Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Digitaalinen ympäristö tuo yksilöllisen hoidon potilaiden ulottuville

EY auttoi johtavia biofarmasiayrityksiä kehittämään toimintamallejaan ja infrastruktuuriaan uudenlaista terapeuttista lähestymistapaa varten.

Hoitaja skannaa potilaan lääketietoja
(Chapter breaker)
1

The better the question

Miten yksilölliset solu- ja geenihoidot muuttuvat tavoitteesta todellisuudeksi?

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan uusia syöpätapauksia tullaan rekisteröimään vuosittain 23,6 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä.

Taistelussa syöpää vastaan on edistytty huimasti viimeisen 30 vuoden aikana. Eloonjäämisprosentti on kaksinkertaistunut, ja syöpää sairastavat elävät pidempään kuin koskaan aikaisemmin. Uudet hoitomuodot auttavat potilaita hidastamaan sairauden etenemistä tai vähentävät sen uudelleen esiintymisen riskiä sekä parantavat samalla yleistä elämänlaatua.

Syöpien määrä kasvaa

23,6 miljoonaa

uutta syöpätapausta maailmassa vuonna 2030, WHO:n mukaan.

Syöpä on edelleen eräs suurimmista terveydenhuollon haasteista koko maailmassa. Väestön ikääntymisen ja väestömäärän kasvun vuoksi maailmassa on yhä enemmän syöpähoitoja tarvitsevia potilaita. WHO:n mukaan uusia syöpätapauksia tulee olemaan  23,6 miljoonaa  vuonna 2030, ja tutkimuksen ja teknologian kehittyminen on välttämätöntä selvitäksemme tämän tappavan taudin kasvavasta taakasta. 

Nopea edistyminen syövän taustamekanismeihin liittyvän tiedon soveltamisessa jatkuu. Tämä on mahdollistanut useimpien syöpien hoitomenetelmien kehittymisen perinteisestä "yksi sopii kaikille" lähestymistavasta hoitoon, joka on räätälöity juuri kyseisen henkilön omaan sairauteen. Yksilöllisen hoidon päätavoitteena on kyetä analysoimaan potilaan kasvaimen geneettiset poikkeamat, kehittää näihin poikkeamiin tehoava lääke (tai lääkkeiden yhdistelmä) ja seurata hoitovastetta molekyylimarkkereiden avulla.

Tiettyihin molekyylikohteisiin vaikuttavat kohdennetut hoidot ovat olleet syöpälääketutkimuksen tähtäimessä jo kymmenisen vuotta, mutta nyt käyttöön alkaa tulla personoituja hoitoja, jotka kohdistetaan yksilöllisiin tarpeisiin. Yksilölliset hoidot ovat monimuotoisia (esim. adoptiivinen soluimmunohoito, peptideihin tai mRNA:han perustuvat rokotukset ja geenipohjaiset hoidot). Ensimmäiset adoptiivista soluimmunohoitoa (CAR-T -solut) hyödyntävät hoidot ovat jo saaneet markkinaluvan, ja muut erityisiin mutaatioihin kohdennetut hoidot ovat vaikuttaneet lupaavilta varhaisen vaiheen kliinisissä testauksissa. 

"Yksilölliset hoidot voivat parantaa merkittävästi syöpähoitojen tuloksia ja lievittää näiden katastrofaalisten sairauksien taakkaa", sanoo EY: n globaalin terveystieteen ja wellness-alan johtaja Pamela Spence. “Kyse ei ole pelkästään syöpähoitojen mullistuksesta, vaan menetelmää voidaan mahdollisesti soveltaa myös useiden muiden vaikeiden sairauksien hoitoon.”

Syöpähoitojen kliinisen suuntauksen vaihtuminen massamarkkinoiden “yksi sopii kaikille” hoidosta yksilölliseksi “jokaiselle oma hoito” suuntaukseksi vaikuttaa merkittävästi sidosryhmiin, kuten potilaisiin, terveydenhuoltopalvelujen tarjoajiin, terveyspalveluyrityksiin, vakuutusyhtiöihin/maksajiin ja lääketeollisuuteen. EY:llä on perehdytty siihen, miten voimme auttaa onkologisen hoidon sekä muiden kroonisten sairauksien hoitojen muutoksessa (ja mahdollisesti myös taudin parannuskeinon löytymisessä) mahdollistamalla erittäin tehokas, nopea ja turvallinen yksilöllisten hoitojen toimitus kaupallisessa mittakaavassa.

