Tax & Law

  • Share

Lovforslag vedrørende sanering af punktafgifter er sendt i høring

2. oktober 2018

Skatteministeriet har nu sendt lovforslaget vedrørende saneringen af afgifter i høring. Denne artikel gennemgår de vigtige ændringer af punktafgifterne.

I august 2018 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Vestre en aftale om ”Sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter”. Denne aftale har nu udmøntet sig i et lovforslag, som Skatteministeriet har sendt i høring.

Nedenfor har vi har vi gennemgået de ændringer af punktafgifterne, som lovforslaget omhandler.
 

Afskaffelse af afgifter

Emballageafgift

Emballageafgiften på pantbelagt emballage foreslås afskaffet. Det betyder, at der ikke skal betales emballageafgift af emballager, der er tilmeldt Dansk Retursystems pantsystem. Hvis vedtaget, vil ændringen træde i kraft 1. juli 2019.

Derudover foreslås reglerne for lageropgørelse på brugte flasker i emballageafgiftsloven ændret med virkning fra 1. april 2019, således at der ikke længere stilles krav om fysisk lageradskillelse af afgiftsberigtigede og ikke-afgiftsberigtigede flasker, men alene krav om regnskabsmæssig adskillelse.

Endvidere foreslås kravet til registreringsform for virksomheder, som importerer emballageafgiftspligtige fra udlandet ændret, således at importører kan vælge den registreringsform som enten oplagshaver eller varemodtager, der passer bedst til den enkelte virksomhed. Denne ændring får virkning fra 1. juli 2019.

Vægtafgift

Vægtafgiften på godkendte traktorer og påhængsvogne til godkendte traktorer foreslås ophævet med virkning fra 1. februar 2019

Afgift på antibiotika og vækstfremmere i foderstoffer

Afgiften på antibiotika og vækstfremmere foreslås ophævet, idet EU har forbudt brugen af stofferne til anvendelse i foderstoffer. Ophævelsen får virkning fra 1. april 2019. 

Lov om forskellig forbrugsafgifter

I lov om forskellige forbrugsafgifter foreslås afgiften på elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg samt afgiften på kaffeerstatning og kaffetilsætning afskaffet. Ligeledes foreslås afgiften på snus ændret, så afgiften kun omfatter snus, der indtages nasalt, og som er lovligt at markedsføre efter lov om tobaksvarer. Det skyldes, at det i dag ikke længere er tilladt at sælge snus, der indtages oralt, i detailhandlen. Ophævelserne i lov om forskellige forbrugsafgifter får virkning fra 1. april 2019.

Chokoladeafgiftsloven

Den såkaldte vaffelbestemmelse i chokoladeafgiftsloven foreslås afskaffet med virkning fra 1. april 2019. Det vil betyde, at der kun betales chokoladeafgift af vafler, når vaflerne anses for at være chokoladevarer eller for at være efterligninger af eller erstatningsvarer for chokolade- eller sukkervarer.

I chokoladeafgiftslovens foreslås endvidere fradraget på 45 % for afgift på chokoladeovertræk m.v. i forbindelse med fremstilling af konsum-is afskaffet med virkning fra 1. april 2019 for at skabe lighed i beskatningen af forskellige ingredienser i is.
 

Lempelse af afgifter

Affalds- og råstofafgiftsloven

Grænsen for betaling af affaldsafgift af lettere forurenet jord foreslås øget fra 2 % til 3,5 % af den samlede mængde blandet affald. I tillæg hertil foreslås det, at lettere forurenet jord kan bruges til daglig afdækning af blandet affald, slutafdækning af affald og afdækning af asbestaffald på et affaldsdeponi. Lempelserne vil få virkning fra 1. april 2019.

Spilafgiftsloven

Bundgrænsen for afgift af andre gevinster (gevinstafgiften) end kontantgevinster foreslås forhøjet til 750 kr., hvorimod bundgrænsen for kontantgevinster forbliver på 200 kr. Endvidere foreslås afgiftsperioden for spil udbudt i forbindelse med offentlige forlystelser forlænget fra måneden til kvartalet. Forslagene skal have virkning fra 1. januar 2019.

Ølafgift

Ølmoderationen foreslås forhøjet med virkning fra 1. januar 2019 for at styrke konkurrenceevnen for de mindre bryggerier, der er omfattet af ølmoderationsordningen, over for de større bryggerier.
 

Forenkling af afgiftsregler

Skadesforsikringsafgiftsloven

Bestemmelsen for fiskale repræsentanter i skadesforsikringsafgiftsloven foreslås ændret med virkning fra 1. april 2019, således at afgiftspligtige virksomheder, der har forretningssted uden for EU i et land, hvor Danmark ikke har en gensidig aftale om inddrivelse, skal registreres ved en herboende repræsentant.

Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

Med virkning fra 1. april 2019 foreslås lystfartøjsbegrebet i lystfartøjsforsikringsafgiftsloven præciseret, således at der ikke er tvivl om, hvornår der er tale om et lystfartøj. Dette er afgørende for, om forsikringen er afgiftspligtig.

Registreringsbestemmelserne i en række afgiftslove

Ordlyden af registreringsbestemmelserne i en række afgiftslove foreslås ensrettet. I dag findes der mange variationer af registreringsbestemmelserne, som er vanskelige for virksomhederne at navigere i. 

Fjernsalgsbestemmelser

Der foreslås indført fjernsalgsbestemmelser i lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser, lov om forskellige forbrugsafgifter og lov om afgift af konsum-is med henblik på at ensrette reglerne med virkning fra 1. juli 2019. Bestemmelserne foreslås udformet som de øvrige afgiftsloves tilsvarende regler om fjernsalg, hvor det er en betingelse, at virksomheden også er registreret for fjernsalg efter momsloven.

Konsumisafgift

For at gøre regelsættet mere ensartet og nemmere at håndtere i praksis foreslås lov om afgift af konsum-is ændret, så alle tilsatte varer som udgangspunkt indgår i afgiftsgrundlaget efter isafgiftsloven med virkning fra 1. april 2019.

Afgiftsgodtgørelse ved eksport

Kravet i flere afgiftslove om, at virksomhederne skal have en bevilling for at opnå afgiftsgodtgørelse ved eksport til udlandet, foreslås ophævet for varemodtagere med virkning fra 1. april 2019.

Cigaretpapir

Kravet om banderolering af cigaretpapir foreslås afskaffet med virkning fra 1. april 2019, da det vurderes, at der ikke længere er behov for at opretholde kravet.
 

Kontakt

Anne-Mette Høiriis, Associate Partner, tlf. 5158 2559
Bente Thenning, Senior Manager, tlf. 5158 2691

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.