Kuinka näet esteissä mahdollisuuden? Kuinka näet esteissä mahdollisuuden?

Kirjoittajat
Mike Lo Parrino

EY Americas Financial Services Organization Private Equity Leader

Private equity veteran bringing the broad power of EY to the clients. Relationship builder. Problem tackler. Avid gardener.

Andres Saenz

EY Global Vice Chair – Industry Markets

Trusted advisor to leading businesses across industry markets. Ardent student of consumer behavior. Marathoner. Family man.

William (Bill) Stoffel

EY US Private Equity Leader

Transformation leader in private equity at Ernst & Young LLP. Loving husband and father to four teenagers. Avid history reader. College basketball fan.

Kyle Burrell

Ernst & Young LLP US FSO Assurance Partner

Looks forward to serving clients at a high standard. Enjoys taking on complex challenges and collaborating with others to come up with the best solution.

6 minuutin lukuaika 16 tammik. 2019

Aika on kypsä pääomasijoittamisen kukoistaa, mutta marginaaleja koskeva huoli on edelleen olemassa vuoden 2019 Global Private Equity -tutkimuksemme mukaan.

Kuudennessa vuosittaisessa pääomasijoittamisen talousjohtajille tehdyssä kyselyssä todetaan, että huolimatta suuresta edistyksestä uusien tuotteiden lanseerauksessa ja teknologisiin ratkaisuihin sijoittamisessa kustannukset kasvavat edelleen yhtä nopeasti kuin tuotot. Tutkimuksessa todettiin myös, että vaikka talousjohtajat alkavat asettaa etusijalle kustannustehokkaan ja kilpailukykyisen ulkoistamisen tehostaakseen tulostaan, he ovat samalla erittäin tietoisia siitä, että heidän yrityksensä kasvu tarvitsee myös omia osaajia. 

Voit ladata vuoden 2019 Global Private Equity -tutkimuksemme täältä ja  keskeiset tulokset sisältävän tiivistelmän täältä.

Vaikka talousjohtajien mielipiteet jakautuvat siitä, mikä tie sopii parhaiten heidän tavoitteisiinsa, yksi asia on varma: heidän on toimittava nopeasti kilpailuedun saavuttamiseksi.
Mike Lo Parrino
EY Americas Financial Services Organization Private Equity Leader

1. Strategiset painopisteet

Sijoittajien suosiessa yhä enemmän pääomasijoituksia, talousjohtajat hyödyntävät kasvutrendiä maksimoidakseen pääoman kasvun ja kilpailevat hedge-rahastot.

Pääoman korko kasvaa, joten on luonnollista, että 76 prosenttia talousjohtajista sanoi, että pääoman kasvu on heidän yrityksensä ensisijainen tavoite. Yllättävää on kilpailu, jossa pääomasijoitussektori haastaa hedge-rahastot tiukasti. Tällä hetkellä 18 prosenttia tyypillisestä sijoittajan vaihtoehtoisten sijoitusmuotojen salkusta koostuu perinteisistä pääomasijoituksista. Koska monien hedge-rahastojen tulokset ovat heikot, lähes 40 prosenttia sijoittajista aikoo allokoida enemmän pääomaa pääomasijoitusyrityksille. Tätä kasvutrendiä hyödyntäen ja optimismia osoittaen yli puolet talousjohtajista totesi aikovansa kerätä uuden rahaston vuonna 2019 ja 65 prosenttia odottaa uuden rahaston olevan edellistä suurempi.

Varallisuuden kasvu

76 %

talousjohtajista sanoi, että varallisuuden kasvu on heidän yrityksensä ensisijainen tavoite.

Tietoisina syistä, joiden vuoksi sijoittajat ovat tyytymättömiä perinteisiin vaihtoehtoisten sijoitusmuotojen omaisuudenhoitotarjouksiin, pääomasijoittamisen talousjohtajat reagoivat julkaisemalla uusia strategioita ja alle puolet (41 prosenttia) lisää varallisuutta nykyisiin strategioihin. Niistä pääomasijoittamisen talousjohtajista, jotka tarjoavat tai aikovat tarjota ei-perinteisiä tuotteita seuraavan kahden vuoden aikana, 46 prosenttia keskittyy yksityisiin luottoihin pyrkiessään kasvattamaan varallisuuttaan, ja toinen neljännes keskittyy kiinteistöalan, reaalivarallisuuden ja pääomasijoittamisen tuotteisiin.

2. Marginaalien ylläpitäminen kasvukaudella

Varallisuuden nopea kasvattaminen ei ole ilmaista, mikä aiheuttaa marginaalin murenemisen useissa rahastoyhtiöissä kasvukauden aikana.

