Tax & Law

 • Share

Nogle gange er et skib ikke et skib…

3. juli 2019

Opsummering

EU-Domstolen har den 20. juni 2019 fastslået, at en offshore jackup boreplatform ikke kan anses som et skib i momsmæssig forstand.

Det har umiddelbart følgende konsekvenser set fra dansk praksis:

 • Leverancen af en offshore jackup boreplatform kan ikke længere behandles som en momsfritaget leverance, hvis den ligger i dansk farvand
 • Leverancer i form af reparation og vedligeholdelse (ydelser) af de pågældende boreplatforme kan ikke længere behandles som en momsfritaget leverance, hvis køber er dansk
 • Leverancer af nødvendigt udstyr til de pågældende boreplatforme samt brændstof og forsyninger, herunder proviant, kan ikke længere behandles som en momsfritaget leverance, hvis varerne leveres til en dansk etableret køber, hvor det er køberen selv, der skal være eksportør af varerne
 • I visse situationer skal der ske ændringer i, hvordan salgene angives i momsangivelsen
 • I visse tilfælde skal henvisningerne til fritagelsesbestemmelserne på fakturaerne enten fjernes eller ændres
 • Der er risiko for, at andre specialfartøjer også bliver omfattet af dommen

Skattestyrelsen vil helt sikkert udstede et styresignal om fortolkningen og udstrækningen af dommen i forhold til dansk praksis, men vi anbefaler, at virksomheder allerede nu forbereder sig på konsekvenserne, herunder særligt virksomheder, der foretager omfattende momsfritagne leverancer til mobile boreplatforme mv.  

Når alt kommer til alt, så vil dommen ikke betyde, at der vil komme et øget skatteprovenu, men dommen kan derimod få betydelige likviditetsmæssige og administrative konsekvenser for både sælger og køber.

Baggrunden for sagen

I GSP sagen (C-291/18), som er en rumænsk sag, var tre offshore jackup boreplatforme fysisk placeret i Sortehavet inden for den rumænske 12 sømilsgrænse (placeret i rumænsk farvand), hvor de blev anvendt til boring efter olie på havbunden. Det rumænske selskab Grup Servicii Petroliere (”GSP”) solgte i 2008 de tre boreplatforme til tre maltesiske selskaber. GSP havde med henvisning til momssystemdirektivets artikel 148 (c) behandlet de pågældende salg som momsfritaget. De rumænske skattemyndigheder mente derimod, at der var tale om en leverance, hvor der skulle have været opkrævet rumænsk moms.

Grundlaget for de rumænske skattemyndigheders holdning var, at de pågældende boreplatforme ikke sejlede, mens der blev boret efter olie og dermed primært lå det samme sted/var stationære. De pågældende boreplatforme skulle derfor ikke anses som skibe, hvilket er den første betingelse for at fakturere uden moms. De rumænske skattemyndigheder var dog usikre på, om det forhold, at boreplatformene trods alt rent faktisk sejlede, om end i begrænset omfang, skulle have forrang for, at boreplatformene primært lå stille/var stationære. Sagt med andre ord, om det forhold, at boreplatformene rent faktisk sejlede (om end i begrænset omfang), var nok til at de kunne anses for at være skibe i momsmæssig forstand. De rumænske skattemyndigheder valgte derfor at stille følgende to spørgsmål til EU-domstolen:

 1. Kan betingelsen for momsfritagende leverancer efter momssystemdirektivets artikel 148 (c) anvendes på salg af offshore jackup boreplatforme? (skal de anses for skibe i momsmæssig forstand?)
 2. Hvis svaret til spørgsmål 1 er ja, er det så af afgørende betydning, om den pågældende boreplatform primært er i bevægelse, sejler eller flyder fra sted til sted, eller om den primært ligger stille/er stationær i forbindelse med boring efter olie?

EU-domstolen konkluderer, at de pågældende offshore jackup boreplatforme ikke skal anses for at være skibe i momsmæssig forstand.

EU-domstolen konkluderer, at muligheden for at foretage momsfrie leverancer er afhængig af, om de pågældende offshore jackup boreplatforme rent faktisk skal anses for skibe (fartøj/vessel) i momsmæssig forstand og hvis ja, om skibene sejler i udenrigsfart. Det sidste har betydning for, om leverancer af nødvendigt udstyr til de pågældende boreplatforme samt brændstof, forsyninger, herunder proviant, kan leveres uden moms.

I momsmæssig forstand er der ikke en reel definition af, hvad der menes med et ”skib der sejler i udenrigsfart”. Ordene ”skib i udenrigsfart” antyder, at der skal være tale om en flydende installation/genstand, som primært er i bevægelse (sejler eller flyder). I den forbindelse påpeger domstolen, at muligheden for at sælge uden moms er en undtagelse, der skal fortolkes indskrænkende.