Yksilöllisen hoidon toiminnalliset vaatimukset

Eräs keskeisiä vaatimuksia yksilöllisiin ”jokaiselle oma hoito” syöpähoitoihin siirryttäessä on valmis toimintamalli ja toimitusketju, joiden avulla voidaan varmistaa, että jokainen hoito suunnitellaan, valmistellaan, toimitetaan ja annetaan oikealle potilaalle oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa joka kerta. “Jokaiselle oma hoito” lähestymistavan suurin haaste on logistiikka, joka käsittää myös järjestelmät, prosessit, koulutuksen ja toiminnalliset muutokset, joita tarvitaan tarkan ja oikea-aikaisen materiaalien toimituksen ja tiedonsiirron takaamiseksi useita toisiinsa liittymättömiä organisaatioita sisältävän arvoketjun päästä päähän.

“Aidosti yksilöllinen hoito edellyttää virheetöntä lopputulosta alusta loppuun saakka. Tämä tarkoittaa virheettömiä arvoketjuja, joilla on parempi läpinäkyvyys ja reaaliaikainen ymmärrys potilaan kulloisestakin tilasta koko hoidon aikana. Potilaat ovat alun perin jo varsin sairaita, joten kaiken on tapahduttava myös erittäin nopeasti” sanoo Managing Director Karl Roberts, Strategy & Operations, Strategy and Transactions.

”Maailmanlaajuisen bioteknologiayrityksen avainkonsulttina käsitimme, että on ratkaisevan tärkeää auttaa asiakkaita selviytymään niistä lukemattomista haasteista, jotka liittyvät onnistuneeseen yksilöllisten hoitomuotojen markkinoille saattamiseen” sanoo Adlai Goldberg, EY:n globaalin digitaalisen, sosiaalisen ja kaupallisen innovaatioiden Life Science -johtaja. “Miten tähän haasteeseen tartutaan? Kannattaa aloittaa esittämällä oikeat kysymykset.”

Tutkija vertailee DNA-rihmoja
(Chapter breaker)
2

The better the answer

Uuden toimintamallin suunnittelu ja digitaalisen toimintaympäristön käyttöönotto

Biofarmasian toimitusketjun uudistaminen, oikeat prosessit ja työkalut potilaan hoitamiseen todella yksilöllisillä solu- ja geenihoidoilla juuri oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, joka kerta.

Monialainen EY-tiimi perehtyi arvoketjun jokaiseen vaiheeseen ja yhteneväisyyksiin pohtien niiden mahdollisia ongelmia. Millä tavoin nykyisten toimitusketjujen ja infrastruktuurin on muututtava näiden haasteiden voittamiseksi? Miten EY voi hyödyntää vahvuuksiaan tehokkaan ratkaisun laatimisessa, joka mahdollistaa näiden hoitojen toimittamiseen vaaditussa laajuudessa? Sopivan lähestymistavan toteuttamisessa tiimi hyödynsi EY:n laajaa monialaista osaamista ja alueellisia resursseja sopivan ratkaisun löytämiseksi ja organisaation parhaiden osaajien hyödyntämiseen haasteen ratkaisemisessa.

Kattavuushaasteiden ratkaisemista joka askeleella

  • Geeninäytteet ja sekvensointi: Potilaan veri- ja kasvainnäytteiden kerääminen, geenien analysointi, kasvaimen geenimutaatioiden tunnistaminen ja näihin geenimutaatioihin tehoavan hoidon laadinta on yksilöllisten hoitojen ydinosaamista. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan vielä globaaleiden markkinoiden vaatimuksia vastaavia riittävän tarkkoja ja kaupalliseen käyttöön soveltuvia geenien sekventointia koskevia standardeja, joten ensisijaisena tehtävänä on luoda standardoinnin mahdollistava toimintaympäristö.
  • Kuljetuslogistiikka: Potilaiden näytteiden turvallinen paikasta toiseen siirtäminen ei riitä, vaan lisäksi on siirrettävä myös valtavia määriä potilastietoa, mikä on edelleen keskeinen haaste yksilöllisten hoitojen käyttöönotossa. Esimerkiksi maiden rajojen ylittäminen tarkoittaa myös lainkäyttöalueen vaihtumista, mikä puolestaan voi tarkoittaa erilaisten tietojen, kudosten ja hoitotuotteiden liikkumista koskevia säännöksiä. Koko toimitusketjun toiminnan mahdollistaminen edellytti sopivien lähestymistapojen määrittämistä vaihtelevan lainsäädännön ja määräysten huomioimiseksi. 
  • Hoitojen määrääminen: Tällä hetkellä useimpia syöpälääkkeitä annetaan tuhansille potilaille, mutta miten terveydenhuoltojärjestelmien ja syöpälääkäreiden tulisi nyt vastaanottaa, ylläpitää ja hallinnoida vain yhdelle henkilölle tarkoitettua hoitoa? EY:n tiimin laatimaan markkinatutkimukseen osallistui yli 150 asiantuntijaa (syöpälääkärit, syöpähoitojen kehittäjät, terveydenhuollon palveluntarjoajat, maksajat ja muut sidosryhmät) useilla eri alueilla (Yhdysvallat, Ranska, Saksa ja Espanja). Tavoitteena oli laatia nämä tiedot ja sisäistää kaupallisesta näkökulmasta lähtien hoitosuuntaukseen, tarpeellisin toimintoihin ja välttämättömiin prosesseihin liittyvät muutokset.  
  • Hoidon hallinta: Eliniänodotteen noustessa syövän diagnosoinnin ja potilaan hoidon jälkeisiin terveyteen, hyvinvointiin ja emotionaalisiin sekä psykososiaalisiin tarpeisiin vastaaminen tulee olemaan entistä tärkeämpää diagnosoinnista hoitoihin ja sairaudesta paranemiseen. Suurin haaste oli suuren potilastietomäärän hyödyntäminen potilaan terveydentilan ja elämänlaadun parantamisessa ja sopivien hoitomuotojen määrittämisessä seuraussairauksien ja tarpeettomien hoitojen välttämiseksi sekä sopivia elämäntapamuutoksia ehdotettaessa.

