8 minuutin lukuaika 16 marrask. 2020
Businesswoman working with formula on wall

Kuinka julkinen sektori + tekoäly = julkiset palvelut²

8 minuutin lukuaika 16 marrask. 2020
Samankaltaisia aiheita Digitaalisuus Valtio ja julkinen sektori

Tekoäly voi tehdä paljon muutakin kuin vain parantaa valtiollisia prosesseja.  Oikein sovellettuna se voi tuottaa parempia tuloksia koko yhteiskunnalle. 

Tuoreessa Microsoftin julkaisemassa tutkimuksessa todetaan, että kaksi kolmasosaa julkisen sektorin organisaatioista pitää tekoälyä digitaalisena prioriteettina, mutta silti vain 4 % niistä on pystynyt skaalaamaan tekoälyä ja saavuttamaan niin hyviä tuloksia, jotta sen avulla pystyttäisiin tekemään organisaatiomuutoksia. Johdon tuki, virallinen lähestymistapa sekä kokeellinen ajattelutapa ja kulttuuri ovat avain tekoälyn onnistuneeseen juurruttamiseen laajassa mittakaavassa.  

Ennen kuin COVID-19 pyyhkäisi yli maailman, Microsoft pyysi EY:tä selvittämään , miten julkisen sektorin organisaatiot ovat ottaneet käyttöön tekoälyteknologiaa Länsi-Euroopassa.

Tutkimus, Tekoäly julkisella sektorilla: Euroopan näkymät vuodelle 2020 ja sen jälkeen osoittaa, että kaksi kolmasosaa vastaajista pitää tekoälyä digitaalisena prioriteettina. Vaikka tekoälyn potentiaali tunnistetaan paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla hallinnossa, vain 4 % haastatelluista julkisen sektorin organisaatioista on ottanut tekoälysovelluksia laajasti käyttöön muuttaakseen organisaation toimintatapoja. Tämän seurauksena vain 10 % vastaajaorganisaatioista käyttää tekoälyä monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen ja vain 9 % käyttää sitä muuttaakseen merkittävästi työskentelytapojaan. Lisäksi vain 12 % on käyttänyt sitä luodakseen merkittävää arvoa ulkopuolisille sidosryhmille, kuten kansalaisille ja yrityksille.

4 % haastatelluista julkisen sektorin organisaatioista on ottanut tekoälysovelluksia laajasti käyttöön muuttaakseen organisation toimintatapoja.

COVID-19 on nostanut tekoälyn julkishallinnon asialistalle

COVID-19-kriisi on vauhdittanut tekoälyn käyttöönottoa toimialalla. Siirtämällä prosesseja, ihmisiä ja palveluja verkkoon se on pakottanut paikalliset, alueelliset ja kansalliset hallitukset näyttämään esimerkkiä.

Muutamassa kuukaudessa ne ovat:

 • digitalisoineet toimintojaan niin laajasti ja nopeasti, mitä aiemmin pidettiin jopa mahdottomana
 • oppineet hallitsemaan etätyövoimaa
 • työskennelleet yksityisen sektorin kanssa korjatakseen osaamisvajetta ja kehittääkseen innovatiivisia ratkaisuja
 • käyttäneet tekoälyä viruksen torjunnassa – kansalaisten kouluttamisesta ja potilaiden seulonnasta altistumisten havaitsemiseen ja jäljittämiseen.

Nämä edistysaskeleet ovat rohkaisevia kansalaisille, jotka ovat jo aiemmin halunneet valtion palveluilta samaa nopeutta, laatua ja henkilökohtaisuutta, jota he ovat tottuneet saamaan yksityissektorilta.

Sopeutuessaan uuteen toimintaympäristöön kansalaiset odottavatkin valtioiden jatkavan edistysaskeleita ja muuttuvan aidosti "digitaalinen ensin" -mallin mukaisiksi palvelujen toimittajiksi. Tekoäly tarjoaa myös mahdollisuuden vastata kaikkein monimutkaisimpiinkin maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja eriarvoisuuteen. 

 

Tekoäly voi olla merkittävä osa ratkaisua - mutta vain, jos valtiot hyödyntävät sen koko potentiaalin 

Tutkimus osoitti, että tekoälyn käyttöönoton odotetaan tuovan neljä pääetua.

