3 minuutin lukuaika 27 toukok. 2020
Miten yritykset voivat mallintaa henkilöstökustannuksia muutostilanteissa?

Miten yritykset voivat mallintaa henkilöstökustannuksia muutostilanteissa?

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

3 minuutin lukuaika 27 toukok. 2020
Samankaltaisia aiheita Workforce COVID-19

Yritykset ovat joutuneet kokemaan muutoksen, joka on vaikuttanut niiden toimintaan suuresti alkuvuoden ajan. Koronaviruksen aiheuttamassa taloudellisessa tilanteessa on edetty vaiheeseen, jossa äkkipysähdyksen jälkeen markkinat eivät ole vielä elpyneet ja tarjolla olevan työn määrä voi edelleen olla vähäinen. Työnantajilla on useita keinoja sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen, jotta yrityksen toimintaedellytykset voidaan turvata.

Millaiset taloudelliset vaikutukset rekrytointikiellolla on yrityksen talouteen? Milloin on oikea aika lomautuksien päättämiseen? Entä tulisiko lomautuksia jatkaa, siirtää tai perua, ja minkälainen taloudellinen yhteisvaikutus näillä eri toimenpiteillä saadaan aikaan? Entä jos tarjolla olevan työn määrä on vähentynyt jo pysyvästi, mikä vaikutus on irtisanomisilla, milloin ne alkavat vaikuttaa yrityksen talouteen ja kuinka suuri on aikaansaatava säästö?

Millaisin keinoin voimme vaikuttaa henkilöstöön liittyviin kustannuksiin, mutta samalla sitoutuen taloudellisen tuloksen vahvistamiseen?

Workforce economic modelling tool on EY:n viitekehys kustannusten mallintamista varten tilanteissa, joissa harkitaan henkilöstökustannussäästöjä ja tunnistetaan työnantajan käytössä olevia sopeuttamiskeinoja henkilöstövaikutusten ja taloudellisen vaikuttavuuden näkökulmista. Viitekehyksemme antaa asiakkaillemme kuvan myös toimenpiteiden juridisesta vaikeusasteesta ja toteutustavasta.

Vaikka merkittävimmät päätökset edellyttävät tarkoin säädeltyjä juridisia prosesseja, kuten yhteistoimintaneuvotteluita, useat yrityksen käytössä olevat toimenpiteet pystytään tekemään johtoryhmäpäätöksinä. Taloudellinen vaikuttavuus voidaan aikaansaada monin eri keinoin, mutta tarkoituksenmukaista on valita sellaiset tilanteeseen sopivat keinot, jotka kohdentuvat oikein niin taloudellisen kantokyvyn kuin henkilöstövaikutusten näkökulmista. Väärään aikaan toteutettuna (liian aikaisin) toteutettuna oikeakin toimenpide voi saada aikaan vääränlaisen vaikutuksen kokonaistuottavuuteen. Osana kokonaisuutta on muistettava myös lainsäädännön vaatimukset, jotta käytettävissä olevat vaihtoehdot pystytään tunnistamaan ja toimenpiteet toteutetaan oikein.    

Tavoitteemme on yhdessä johdon kanssa tunnistaa konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Jotta näihin päästään pitkän tähtäimen vaikutuksia tulee miettiä ennen lyhyen aikavälin päätösten tekemistä. Keskittymällä nopeaan kustannusten optimointiin miettimättä kehittyvää kokonaisuutta saatetaan vaikeuttaa yrityksen pitkäjänteistä kehittämistä.  

Olemassa olevan tiedon pohjalta on ymmärrettävä yrityksen tavoitteet, taloudellinen tilanne ja mihin perustuu tarve vähentää kustannuksia. Analysoitaessa kustannusten vähennystarvetta voidaan luoda erilaisia skenaarioita tulevaisuudesta, priorisoida mahdollisesti tehtäviä toimenpiteitä sekä valmistella suunnitelma niiden toteuttamiseksi. Eri skenaariot vaihtoehtoisten toimenpiteiden vertailemiseksi havainnollistavat selkeällä tavalla kyseisten toimenpiteiden taloudellisen vaikuttavuuden yrityksen tulokseen.

EY:n kokeneet HR:n, juridiikan ja talouden asiantuntijat auttavat asiakkaita myös toimenpiteiden suunnitteluvaiheen jälkeisessä toteutusvaiheessa – niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Workforce Economics Modelling Tool

Yhteenveto

Henkilöstökustannusten mallintamisella pystymme luomaan kuvan erilaisista taloudellisista vaihtoehdoista vaikuttaa yrityksen henkilöstökustannuksiin liiketoiminnallisesti ja juridisesti oikea-aikaisilla toimenpiteillä.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

Lisää aiheesta Workforce COVID-19