Marginaalin mureneminen on vaivannut pyrkimystä kasvattaa huippuluokan tuottoja. Neljäkymmentä prosenttia talousjohtajista totesi marginaalien heikentyneen kahden viime vuoden aikana ja toinen kolmannes ilmoitti, etteivät ne muuttuneet. Vain 28 prosenttia on nähnyt marginaalien parantuneen. Tämä herättää kysymyksen: tekevätkö pääomasijoitusyritykset riittävästi korjatakseen toimintainfrastruktuurinsa aukot torjuakseen jatkuvasti kasvavia marginaalipaineita? Pääomasijoitusyritykset pyrkivät vähentämään kustannuksia useilla alueilla. 39 prosenttia talousjohtajista nimesi teknologian etusijalle marginaalin murenemisen vähentämisessä ja 37 prosenttia pyrkii priorisoimaan ulkoistamisen. 

Marginaalien ylläpitäminen

40 %

talousjohtajista totesi, että marginaalit ovat kaventuneet kahden viime vuoden aikana.

3. Teknologia ja tiedon muuntaminen

Talousjohtajat tiedostavat, ettei teknologia ei ole lyhytaikainen ratkaisu, ja ymmärtävät sen pitkäaikaisen hyödyn heidän digitaaliselle tulevaisuudelleen.

Pääomasijoitusyritykset ovat vasta siirtymässä pois Excel-laskentataulukoiden aikakaudelta. Pitkäaikaisesta teknologiaan kohdistuvasta vajaainvestoinnista huolimatta useimmat pääomasijoittamisen talousjohtajat toteavat, että heidän yrityksensä ovat viime aikoina investoineet tai suunnittelevat investoivansa teknologiaan useissa toiminnoissa. Viimeisen kahden tai kolmen vuoden aikana pääomasijoitusyritykset ovat tehneet teknologiainvestointeja rahastojen kirjanpitoon (66 prosenttia), sijoittajasuhteisiin (62 prosenttia) ostovelkoihin / aikaan ja kuluihin (57 prosenttia) sekä vaatimustenmukaisuuteen ja lakisääteiseen raportointiin (56 prosenttia).

Valitettavasti useimmat kertovat, etteivät tulokset ole vielä nähtävissä. Vero- ja ostovelkarahoitustoiminnot ovat hyötyneet toistaiseksi eniten: 33 prosenttia ja 40 prosenttia talousjohtajista kertoi operatiivisten kulujen nettomääräisestä laskusta näillä alueilla, tässä järjestyksessä. Esteisiin sisältyy tarve syöttää puhdasta tietoa, integroida järjestelmiä ja ottaa työvoima käyttöön kokonaan.

Robotiikka

60 %

talousjohtajista ei tiedä käytettävissä olevien robotiikkaratkaisujen laajuudesta ja niiden kyvyistä.

Teknologisen kehityksen myötä tarvitaan taitoja investointien ja rahoituksen lisäksi. Kysyttäessä talousjohtajilta, ovatko työntekijät valmiit vastaamaan rooliensa nykyisiin datalukutaito- ja teknologiavaatimuksiin, valtaosa johtajista arvioi heidän olevan. Silti 52 prosenttia talousjohtajista etsii hakijoita, joilla on enemmän data- ja analytiikkakokemusta, ja 23 prosenttia etsii hakijoita, joilla on koodaus- ja ohjelmointitaitoja. Tämä osoittaa, että talousjohtajat keskittyvät vahvistamaan henkilöstönsä teknologiaosaamista.

Toisin kuin hedge-rahastoalan kollegat, pääomasijoitusyritykset ovat ottaneet robotiikan hitaasti käyttöön. Suurimmat yritykset (hallinnoitavien varojen perusteella) tekevät eniten seuraavan sukupolven teknologiainvestointeja, ja heistä 52 prosenttia suunnittelee sijoittavansa robotiikkaan, kun taas pienimmistä yrityksistä vain 10 prosenttia. Tiedoissa on edelleen puutteita. Hämmästyttävän suuri määrä, eli 60 %, talousjohtajista ei tiedä käytettävissä olevien robotiikkaratkaisujen laajuudesta ja niiden kyvyistä.

4. Ulkoistaminen

Usein huomiotta jätetty ulkoistaminen on keskeinen kilpailuetu marginaalien supistumisen estämisessä.

Pääomasijoitusyritykset ovat perinteisesti epäröineet ulkoistamista, osittain ulkoistettujen ratkaisujen rajoitetun saatavuuden vuoksi, mutta kustannussäästöinä saatavat hyödyt ovat merkittäviä. Ulkoistamispalveluntarjoajat käyttävät rahaa vankan teknologian käyttöönottoon ja infrastruktuurin tukemiseen poistaakseen operatiiviset taakat pääomasijoitusyrityksiltä. Näin työntekijät voivat keskittyä rutiininomaisten, aikaa vievien tehtävien sijaan enemmän lisäarvoa tuottaviin toimintoihin.

Suurin osa yrityksistä ulkoistaa jo osan verotoiminnoistaan (94 prosenttia), vaatimustenmukaisuus- tai sääntelyraportoinnista (73 prosenttia) ja rahastojen kirjanpidosta (55 prosenttia). Silti alle puolet pääomasijoittamisen talousjohtajista toteaa ulkoistavansa toimintoja, kuten sijoittajasuhteet, varainhoito, salkun analysointi, arvonmääritys sekä ostovelat / aika ja kulut jättäen lisätilaa kustannussäästömahdollisuuksille.