 1. Prosessien optimointi tulee tehokkaammaksi ja tuottavammaksi. Julkishallinto voi esimerkiksi parantaa työnkulkuaan käyttämällä tekoälyä kyselyjen reitittämiseen, ylimääräisen työn automatisoinnin mahdollistamiseen ja virheiden vähentämiseen. 
 2. Palvelujen muuttaminen niiden laadun parantamiseksi – ja uusien palvelujen kehittämiseksi. Esimerkiksi terveydenhuollossa tekoäly voi parantaa potilaiden tuloksia analysoimalla yksilöllisiä potilastietoja hoidon henkilökohtaistamiseksi.
 3. Sidosryhmien osallistaminen, jotta kansalaisilla, yrityksillä ja kumppaneilla olisi parempi käyttökokemus. Liikenteen osalta tekoäly voi parantaa matkustajien käyttökokemusta käyttämällä historiallisia ja reaaliaikaisia tietoja ennustamaan kysyntää ja varmistamaan palveluiden käytettävyys oikeaan aikaan.
 4. Tekoäly voi auttaa työntekijöitä saavuttamaan parempia tuloksia vähemmällä työmäärällä. Virtuaaliassistentit voivat esimerkiksi lyhentää peruskyselyihin vastaamiseen kuluvaa aikaa, kun taas ennakoiva analytiikka mahdollistaa entistä paremmin tietoon perustuvan päätöksenteon.

Yhdessä nämä edut voivat antaa julkisen sektorin organisaatioille mahdollisuuden edetä prosessin optimointia pidemmälle, ja näin tarjota maailmanluokan palveluja sekä vastata pitkän aikavälin globaaleihin haasteisiin. 

Tutkimus paljasti, että julkisen sektorin organisaatiot voi jakaa neljään luokaan tekoälyn käyttöönottoon suhtautumisen mukaan:

 • Nousevat (24 %) tunnustavat tekoälyn merkityksen tulevaisuuden kannalta, mutta eivät olleet vielä aloittaneet tekoälymatkaansa.
 • Omaksujat (41 %) kokeilevat alkuvaiheen ratkaisuja ja pilottihankkeita, mutta eivät ole vielä integroineet tekoälyä koko organisaatioon. Tämä parantaa prosesseja, ei palveluja.
 • Innovaattorit (31 %) sisällyttävät tekoälyn ydinpalveluihinsa ja digitaalistrategiaansa. Näillä organisaatioilla on jo selkeät ohjeet ja prosessit. Innovaattorit ovat alkaneet työskennellä koko organisaatiossa ratkaisujen kehittämiseksi. Tekoäly parantaa jo nyt työskentelytapoja ja palveluja.
 • Muuntujat (4 %) käyttävät tekoälyä muuttamaan julkisten palvelujen tarjoamistapaansa seurannan ja jatkuvan parantamisen rakenteen tuella. 
Mielestämme tekoäly ja muut kehittyvät tekniikat pystyvät ratkaisemaan ongelmia, joita ihmiset eivät pysty ratkaisemaan.
Maria Jesus Villamediana
Toimitusjohtaja, Informática Ayuntamiento de Madrid

Muuntujilta oppiminen

”Muuntujia” yhdisti eräs tärkeä asia: heidän johtonsa todella uskoo tekoälyn voimaan. 

Muuntujien korkein johto sitoutui erittäin vahvasti tekoälyyn ja piti sitä keskeisenä strategisena prioriteettina (44 % vastaan 8 % kategoriassa ”loput”). Heillä on vahvempi sitoutuminen kaikilla johtamisen tasoilla – poliittisesta ja toimeenpanovallasta projekteihin ja linjojen toimintoihin. Lopuksi mainittakoon, että muuntujilla on taipumus keskittyä johtoportaan osalta vahvemmin tavoitteisiin, mukaan lukien paremmat kokemukset kansalaisten ja työntekijöiden kannalta, laadun ja riskien hallinta, päätöksenteko ja resurssien optimointi. 

Siksi muuntujat pystyvät luomaan ympäristön, jossa oikeat taidot ja rakenteet voivat kehittyä – tiedonhallinnasta ja teknologiasta etiikkaan ja kulttuuriin. Loppujen lopuksi muutoksen aikaansaajia ovat kuitenkin ihmiset. Oikeiden kyvykkyyksien kehittäminen sekä menestymisen edellytysten luominen on olennaista organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää tekoälyn potentiaalia täysimääräisesti.

33 % AI-johtajista on jo käyttänyt tekoälyä nykyisten ja uusien julkisten palvelujen laadun ja lopputuloksen parantamiseen.

Ihmisillä on edelleen rooli digitaalisessa valtiossa

Kaikissa tekoälyä koskevissa keskusteluissa kysytään, onko mahdollista, että tällainen teknologia voi tehdä ihmisistä tarpeettomia? Vaikka onkin totta, että jotkut roolit saattavat kadota tekoälyn seurauksena, syntyy uusia rooleja tukemaan sen käyttöönottoa, kuten esimerkiksi keskusteluasiantuntijat ja automaatioasiantuntijat.

