Nopea tulosparannus

- Strategia- ja yritysjärjestelypalvelut

Nopea vaikutus, kestäviä tuloksia.

Tarjoamme luotettavaa osaamistamme kiireellisissä, kriittisissä ja monimutkaisissa tilanteissa liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi. Autamme yritystäsi nopeasti ja aikaansaamme yhdessä kanssasi kestäviä tuloksia. Yhteinen tavoitteemme on rakentaa parempi tulevaisuus. 

Miten EY voi auttaa

Me toimitamme ratkaisuja nopeasti. Teemme yhteistyötä sekä yksityisten että julkisten yhtiöiden kanssa, autamme sekä sijoittajia että taloudellisia sidosryhmiä. Asiakkaamme ovat motivoituneita muuttamaan taloudellista ja / tai operatiivista suorituskykyään tavoitteenaan arvon luominen, säilyttäminen tai palauttaminen sekä kestävien tulosten aikaansaaminen.

Näkemyksellisyytemme auttaa sinua vastaamaan kysymyksiin:

 • Miten nopeasti parannan liiketoiminnan taloudellista ja toiminnallista suorituskykyä sekä luon arvoa?
 • Miten teen parempia ja tietoisempia päätöksiä pääomien hallintaan liittyen kohdatessani toimialaan, makrotalouteen tai muihin toimijoihin liittyviä haasteita?
 • Kuka auttaa minua aikaansaamaan konkreettisia tuloksia vauhdittamalla tekemistämme, valvomalla suunnitelmien toteuttamista sekä rakentamalla luottamusta eri sidosryhmien keskuuteen?
 • Miten ratkaisen (vihamielisten) sidosryhmien (esimerkiksi osakkeenomistajien tai velkojien) aiheuttamat haasteet luodakseni, säilyttääkseni tai palauttaakseni arvoa?
 • Kuka auttaa minua rakentamaan vaihtoehtoiset, nopeat tervehdyttämissuunnitelmat? Kuka auttaa minua löytämään pääomia yhtiön pelastamiseen, arvon palauttamiseen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen? Kuka auttaa minua neuvotteluissa sidosryhmieni kanssa?

Tarjoamme tarvitsemaasi tukea saavuttaaksesi tavoitteesi:

Arvon luominen

 • Nopea suorituskyvyn parantaminen

  Useimmat yritykset tulevat todennäköisesti jossain vaiheessa kohtaamaan operatiivisia haasteita ja alisuoriutumista. Vaikka perimmäiset syyt saattavat olla piilossa, negatiiviset vaikutukset voivat olla varsin näkyviä – tulosvaroituksia, heikentyvä toimintavarmuus, kyvyttömyys saavuttaa projektien välietappeja, asiakassopimusten väheneminen tai johdon irtisanoutuminen / irtisanominen.

  Olipa yrityksesi kriisitilanteessa tai yksinkertaisesti operationaalisen haasteen edessä, tiimimme on kokenut auttamaan yritysjohtoa tunnistamaan ja priorisoimaan kriittisimmät asiat, vakauttamaan yrityksen toimintaa, luomaan sidosryhmien ja yrityksen johdon välille yhteisymmärryksen sopivasta ratkaisusta sekä luomaan konkreettisia tuloksia nopeasti.

  Lue lisää (EN)

 • Pääoman arvon luominen

  Käytännönläheiset arvon luomiseen erikoistuneet johtajamme auttavat PE-yrityksiä (ja omistajia) maksimoimaan sijoituskohteen arvon. Lupaamme nopeamman tulosprannuksen ideoinnista toteutukseen. Keskitymme meille tutuimpiin tilanteisiin: monimutkaiset carve-outit, toiminnalliset muutokset ja stressi- tai hätätilanteet.

  Lue lisää (EN)

 • Likviditeetin ja käyttöpääoman parantaminen

  Sanonta ”cash is king” on nykyään merkityksellisempi kuin koskaan. Dynaamiset ja disruptoituneet markkinat, geopoliittinen epävarmuus ja jatkuvasti kasvava yritysten läpinäkyvyys asettavat yhä enemmän paineita yritysten maksuvalmiudelle ja kassavirroille. Monet johtoryhmät kamppailevat hallitakseen lyhyen aikajänteen kassavirran sekä sitoutuneen käyttöpääoman arvon. Tällöin liiketoiminta on erityisen alttiina markkinoilla tapahtuville operatiivisille muutoksille. Meillä on kokemusta kaikenlaisten yritysten tukemisesta, olipa kyseessä menestyvä yritys, joka haluaa lisätä osakkeenomistajien arvoa, tai organisaatio, jolla on käteiskriisi.

  Autamme sinua kehittämään vahvan käyttöpääoman nojaten kolmeen keskeiseen tekijään: kassavirtamahdollisuuksien tunnistaminen, kassavirran ennustaminen sekä näkyvyys ja hallinta. Käytämme apuna digitaalisia analyysitekniikoitamme.

  Lue lisää (EN)

Arvon säilyttäminen

 • Yrityksen uudelleenjärjestelyn/turnaroundin johtaminen

  Organisaation tervehdyttäminen tuo monia haasteita yrityksen johtamiseen päivittäisen operaiivisen johtamisen lisäksi. Epävarmuus oikeiden ratkaisujen tekemisestä on korkea, kun saatavilla oleva tieto on puutteellista ja päätöksiä pitää tehdä vauhdissa. Tärkeää on myös säilyttää sidosryhmien tuki keskellä epävarmuutta.

