2 minuutin lukuaika 14 jouluk. 2020
Olisiko nyt hyvä aika sukupolvenvaihdokselle?

Olisiko nyt hyvä aika sukupolvenvaihdokselle?

Kirjoittaja Hanna-Leena Rissanen

EY Suomi, Business Tax Services, Senior Manager

Hanna-Leena vastaa Pohjois-Suomen alueella yrityksille ja henkilöille tarjottavista tuloveropalveluista. Lisäksi hän tarjoaa apua perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa.

2 minuutin lukuaika 14 jouluk. 2020
Samankaltaisia aiheita Kasvu Perheyritys

Korona-pandemia ja sen seuraukset tarjoavat mahdollisuuksia sukupolvenvaihdoksen verotuksen näkökulmasta. 

Korona-pandemia on aiheuttanut kuluvana vuonna paljon taloudellista epävarmuutta, laskenut useiden yhtiöiden liikevaihtoa ja tulosta ja tällä tavalla vaikuttanut suoraan yritysvarallisuuden arvoon alentavasti. Tämä ikävä tilanne ja sen vaikutukset tarjoavat kuitenkin mahdollisuuksia sukupolvenvaihdoksen verotuksen näkökulmasta.

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamisesta

Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa joko kaupalla tai lahjalla tai näiden kahden yhdistelmänä, jolloin puhutaan lahjaluonteisesta kaupasta. Eri luovutustoimien verotus perustuu lähtökohtaisesti aina omaisuuden käypään arvoon. Verolainsäädäntö sisältää kuitenkin huojennussäännöksiä, jolloin tiettyjen edellytysten täyttyessä sukupolvenvaihdosluovutuksesta maksettavaksi tulevaa lahjaveroa joko huojennetaan tai se poistetaan kokonaan. Huojennetun lahjaveron perusteena ei olekaan omaisuuden käypä arvo, vaan esimerkiksi noteeraamattoman yhtiön osakkeiden arvoksi katsotaan 40 % osakkeiden matemaattisesta arvosta. Matemaattinen arvo määräytyy yhtiön verotuksessa ilmoitetun nettovarallisuuden perusteella, jonka arvo on yleensä alhaisempi kuin kyseisen omaisuuden käypä arvo.

Yritysomaisuuden arvostus verotuksessa voi olla kohtuullisen monimutkaista ja se perustuu usein edellisiin tilikausiin, poikkeuksena kuitenkin esimerkiksi pörssissä noteeratut osakkeet, joiden käyvästä arvosta on aina saatavilla ajantasainen tieto. Vaikka arvostus pääsääntöisesti tapahtuisikin historian perusteella, yrityksen toiminnassa ja varallisuusasemassa kuluvan tilikauden aikana tapahtuneet muutokset voidaan kyllä ottaa huomioon, mikäli vaikutukset ovat toteennäytettävissä.

Arvossa tapahtuneiden muutosten vaikutus

Sukupolvenvaihdoshuojennukseen oikeuttavat luovutukset ovat edellä kerrotulla tavalla edullisemmin verotettuja kuin huojentamattomat luovutukset ja on selvää, että yritysvarallisuuden arvonaleneminen keventää verotusta entisestään. Huojennussäännökset eivät sovellu kaikkiin luovutuksiin, ja kiristyvän verotus- ja oikeuskäytännön myötä on myös mahdollista, että huojennusten ulkopuolelle jätetään jokin osa yrityksen varallisuudesta. Esimerkiksi sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen luovutus tai sijoitustoimintaan liittyvät varat eivät välttämättä oikeuta huojennukseen. Koronan aiheuttamat negatiiviset muutokset varallisuuden arvoon tuovat positiivisen muutoksen myös tällaisen varallisuuden siirtämisen veroseuraamuksiin.

Nyt olisi siis otollinen hetki oman yrityksen tilanteen kartoittamiselle ja sen selvittämiselle, olisiko vallitsevasta poikkeuksellisesta tilanteesta saatavilla verotuksellista hyötyä. Laskemien avulla mahdollisen hyödyn euromäärä konkretisoituu, ja arvostuksen tasosta voidaan aina varmistua Verohallinnolta haettavalla ennakkoratkaisulla. Sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen vaikuttaa tietysti paljon muitakin asioita kuin verotus, ja itse toteuttamista edeltävä suunnitteluvaihe voi olla pitkä. On myös mahdollista, että vaihdos halutaan toteuttaa vaiheittain. Näiden syiden vuoksi suunnittelu olisikin syytä aloittaa mieluummin heti kuin huomenna. 

Yhteenveto

Korona-pandemia on aiheuttanut kuluvana vuonna paljon taloudellista epävarmuutta. Tämä ikävä tilanne ja sen vaikutukset tarjoavat kuitenkin mahdollisuuksia sukupolvenvaihdoksen verotuksen näkökulmasta. Nyt olisi otollinen hetki oman yrityksen tilanteen kartoittamiselle ja sen selvittämiselle, olisiko vallitsevasta poikkeuksellisesta tilanteesta saatavilla verotuksellista hyötyä.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Hanna-Leena Rissanen

EY Suomi, Business Tax Services, Senior Manager

Hanna-Leena vastaa Pohjois-Suomen alueella yrityksille ja henkilöille tarjottavista tuloveropalveluista. Lisäksi hän tarjoaa apua perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa.

Lisää aiheesta Kasvu Perheyritys