Tutkimus osoitti, että julkisen sektorin organisaatiot ymmärtävät inhimillisen tekijän arvon tekoälyn koko potentiaalin toteuttamisessa, ja itse asiassa tekoälylle kypsät organisaatiot pyrkivät saamaan viranhaltijat ja teknologian toimimaan rinnakkain ja täydentämään toisiaan. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tekoälyteknologialla tehdään työt, jotka ovat ihmisille liian tylsiä tai toistuvia, joilla on liian suuri volyymi tai jotka ovat liian monimutkaisia. Tämän seurauksena työntekijät voivat keskittyä arvokkaampiin tehtäviin tai työskennellä muutoksen mukanaan tuomissa uusissa rooleissa ja toiminnoissa. Tekoäly tarjoaa myös näkemyksiä monimutkaisten kysymysten ratkaisemiseksi sen sijaan että se korvaisi ihmisen ammattitaidon. 

Kun valtio digitalisoituu, hallitusten tehtävänä on varmistaa, että työntekijät, myös etätyöntekijät, omaavat menestymisen edellytyksenä olevat taidot, ajattelutavat ja yhteydet. Samoin niiden on kehitettävä kansalaisten osaamista, jotta nämä saisivat kaiken irti digitaalisista julkisista palveluista ja laajemmasta digitaalitaloudesta sekä jatkettava yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa tiedon jakamiseksi ja innovoimiseksi.

Tekoälyn todellinen muutosvoima pysyy tavoittamattomissa niin kauan kunnes valtiot saavat tämän toimimaan oikein. 

Henkilökuntaa ei vaihdeta, eikä se ole tavoite. Päätökset tekee aina ihminen.
Tribunal de Contas
Portugal

Lisätietoja tutkimuksesta ja siitä, miten sen tulokset voivat auttaa julkisen sektorin organisaatiota, saat Matti Puttoselta tai lataamalla tutkimuksen Microsoftin sivuilta.

Lue lisää tutkimuksesta

Kuinka yritys voi valmistella henkilökuntaansa tekoälyohjattuun tulevaisuuteen

 • Varmista, että johto toimii muutoksen tekijöinä. Kyse on tekoälyn asettamisesta strategiseksi prioriteetiksi, joka heijastaa organisaation missiota, rakentaa selkeän strategian ja toteuttamissuunnitelman mukaan lukien investoinnit. Tekoälyaloitteiden vetäjinä tulisi olla johtajia, joilla on tahto haastaa nykyiset työskentelytavat ja jotka tukevat innovaatioita. Heidän on myös tunnistettava tekoälyn puolestapuhujat organisaatiossa ja kannustettava heitä.
 • Kehitä tekoälyn kehittämistä tukeva ajattelutapa organisaatiossa. Kannusta ja palkitse työntekijöitä parantamaan taitojaan, kuten tietojenkäsittely, suunnittelu ja alaa koskeva asiantuntemus, mutta myös innovaatiokykyä, muutosten hallintaa ja yhteistyötä. Tulevaisuuden julkisen sektorin työntekijät tarvitsevat näitä taitoja, jotta he voisivat hyödyntää tekoälyä. Tue työntekijöitä ottamaan käyttöön uusia teknologioita, jotka muuttavat heidän jokapäiväisiä roolejansa, ja ymmärtämään, että teknologia ennemminkin auttaa kuin korvaa heidät.
 • Kehitä prosessi tietojen ja tekoälytyökalujen järjestelmälliseen hallintaan. Hyvää hallintotapaa tarvitaan valvontaan, ohjaukseen ja vastuullisuuden takaamiseen. Tähän voi sisältyä sellaisten ohjeiden, prosessien ja menettelyjen kehittäminen, joissa määritetään miksi, milloin ja miten näitä teknologioita käytetään. Eettiset puitteet yksityisyyden suojaamiseksi, ennakkoluulojen lieventämiseksi ja sääntelymuutoksiin vastaamiseksi auttavat rakentamaan kansalaisten ja työntekijöiden luottamusta. 
 • Lisätietoa tutkimuksesta

  Tutkimus perustuu 213 vastaajan antamiin tietoihin sekä yli 60 julkishallinnon johtajan haastatteluihin 12:a Länsi-Euroopan maassa. Haastatellut toimivat julkishallinnon, terveydenhuollon ja joukkoliikenteen toimialoilla.

  Huomioi, että tässä julkaisussa esitetyt kolmansien osapuolten näkökannat eivät välttämättä ole yhteneviä maailmanlaajuisen EY-organisaation tai sen jäsenyritysten näkökantojen kanssa. Ne on myös nähtävä kytköksissä ajankohtaan, jolloin tutkimus tehtiin.

Ota yhteyttä 

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja. 

Yhteenveto

Tuoreessa Microsoftin tutkimuksessa todettiin, että kaksi kolmasosaa julkisen sektorin organisaatioista piti tekoälyä digitaalisena prioriteettina, mutta silti vain 4 % on käyttänyt sitä palvelujensa kokonaisvaltaiseen muuttamiseen. Vanhempien johtajien tuki, virallinen lähestymistapa sekä kokeellinen ajattelutapa ja kulttuuri ovat avaimet tekoälyn onnistuneeseen juurruttamiseen laajassa mittakaavassa.  

Tästä artikkelista