Kuinka valmistautua uramahdollisuuksiin, joita ei vielä ole olemassa? Kuinka valmistautua uramahdollisuuksiin, joita ei vielä ole olemassa?

Kirjoittaja Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.

5 minuutin lukuaika 4 kesäk. 2019

Miten auttaa nuoria kehittämään ajattelutapoja ja kyvykkyyksiä, joita he tarvitsevat mukautuakseen muutosaikakauteen ja menestyäkseen siinä?

Palkkatyö on yksi selkeimmistä tavoista antaa ihmisille mahdollisuus osallistua kestävään talouskasvuun ja jakaa sen hedelmät. Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan tällä hetkellä ole tarjolla noin 65 miljoonalle nuorelle ympäri maailmaa.

Nuorten maailmanlaajuinen työttömyys on pysynyt melko muuttumattomana huolimatta siitä, että yhä useammat nuoret suorittavat toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen. Herää kysymys: valmisteleeko se, mitä nuoret oppivat kouluissa, heitä riittävästi tämän päivän ja huomisen työelämään?

Monet kouluttajat ja työnantajat väittävät, ettei näin ole. Maailma painiskelee muutosaikakauden vaikutuksien kanssa, mutta koulutusjärjestelmämme ovat suurelta osin edelleen kiinni teollisuusyhteiskunnan tarjoamassa, standardoituihin kursseihin ja testaukseen perustuvassa mallissa. Valtavien globaalien haasteiden edessä kyseisen mallin epätarkoituksenmukaisuus vain korostuu.

Mitä nuorten pitäisi oppia?

Erään tunnetun arvion mukaan 65 % nykyään perusopetuksen aloittavista lapsista päätyy uralle, jota ei vielä ole olemassa. Toisen arvion mukaan jopa 800 miljoonaa työpaikkaa voitaisiin automatisoida ja korvata vuoteen 2030 mennessä. Kuinka lapsillemme – ja itsellemmekin – voidaan tarjota mahdollisuus menestyä tänä ennennäkemättömän muutoksen ja epävarmuuden aikakautena?

Ajattelutavat ja siirrettävät kyvykkyydet – kuten aloitekyky ja itseluottamus, luovuus ja innovaatio sekä kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu – ovat asioita, joita tarjotaan yleisesti vastauksena edellä mainittuun kysymykseen, eikä ole vaikea nähdä miksi.

Tulevaisuudessa määrittelevät urat, joita ei vielä ole olemassa ja joissa hyödynnetään todennäköisesti tällä hetkellä vielä keksimätöntä teknologiaa, sellaisten haasteiden, joista emme vielä tiedä, ratkaisemiseen. Tässä tilanteessa parhaita lahjoja, jota voimme lapsillemme tarjota, ovat kyky sopeutua muutokseen, halu oppia jatkuvasti uusia asioita ja kyky innovoida parempia vastauksia monimutkaisiin ongelmiin. Paitsi että nuorille annetaan aiempaa paremmat lähtökohdat tulevaisuuden työelämää varten, on todisteita siitä, että koulumenestys riippuu yhtä lailla, ehkä enemmänkin, myös "ei-kognitiivisten" taitojen kehittämisestä kognitiivisiksi.

Juuri tämä on ajattelutapojen ja siirrettävien kyvykkyyksien hyvä puoli. Niitä kehittämällä voidaan saavuttaa samanaikaisesti lyhyemmät ja pidemmän aikavälin tavoitteet sekä parantamalla koulutustasoa että auttamalla nuoria ottamaan merkittäviä askeleita kohti itsenäistä, kestävää ja yrittäjähenkistä kansalaisuutta.

Tämä pätee erityisesti, kun tällaiset asiat yhdistetään tiede-, teknologia-, tekniikka- ja matematiikkataitoihin (STEM), jotka muodostavat perustan kriittiselle päättelylle ja ongelmanratkaisulle ja ovat välttämättömiä noin kolmessa neljäsosasta nopeimmin kasvavasta tulevaisuudesta ammateissa. Tutkitusti STEM-aineita opiskelevat opiskelijat ovat muita luovempia, joustavampia ja kykeneväisempiä hyödyntämään tulevaisuuden työvoimaan ja työpaikkoihin liitettyjä ennustettuja muutoksia.

On yritysten aika astua mukaan peliin

Eri organisaatiot, mukaan lukien EY, tunnustavat tällaisten 2000-luvun taitojen kasvavan tarpeen. Siksi teemme yhteistyötä maailman johtavien nuorisotyöjärjestöjen kanssa edistääksemme ajattelutapojen ja siirtokelpoisten taitojen kehittämistä kaikenikäisten nuorten parissa.

