3 λεπτά 19 Μαρ 2020
Business people discussing plans in modern office

Τι μπορούν να κάνουν τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων για να ενισχύσουν την εποπτεία σε περιόδους αβεβαιότητας

3 λεπτά 19 Μαρ 2020
Related topics COVID-19

Μέσα από ψύχραιμη και σταθερή καθοδήγηση, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων θα μπορέσουν να παράσχουν στις εταιρείες τους μεγαλύτερη σαφήνεια και ένα αίσθημα εμπιστοσύνης, σε μία εξαιρετικά αβέβαιη περίοδο.

Τον Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε τον COVID-19 ως πανδημία, η οποία απειλεί την υγεία και την ευημερία μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε πολλές χώρες. Η παγκόσμια εξάπλωση του ιού έχει προκαλέσει μία διαρκώς κλιμακούμενη αβεβαιότητα στην κοινωνία, ενώ, λόγω της αναταραχής που προκαλεί στην επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους, αναμένεται να αποσταθεροποιήσει τις χρηματαγορές και να απειλήσει την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Καθώς οι διοικήσεις επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 στις δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση και τα ενδιαφερόμενα μέρη των επιχειρήσεών τους, είναι επιτακτική ανάγκη τα Διοικητικά Συμβούλια να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να παράσχουν στις εταιρείες το απαραίτητο στρατηγικό όραμα, την εποπτεία και την προοπτική - τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα - ασκώντας, παράλληλα, τα καθήκοντά τους ως θεματοφύλακες της επιχείρησης, στο ακέραιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, θέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις υπόψιν των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων:

·        Επικοινωνήστε με σαφήνεια ένα ισχυρό μήνυμα από την κορυφή, διαμορφώστε τις επιθυμητές αντιλήψεις και συμπεριφορές, και εξασφαλίστε ότι οι αποφάσεις, οι ενέργειες και οι επικοινωνίες που σχετίζονται με την κρίση είναι συνεπείς με τον σκοπό, την κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας.

·        Εφαρμόστε τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας και διατηρήστε τη ροή πληροφοριών προς τη διοίκηση, καθώς και τους εξωτερικούς συμβούλους. Παραμείνετε ευέλικτοι ως προς τη λειτουργία και τα χρονοδιαγράμματα του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει έγκαιρη πληροφόρηση, η οποία θα διευκολύνει την ανοικτή επικοινωνία και θα επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να εξασκεί αποτελεσματικά τη διαβούλευση και επίβλεψη που απαιτεί ο ρόλος του.

·        Υποστηρίξτε τη διαφάνεια και την ανοικτή επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με τις εξελίξεις στην εταιρεία, ώστε να διευκολυνθούν η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η διατήρηση της εμπιστοσύνης και η προστασία της φήμης του οργανισμού.

·        Εξασφαλίστε έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τους αναδυόμενους κινδύνους, τις σημαντικές απειλές, τα τρωτά σημεία και τις πιθανές επιπτώσεις για την εταιρεία, όπως προσδιορίζονται στη στρατηγική Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων (Enterprise Risk Management - ERM) της εταιρείας, και προσαρμόστε ανάλογα τη διάθεση για ανάληψη ρίσκων, καθώς και την ανοχή σε αυτά.

·        Εξακριβώστε εάν ο σχεδιασμός οικονομικών σεναρίων της εταιρείας και οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων (stress tests) έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αξιολογούν επαρκώς τα απαιτούμενα επίπεδα ρευστότητας, πιστώσεων και κεφαλαίου. Επιβεβαιώστε ότι πραγματοποιούνται οι κατάλληλες επικοινωνίες με τους ενδιαφερόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

·        Καθώς η διοίκηση συνεχίζει να διαχειρίζεται ζητήματα γύρω από την υγεία, την ασφάλεια, αλλά και το ηθικό των εργαζομένων και των πελατών, επιβεβαιώστε ότι παρακολουθεί και αντιμετωπίζει κατάλληλα τις νέες νομοθετικές, διοικητικές και κανονιστικές εξελίξεις, τα μέτρα στήριξης της οικονομίας και τις ευκαιρίες τόνωσης που προσφέρονται, καθώς και τις νέες πρακτικές που αναπτύσσονται εν μέσω κρίσης.

·        Βεβαιωθείτε ότι η διοίκηση λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εντοπίσει και να διαχειριστεί σημαντικές συμβατικές δεσμεύσεις, ασφαλιστικές συμβάσεις, συμφωνίες και άλλες υποχρεώσεις, τόσο από νομική, όσο και από πρακτική επιχειρηματική άποψη.

