Lehdistötiedote

Vain 13 prosenttia yritysjohtajista ennakoi naisten määrän johtotehtävissä kasvavan lähitulevaisuudessa

  • Jaa

6.6.2016 Konsulttiyhtiö EY:n tuoreen tutkimuksen mukaan 69 % ylimmästä johdosta uskoo yrityksensä saavuttavan 30-40 prosenttiosuuden hallituksensa naisjäsenissä seuraavan 25 vuoden sisällä, mutta yritysten johtotehtävissä muutoksia ei uskonut näkevänsä kuin 13 prosenttia vastaajista seuraavan viiden vuoden aikana. Ainoastaan 18 prosentissa yrityksistä oli perustettu virallisia ohjelmia naisjohtajuuden edistämiseksi. Toimialoista pankki- ja pääomamarkkinasektori suhtautui luottavaisimmin naisjohtajien määrän kasvuun.

Tasa-arvoon suhtautumista ja yritysten toimenpiteitä sen edistämiseksi toimialoittain selvittäneeseen EY:n tutkimukseen osallistui 350 vastaajaa ylimmästä johdosta seitsemän eri toimialan TOP200-yrityksestä. Vastaajia oli tasapuolisesti molemmista sukupuolista (50 %, 50 %) 51 maasta. Tulokset koottiin EY Navigating disruption without gender diversity? Think again -raportin muotoon.
Tutkimuksesta ilmeni, että lyhyemmällä tähtäimellä - seuraavan viiden vuoden aikana - vain 13 prosenttia yritysjohtajista ennakoi naisten määrän johtotehtävissä kasvavan, ja peräti 23 % ei uskonut muutoksia tapahtuvan lainkaan. Silti johtajat ajattelivat yrityksensä saavuttavan tavoiteltavan 30-40 prosenttiosuuden hallituksensa naisjäsenissä seuraavan 25 vuoden sisällä. EY:n lakipalveluiden johtajan Riitta Sedigin mukaan tasa-arvo ja naisten aseman huomioiminen on ase, jonka yritykset liian usein unohtavat taistelussa markkina-asemastaan.

- Kyky innovatiivisuuteen on yritysmaailmassa yksi keskeisimmistä haasteista, joka johdon pitäisi taklata. Innovointikyky vaikuttaa oleellisesti siihen, miten yritys pystyy vastaamaan disruptioon - toimialasta riippumatta, Sedig sanoo.

- Jos yritys ei panosta esimerkiksi naisjohtajien sitouttamiseen, tue naisten kehittymistä ja urapolkua ne jättävät hyödyntämättä puolet innovaatiopotentiaalistaan. Tutkimukset osoittavat, että yritys, jonka johtajista vähintään 30 % on naisia, voi lisätä kannattavuuttaan jopa 6 prosenttiyksiköllä liikevaihdosta laskettuna verrattuna samanlaisiin yrityksiin, joissa naisia ei yritysjohdossa ole, Sedig jatkaa ja viittaa aiemmin vuodesta julkaistuun EY:n ja The Peterson Institute for International Economicsin raportin tuloksiin.

Autoteollisuudessa nähtiin vähiten tarvetta lisätä johtoryhmän monimuotoisuutta

EY:n Navigating disruption without gender diversity? Think again -raportti teki yhteenvetoa pankkitoiminta ja pääomamarkkinoiden, autoteollisuuden, vakuutuksen, kuluttajatuotteiden ja vähittäiskaupan, energiateollisuuden sekä life sciences toimialojen vastaajista. Tutkimuksen mukaan pankkitoiminta ja pääomamarkkinat suhtautui toimialoista luottavaisimmin siihen, että naisten asema johtotehtävissä kasvaa alalla merkittävästi seuraavan viiden vuoden sisällä. Näin vastasi 27 % kyseisen toimialan ylimmästä johdosta, kun keskimäärin 13 % kaikista toimialajohtajasta uskoi samaan. Ero kuluttajatuotteiden ja vähittäiskaupan puoleen (12 %)  sekä energiateollisuuteen (11%) oli iso. Pohjalukemat toimialoista veti kuitenkin vakuutusala, jonka ylimmästä johdosta vain 6 % uskoo, että kyseisellä toimialalla nähdään naisjohtajien määrässä selvää kasvua seuraavan viiden vuoden sisällä.

