29 marrask. 2021
paperwork with calculator

Rajoituksia velkojien oikeuteen hakea yritys konkurssiin odotettavissa

Kirjoittaja Taina Pellonmaa

EY Finland, Law, Corporate Law Leader

Kokenut juridiikan ammattilainen, joka yhdessä muiden EY-ammattilaisten kanssa lähestyy juridisia kysymyksiä liiketoiminnan näkökulmasta.

29 marrask. 2021
Samankaltaisia aiheita COVID-19 Lakipalvelut

Hallitus on 16.4.2020 antanut lakiesityksen (HE 46/2020), jolla rajoitettaisiin velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Lakiesityksen seurauksena velallisen asettaminen konkurssiin velkojan hakemuksesta vaikeutuisi väliaikaisesti, kun konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen ei enää muodostaisi olettamaa velallisen maksukyvyttömyydestä. Yrityksen maksukyvyttömyyden pitäisi olla pidempikestoisempi, jotta velkoja voisi tehdä konkurssihakemuksen. 

Konkurssilakia ehdotetaan muutettavan siten, että velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta rajoitetaan väliaikaisesti.  Konkurssin edellytyksenä on yrityksen maksukyvyttömyys. Nykyisen konkurssilain mukaan yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksen myötä tämä olettama poistettaisiin ja maksukyvyttömyyden pitäisi olla pidempikestoista.

Ehdotettu väliaikainen lainmuutos estäisi yritysten asettamisen konkurssiin konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättämisen perusteella, jos yrityksen vaikeudet selvitä velvoitteistaan ovat tuoreita ja niiden  oletettaisiin johtuvan vallitsevasta koronavirustilanteesta.

Konkurssilain maksukyvyttömyys olettaman poistaminen väliaikaisesti ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, etteikö velallista voitaisi asettaa konkurssiin velkojan hakemuksesta. Konkurssilakiin sisältyvät muut konkurssiin asettamisen edellytykset säilyisivät ennallaan. Lisäksi konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättämiseen perustuvaa maksukyvyttömyysolettamaa sovellettaisiin edelleen, jos velallinen olisi jättänyt hoitamatta velvoitteitaan konkurssia hakeneelle velkojalle aikaisemmin kuin kaksi kuukautta ennen lain voimaantuloa. Näin ollen esitetyllä lakimuutoksella ei olisi vaikutusta jo ennen koronaviruspandemiaa taloudellisissa vaikeuksissa olleiden yritysten konkurssimenettelyihin.

Usea yritys on koronavirusepidemian seurauksena joutunut tilapäisiin maksuvaikeuksiin. Ehdotetun muutoksen tavoitteena on välttää yritysten turhat konkurssit ja auttaa yrityksiä selviämään koronaviruksen aiheuttamista talousvaikeuksista.

Lakiehdotus on perjantaina 17.4.2020 ollut eduskunnan käsiteltävänä ja sen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa lokakuun 2020 loppuun asti.

[LINKKI LAKIESITYKSEEN HE 46/2020]

Muutoksia myös ulosottolakiin

Hallitus on lisäksi esittänyt (HE 44/2020), että ulosottokaaren säännöksiä, joissa säädetään ulosottomenettelyn keventämistä, rajoittamista ja täytäntöönpanon lykkäämistä, muutettaisiin väliaikaisesti. Ehdotuksen tavoitteena on madaltaa ulosottokaaren helpotusten ja rajoitusten soveltamisen kynnystä siten, että koronaviruspandemiasta aiheutuvat poikkeusolot ja taloudelliset vaikeudet voitaisiin huomioida paremmin ulosottomenettelyssä.

Lakiehdotus on perjantaina 17.4.2020 ollut eduskunnan käsiteltävänä ja sen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa lokakuun 2020 loppuun asti.

 [LINKKI LAKIESITYKSEEN HE 44/2020]

Yhteenveto

Seuraamme jatkossakin poikkeuslakien säätämistä ja muita viranomaisten ohjeistuksia sekä Suomessa että ulkomailla ja tiedotamme muutoksista ajantasaisesti.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Taina Pellonmaa

EY Finland, Law, Corporate Law Leader

Kokenut juridiikan ammattilainen, joka yhdessä muiden EY-ammattilaisten kanssa lähestyy juridisia kysymyksiä liiketoiminnan näkökulmasta.

Lisää aiheesta COVID-19 Lakipalvelut