Vero- ja lakipalvelut | Tax and Law Services

 • Jaa

Lakipalvelut

Liiketoimintaympäristöjen kehittyessä yhä kansainvälisemmiksi ja monimutkaisemmiksi yritysten on tärkeää varmistua siitä, että heidän asiansa hoidetaan paitsi lakeja ja muita säännöksiä noudattaen, myös mahdollisimman tehokkaasti. Me EY:n lakimiehet toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden asiantuntijoidemme kanssa. Monialaisen ja kansainvälisen osaamisemme turvin neuvomme asiakkaitamme heidän liiketoiminnalliset tavoitteensa huomioiden ja autamme heitä pienentämään ja hallitsemaan niin oikeudellisia kuin muihinkin osa-alueisiin liittyviä riskejä. Näin tuemme liiketoiminnan menestystä eri markkinoilla.

Lakipalveluverkostoomme kuuluu maailmanlaajuisesti yli 1000 juristia yli 42 maassa. Lisäksi toimimme tiiviissä yhteistyössä muualla maailmassa toimivien yhteistyökumppaneittemme kanssa. Asiantunteva lakipalvelumme on käytännönläheistä ja perustuu vankkaan toimialatuntemukseen. Tunnemme paikalliset olosuhteet ja toimintaympäristön ja osaamme ottaa ne huomioon asiakkaan ja toimeksiannon kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Asiakaskuntaamme kuuluu sekä perheyrityksiä että globaaleilla markkinoilla toimivia pörssiyhtiöitä.

Lähestymistapamme

Teemme yhteistyötä EY:n muiden alojen asiantuntijoiden kanssa sekä paikallisesti että yli maarajojen. Kokoamme tiettyihin toimialoihin keskittyneitä monialaisia tiimejä, jotka pystyvät tarjoamaan juuri asiakkaan tarpeet huomioivaa neuvontapalvelua.

Painopistetoimialojamme ovat pankki ja rahoitus, kuluttajatuotteet, julkinen sektori, terveydenhuolto, life sciences, öljy ja kaasu, energia, pääomasijoittaminen, kiinteistöt ja teknologia sekä autoteollisuus ja ilmailu.

Lakipalvelumme

Yleistä


Lakiasiantuntijamme palvelevat sinua seuraavilla lain osa-alueilla. Klikkaa ylläolevia painikkeita ja lue lisää palveluistamme.


 

Liikejuridiikka


Liikejuridiikkaan erikoistuneet asiantuntijamme palvelevat sinua esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:

  Kauppaoikeus
 • Kaupallisten sopimusten laatiminen ja arviointi tai niihin liittyvä neuvonta ja neuvottelut.
 • Jakelu-, hankinta-, lisenssi-, T&K- ja yhteistoiminta- ja palvelusopimusten laatiminen sekä arviointi tai niihin liittyvä neuvonta ja neuvottelut.
 • Yleisten sopimusehtojen laatiminen tai arviointi.

  Yhtiöoikeus
 • Yritysmuodon valintaan ja yrityksiin liittyvä neuvonta aina perustamisesta purkamiseen.
 • Yritysjärjestelyt kuten fuusiot, jakautumiset, osakevaihdot ja liiketoimintasiirrot.
 • Pörssiyhtiöiden oikeudellinen neuvonta ja avustaminen.
 • Hallintotapaan (corporate governance) liittyvä neuvonta ja avustaminen käytännön toteutuksessa.

  Julkisoikeus
 • PPP (public-private partnership) -sopimuksiin liittyvä neuvonta.
 • Julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvä neuvonta ja niissä avustaminen.
 • Muissa julkisoikeudellisissa kysymyksissä avustaminen.

  Teollis- ja tekijänoikeudet
 • Immateriaalioikeuksien suojaamiseen liittyvä neuvonta sekä avustaminen rekisteröinneissä ja muussa oikeuksien suojaamisessa.
 • Teollis- ja tekijänoikeuskysymysten säännöstenmukaisuuden arviointi (compliance –kysymykset).
 • Avustaminen immateriaalioikeuksiin liittyvien lisenssi- ja muiden sopimusten laatimisessa, kommentoinnissa ja neuvotteluissa.
 • Tietosuojaan liittyvä neuvonta ja avustaminen tarvittavan dokumentaation laatimisessa.

  Kiinteistöoikeus
 • Kiinteistöjen hankintaan, rahoitukseen, kehittämiseen, hallinnointiin, rakentamiseen, vuokraamiseen ja myyntiin liittyvä neuvonta, asiakirjojen laatiminen ja kommentointi sekä avustaminen neuvotteluissa.
 • Kaavoitukseen ja suunnitteluun liittyvä neuvonta.