Lisäksi tarvitaan myös uusia työkaluja, joiden avulla potilaat voivat osallistua itse omaan hoitoonsa, kuten vaikkapa oireiden seurantaan tarkoitetut verkko-ohjelmat, psyykkinen tuki ja yleinen terveyden hallinnointi. Nämä uudet hoidot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden voimaannuttaa potilaat ja saada heidät osallistumaan omaan hoitoonsa sekä huolehtimaan omasta terveydestään entistä paremmin. Kysymys oli siitä, miten tämä voidaan sisällyttää koko hoitoketjun hallintaan.

“Kudosnäytteitä ja geneettistä sekä kliinistä tietoa antamalla potilaat tarjoavat korvaamattoman arvokasta tietoa ja panostavat omalta osaltaan innovaatioon, joka voi auttaa hoitamaan heitä sekä muita potilaita entistä paremmin. Meidän on laadittava lähestymistapoja, jotka tarjoavat potilaille mahdollisuuden hallita terveystietojaan entistä paremmin ja auttavat heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä hoidostaan ja terveydestään”, Spence sanoo.

Täysin verkottuneen datan, kapasiteetin ja palvelut yhdistävän infrastruktuurin rakentaminen yhteistyössä Microsoftin kanssa

EY:n monialainen ja useita eri maantieteellisiä alueita edustava tiimi on kehittänyt yhteistyössä Microsoftin kanssa turvallisen ja yksityisen koko palveluketjun kattavan tiedonvaihtojärjestelmän syövän ja muiden kroonisten sairauksien yksilöllisten hoitojen luotettavaa toimittamista varten.  Kyseessä on täysin kytketty datainfrastruktuuri siihen liityvine ominaisuuksineen ja palveluineen nimeltä PointellisTM.

PointellisinTM uudenlaiset teollisuuden käyttöön soveltuvat dataominaisuudet keskittyvät digitaalisen toimintaympäristön kuuteen keskeiseen toiminnalliseen alueeseen:

  • Biometrinen tunnistus- ja toimeksiantoketju kudos -ja verinäytteiden seurantaan ja jäljitykseen lääkkeen antamisen koko ajanjakson ajan heti siitä lähtien, kun potilaan hoitopaikka on lisätty järjestelmään.
  • Toimitusketju joka mahdollistaa ilmoittautumisen, aikataulutuksen, kysynnän ja kapasiteetin suunnittelun sekä logistiikan ja toimituksen koordinoinnin.
  • Potilaan osallistuminen asianmukaisten tietojen jakamiseksi ja potilaan sitouttamiseksi koko odotusprosessin ajaksi sekä sairauden hallintaan liittyvien tietojen toimittamiseksi.
  • Hoidon hallinta tarjoaa kriittisen sairaita potilaita hoitaville ja auttaville syöpälääkäreille ja terveydenhuollon toimijoille ajantasaista tietoa ja tukea päätöksentekoon alustan kautta kerätyn valtavan tietomäärän avulla.
  • Terveyteen liittyvät tulokset entistä tarkemman mittaamisen mahdollistamiseksi ja palveluntarjoajien, terveydenhuoltojärjestelmien ja valmistajien suorittamaa hoitojen muokkaamista ja kliinisen hyödyn maksimointia varten.
  • Rahoituksen jakaminen potilaan onnistuneeseen hoitoon osallistuneille maksamiseen liittyvien haasteiden hallintaan.

Hyödyntämällä näitä keskeisiä toiminnallisia alueita PointellisTM pyrkii rakentamaan end-to-end -ratkaisun auttaakseen asiakasta hallinnoimaan omaa ekosfääriään yksilöllisten geeni- ja soluhoitojen tarjoamiseksi tulevaisuudessa. 

