Tax & Law

  • Share

Momsfradrag for drift af firmabiler – ny landsskatteretskendelse strider mod mangeårig praksis

2. juli 2018

Man tror ikke sine egne øjne, når man læser kendelsen fra Landsskatteretten om momsfradrag for drift af firmabiler og moms ved efterfølgende salg – i hvert fald ikke, hvis man arbejder i bilbranchen.

Landsskatteretten fastslår i en ny kendelse, at en bilforhandler har momsfradrag ved drift af egne biler, der anvendes blandet i bilforhandlerens virksomhed – til demonstrationskørsel og til fri bil for medarbejdere. Ved det efterfølgende salg af bilerne skal der afregnes moms, da bilforhandleren, jf. Landsskatteretten, ikke har dokumenteret, at bilernes drift har været undtaget retten til fradrag, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Landsskatteretten bemærker:

”at det forhold, at selskabet udover at anvende bilerne til demonstrationskørsel som led i forhandlervirksomheden også har stillet dem til rådighed for dets medarbejdere, ikke ændrer ved, at bilerne indgår i den afgiftspligtige virksomhed, og at salget heraf sker som led i den afgiftspligtige virksomhed.”

Det konkluderes, at selskabet findes berettiget til at tage momsfradrag ved drift og indkøb af reservedele, jf. momslovens § 42, stk. 6, idet udgifterne anses for afholdt i forbindelse med salg af biler til tredjemand.

Det legale grundlag

Der er som udgangspunkt ikke momsfradrag for indkøb og drift af personmotorkøretøjer, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 6. Ingen regel uden undtagelser, hvilket også er tilfældet her. Momslovens § 42, stk. 6, hjemler blandt andet fuldt momsfradrag for indkøb og drift af firmabiler for forhandlere og biludlejningsvirksomheder. Undtagelsen gælder kun i tilfælde, hvor bilen udelukkende er blevet anvendt til de nævnte formål.

Fakta i sagen

Virksomheden, som er bilforhandler, har i forbindelse med nysalg af biler taget kundernes brugte biler i bytte. De brugte biler er efterfølgende anvendt til demonstrationskørsel med henblik på videresalg. Samtidig anvendes bilerne som fri bil for bilforhandlerens ansatte i hele ejerperioden.

Bilforhandleren har oprindeligt taget momsfradrag for drift af bilerne og efterfølgende beregnet brugtmoms ved salg. Ved en intern kontrol bemærkes det, at håndteringen af moms ikke er i overensstemmelse med praksis, hvorefter der udarbejdes en efterangivelse, i henhold til hvilken bilforhandleren opnår et momstilgodehavende.

SKAT og Landsskatteretten finder overraskende, at der er momsfradrag for driften af de blandet benyttede biler, hvilket begrundes med, at bilerne er indkøbt med henblik på videresalg. Landsskatteretten angiver, at det er uden betydning for momsvurderingen, at bilerne er anvendt som fri bil for de ansatte i ejerperioden. Landsskatteretten konkluderer på baggrund heraf, at bilerne ikke har været undtaget retten til fradrag, hvorfor der skal afregnes moms ved salg af bilerne.

Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at Landsskatteretten havde fået solstik, da afgørelsen er stik imod mangeårig praksis, hvilken fremgår af skattemeddelelse (SKM2001.279TSS), SKATs juridiske vejledning vedrørende demonstrationskøretøjer samt Landsskatterettens kendelse fra januar 2018 (SKM2018.25.LSR). I afgørelsen fastslår Landsskatteretten, at en leasingvirksomhed ikke har momsfradrag for drift/leasing af biler anvendt til privat brug af virksomhedens ansatte eller indehavere.

Ny praksis?

Bilforhandlere og leasingselskaber, som har biler på egne bøger, der anvendes til virksomhedens afgiftspligtige formål og som firmabil, bør derfor overveje, hvorvidt kendelsen påvirker deres nuværende set-up.

Det er tvivlsomt, om andre bilforhandlere og leasingselskaber, end det i sagen omhandlede, kan støtte ret på kendelsen, da den efter vores opfattelse, ud over at være i strid med gældende praksis, også er i strid med momsloven. Det bliver interessant at se, om SKAT inddrager kendelsen i deres længe ventede styresignal om den praksisændring, som Landsskatteretten åbnede for med deres kendelse i januar 2018, og som allerede har ført til flere tilbagebetalinger af moms for bilforhandlere/leasingvirksomheder.

Kontakt

Heidi Lundsgaard, Partner, tlf. 2529 4048
Fjóla Gunnarsdóttir, tlf. 2529 3813

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.