·        Εξασφαλίστε στρατηγική καθοδήγηση και υποστήριξη στη διοίκηση, σχετικά με πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνική και οικονομική ευημερία, οι οποίες ενδέχεται να συνεπάγονται βραχυπρόθεσμο κόστος, αλλά παράγουν μακροπρόθεσμη αξία μέσω βελτιωμένου κοινωνικού αντικτύπου και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης προς την επιχείρηση, καθώς και της εταιρικής φήμης.

·        Επανεξετάστε σε τακτική βάση τον ρόλο, τη σύνθεση και τη δικαιοδοσία λήψης αποφάσεων της ομάδας διαχείρισης κρίσεων της εταιρείας, ούτως ώστε να ενισχύσετε τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητά της. Βεβαιωθείτε ότι το έργο της ομάδας είναι κατάλληλα ισορροπημένο μεταξύ της βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αντίδρασης στην κρίση.

·        Εξακολουθήστε να αξιολογείτε τα σχέδια συνέχισης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και έκτακτης ανάγκης της εταιρείας, ως προς τα απαιτούμενα επίπεδα εφεδρειών, της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αποτελεσματικότητας της παροχής υπηρεσιών από τρίτους, ώστε να φροντίσετε για τη συνέχιση ή τη γρήγορη αποκατάσταση κρίσιμων επιχειρηματικών λειτουργιών.

·        Καθώς οι εταιρείες προσανατολίζονται σε εναλλακτικούς τρόπους εργασίας και τη τηλεργασία, επαναξιολογείστε τα βασικά επικοινωνιακά, επιχειρησιακά και χρηματοοικονομικά συστήματα, για να επιβεβαιώσετε την ανθεκτικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και την επάρκεια σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και ότι τα βασικά συστήματα ελέγχου λειτουργούν εύρυθμα.

·        Επιβεβαιώστε ότι η διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τις διαδικασίες δημοσιοποίησης και γνωστοποίησης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (καθώς και τα γεγονότα ή τους παράγοντες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές σε χρηματοοικονομική πληροφόρηση και γνωστοποιήσεις) για να εξασφαλίσετε ότι η εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί σε κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις για χρηματοοικονομική πληροφόρηση και δημοσιοποίηση λοιπών πληροφοριών, καθώς και στις απαιτήσεις λοιπών ενδιαφερομένων μερών για ουσιαστική πληροφόρηση.

·        Καθώς τα επιχειρηματικά μοντέλα προσαρμόζονται για να αντιμετωπίσουν την κρίση βραχυπρόθεσμα, εξετάστε τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές αυτές φέρνουν στην επιφάνεια νέες ευκαιρίες, καθώς και δυνατότητες μακροπρόθεσμης βελτίωσης της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

·        Όταν οι συνέπειες της κρίσης έχουν αρχίσει να μετριάζονται, προχωρήστε σε αξιολόγηση και εξαγωγή διδαγμάτων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λειτουργίας του σχεδίου συνέχισης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά της έναντι μελλοντικών έκτακτων περιστατικών.

Η πανδημία του COVID-19 αναδεικνύει την ανάγκη για αποτελεσματικά προγράμματα και σχέδια διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, για την αντιμετώπιση ακραίων και μη-αναμενόμενων γεγονότων. Τα Διοικητικά Συμβούλια διαδραματίζουν έναν κρίσιμο εποπτικό ρόλο στη διάρκεια παρόμοιων προκλήσεων, δεδομένης της συλλογικής εμπειρίας τους σε διαχείριση άλλων κρίσεων, καθώς και της γενικότερης επιχειρηματικής τους κρίσης. Τα συμβούλια μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τη διοίκηση, όχι μόνο ως προς την αντίδραση στη διάρκεια της κρίσης, αλλά και στο πόσο ανθεκτική και ισχυρή θα ανακάμψει από αυτή. 

Περίληψη

Καθώς οι διοικήσεις επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 στις δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση και τα ενδιαφερόμενα μέρη των επιχειρήσεών τους, είναι επιτακτική ανάγκη τα Διοικητικά Συμβούλια να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να παράσχουν στις εταιρείες το απαραίτητο στρατηγικό όραμα, την εποπτεία και την προοπτική.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Related topics COVID-19
  • Facebook
  • LinkedIn