Onko joustavuus tärkein ominaisuutesi energia-alan murroksessa? Onko joustavuus tärkein ominaisuutesi energia-alan murroksessa?

Kirjoittaja Benoit Laclau

UK&I Consulting Managing Partner, Ernst & Young LLP

Leader of EY UK&I Consulting services. Helping the world’s leading organizations to achieve business transformation. Husband. Father. Golfer. Wine enthusiast.

6 minuutin lukuaika 5 huhtik. 2019

Se, kuinka joustavasti energiayhtiöt pystyvät vastaamaan tämän päivän dynaamiseen markkinatilanteeseen, määrittää niiden menestyksen tulevaisuudessa.

Energia. Mistä sitä saadaan? Kuka sitä toimittaa? Miten käytämme sitä? Kaikki se muuttuu. Maailmanlaajuinen energiasektori on kuluttajavetoisen ja teknologian kiihdyttämän muutoksen kourissa, ja alan voimatasapaino muuttuu nopeasti.

Energia-alan muutos ei etene suoraviivaisesti. Vuoteen 2040 mennessä energian kysyntä kasvaa lähes neljänneksen nykyisestä, paljolti väestönkasvun ja kaupungistumisen takia. Uusiutuvien energiamuotojen osuuden odotetaan kasvavan 40 prosenttiin nykyisestä 25 prosentista, kun valtiot tavoittelevat hiilineutraaliutta. Uudet innovaatiot tekevät sähköverkkojen ulkopuolisesta aurinko- ja tuulienergian tuotannosta, sähköisistä ajoneuvoista ja akkujen varastoinnista entistä edullisempaa ja tuovat ne kaikkien ulottuville. Lisäksi tekoälyn, big data -analytiikan, lohkoketjujen ja esineiden internetin kaltaiset kehittyvät teknologiat tukevat tulevaisuudessa yhä syvällisempään tietoon perustuvia päätöksiä. Ne sekä optimoivat energiahuoltoa että mahdollistavat sen, että tekniikkatietoiset, valveutuneet kuluttajat ja alan ulkopuoliset kilpailijat pystyvät haastamaan perinteiset liiketoimintamallit.

Kaikki tämä tarkoittaa, että vuoteen 2050 mennessä energiajärjestelmä on muuttunut täysin nykyisestä. Ja uudenlaisessa maailmassa yhä useammat valitsevat energiamuodoksi sähkön.

Mutta sitä mukaa, kun energiantuotannosta tulee puhtaampaa, halvempaa ja tehokkaampaa, sähkön suosiminen horjuttaa eri energiamuotojen tasapainoa. Akkuteknologia tulee haastamaan öljyn käytön polttoaineena tiukassa kilpailussa. Maakaasu korvaa hiilen maailman toiseksi suurimpana energianlähteenä teollisuuden ja energiantuotannon vaatimusten vetämänä. Uusiutuvat energiamuodot puolestaan haastavat kaasun sitä mukaa, kun niistä tulee teknisesti kannattavampia talouden näkökulmasta.

Liiketoimintamallit ja -järjestelmät sekä valvonta joutuvat koville, kun sekä riskit että mahdollisuudet lisääntyvät. Tällaisten merkittävien ja toisistaan riippuvaisten muutosten hallinta edellyttää energiayhtiöiltä joustavuutta niiden sopeutuessa uuteen normaalitilanteeseen. 

Tällaisten merkittävien ja toisistaan riippuvaisten muutosten hallinta edellyttää energiayhtiöiltä joustavuutta niiden sopeutuessa uuteen normaalitilanteeseen.

Energia-alan muutoksen seurauksiin valmistautuminen

Energia-alan muutoksen vauhti muuttaa käyttäytymistä radikaalisti jo nyt. Tämän päivän kuluttaja-asiakkaat pitävät aurinkoenergiaa ja akkujen varastointiratkaisuja entistä parempina vaihtoehtoina kiinteiden verkkojen välittämälle energialle. Samalla yritykset tekevät pitkäaikaisia sopimuksia itsenäisten sähköntuottajien kanssa vakiintuneiden toimittajien sijaan uusiutuvan energiahuollon varmistamiseksi. Lopputuloksena on energiajärjestelmän hajautuminen ja se, että yhä useampi kuluttaja on vähemmän riippuvainen perinteisestä sähköverkosta.

