ for brændsler og et niveau på ca. 15 øre/kWh for elektricitet.

Skatteministeriet m.fl. har netop afsluttet en omfattende analyse af afgifter og tilskud på energiområdet. Analysen er opdelt i seks delanalyser og indeholder en lang række anbefalinger til ændringer af det nuværende afgifts- og tilskudssystem.

Formålet med analysen har været at se på, hvordan Danmark med færrest muligt samfundsmæssige omkostninger kan nå de fastsatte mål på klima- og miljøområdet og dermed efterleve landets internationale forpligtelser. Analysen tager ikke højde for nærmere erhvervsøkonomiske konsekvenser, herunder konkurrence med udlandet, beskæftigelse m.v.

Analysens betydning – lovforslag på vej

Analysen har i sig selv ingen retsvirkning, men skal skabe et grundlag for de kommende energipolitiske drøftelser om, hvordan reguleringen på energiområdet ud fra bl.a. et samfundsøkonomisk perspektiv bør indrettes. Der er endnu ikke fremsat lovforslag på baggrund af analysen, men Skatteministeriet har oplyst, at man allerede nu arbejder på lovforslag til enkelte af anbefalingerne – hvor overskudsvarmebeskatning og elafgift på rumvarme forventes at blive prioriteret.

Formålet med analysen har været at optimere reguleringen på energiområdet, og det forventes således, at den færdige analyse vil sætte gang i en omfattende afgiftsreform.

Analysen anbefaler ensretning – én afgiftssats / én tilskudssats

Det fremgår af analysen, at der ønskes et mere ensartet afgifts- og tilskudssystem. De nuværende afgifter og tilskud er meget forskelligartede og varierer alt efter, hvilken teknologi der anvendes, og hvad den fremstillede energi anvendes til. En ensartning af disse vil ifølge analysen mindske de omkostninger, som omstillingen af energisystemet fra konventionel til vedværende energi er forbundet med.

Analysen anbefaler bl.a., at der bør være én fælles energiafgiftssats for alle typer af brændsler på 55,3 kr./GJ. Der lægges således op til, at afgiftslempelsen på procesenergi afskaffes. Ligeledes lægger analysen op til en ensartning af elafgiften, ved at afgiften på elforbrug til procesformål øges, samtidig med at afgiften på elforbrug til rumvarme lempes, således at der på sigt opnås en fælles afgiftsats. På elområdet er der flere modelovervejelser i spil – men niveauet forventes at komme til at ligge på ca. 15 øre/kWh. Ydermere foreslås det, at tilskud til VE-teknologier ensrettes, således at elproduktion fra eksempelvis solenergi, vindenergi, biogas osv. vil opnå samme tilskudssats.

Det er EY’s vurdering, at analysen særligt vil påvirke reguleringen på følgende områder:

  • Afgift på brændsler, herunder olie, gas, kul mv. til procesforbrug
  • Elafgift på alt forbrug
  • Kraftvarmereglerne
  • Overskudsvarmebeskatning
  • Affaldsforbrænding

Kontakt

Anders Klinge, tlf. 2529 4673
Trine Schorling, tlf. 2529 4047
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.