  Insolvenssioikeus
 • Konkurssi- yrityssaneerauslainsäädäntöön liittyvä velkojan ja velallisen oikeudellinen neuvonta sekä avustaminen tarvittavissa toimissa.
 • Maksukyvyttömyysasioihin liittyvä velkojan ja velallisen oikeudellinen neuvonta.
 • Velkojien ja velallisten tuki yritysjärjestelyissä.
 • Vapaaehtoisiin ja lakisääteisiin järjestelyihin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvä neuvonta liittyen esimerkiksi uudelleenrahoitustilanteisiin, tarvittavan dokumentaation laatiminen ja kommentointi sekä avustaminen neuvotteluissa.

  Rahoituspalvelut
 • Laina-asiakirjojen, kuten vakuusasiakirjojen laatiminen ja arviointi tai niihin liittyvä neuvonta ja neuvotteluissa avustaminen.
 • Neuvonta ja avustaminen erilaisissa compliance –kysymyksissä.

  Ympäristöoikeus
 • Ympäristöoikeuteen liittyvä, esimerkiksi rakentamiseen, lupa-asioihin sekä kiinteistökauppoihin liittyvä neuvonta.

  Kilpailuoikeus
 • Kilpailuoikeudellinen neuvonta, dokumentaatio ja neuvotteluissa avustaminen, esimerkiksi määräävän markkina-aseman epäiltyyn väärinkäyttöön liittyvissä kysymyksissä, kilpailuoikeudellisten compliance–ohjelmien laatimisessa tai kommentoinnissa, sekä yrityskauppojen notifioinnissa.

  Riidanratkaisu
 • Oikeudellinen neuvonanto liittyen riidanratkaisuun (mm. avustaminen sopimusneuvotteluissa ja/tai välimiesmenettelyssä tai tuomioistuinprosesseissa).


>> back

Työoikeus


Työoikeuteen erikoistuneet asiantuntijamme palvelevat monipuolisesti aina päivittäisestä työsuhdejuridiikasta yhteistoimintaneuvotteluihin. Avustamme sinua esimerkiksi seuraavilla alueilla:

  Päivittäinen työsuhdejuridiikka

 • Työoikeuden eri osa-alueisiin liittyvä neuvonta; esimerkiksi rekrytointiprosessi, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet työsuhteen aikana, työsuhteen päättäminen.
 • Asiakirjojen laatiminen: esimerkiksi työ- ja johtajasopimukset, yhteistoiminta-asiakirjat, salassapito- ja kilpailukieltosopimukset sekä työsuhteen päättämissopimukset.
 • Henkilöstön, avainhenkilöiden ja johdon palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmät.
 • Sosiaalivakuutusmaksut.
 • Ammattiliittoihin ja yritysneuvostoihin liittyvä neuvonta.
 • Työterveys- ja työturvallisuusasiat.
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.
 • Työsuhdekeksinnöt.
 • Riitojen ratkaiseminen.

  Yritysjärjestelyihin liittyvä työoikeudellinen neuvonta
 • Neuvonta työoikeudellisissa kysymyksissä yritysjärjestelyiden eri vaiheissa alkaen due diligence –tarkastuksesta ja yhteistoimintavelvoitteista henkilöstön asemaan liittyviin kysymyksiin ja henkilöstöä koskeviin sopimusneuvotteluihin.

  Työvoiman sopeuttamistoimet
 • Neuvonta henkilöstövähennysten sekä muiden henkilöstöresurssien sopeuttamistoimenpiteiden, kuten lomauttamisten ja osa-aikaistamisten suunnittelussa ja toteuttamisessa.

  Yhteistoimintaneuvottelut
 • Neuvonta kaikissa yhteistoimintavelvollisuuksien noudattamiseen liittyvissä asioissa, kuten neuvotteluvelvollisuuden arvioinnissa, neuvotteluesitysten laatimisessa, neuvottelujen dokumentoinnissa sekä menettelyn perusteella tehtävien ratkaisujen toimeenpanossa.

  Hyvä hallintotapa ja yksityisyyden suoja
 • Neuvonta ja opastus yrityksen toimintaohjeiden laatimisessa (code of conduct) sekä tasa-arvoon liittyvissä asioissa.
 • Avustus kaikissa henkilöstön yksityisyyden suojaan liittyvissä kysymyksissä, kuten henkilötietojen käsittelyyn ja työnhakijoiden testaamiseen liittyvissä asioissa.


EY:n työoikeusasiantuntijat tavoitat kaikkialla Suomessa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä EY:n muiden asiantuntijoiden kanssa sekä kotimaassa että Suomen rajojen ulkopuolella.