Esimerkiksi ympäri maailmaa EY-ammattilaiset tukevat Junior Achievement (JA Worldwide) -ohjelmia valmistellakseen nuoria työelämään ja yrittäjyyteen. Tähän sisältyy JA-yritysohjelman opiskelijoiden mentorointi, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijoita kehittämään yrittäjähenkistä ajattelutapaa ja taitoja oman yrityksen perustamiseen ja johtamiseen liittyvien käytännön taitojen kautta.

Etelä-Afrikassa EY NextGen auttaa maanosan seuraavan naisjohtajien sukupolven taitojen kehittämisessä. Tämän aloitteen avulla EY:n henkilökunta mentoroi alipalveltuja tyttöjä luokista 10 yliopistoon, opettaa heille kestävyyttä ja liiketoimintataitoja sekä luo verkoston suorituskykyisille nuorille naisille tukemaan toisiaan tiellä jatkokoulutukseen ja työelämään.

Kasvaessani kohtasin monta nuorta, jotka alkoivat odottaa lasta ja keskeyttivät koulun. Mutta olen oppinut, että se ei ole polku, joka minun tarvitsisi valita.
Lehlabile Davhana
NextGen-alumni

Yhdysvalloissa College MAP -ohjelma (Mentoring for Access and Persistence, mentorointi pääsyä ja pysyvyyttä varten) tuo yhteen EY:n kaiken tasoiset ammattilaiset kaikista palvelulinjoista sekä alipalvellut lukiolaiset 37 kaupungissa. Tässä ryhmämentorointimalli tuo laajemman valikoiman näkökulmia opastamaan ja inspiroimaan opiskelijoita niin, ettei vain paranneta näiden mahdollisuuksia mennä yliopistoon, vaan myös tarjotaan tukea ja valmennusta elämäntaitoihin, jotka auttavat yliopistossa pysymisessä ja tutkinnon suorittamisessa.

EY:n jäsenyritykset tukevat kaikkialla maailmassa myös erilaisia aloitteita, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja edistää nuorten kiinnostusta suuntautua STEM-aloille - etenkin rohkaista enemmän nuoria naisia harkitsemaan STEM-uraa. Näihin kuuluvat Girls in ICT, (information and communications technology, tieto- ja viestintäteknologia) Day Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä, Girls Who Code Yhdysvalloissa ja STEMettes Iso-Britanniassa.

Luomme pieniä laineita, jotka voivat kasvaa valtaviksi muutosaalloiksi

Ajattelumallien ja siirrettävien taitojen kehittäminen seuraavan sukupolven parissa palvelee useita tarkoituksia. Paitsi että se tekee nuorista houkuttelevampia työllistettäviä, se parantaa myös heidän kyvykkyyksiään oman uran luomiseen. Varsinkin kokemusperäinen oppiminen, joka perustuu liikeidean kehittämisen perusteisiin, voi edistää positiivista suhtautumista yrittäjyyteen uravalintana. Yhteiskunnallisen yrityksen tai yhteisöhankkeen kehittämisen yhteydessä se voi jopa inspiroida seuraavan sukupolven yhteiskunnalliseen vaikutukseen pyrkiviä yrittäjiä.

Se, että vaikutetaan suoraan nuorten kykyyn luoda, löytää ja ylläpitää mielekästä työtä, on kuitenkin vasta alkua. Alipalveltujen opiskelijoiden itseluottamuksen kehittäminen yliopisto-opintoja varten sekä halu ja päättäväisyys menestyä inspiroivat myös nuorempia ystäviä ja sisaruksia saman polun seuraamiseen. Kun joku heidän tietämänsä on saavuttanut tavoitteensa, heidän on myös helpompi kuvitella tekevänsä niin itse.

Järjestelmätasolla toivomme ja uskomme, että kun hallitukset näkevät ajattelutapojen ja siirrettävien taitojen kehittämisen mitattavissa olevat tulokset, tämä tasoittaa tietä sille, että niiden opettamiselle annetaan paljon enemmän merkitystä virallisissa koulutusjärjestelmissä. Odotamme, että jokaisessa uudessa maassa, joka sisällyttää nämä opit yleiseen opetussuunnitelmaan, tapahtuu muutosaalto. Siinä asetetaan etusijalle oppiminen tavalla, joka on elinikäinen, teknologiaa hyödyntävä ja jossa ei keskitytä vain tiedon välittämiseen vaan kehittämään taitoja, joita tarvitaan erinomaiseen suoriutumiseen töissä ja aloilla, joista ei vielä tiedetä.

Yhteenveto

Työn tulevaisuuteen liittyy haasteita, joita pääsy koulutukseen ei vielä ratkaise. EY auttaa nuoria kehittämään ajattelutapoja ja siirrettäviä kyvykkyyksiä, joita he eniten tarvitsevat merkityksellisen työn luomiseen, löytämiseen ja ylläpitämiseen muutoskaudella.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.