03. detsember 2020

Käimas on uus Eesti eksportööride konkurentsivõime uuring

03. detsember 2020

 

E
rnst & Young Baltic AS ja Policy Lab OÜ viivad läbi ettevõtlusuuringut, mille eesmärk on välja selgitada välisturgudele sisenemist ja turgudel kasvamist toetavad ja pidurdavad tegurid. Lisaks kaardistatakse uuringu käigus, millised on ettevõtete ootused ekspordi edendamisel riigile, tugiorganisatsioonidele ja ettevõtteid ühendavatele organisatsioonidele. Uuringu on tellinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Välisministeerium.

Eelmine Eesti eksportööride konkurentsivõime uuring toimus 2015. aastal ning selle raames kogutud info võimaldas astuda konkreetseid samme riikliku ekspordi tugisüsteemi kujundamisel (sh riigi sihistatum ja eesmärgipärane tugi välisturgudel kohapeal, strateegilisem lähenemine nii riigi kui sektorite turundamisele, põhjalik programm välisspetsialistide kaasamiseks, pikaajalised ja põhjalikud programmid ekspordijuhtimise võimekuse kasvatamiseks).

Sellest uuringust on aga tänaseks möödas juba üle viie aasta, mistõttu on oluline taas koguda ettevõtjate sisendit, et arendada eksporti toetavaid riiklikke teenuseid ja toetuseid ettevõtjate ootustele vastavalt. Selleks viiakse uuringu raames läbi ettevõtete veebiküsitlus, mis on suunatud nii täna eksportivatele ettevõtetele kui ka ettevõtetele, kes võiksid tulevikus eksporti alustada.

Uuringu valmimisse kaasatakse nii ettevõtted, ettevõtluse tugi- ja katuseorganisatsioonid kui ka valdkondlikud eksperdid. Eksporti toetavate ja pärssivate tegurite kaardistamiseks analüüsitakse konkurentsitegureid, tugisüsteemi (sh ettevõtjate teadlikkus Eesti ja EL-i ettevõtluse toetusmeetmetest ja nende kasutamine), ettevõtluskeskkonda, tootearendust, teadus- ja arendustegevust ning müügi- ja turustuskanaleid. Samuti uuritakse, millised on ettevõtete koduturuga piirdumise põhjused ja millistele turgudele alles plaanitakse siseneda.

Uuringu valmimisaeg jääb 2021.aasta märtsikuusse. Tellija avaldab tulemused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljel.

Viide

EY viib koostöös Policy Lab OÜ läbi Eesti eksportööride konkurentsivõime uuringut, kuhu kaasatakse nii ettevõtted, ettevõtluse tugi- ja katuseorganisatsioonid kui ka valdkondlikud eksperdid.

Sellest artiklist