“Yhteistyö Microsoftin kanssa tarkoittaa, että EY:n suunnittelutiimi voi käyttää uusimpia Azuren palveluja ja lähestymistapoja. Azuren palvelujen ansiosta EY:n tiimit pystyvät nopeasti rakentamaan, testaamaan ja ottamaan käyttöön ne alustat ja ominaisuudet, jotka mahdollistavat onkologian avainsidosryhmien välisen tiedonvaihdon digitaalisessa toimintaympäristössä” sanoo Frank Traina, toimitusjohtaja, Digital & Emerging Technologies, Data and Analytics, Ernst & Young LLP. EY:n tiimi tarjoaa asiakkailleen tuen päätöksentekoon liittyen ostamiseen, osakkuuteen tai rakentamiseen tämän toimintaympäristön rakentamiseksi. Yhteisyritykset, yritysliittoumien hallinnointi ja muut kumppanuusrakenteet ovat kriittisen tärkeitä useiden erilaisten tarvittavien ominaisuuksien ja järjestelmien rakentamisessa ja yhdistämisessä. Uusia kannustinrakenteita ja suorituskykymittareita tarvitaan myös toimintaympäristön pitämiseksi toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavana kaikille sidosryhmille.

“EY:n ja Microsoftin yhdistetty kokemus oli PointellisinTM kehittämisen perusedellytys, jotta se voi yhdistää yksilöllisten hoitojen kehittämiseen liittyvät useat eri sidosryhmät", EY:n globaalin digitaalisen, sosiaalisen ja kaupallisen innovoinnin Life Science -johtaja Adlai Goldberg sanoo. “PointellisTM mahdollistaa hoitoa vastaavan yksilöllisen toimitusketjun jokaiselle potilaalle. Se suojaa myös toimeksianto- ja tunnistusketjun sekä varmentaa kaikki siirrot potilaasta valmistukseen ja takaisin varmistaen siten potilaiden turvallisen hoidon.”

Hymyilevä potilas sairaalassa yhdessä lapsensa kanssa
(Chapter breaker)
3

The better the world works

Mullistus syöpähoidoissa ja kroonisten sairauksien hoidossa

Uusi digitaalinen toimintaympäristö edistää informaatiovirtaa läpii koko arvoketjun ja auttaa potilaita saamaan tarpeellista hoitoa.

Tällaisen digitaalisen toimintaympäristön avulla EY ja Microsoft luovat pohjan yksilöllisten hoitojen globaalille markkinalle.

Eikä työ pääty tähän. Personoidun hoidon asianmukainen käyttöönotto edellyttää muutoksia koko teollisuudessa ja terveydenhuoltojärjestelmässä.

Hoitoon osallistuvien sidosryhmien on harkittava toimintamallejansa uudelleen ja kehitettävä aivan uudenlainen arvoketju. Tarvitaan oikea-aikaista ja virheetöntä koordinointia, viestintää ja siirtoja usein toisistaan irtaantuneiden terveydenhuollon sidosryhmien kesken; turvallista valtavien hoito- ja geenitietomäärien siirtämistä ja arkaluontoisten potilaskohtaisten veri- ja kudosnäytteiden ja niiden perusteella laadittavien yksilöllisten hoitojen tehokasta kuljetusta.

“Syöpähoidoissa lähestytään valtavaa käännekohtaa, jossa hoidon tulokset tulevat parantumaan merkittävästi, elämänlaatu paranee huomattavasti ja eliniänodote pitenee ja inhimillinen kärsimys vähenee" Roberts sanoo. “Kyseessä on mahtava mahdollisuus auttaa rakentamaan entistä paremmin toimiva maailma. ”Taistelussa syöpää vastaan on edistytty huimasti viimeisen 30 vuoden aikana. Eloonjäämisprosentti on kaksinkertaistunut, ja syöpää sairastavat elävät pidempään kuin koskaan aikaisemmin. Uudet hoitomuodot auttavat potilaita hidastamaan sairauden etenemistä tai vähentävät sen uudelleen esiintymisen riskiä sekä parantavat samalla yleistä elämänlaatua.

Yksilölliset hoidot voivat merkittävästi parantaa tuloksia ja auttaa vähentämään syövän ja muiden kroonisten sairauksien taakkaa. EY ja Microsoft mahdollistavat näiden vallankumouksellisten hoitojen tuomisen niitä tarvitsevien potilaiden ulottuville ja muuttavat syöpäsairauksien ja muiden kroonisten sairauksien hoitoa kaikkialla maailmassa. Lisää tietoa löytyy sivustolta PointellisTM 

Tarkastele digitaalista muutosta kaikista näkökulmista

EY:n näkemykset digitaalisesta muutoksesta voivat auttaa uuden arvon hyödyntämisessä ja tulevaisuuden yrityksen luomisessa. 

Lue lisää

Tästä artikkelista

Kirjoittaja EY Global

Ernst & Young Global Ltd.