5 λεπτά 18 Ιουν 2020
Luxury yachts Sailing regatta

Ο ελληνικός τουρισμός στην εποχή του COVID-19

Από Τάσος Ιωσηφίδης

Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και της ΕΥ στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Επικεφαλής Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος.

Δημιουργός αξίας. Υπέρμαχος της δίκαιης αντιπροσώπευσης στην εργασία.

5 λεπτά 18 Ιουν 2020

Η παγκόσμια εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, κυρίευσε τις παγκόσμιες αγορές και είχε βαθύ αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο ζούσαμε και εργαζόμασταν μέχρι σήμερα. Καθώς οι κυβερνήσεις εφάρμοσαν μέτρα, όπως ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και περιορισμοί ελεύθερων μετακινήσεων προσώπων και αγαθών μεταξύ χωρών, για να προστατεύσουν την υγεία και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών τους, ήταν ξεκάθαρο ότι ο παγκόσμιος τουρισμός θα πληγεί δυσανάλογα από την επικείμενη κρίση.

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η Ελλάδα διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το υγειονομικό σκέλος της πανδημίας, αλλά, καθώς η εθνική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τον τουρισμό, η χώρα θα αντιμετωπίσει ορισμένες άμεσες, αλλά και έμμεσες, συνέπειες της παρατεταμένης κρίσης. Ο ελληνικός τουριστικός κλάδος αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, αποδίδοντας το 11,7% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, ενώ η άμεση συνεισφορά του υπολογίζεται μεταξύ 25,7% έως 30,9%, αποτελώντας, παράλληλα, καταλύτη στη μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ελληνικός τουριστικός τομέας είναι συντριπτικά εξωστρεφής, με το 90% των τουριστικών εσόδων να προέρχονται από το εξωτερικό, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η χώρα θα δεχθεί ένα δυσανάλογο πλήγμα εξαιτίας του παγκόσμιου αντικτύπου του COVID-19.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία, η EY συνέταξε μία έκθεση που βασίζεται σε ήδη δημοσιοποιημένες πληροφορίες, για να αποτυπώσει την εικόνα του αντικτύπου της πανδημίας στον κλάδο. Εκκινώντας από τον αντίκτυπο της πανδημίας στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό κλάδο, η ανάλυσή μας επικεντρώνεται στον οικονομικό αντίκτυπο του COVID-19 στον ελληνικό τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης μίας εκτενούς παρουσίασης του εγχώριου τουριστικού οικοσυστήματος και της προσφοράς του στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας, καθώς και πώς αυτή επηρεάζεται από την κρίση, όπως και μία ανάλυση του ανταγωνισμού που διεκδικεί μερίδιο της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς στο διαμορφούμενο, μετά-COVID-19 περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται απόψεις από εμπειρογνώμονες του κλάδου και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με τον αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης στον τουρισμό, μαζί με μία ενδελεχή παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ταξιδιωτικές μετακινήσεις, καθώς και των μέτρων που ανακοίνωσε η ελληνική Κυβέρνηση για την επανεκκίνηση του τουριστικού τομέα της χώρας.

Η EY διενήργησε, επίσης, και μία ενδεικτική εκτίμηση του αντικτύπου της πανδημίας στον ελληνικό τουρισμό, σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), σε βάθος διετίας (4ο τρίμηνο 2019 έως 4ο τρίμηνο 2021), μέσα από τρία σενάρια – αισιόδοξο, απαισιόδοξο και σενάριο βάσης. Η ανάλυσή μας καταλήγει ότι, σε αντίθεση με τις προ-COVID-19 προβλέψεις για ανάπτυξη του κλάδου, η ΑΠΑ του ελληνικού τουριστικού κλάδου αναμένεται να μειωθεί σημαντικά το 2020, σημειώνοντας μία κάμψη της τάξης του 41% έως 53% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (σύμφωνα με το αισιόδοξο και το απαισιόδοξο σενάριο, αντίστοιχα), με τη συρρίκνωση στο σενάριο βάσης να κυμαίνεται στο 49%. Παρά τα ανωτέρω, η ΑΠΑ του τουριστικού κλάδου αναμένεται να βελτιωθεί από εκείνο το σημείο και έπειτα, επανερχόμενη σταδιακά στα προ-COVID επίπεδα μέχρι το τέλος του 2022.  

Συρρίκνωση του ελληνικού τουριστικού κλάδου

49%

συρρίκνωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του κλάδου, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με το σενάριο βάσης της EY.

Για να βοηθήσει τους ξενοδόχους και τους επαγγελματίες στον κλάδο του τουρισμού να σχεδιάσουν αποτελεσματικά τα επόμενα βήματά τους στη μετά-κορωνοϊό εποχή, η έκθεσή μας καταλήγει σε ορισμένες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της έμφασης στη ρευστότητα και την εφαρμογή ενός δυναμικού μοντέλου διοίκησης.

Για να διαβάσετε την έκθεση της EY, “COVID-19 Industry Pulse Report: Tourism”, στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

Περίληψη

Η πανδημία του COVID-19 έχει σημαντικό αντίπτυκο στην ταξιδιωτική και την τουριστική βιομηχανία. H νέα έκθεση της EY εξετάζει τον αντίκτυπο της πανδημίας στον ελληνικό τουριστικό κλάδο, καταγράφοντας τον σφυγμό της εγχώριας τουριστικής αγοράς.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Από Τάσος Ιωσηφίδης

Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και της ΕΥ στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Επικεφαλής Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος.

Δημιουργός αξίας. Υπέρμαχος της δίκαιης αντιπροσώπευσης στην εργασία.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)