Rakennusten sähköistäminen, lämmitys, datakeskukset ja talouden siirtymä raskaasta teollisuudesta kevyempään lisäävät niin ikään energiajärjestelmän kuormitusta.

Todellinen muutos tulee kuitenkin liikenteen sähköistymisen myötä. Tekniikan kehittyessä sähköautoista tulee suorituskyvyltään ja hinnaltaan polttomoottoriautojen kaltaisia 2020-luvun puoliväliin mennessä samalla, kun poliittisilla päätöksillä pyritään suosimaan sähköisten ajoneuvojen hankkimista. Sähköautojen odotetaankin muodostavan jopa 66 prosenttia maailmanlaajuisesta autokaupasta vuoteen 2050 mennessä.

Verkossa siirtyvän sähkön määrä tulee siis kasvamaan huomattavasti ja koko järjestelmän on toimittava eri tavalla, jotta energiahuollon luotettavuus säilyisi. Lisäksi digitaalisuus kasvattaa verkkohyökkäysten riskiä ja edellyttää entistä tehokkaampaa suojautumista kestävien ja turvallisten yhteyksien ylläpitämiseksi.

Se tarkoittaa, että sääntelyviranomaisten on muutettava toimintansa painopistettä, jos ne haluavat saada aikaan ketteriä, riskiperusteisia mekanismeja, jotka mukautuvat muuttuvien markkinoiden tarpeisiin, mahdollistavat innovaatiot ja suojaavat kuluttajia .

Sääntelyviranomaisten on myös muutettava toimintansa painopistettä, jos ne haluavat saada aikaan ketteriä, riskiperusteisia mekanismeja, jotka mukautuvat muuttuvien markkinoiden tarpeisiin, mahdollistavat innovaatiot ja suojaavat kuluttajia .

Menestyksen avaimet ovat joustavuus ja mukautuvuus

Markkinoiden muutos kirittää myös kilpailua. Teknologiayritykset, digijätit, autovalmistajat, jälleenmyyjät, omaisuudenhoitoyhtiöt ja välittäjät haluavat kaikki osuutensa energia-asiakkaiden rahoista. Niiden kaltaiset yritykset ovat valmiita kasvattamaan investointejaan ja ovat jo alkaneet kasata omaa palapeliään kilpaillakseen asemastaan energiantuotannon arvoketjussa, johon kuuluu niin laajamittaista tuuli- ja aurinkosähkön tuotantoa kuin sähköautojen latausverkostoja ja kuluttajien verkkolaitteita.

Tällaisten yritysten saapuminen markkinoille pakottaa perinteiset energiayhtiöt pohtimaan toimintojaan. Niiden on arvioitava tulevaisuuden merkitystään digitaalisessa maailmassa operoivien kuluttajien kannalta, jotka tuottavat itse tarvitsemaansa energiaa yhä enenevissä määrin. Energiayhtiöiden on mietittävä, mitä ne voisivat tehdä toisin samalla, kun

  .
 • ne ylläpitävät luotettavaa, tehokasta ja turvallista verkkoa ja maksimoivat sijoitustensa tuoton, sillä perinteiset tuoton lähteet rapautuvat tasaisen ja laskevan myynnin takia
 • ne mukautuvat ajoittaisten hajautettujen energianlähteiden kasvavaan määrään sähköverkossa, joka on alun perin rakennettu mahdollistamaan virran yksisuuntainen siirto yhdestä tuotantoyksiköstä
 • niiden on tuotettava lisäarvoa asiakkaille, joiden odotukset lisääntyvät muilta aloilta saatujen kokemusten vaikutuksesta.
.

Alalla käynnissä olevien monien muutosten vuoksi energiayhtiöt eivät voi jäädä paikoilleen. Niiden on tehtävä perustavanlaatuisia muutoksia tarjoamiinsa palveluihin, liiketoimintamalleihinsa ja tapaan, jolla ne määrittävät ja ylläpitävät verkkojaan, jos ne haluavat pysyä mukana markkinoiden kilpailussa.

