2 minuutin lukuaika 28 tammik. 2021
Osakaslaina – Kuinka arvioida osakkeenomistajan maksukykyä?

Osakaslaina – Kuinka arvioida osakkeenomistajan maksukykyä?

Kirjoittaja Milla Karjalainen

EY Finland, Assurance, Associate Partner, KHT

Millan aktiivinen ja yhteistyötä korostava toimintatapa näkyy myös harrastusten parissa jalkapallokentällä ja sen laidalla. Muu vapaa-aika kuluu hiihtoladulla ja perheen kanssa.

2 minuutin lukuaika 28 tammik. 2021
Samankaltaisia aiheita Tilintarkastus Kasvu

Osakkeenomistajan maksukyvyn arvioiminen voi olla haastavaa, koska luotettavan tiedon saanti voi olla rajallista. 

Osakeyhtiölaissa osakeyhtiön henkilöomistajalle tai hänen perheeseensä kuuluvalle henkilölle myönnetystä rahalainasta käytetään nimitystä lähipiirilaina. Osakeyhtiölaki ei sisällä nimenomaisia säännöksiä edellytyksistä, jolloin lainaa voidaan myöntää osakkaille ja heidän lähipiirilleen. Lainan myöntämisen yhteydessä tulee huomioida osakeyhtiölain yleiset periaatteet, kuten osakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Osakeyhtiölain yleisperiaatteiden mukaisesti osakaslainalle tulee löytyä liiketaloudelliset perusteet, jonka keskeisimpänä edellytyksenä on, että hallitus pystyy osoittamaan, että osakaslainasta on taloudellista hyötyä yhtiölle. Osakaslainan myöntämisellä ei myöskään saa olla vaikutusta yhtiön toimintaan ja velkojien asemaan, joten yhtiössä tulee olla riittävän hyvä rahoituksellinen tilanne.

Kuten lainanannossa aina, lainaehdoissa markkinaehtoinen korkotaso, kohtuullinen laina-aika ja turvaava vakuus ovat hyviä osoituksia osakaslainan voitontuottamistarkoituksesta. Kun hallitus tekee arviota osakkeenomistajan maksukyvystä, tulee arviossa olla enemmän realisti kuin optimisti. Päätöksenteon perusteet on dokumentoitava huolellisesti.

Lähipiirilainoihin liittyy aina velvollisuus maksaa laina takaisin osakeyhtiölle. Takaisinmaksutarkoituksen voidaan katsoa puuttuvan, jos osakaslaina on myönnetty varattomalle henkilöomistajalle. Tällöin kyse voi olla myös osakeyhtiölain mukaisesta laittomasta varojen jaosta. Osakkaan maksukyvyn arvioiminen on erittäin tärkeää, jos lainalle ei ole määritetty turvaavaa vakuutta. Osakaslainaan liittyvä osakkeenomistajan maksukyky on arvioitava osakaslainan päätös- ja maksuhetkellä sekä tilikausittain yhtiön tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä.

Kun hallitus tekee arviota osakkeenomistajan maksukyvystä, tulee arviossa olla enemmän realisti kuin optimisti. Päätöksenteon perusteet on dokumentoitava huolellisesti.

Osakkeenomistajan maksukyvyn arvioiminen voi olla haastavaa, koska luotettavan tiedon saanti voi olla rajallista. Osakkeenomistaja on maksukyvytön esimerkiksi silloin, kun hänet on todettu varattomaksi ulosotossa. Maksukyvyttömyys voi ilmetä myös muutoin, esimerkiksi lainansaajan tulojen ja varojen vähäisyydestä. Osakkaan tulot ja varallisuus voivat ilmetä esimerkiksi henkilön verotuspäätöksestä, mutta tiedon saanti voi olla hankalaa. Varallisuustiedoissa voi myös olla tapahtunut muutoksia edellisen verotuspäätöksen jälkeen. Helposti tunnistettavia indikaatiota osakkeenomistajan alentuneesta maksukyvystä ovat muun muassa tilanteet, jolloin osakaslainan takaisinmaksuaikataulussa ei pysytä tai osakas ei kykene maksamaan lainan korkoja yhtiölle.

Osakaslaina esitetään yhtiön tilinpäätöksessä pitkäaikaisten tai lyhytaikaisten saamisten erissä. Kirjanpitolain mukaisesti saamiset arvostetaan tilinpäätöspäivänä nimellisarvoonsa, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoonsa, jolloin erotus kirjataan arvonalennuksena kuluksi.

Saatavan kirjanpidollisessa arvostuksessa on olennaista saamisen perintämahdollisuus, mihin puolestaan vaikuttavat mahdolliset vakuudet ja velallisen maksukyky. Saatavien arvottomuutta ratkaistaessa tulee myös ottaa huomioon mahdollisuus kuittaukseen osingonmaksun yhteydessä. Osingon ja osakaslainan kuittaaminen saattaa kuitenkin estyä tilanteessa, jossa osakaslaina on arvoton ja alaskirjaus kirjanpidossa johtaisi siihen, että osingonjaon edellytyksiä ei enää ole.

Kokonaisarvioinnin tekemisessä kannattaa turvautua osakeyhtiö- ja kirjanpitolain asiantuntijan apuun. Ota yhteyttä niin keskustellaan aiheesta lisää! 

Yhteenveto

Osakeyhtiölain yleisperiaatteiden mukaisesti osakaslainalle tulee löytyä liiketaloudelliset perusteet, jonka keskeisimpänä edellytyksenä on, että hallitus pystyy osoittamaan, että osakaslainasta on taloudellista hyötyä yhtiölle. Osakkaan maksukyvyn arvioiminen on erittäin tärkeää, jos lainalle ei ole määritetty turvaavaa vakuutta. 

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Milla Karjalainen

EY Finland, Assurance, Associate Partner, KHT

Millan aktiivinen ja yhteistyötä korostava toimintatapa näkyy myös harrastusten parissa jalkapallokentällä ja sen laidalla. Muu vapaa-aika kuluu hiihtoladulla ja perheen kanssa.

Related topics Tilintarkastus Kasvu