  Luomme ymmärrystä eri sidosryhmien välille sekä tuemme sinua työssäsi sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Keskitymme toimiin, jotka auttavat sinua muutoksen tuloksekkaassa johtamisessa ja tarjoamme väliaikaista tukea johdon tehtäviin auttaaksemme tavoitteidesi saavuttamisessa.

  Lue lisää (EN)

 • Sidosryhmien arvon säilyttäminen

  Sidosryhmiä pyydetään reagoimaan nopeasti, kun yritykset menestyvät heikosti, kärsivät likviditeettivajeesta tai arvon heikkenemisestä. Autamme tarjoamalla tukea nopeasti muuttuvassa ympäristössä, kun tiedot ovat vielä puutteellisia, agendat eivät enää ole yhdenmukaisia ja luottamus heikkenee. Teemme yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa arvon säilyttämiseksi, luomiseksi ja toteuttamiseksi. Neuvomme uudelleenjärjestelyissä  arvioimalla kriittisesti yrityksen elinkelpoisuutta. Tarjoamme myös sidosryhmien välistä neuvotteluapua sekä analysoimme vaihtoehtoisia toimintamalleja ja priorisoimme päätöksiä apunasi.

  Lue lisää (EN)

 • Velkojen uudelleenjärjestely, pääoman hankinta ja M&A

  Yrityksen ja sen sidosryhmien arvon säilyttäminen vaatii usein pääomarakenteen ja / tai portfolioon kuuluvien varojen myyntiä. Tämä saavutetaan usein yhdistämällä rahoituksellinen uudelleenjärjestely ja yritysjärjestely: ydinliiketoimintaan kuulumattomat varat myydään ja uutta pääomaa haetaan markkinoilta. EY:n ammattilaiset ovat kokeneita auttamaan sinua analysoimaan, jäsentämään ja neuvottelemaan sidosryhmien kanssa paras mahdollinen ratkaisu. Meillä on yhteydet velkapääomamarkkinan sekä osakepääomamarkkinan ammattilaisiin ympäri maailmaa. 

  Lue lisää (EN)

Arvon palauttaminen

 • Valmiussuunnitelman laatiminen ja maksukyvyttömyysratkaisut

  Suurin osa rakenneuudistuksista tarvitsee ”suunnitelman B”. Olipa se sitten varautumissuunnitelma, joka tarjoaa johtajille ja sidosryhmille varmuutta, tai vaihtoehtoinen toimintamalli taloudellisille sidosryhmille, jolla luodaan uskottavuutta umpikujan välttämiseksi. Tavoitteena on myös auttaa kaikkia osapuolia pääsemään yhteisymmärrykseen.

  Erityisen haastavissa tilanteissa, joissa johtajat ja yritykset kohtaavat kasvavia riskejä ja haasteita muutostilanteessa jatkuvalle kaupankäynnille, luomme tarvittavan ajan, tilan ja ympäristön oikeiden ratkaisujen kehittämiseen ja toimittamiseen.

  Teemme yhteistyötä johdon ja taloudellisten sidosryhmien kanssa ratkaistaksemme ongelmat, jotka uhkaavat yrityksen selviytymistä. Käytämme varautumissuunnittelu -ja maksukyvyttömyysratkaisuja luodaksemme rakenneuudistustoimintamalleja, joiden tavoitteena on lisätä yksimielisyyttä uudelleenjärjestelyn mahdollisuutta uskovan ”suunnitelma B”:n avulla. ”Suunnitelma B” tarjoaa pelastuksen, jota ei voida muuten saavuttaa; säilyttämällä ja palauttamalla arvo, vakauttamalla kriittiset palvelut ja suojelemalla työpaikkoja tai vaihtoehtoisesti tarjoamalla hallitun poistumisen.

  Lue lisää (EN)

 • Yritysrakenteen yksinkertaistaminen

  Yhtymien rakenteet voivat muuttua entistä monimutkaisemmiksi yritysjärjestelyjen, yhteisyritysten (joint venture) ja orgaanisen kasvun myötä. Tämä voi johtaa kustannusten nousuun sekä vaikeuksiin hallita riskiä, yksinkertaistaa toimintaa, parantaa avoimuutta ja noudattaa muuttuvia säännöksiä. Meillä on kokemusta koko organisaation kirjon tukemisesta, olivatpa ne sitten monikansallisia yrityksiä, jotka pyrkivät pienentämään globaalin yrityksensä jalanjälkeä, tai sitten pieniä kotimaisia organisaatioita, jotka haluavat poistaa yhden kokonaisuuden rakenteestaan jotakin tiettyä tarkoitusta varten.

  Tiimimme auttaa yritystäsi arvioimaan, järkeistämään ja yksinkertaistamaan organisaatiorakenteita. Yhdistämme neuvonannossamme tervehdyttämisosaamisen vero- ja talousneuvonantoon. Konsernirakenteiden yksinkertaistamisen tärkeimmät vaiheet ovat: projektin perustaminen ja johtaminen, konsernin sisäisten monimutkaisten riippuvuussuhteiden analyysi,taloudellinen analyysi sekä juridisten kysymysten ratkaiseminen sekä organisaatioyksiköiden alasajo.

  Lue lisää (EN)

Veronäkökohdat arvonluomisessa, säilyttämisessä ja hyödyntämisessä

Neuvomme kaupallisten liiketoimien toteuttamisessa, jotta niiden aineelliset verotukselliset näkökohdat ovat tasapainossa liiketoiminnan yleisten tavoitteiden kanssa.  Lue lisää (EN)

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.