4 minuutin lukuaika 18 maalisk. 2020
Ilmanäkymä öljynjalostamosta auringonlaskun aikaan, bangkok, thaimaa

Kuinka öljy- ja kaasusektorin haasteita tarkasteltiin vuoden 2019 neljännen vuosineljänneksen julkisissa tuloskeskusteluissa

Kirjoittaja Andy Brogan

EY Global Oil & Gas Leader

Oil & Gas sector leader, speaker and industry advocate, optimist, music addict and avid traveler.

4 minuutin lukuaika 18 maalisk. 2020
Samankaltaisia aiheita Öljy ja kaasu

Analyytikkojen keskittymisen kohteita olivat kassavirrat ja pääomitukset, LNG-alan suorituskyky ja vaihtoehtoisen energiantuotannon ja vähähiilisyysprojektien tila.

Artikkeli on osa Öljy- ja kaasualan neljännesvuositrendit -sarjaa.

Öljyn ja kaasun hinnat nousivat tasaisesti neljännen vuosineljänneksen aikana. Tämä johtui OPEC+-ryhmän päätöksestä jatkaa öljyn tuotantoleikkauksia, vaikka leikkausten taso alittikin edelleen viime vuoden tason. Jalostus- ja kemikaalisegmenttiin kohdistuu kausiluonteista ja syklistä heikkoutta. Aiempaa heikommat marginaalit aiheuttavat tuotannon heikkenemistä ja väliaikaisia kapasiteettisulkuja.

Heikosta markkinaympäristöstä huolimatta yritysten kassavirrat olivat odotetunlaisia, vaikka tuotot laahasivatkin perässä. Ensimmäisen vuosineljänneksen edetessä ja viimeisimmän julkisen tuloskeskustelun jälkeen kasvavat kysyntähuolet ovat johtaneet OPEC+-ryhmän tarjontakurin hajoamiseen ja raakaöljyn hintojen luhistumiseen.

Makroperspektiivi

Tulevaisuuden kasvavan epävarmuuden ja alan jatkuvan vastatuulen myötä rahoitusasiat ovat nousseet selkeästi analyytikkoyhteisön kannalta painopisteeksi. Osakkeenomistajien saamat ennätystasoiset osingot ja osuuksien takaisinostot saivat analyytikot huolehtimaan osinkojen kasvun kestävyydestä tämänhetkisten makroympäristöolosuhteiden jatkuessa.

Yrityksiltä kysyttiin useita kysymyksiä niiden kassavirtaohjeistuksista vuodelle 2020, mahdollisista kassavirtatavoitteisiin liittyvistä riskeistä sekä siitä, ohjeistavatko ne uusien mahdollisuuksien todennäköisyydestä. Analyytikkoja kiinnosti myös, käyttäisivätkö yhtiöt ylimääräisen kassavirran osinko- tai osakkeiden takaisinostositoumusten täyttämiseen, vai sijoitetaanko se sen sijaan takaisin liiketoimintaan.

Pääoman kurinalaisuus on edelleen tärkeä asia pääomamarkkinoiden seuratessa öljy- ja kaasualaa tarkasti. Yritykset ilmoittivat aikeistaan toimia pääomaohjausalueidensa alarajan tuntumassa vuonna 2020. Useat analyytikot halusivatkin tietää, miten tämä vaikuttaisi niiden toiminnan tasoon ja tuotantotavoitteisiin. Analyytikot halusivat myös saada kuvan yritysten ydinliiketoiminnan pitkän aikavälin pääomaintensiteetistä niiden mukauttaessaan portfolioitansa vaihtoehtoisen energian liiketoimintaan.

Pääomakuri on edelleen tärkeä asia pääomamarkkinoiden seuratessa öljy- ja kaasualaa entistä tarkemmin.

Painopisteenä LNG-sektori

Analyytikot kiinnittivät vuosineljänneksen aikana paljon huomiota LNG-markkinoihin. Asiakkaat havaitsevat edelleen alhaisia spot-hintoja ja vaativat niiden pohjalta mahdollisuutta avata uudelleen pitkän aikavälin öljyhintoihin kytketyt sopimukset. Analyytikot halusivatkin ymmärtää tämän toteutumisen mahdolliset vaikutukset yhtiön portfolioon. Analyytikot tunnistivat myös, että kaasupohjaisiin tuotantoketjun alkupään omistuksiin ja LNG-infrastruktuuriin kohdistuu taloudellisia paineita. He olivatkin innokkaita kuulemaan yritysten LNG-kapasiteetin laajennussuunnitelmista ja siitä, miten ne aikovat toimia nesteytetyn maakaasun maailmanmarkkinahinnoissa ilmeneviin keskipitkän aikavälin heikkouksiin vastaamiseksi.

Toiminnallisesta näkökulmasta analyytikoiden kysymykset käsittelivät tärkeimpien pääomaprojektien, pääasiassa LNG-projektien, edistymistä. Analyytikot peräänkuuluttivat näkyvyyttä pitkän aikavälin projektijonon suhteen ja kysyivät tarkentavia kysymyksiä potentiaalisista FID-aikatauluista ja tuotannon kasvattamisesta. Useat kysymykset koskivat vuoden 2020 tuotanto-ohjeistuksia ja yritysten luottamusta kyseisten tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

Analyytikot halusivat myös kuvaa yritysten tämänhetkisistä toiminnoista ja tulevaisuuden suunnitelmista Yhdysvaltojen liuskealan kilpailun suhteen sekä tämän todennäköisistä vaikutuksista yritysten tuotannon kasvuun. Joidenkin yritysten tuotanto-ohjeistus vuodelle 2020 alitti konsensusodotukset, ja ne korostivatkin keskittyvänsä määrän sijasta arvoon. Analyytikkoyhteisö oli tästä huolissaan, ja tuotannon ajureihin kohdistettiin monta terävää kysymystä, etenkin maakaasuvolyymeihin liittyen.