Ulkoistaminen

94 %

pääomasijoitusyrityksistä ulkoistaa jo osan verotoiminnoistaan.

Johtajat eivät ole ainoita, jotka hyväksyvät aiempaa enemmän ulkoistamisen. Myös sijoittajat suosivat yhä enemmän tätä vaihtoehtoa. Monet talousjohtajat ilmoittavat siirtävänsä kulut ulkoistamalla rahastojen kautta, mikä auttaa vähentämään sijoittajille aiheutuvia kustannuksia. Suurin osa johtajista (89 prosenttia) aikoo siirtää kustannuksia kolmannen osapuolen suorittamista rahaston kirjanpito- ja veroilmoituspalveluista.

5. Osaamisen hallinta

Talousjohtajat pitävät monimuotoisuutta tärkeänä asettaen etusijalle sukupuolten ja kulttuurin monimuotoisuuden.

Teknologian ja ulkoistettujen operatiivisten ratkaisujen saatavuuden lisääntymisestä riippumatta 60 prosenttia pääomasijoittamisen talousjohtajista pitää osaamisen hallintaa tärkeimpänä strategisena prioriteettina. Tässä ympäristössä osaamisenhallintaohjelmia tarvitaan eri alojen parhaimpien kykyjen rekrytoimiseen ja yrityksessä pitämiseen.

Osaamisen hallinta

60 %

pääomasijoittamisen talousjohtajista pitää osaamisenhallintaa tärkeimpänä strategisena prioriteettina.

Työvoiman kehittyessä noin puolet talousjohtajista on vaihtanut arvioimiensa, haastattelemiensa ja lopulta palkkaamiensa ehdokkaiden profiilia verrattuna siihen, mitä ne olivat viisi tai kymmenen vuotta sitten. He tunnustavat aiempaa enemmän monimuotoisuuden roolin erilaisten näkökulmien edistämisessä, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti sijoituspäätöksiin. Tämän vuoksi 79 prosenttia talousjohtajista pyrkii edistämään sukupuolten monimuotoisuutta ja 63 prosenttia pyrkii lisäämään kulttuurista monimuotoisuutta.

Vaikka teknologialla on entistä tärkeämpi rooli rahaston toiminnassa, laadukasta henkilöstöä ei korvaa mikään. Sijoittajat odottavat, että osaamisohjelmat, jotka kehittävät tulevia johtajia, lisäävät taitojen monimuotoisuutta ja ylläpitävät työntekijöiden tyytyväisyyttä tuottojen aiheuttaman disruption minimoimiseksi, ovat arkipäivää. Itse asiassa 68 prosenttia sijoittajista sanoo, että johtajilla on erittäin tärkeää olla osaamisenhallintaohjelma, ja 78 prosenttia sijoittajista pyytää tietoja yrityksen osaamisenhallintaohjelmasta due diligence -prosessin aikana.

Johtajien on huomioitava nämä pyynnöt, koska yli puolella (54 prosenttia) pääomasijoittamisen talousjohtajista ei vielä ole muodollista osaamisenhallintaohjelmaa.

  • Tausta ja metodologia

    Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tallentaa talousjohtajien ja rahoituspäälliköiden näkemykset ja mielipiteet pääomasijoitusyrityksissä ympäri maailmaa. Aiheita ovat strategiset prioriteetit, teknologia- ja datamuutokset, lahjakkuuksienhallinta, ulkoistaminen ja pääomasijoitusalan tulevaisuus. Greenwich Associates suoritti 103 pääomasijoitusyritysten puhelin- ja online-haastattelua heinäkuusta lokakuuhun 2018. Kaikki tutkimuksessa esitetyt luvut ovat Yhdysvaltain dollareita, ellei toisin mainita. Moniin kysymyksiin sallittiin useita vastauksia, mikä johti vastauksiin, joiden yhteismäärä ei ole 100 %.

Yhteenveto

Pääomasijoittamisen rahoitusjohtajilla oli jälleen ennennäkemättömän kasvun vuosi, mutta he kamppailevat edelleen sellaisten operatiivisten kysymysten ratkaisemiseksi, jotka heikentävät huomattavasti heidän marginaaliaan vuoden 2019 Global Private Equity CFO -tutkimuksen mukaan. Lataa koko raportti (pdf).

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Mike Lo Parrino

EY Americas Financial Services Organization Private Equity Leader

Private equity veteran bringing the broad power of EY to the clients. Relationship builder. Problem tackler. Avid gardener.

Andres Saenz

EY Global Vice Chair – Industry Markets

Trusted advisor to leading businesses across industry markets. Ardent student of consumer behavior. Marathoner. Family man.

William (Bill) Stoffel

EY US Private Equity Leader

Transformation leader in private equity at Ernst & Young LLP. Loving husband and father to four teenagers. Avid history reader. College basketball fan.

Kyle Burrell

Ernst & Young LLP US FSO Assurance Partner

Looks forward to serving clients at a high standard. Enjoys taking on complex challenges and collaborating with others to come up with the best solution.