- Riippumatta toimialasta johdon kannattaisi mielestäni arvioida ja kyseenalaistaa toimintansa naisten aseman edistämiseksi. Teemmekö riittävästi? Saammeko houkuteltua parhaat mies- ja naisosaajat taloon, miten edistämme naisten urakehitystä ja varmistamme heidän sitoutumisensa? Miten mittaroimme ja seuraamme tasa-arvon kehittymistä? Yli puolet tutkimukseemme vastanneista johtajista tunnisti kehittämistarpeet, mutta ainoastaan 18 prosentissa yrityksistä oli perustettu ohjelmia naisjohtajuuden edistämiseksi, Sedig sanoo.

Tällä hetkellä yritykset tyypillisimmin mittaroivat ja seuraavat naisten osuutta johtoryhmissä. Näin toimittiin 76 prosentissa yrityksistä. 37 % vastanneista kertoi yrityksensä mittaavan johtajiensa sitoutuneisuutta sukupuolen mukaan. Vain neljäsosassa yrityksistä seurattiin palkkatason eriävyyttä naisten ja miesten välillä.

Kriittisyyttä oman johtoryhmän kokoonpanoa kohtaan löytyi erityisesti vakuutussektorin sekä pankkitoiminta ja pääomamarkkinasektorin sisältä. Molemmilla toimialoilla 63 % johtajista koki, ettei heidän johtoryhmänsä ole tarpeeksi monimuotoinen. Sen sijaan autoteollisuuden vastaajien parissa vain 38 % oli tätä mieltä.

Naisista organisaatiokulttuuri merkittävin este, miehistä naiskandidaattien puute

World Economic Forum on arvioinut, että kestää 117 vuotta ennen kuin sukupuolten tasa-arvo työelämässä saavutetaan. Mitä pitäisi tehdä, jotta kehitystä voitaisiin nopeuttaa?

- Naisilta itseltään kannattaisi kysyä, mikä parhaiten edistäisi heidän kipuamistaan johtotehtäviin ja pysymistään vaativissa rooleissa. Nyt tehdyn tutkimuksen valossa naisten ja miesten käsitykset sekä edistämiskeinoista että uraesteistä erosivat toisistaan melkoisesti, Sedig sanoo.

Naisjohtajista 28 % koki merkittävimmäksi esteeksi organisaatiokulttuurin, joka ei tule naisjohtajuutta, kun taas miehistä 44 % uskoi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen olevan suurin este – naisista 24 %. Jopa 43 % miehistä nimesi naisjohtajuuden myönteisen urakehityksen esteeksi naiskandidaattien puutteen, naisista vain 7 % näki tämän pullonkaulana. Parhaiten naisjohtajien asemaa parantaisi naisten itsensä mielestä kokeneemman johtajan mentorointiapu (54 %), tasa-arvoa tukeva kulttuuri (40 %) sekä vahvat naisjohtajamallit oman organisaation sisällä (32 %). Miehillä vastaavat luvut olivat 29 %, 60 % ja 47 %.

- Tutkimuksen eräs suomalaismiesvastaaja kuluttajatuotteiden ja vähittäiskaupan puolelta peräänkuulutti naisten halua ja kykyä esiintuoda saavutuksiaan. Tämä on asia, jossa meillä naisilla on ehdottomasti parannettavaa. Lisäksi naiset voisivat olla aktiivisempia hakemaan tukea ja verkostoitumaan. Nämä eivät kuitenkaan yksin riitä. Jotta tasa-arvoa voitaisiin edistää, sen tärkeys täytyy ymmärtää johtotasolla saakka ja organisaatiot pitää rakentaa niin, että ne edistävät naisten asemaa erityisesti heidän uransa keskivaiheella. Kuten naisjohtajat myös miesjohtajat voisivat olla loistavia sparraajia urallaan eteenpäin haluaville naisille. Miehet voisivat lisäksi tarjota omia verkostojaan naisjohtajien avuksi, Sedig sanoo.

Lisätietoja:
Riitta Sedig, partner, EY, 040 555 1687, riitta.sedig@fi.ey.com
Katriina Puro, viestintäpäällikkö, EY, katriina.puro@fi.ey.com, 0400 791 537
Raportti täällä
Raportit toimialoittain täällä (kohdassa Industries)