2 minuutin lukuaika 23 kesäk. 2022
Nainen etäkokoustaa kotonaan

Uusia mahdollisuuksia etä- ja hybridikokousten järjestämiseen

Kirjoittajat
Sonja Wuori

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel, LL.Lic.

Kokenut yhtiö- ja liikejuridiikan osaaja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena osakeyhtiölain kiemuroiden sovittaminen tukemaan käytännön yritystoimintaa. Luonnossa liikkumista rakastava 5 lapsen äiti

Pekka Kärkkäinen

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel

Kokenut juridiikan moniosaaja, vastuualueena yhtiöoikeus. Tärkeintä on aina vastata asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisesti ja kysyä oikeat kysymykset. Jääkiekkoa harrastava kulinaristi.

2 minuutin lukuaika 23 kesäk. 2022
Samankaltaisia aiheita Lakipalvelut

Hallitus on antanut 21.4.2022 eduskunnalle esityksen (HE 47/2022) eri yhteisöjen mahdollisuudesta pitää kokoukset kokonaan etäkokouksina.

Esitys koskee osakeyhtiöitä, asunto-osakeyhtiöitä, osuuskuntia ja yhdistyksiä. Tavoitteena on helpottaa etäosallistumisen tarjoamista yhteisöjen kokouksissa sekä parantaa osakkaiden ja jäsenten osallistumismahdollisuuksia. Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa, kun nyt voimassa olevan etäosallistumista sekä yhtiökokousten järjestämisen lykkäämistä koskevan väliaikaisen lain voimassaolo päättyy.

Ehdotettava uusi sääntely mahdollistaa ilman kokouspaikkaa järjestettävät, kokonaan etäosallistumiseen perustuvat kokoukset. Etäkokouksessa osakkeenomistaja, jäsen tai edustajiston tai valtuuston jäsen voisi käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan kokouksen aikana etäyhteyden välityksellä, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osakkeenomistajan olisi pystyttävä käyttämään suullisesti puheoikeuttaan. Jotta kokous voitaisiin järjestää pelkkänä etäkokouksena, edellytyksenä olisi nimenomainen määräys yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä. Pörssiyhtiöiden osalta ehdotetaan, että yhtiökokoukset voivat päättää etäkokouksen järjestämisen edellytyksenä olevasta yhtiöjärjestyksen muutoksesta vuoden 2022 aikana vastaavasti kuin nyt voimassa olevassa väliaikaisessa laissa säädetään eli siten, että päätösehdotuksesta järjestetään vain ennakkoäänestys. 

Lisäksi ehdotus sisältää nimenomaiset säännökset täydet osallistumisoikeudet kokouspaikalla sekä etäyhteyden välityksellä sisältävistä niin sanotuista hybridikokouksista. Hybridikokouksen pitämisestä voisi kaikissa yhteisömuodoissa lähtökohtaisesti päättää hallitus, jollei yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä rajoiteta hybridikokousten järjestämistä. 

Täysimääräiset oikeudet sisältävän kokousosallistumisen lisäksi yhtiö, osuuskunta ja yhdistys voisivat voimassa olevassa laissa säädettyä vastaavasti tarjota myös muita keinoja etäosallistumiseen, kuten ennakkoäänestysmahdollisuuden ja mahdollisuuden käyttää puheoikeutta kirjallisesti ennen kokousta tai kokouksen aikana. Lisäksi ehdotetaan etäyhteyksien mahdollisten häiriötilanteiden huomioon ottamiseksi osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin nimenomaisia säännöksiä kokouksen puheenjohtajan oikeudesta keskeyttää kokous yhteyshäiriön vuoksi. Tämän ohella ehdotus sisältää muun muassa säännökset siitä, että asunto-osakeyhtiöissä, joissa on vähintään 30 osakehuoneistoa, vähintään yksi kymmenesosaa yhtiön osakkeista omistavat osakkaat voisivat vaatia hybridikokouksen järjestämistä perinteisen fyysisen kokouksen sijasta.

Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun 2022 alussa, kun etäosallistumista ja verkkokokouksia koskevan väliaikaisen lain voimassaolo päättyy.

Seuraamme lakiesityksen etenemistä ja tiedotamme muutoksista ajantasaisesti.

Hallituksen lakiesitys HE 47/2022 vp

Yhteenveto

Ehdotettujen lainmuutosten tavoitteena on helpottaa osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämistä sekä parantaa osakkaiden ja jäsenten mahdollisuuksia osallistua kokouksiin.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Sonja Wuori

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel, LL.Lic.

Kokenut yhtiö- ja liikejuridiikan osaaja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena osakeyhtiölain kiemuroiden sovittaminen tukemaan käytännön yritystoimintaa. Luonnossa liikkumista rakastava 5 lapsen äiti

Pekka Kärkkäinen

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel

Kokenut juridiikan moniosaaja, vastuualueena yhtiöoikeus. Tärkeintä on aina vastata asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisesti ja kysyä oikeat kysymykset. Jääkiekkoa harrastava kulinaristi.

Lisää aiheesta Lakipalvelut