I den konkrete sag var det fastslået, at de pågældende offshore jackup boreplatforme består af en flydende platform med flytbare bærende ben, som blev løftet op, når boreplatformen skulle flyttes til et nyt sted. Når den pågældende boreplatform var transporteret til det nye sted, blev selve boreplatformen løftet op ved at lade de bærende ben blive sænket ned på havbunden og dermed løfte selve boreplatformen op, så den igen stod stille/var stationær.

EU-Domstolen konkluderer på den baggrund, at de tre offshore jackup boreplatforme ikke primært eller fortrinsvis anvendes til at bevæge sig på havet og derfor ikke kan anses for at opfylde fritagelsesbestemmelsens formål (fartøjer som anvendes til sejlads). Leverancen af de tre boreplatforme skulle derfor tillægges moms.

Hvilke konsekvenser får dommen i Danmark

Skattestyrelsen har i et bindene svar fra 2016 (SKM.2016.78.SR) udtalt, at en boreplatform skal anses for et skib i momslovens forstand. Som følge af GSP-dommen bør den praksis dog blive ændret, da EU-domstolen fastslår, at en offshore jackup boreplatform ikke skal anses som et skib i momsmæssig forstand på trods af, at boreplatformen er registreret i det danske skibsregister!

Leverance af boreplatforme
Når en offshore jackup boreplatform ikke længere kan anses for at være et skib (fartøj), så kan leverancen ikke længere behandles som en momsfritaget leverance efter momssystemdirektivets artikel 148 (c), hvis boreplatformen befinder sig indenfor 12-sømilsgrænsen. Sagt med andre ord, skal der som udgangspunkt opkræves dansk moms.

Leverance af forskellige ydelser
Ydelser i form af reparation og vedligeholdelse af off shore jackup boreplatforme kan heller ikke længere behandles som en momsfritaget leverance efter skibsreglerne. Det betyder, at hvis køberen er dansk, skal der tillægges dansk moms på fakturaen. Men hvis køber er etableret i et andet EU-land (eller tredjeland), kan disse ydelser faktureres uden moms efter reglerne om reverse charge.

Leverance af varer
Leverancer af nødvendigt udstyr, brændstof etc. kan heller ikke længere behandles som et momsfritaget salg, hvis der er tale om en dansk etableret køber, hvor det er køberen selv der skal være eksportør af varerne. Hvis det er en udenlandsk køber, kan sælger fakturere uden moms efter eksportreglerne (forudsætter nødvendig dokumentation).

Fakturaens indhold og ERP-systemet
EU-Dommen får selvsagt også betydning for fakturaens indhold (herunder henvisninger til fritagelsesbestemmelsen) samt opsætningen i ERP-systemet og deraf følgende indberetning på momsangivelsen.

Virksomhederne bør tjekke deres konkrete flows, herunder særligt debitorerne, med henblik på at kortlægge de transaktioner, der kan blive påvirket. Dette gælder både varer og ydelser.

Øvrige specialfartøjer

Det er vores vurdering, at den nye dom også kan få betydning for andre typer af ”specialfartøjer” end offshore jackup boreplatforme. Det afgørende er, om ”fartøjet” primært ligger stille/er stationært – uanset om de principielt kan bevæge sig (sejlads). Hvorvidt Skattestyrelsen kan finde på at udstrække dommen i en grad, hvor den også omfatter mere traditionelle skibe (fx et boreskib) er usikkert.

Vi forventer, at Skattestyrelsen udsender et styresignal, som forhåbentlig vil kaste mere lys over rækkehviden af dommen i dansk praksis.

What to do

Som virksomhed bør man gøre sig en række overvejelser og være klar til at foretage de nødvendige ændringer relativt hurtigt, når Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal. Som vi ser det, bør virksomhederne blandt andet være forberedt på, at foretage sig følgende.

 • Vurdere om virksomheden har leverancer, som ikke længere kan faktureres uden moms efter ”skibsreglerne”. Hvis ja, vurdere om leverancerne kan faktureres uden moms efter en anden bestemmelse
 • Foretage de nødvendige justeringer i virksomhedens momsopkrævning og ERP-system, såsom eksempelvis at opkræve moms, tilpasse fakturaer og tilpasse momskoderne
 • Fortage de nødvendige ændringer i diverse rapporteringer såsom momsangivelsen  
 • Foretage de nødvendige ændringer i kontrakter med kunderne – især hvis det ikke længere kan lade sig gøre at fakturere uden moms
 • Drøfte med kunderne, hvordan en eventuel negativ påvirkning af likviditet kan mindskes mest muligt.

Vi står naturligvis gerne til rådighed for vejledning og sparring om betydningen af GSP-dommen mv. I den forbindelse kan der tages kontakt til:

Kontakt

Asger Engvang, tlf. 4040 2260
Carsten Laursen, tlf. 2529 4179

 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.