labor alert law greece

Καθεστώς Τηλεργασίας: Προσδιορισμός Ελάχιστης Αποζημίωσης Εργαζομένων

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

13 Δεκ 2021
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax alert

Επιπλέον υλικό

  • Καθεστώς Τηλεργασίας: Προσδιορισμός Ελάχιστης Αποζημίωσης Εργαζομένων

Εκδόθηκε η με αριθμό 98490/2021 (ΦΕΚ 5646, τεύχος Β΄ της 3.12.2021)  Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της αποζημίωσης του ελάχιστου κόστους, την οποία πρέπει να χορηγούν οι εργοδότες στους εργαζόμενους,  οι οποίοι απασχολούνται με καθεστώς τηλεργασίας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει ότι το ελάχιστο ποσό της αποζημίωσης ορίζεται σε μηνιαία βάση ως εξής: 

α) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των 13 ευρώ. 

β) ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό των 10 ευρώ.

γ) ως ελάχιστο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των 5 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 67 παρ.4 του Νόμου 4808/2021 το οποίο πραγματεύεται συνολικά το θέμα της τηλεργασίας δηλαδή τόσο της συμφωνημένης τηλεργασίας, όσο και αυτής που επιβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και μετά από αίτηση του εργαζομένου, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του.

Θέμα τίθεται για το εάν η αποζημίωση τηλεργασίας οφείλεται σε κάθε περίπτωση τηλεργασίας, ή μόνο στις περιπτώσεις της συμφωνημένης τηλεργασίας, ωστόσο με βάση το λεκτικό της υπουργική απόφασης εκτιμούμε (και στο βαθμό που το Υπουργείο Εργασίας δεν λάβει επίσημα διαφορετική θέση) ότι οφείλεται σε κάθε περίπτωση τηλεργασίας και όχι μόνο στις περιπτώσεις παροχής τηλεργασίας κατόπιν συμφωνίας των μερών. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως από το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης προκύπτει ότι αναφερόμενη αποζημίωση συνδέεται με την πραγματική παροχή τηλεργασίας δηλαδή το συνολικό ποσό των 28 ευρώ οφείλεται στην περίπτωση που ο εργαζόμενος παρέχει τουλάχιστον για 22 ημέρες εργασία από το σπίτι χρησιμοποιώντας δικό του εξοπλισμό (π.χ. οικιακό ηλεκτρονικό υπολογιστή)  δίχως ο εργοδότης να καλύπτει κόστος τηλεπικοινωνιών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις καταβάλλεται το 1/22 των δαπανών, που ισχύουν κατά περίπτωση, ανά ημέρα εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο εάν, για παράδειγμα, ο εργοδότης καλύπτει ήδη το κόστος των τηλεπικοινωνιών και παρέχει εταιρικό εξοπλισμό, οφείλει να αποζημιώσει αποκλειστικά το μηνιαίο κόστος για την χρήση της οικίας του εργαζόμενου (δηλαδή 13 ευρώ πλήρως σε περίπτωση εργασίας τουλάχιστον 22 ημερών & το 1/22 της δαπάνης ανά ημέρα εργασίας σε κάθε άλλη περίπτωση). 

Όπως ρητά έχει οριστεί με τη διάταξη του άρθρου 67 του Ν. 4808/2021 η σχετική δαπάνη δεν αποτελεί τμήμα των αποδοχών, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτής των ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου.

Σε σχέση με την εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να συμψηφιστεί με υπέρτερες των νόμιμων αποδοχές τις οποίες ο εργοδότης καταβάλει στον εργαζόμενο.

Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται στον λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζομένου, με χωριστή κατάθεση σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές, και αιτιολογία: «καταβολή δαπανών τηλεργασίας». Για λόγους απόδειξης σε περίπτωση αμφισβήτησης θεωρούμε ως καλή πρακτική την αποτύπωση της σχετικής δαπάνης και στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας. 

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία 

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος του δικτύου EY Law με παρουσία σε 90 χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 3.500+ συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία που στελεχώνεται από 25 δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιοεμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών. 

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτεςμας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.