Kansainvälisissä asioissa meillä on apunamme maailmanlaajuinen Employment Law –tiimi, jonka kautta saamme tarvittaessa käyttöömme korkeatasoisen työoikeudellisen paikallistuntemuksen mistä päin maailmaa tahansa.


>> back

Yritysjärjestelyt


Yritysjärjestelyihin erikoistuneet asiantuntijamme toimivat neuvonantajina yrityskaupoissa, rahoitusjärjestelyissä sekä muiden strategisten hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Onnistunut yritysjärjestely edellyttää erityisosaamista, riittäviä resursseja ja tehokasta koordinointia. Olemme olleet mukana lukuisissa niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin yritys- ja omistusrakenteen muutokseen johtaneissa yritysjärjestelyssä eri toimialoilla.

Alla esimerkkejä tyypillisistä yritysjärjestelypalveluistamme:


Järjestelyn strukturointi ja suunnittelu
 • Avustamme asiakastamme yritysjärjestelyn suunnittelussa sekä olennaisten juridisten kysymysten ja riskien tunnistamisessa prosessin joka vaiheessa.
 • Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaaittemme taloudellisten, teknisten ja verotuksellisten asiantuntijoiden kanssa.
 • Autamme asiakkaitamme löytämään tehokkaat myynti- tai ostorakenteet, jotka tukevat heidän kaupallisia tavoitteitaan ja suojaavat mahdollisilta juridisilta riskeiltä liiketoiminnassa.
 • Avustamme sovittujen rakenteiden toteuttamisessa.

Due diligence -palvelut
 • Tarjoamme asiakkaan tarvetta vastaavat due diligence –palvelut ostajalle, sijoittajalle tai myyjälle. Sovittaessa kollegamme suorittavat myös taloudellisen, verotuksellisen, HR- tai IT-tarkastuksen.
 • Ostajalle suoritamme kohteen (yrityksen tai liiketoiminnan) tarkastelun juridisesta näkökulmasta ja arvion sen oikeudellisista riskeistä, rasitteista, ja ominaisuuksista, joilla voi olla vaikutusta kaupan toteuttamiseen ja transaktiorakenteen valintaan.
 • Myyjän due diligence –palvelut sisältävät järjestelyn suunnittelun, virtuaalisen tai fyysisen datahuoneen kokoamisen ja ylläpidon, kohteen juridisten riskien analysoinnin (ns. vendor due diligence) sekä neuvontapalvelun tukemaan asiakkaan valmistautumista yritysjärjestelyyn.

Sopimusneuvottelut ja asiakirjojen laatiminen
 • Autamme asiakkaitamme sopimusneuvotteluissa sekä kommunikoinnissa eri osapuolten ja viranomaisten kanssa. Avustamme muun muassa yrityskauppailmoitusten laatimisessa kilpailuviranomaisille.
 • Avustamme asiakkaitamme yrityskauppa-asiakirjojen laatimisessa ja arvioinnissa. Tyypillisiä dokumentteja ovat: indikatiiviset ja sitovat tarjoukset, aie- ja esisopimukset, salassapitosopimukset sekä muu järjestelyä edeltävä dokumentaatio; osake- ja liiketoimintakauppakirjat, sulautumis- tai jakautumissuunnitelmat sekä muut luovutuskirjat; osakassopimukset ja muut yhteistyösopimukset; ja muut mahdolliset liitännäissopimukset sekä yritysjärjestelyyn liittyvät yhtiöoikeudelliset päätöspöytäkirjat.
 • Kaupan toteuttamisen jälkeen avustamme asiakkaitamme sopimusehtojen täytäntöönpanossa, mm. sovitun kauppahintamekanismin, toimintojen integraation ja kauppakirjan mukaisten osapuolten velvoitteiden toteuttamisessa.

>> back

Ota yhteyttä

Helsinki

Reino Hyvärinen
Partner,
Head of Law Finland,
Law Services

Sakari Helminen
Partner,
Transaction Law Leader,
Law Services

Taina Pellonmaa
Corporate Law Leader,
Law Services

Oulu

Tom Edelman
Senior Legal Counsel
Law Services

Lahti

Risto Saloranta
Associate Partner,
Law Services

Teemu Summanen
Senior Legal Counsel,
Law Services

Vaasa

Kjell Renlund
Partner,
Law Services

Turku

Tom Edelman
Senior Legal Counsel,
Law Services

Tavoitat asiantuntijamme numerosta 0207 280 190 (vaihde).
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fi.ey.com

Ajankohtaista

Tutkimme Labor & Employment Law: Strategic Global Topics -julkaisun syysnumerossa työntekijöiden liikkuvuuteen ja komennuksiin kytkeytyviä työoikeudellisia haasteita.

Lakiasiantuntijoidemme kirjoituksia ajankohtaisista aiheista voit lukea Yrityselämän 360° -blogista.