Menestystä ei saavuteta ilman joustavuutta. Energiayhtiöiden on:

  .
 • Uudistettava tuotantoa. Uudenlaisen energian maailmassa se tarkoittaa investoimista uusiin teknologioihin ja jakelutapoihin, jotta energiayhtiöt voivat sopeutua ajoittaiseen uusiutuvan energian tuotantoon, tukea hajautettuja energianlähteitä ja mukautua sähköautojen määrän kasvuun. Niiden on myös tehtävä suoria sopimuksia uusiutuvan energian tuottajien kanssa.
 • Löydettävä uusia rahoitusmekanismeja. Energia-alan muutos tulee olemaan energiayhtiöille monimutkainen ja kallis. Niiden on etsittävä uudenlaista rahoitusta ja tehtävä yhteistyötä sääntelyviranomaisten kanssa kehittääkseen toimintamalleja, jotka ovat riittävän joustavia ja kannustavat investoimaan tuottavasti uusiutuvaan energiaan perustuviin järjestelmiin sekä varmistavat tehokkaan, kustannustehokkaan ja reilun lopputuloksen kaikille markkinaosapuolille.
 • Nopeutettava liikenteen sähköistymistä.Kun sähköisistä ajoneuvoista tulee yhä yleisimpiä, energiayhtiöiden on tehtävä yhteistyötä auto- ja teknologiateollisuuden, valtiollisten toimijoiden ja sääntelyviranomaisten kanssa sähköisten liikenteen palveluiden tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi.
 • Kuunneltava asiakkaitaan.Energiayhtiöiden on muututtava tuottajista kumppaneiksi ja kehitettävä uudenlainen tapa harjoittaa asiakasviestintää. Ne voivat keskittyä asiakaskokemuksen parantamiseen sekä myös laajentaa tarjontaansa yhdessä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa esimerkiksi kodin älylaitteisiin, aurinkoenergiaan ja sähköautoihin.
.

Tulevaisuuden liiketoiminta edellyttää menneestä irrottamista

Kaiken kaikkiaan energiayhtiöiden on tehtävä tietoisia strategisia valintoja.

Osa energiayhtiöistä uskaltaa ottaa riskejä. Ne näkevät muutoksen mahdollisuutena tehdä innovaatioita ja toimia kaupallisesti perinteisen sääntelyjärjestelmän ulkopuolella. Ne saattavat joutua kilpailemaan uudenlaisia toimijoita vastaan tai tehdä asioita, jotka eivät liity niiden ydinosaamiseen. Ne voivat myös tehdä yhteistyötä muiden alan yritysten kanssa pystyäkseen tarjoamaan kehittyneitä energiaratkaisuja ja sähköisen liikenteen palveluita.

Osa energiayhtiöistä uskaltaa ottaa riskejä. Ne näkevät muutoksen mahdollisuutena tehdä innovaatioita ja toimia kaupallisesti perinteisen sääntelyjärjestelmän ulkopuolella.

Toiset taas ovat vanhanaikaisempia. Ne pitäytyvät vanhanaikaisissa liiketoimintamalleissa, mutta etsivät tapoja tehostaa toimintojaan. Niiden on kuitenkin otettava pitkällä tähtäimellä huomioon omaisuuserien arvon lasku ja nollatuottoisen, valtion tuesta riippuvaisen liiketoiminnan harjoittaminen.

Joillakin energiayhtiöillä on jalka molemmissa leireissä. Niiden kaksisuuntainen strategia mahdollistaa innovaation ja uusien liiketoimintamallien kehittämisen sekä samanaikaisen ydintoimintojen ylläpitämisen.

Toimintatavasta riippumatta aikaa ei ole hukattavaksi. Jos energiayhtiöt haluavat menestyä, ne eivät voi enää tukeutua vanhaan malliin, vaan niiden on muutettava liiketoimintaansa saavuttaakseen tavoitteensa. Niiden kehittämän toimintamallin on sopeuduttava sähköiseen ja hiilettömään tulevaisuudenvisioon, joka mukautuu markkinoiden jatkuvasti muuttuvaan dynamiikkaan ja voimatasapainon muutoksiin.

Yhteenveto

Energia-alalla tapahtuu merkittäviä samanaikaisia muutoksia. Se, miten energiayhtiöt pystyvät mukautumaan dynaamisiin markkinaolosuhteisiin, määrittää niiden tuloksen ja kilpailukyvyn pitkälle tulevaisuuteen. Tuotannon uudistaminen, uudenlaisten rahoitusmekanismien löytäminen, sähköisen liikenteen nopeuttaminen ja asiakaskeskeisyyden lisääminen ovat nyt etusijalla. Mutta aikaa ei ole hukattavaksi.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Benoit Laclau

UK&I Consulting Managing Partner, Ernst & Young LLP

Leader of EY UK&I Consulting services. Helping the world’s leading organizations to achieve business transformation. Husband. Father. Golfer. Wine enthusiast.