öljy & kaasu, neljäs vuosineljännes, kolme kärkiteemaa

Strategisella rintamalla portfolion optimointi, vaihtoehtoisen energiantuotannon sijoitukset ja sulautumismahdollisuudet olivat asialuettelon kärkipäässä. Salkun korkea arvostus on edelleen avainprioriteetti, ja analyytikot halusivat ymmärtää, kuinka yritykset säätäisivät portfolioitaan tuotantoketjun loppupään suhteen koko laskukauden läpi nykyisten makrotaloudellisten olosuhteiden jatkuessa.

Yrityksiltä kysyttiin myös niiden divestointisuunnitelmista ja mahdollisista haasteista liittyen omaisuuksien divestointiin vaikeiksi koetuilla markkinoilla. Yrityskauppojen osalta analyytikkoja kiinnosti selvästi, minkälaisten omistusten – öljy- ja kaasualan omistukset vai muut omistukset – suhteen yritykset odottivat aktiivisuustason kasvua tulevilla vuosineljänneksillä.

Vaihtoehtoinen energia ja hiilen käytön vähentäminen

Vaikka öljy ja kaasu ovatkin edelleen tulevina vuosikymmeninä erittäin tärkeä osa globaalia energiapalettia, sijoittajien keskittyminen ilmastonmuutosasioihin saa myös nämä yhtiöt investoimaan vaihtoehtoiseen energiaan. Analyytikot olivat kuitenkin selkeän skeptisiä sen suhteen, pystyisivätkö öljy- ja kaasualan yritykset saavuttamaan kunnianhimoiset vaihtoehtoisen energian yritystavoitteensa. Analyytikot kyselivät yritysten nykyisten vaihtoehtoenergiaomistusten tuottavuudesta ja kyseenalaistivat sen, onko yhtiöillä tarpeeksi osaamista ja taitoja lisätä vaihtoehtoenergian osuutta yrityksensä toiminnassa.

Analyytikkoyhteisön mielestä vuosineljänneksen aikana keskeisessä roolissa ovat ympäristö-, kestävyys- ja hallintoasiat (ESG). Yritykset ovat julkistaneet merkittäviä vähähiilisyysprojekteja, ja analyytikot olivat kiinnostuneet niiden toteutussuunnitelmista. Analyytikot kysyivät myös yhtiöiden keskipitkän ja pitkän aikavälin tutkimussuunnitelmista saadakseen kuvaa siitä, miten yritykset, joiden ydinliiketoiminta on öljy- ja kaasualalla, kilpailevat pääomasta vähähiilisyyden aikakaudella.

Analyytikot odottavat markkinoiden epävakauden jatkuvan seuraavan vuosineljänneksen aikana. Nämä epävarmuudet voivat aiheuttaa yhtiöille jatkossakin haasteita.

Katse eteenpäin

Määräämättömän ajan jatkuvan kysyntädisruption ja tarjontakurin rikkoutumisen yhdistelmä on johdattanut markkinat odottamattoman epävarmuuden tilaan. Tuotehinnoittelua tukeneet voimat ovat väliaikaisesti poissa pelistä. Painopiste tulee todennäköisesti olemaan entistä enemmän pääoman käyttöönotossa, projektitaloudessa, toiminnan tehokkuudessa ja kassavirroissa. Osakkeiden takaisinostot ja osingot voivat olla vaarassa, pääoman saatavuus on vaikeaa ja vakauttamista tulee tehdä entistä tarmokkaammin. Kaiken huipuksi tulee jatkuva paine suunnitella liiketoiminnot uudestaan energian vähähiilisyyskehityksen tarpeen johdosta.

 • Laajuus, rajoitukset ja menetelmät

  Katsauksen tarkoituksena on tutkia keskeisiä teemoja, jotka nousevat analyytikoiden esittämistä kysymyksistä vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ansaintaraporttikaudella kahdentoista maailmanlaajuisen öljy- ja kaasualan yrityksen parissa. Kolme tärkeintä aihetta on tunnistettu yksinomaan julkisten tuloskeskustelujen transkriptioiden tutkinnan perusteella. Analyysiin sisällytettiin seuraavat yhtiöt:

  • BB plc
  • Chevron
  • ConocoPhillips
  • Eni SpA
  • Exxon Mobil Corporation
  • Husky Energy Inc.
  • Repsol SA
  • Royal Dutch Shell plc
  • Equinor ASA
  • Suncor Energy Inc.
  • TOTAL S.A.
  • Woodside Petroleum Ltd.

Yhteenveto

Vuoden 2019 neljännen vuosineljänneksen julkisten tuloskeskustelujen perusteella öljy- ja kaasuyhtiöt odottavat vastatuulten aiheuttavan yhä suurempia suorituskykyhaasteita seuraavien vuosineljännesten aikana. Nestekaasusektorilla useat yhtiöt korostivat keskittyvänsä arvon tuottamiseen volyymin sijasta. Yhtiöt raportoivat myös merkittävien vähähiilisyysaloitteiden tilasta.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Andy Brogan

EY Global Oil & Gas Leader

Oil & Gas sector leader, speaker and industry advocate, optimist, music addict and avid traveler.

Lisää aiheesta Öljy ja kaasu