Tax & Law

  • Share

Nye regler for konsignationslagre – momsregistrering kan undgås

22. marts 2019

Det bliver nu muligt at undgå momsregistrering i tilfælde af konsignationslagre.

Det danske erhvervsliv har længe presset på for at få samme muligheder for konsignationslagre her i Danmark, som allerede eksisterer i en del andre EU-lande. Det ønske efterkommes nu, ligesom reglerne harmoniseres på tværs af EU. Derudover indføres der også nye regler for bl.a. kædehandel og handel med andre EU-lande.

De nye regler forventes at træde i kraft 1. januar 2020.

Mulighed for konsignationslager i Danmark

Som lovgivningen er udformet nu, skal virksomheder, der forsender eller transporterer varer fra et andet EU-land til Danmark med henblik på oplagring, momsregistreres her. Herefter skal der betales dansk moms af salget, når varerne trækkes fra konsignationslageret. Det medfører selvsagt momsmæssige og praktiske udfordringer for europæiske handelspartnere, og derfor foreslås det nu at indføre forenklede regler om konsignationslagre, når konsignationsaftalen opfylder visse krav.

Med konsignationslagre forstås den situation, hvor sælger på tidspunktet for transporten af varerne til en virksomhed i et andet EU-land allerede er bekendt med identiteten på den erhverver, som vil købe varerne ved eksempelvis at trække disse varer på eget lager. Disse lagre benævnes ofte call-off stocks. De nye forenklede regler gælder ikke for de konsignationslagre, hvor identiteten på kunden ikke er kendt på det tidspunkt, hvor varerne leveres.

Kravene til en konsignationsaftale

Der er tale om en konsignationsaftale, når den potentielle sælger og en potentiel køber har indgået en aftale om, at køber har ret til at overtage ejerskabet til nogle varer på et tidspunkt ude i fremtiden. Det betyder, at varerne er beregnet til salg til denne køber. De nye regler vil finde anvendelse, når følgende betingelser er opfyldte:

  • Varerne i forbindelse med aftalen forsendes eller transporteres fra et EU-land til et andet EU-land
  • Sælger må ikke havde fast forretningssted eller være momsregistreret i det EU-land, hvortil varerne forsendes eller transporteres
  • Køber skal være momsregistreret i det EU-land, hvortil varerne forsendes eller transporteres
  • Købers identitet og momsregistreringsnummer skal være kendt af sælger, inden forsendelsen eller transporten påbegyndes
  • Sælger og køber skal føre et register over varer omfattet af ordningen
  • Sælger skal indberette købers identitet og momsregistreringsnummer til skattemyndighederne
Fristen skal overholdes – ellers fanger bordet

Salget til køber skal ske senest 12 måneder efter det tidspunkt, hvor varerne ankom til konsignationslagret. Hvis denne frist ikke overholdes, anses varen for overført til det andet EU-land, hvilket medfører momsregistreringspligt for sælger. Dette kan dog undgås, hvis varerne returneres til det EU-land, hvorfra varerne i første omgang blev forsendt eller transporteret. Alternativt kan sælger finde en ny køber inden fristens udløb og registrere ændringen i det særlige register. I så fald kan reglerne stadig anvendes, og en registreringspligt kan undgås.

Obligatorisk ordning – i praksis en anden sag

Ordningen bliver obligatorisk for de enkelte medlemslande. I praksis bliver ordningen dog frivillig, idet virksomhederne kan indrette deres forretningsgange og aftaler således, at de ikke bliver omfattet af ordningens særlige definition af en konsignationsaftale, hvis man ønsker at have en lokal momsregistrering i det pågældende land.

Administrativ lempelse – fælles for EU

De nye regler indebærer i en række tilfælde, at sælger af ”konsignationsvarer” undgår en momsregistrering i det land, hvortil varerne sendes. Reglerne er fastsat i et direktiv, hvilket betyder, at grundlaget fremover er fælles i alle EU-landene. Det har således også betydning for danske virksomheder med konsignationslagre i andre EU-lande. Hvis betingelserne ovenfor er opfyldt, kan man således fra 1. januar 2020 fortsat have et konsignationslager i andre EU-lande, men undgå den momsregistrering, som man har i dag.

Kontakt

Asger H. Engvang, tlf. 4040 2260
Lotte B. Askholt, tlf. 2529 6183

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.