Strategisesti viisas yritys huolehtii biodiversiteetin turvaamisesta

3 minuutin lukuaika 1 jouluk. 2022
Kirjoittaja Nathalie Clément

Associate Partner, Leader of Climate Change and Sustainability Services, EY Finland

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen ilmaston, kiertotalouden, luonnon monimuotoisuuden ja sosiaalisen vastuun kautta. Intohimona kehittää tapaamme ymmärtää liiketoiminnan arvonluontia.

3 minuutin lukuaika 1 jouluk. 2022

Ilmastonmuutoksen torjuminen huomioidaan yritysten strategiassa ja toiminnassa. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ei vielä ole herätty.

Lyhyesti:
  • Yrityksen on tiedettävä, mitkä ovat sen keinot ehkäistä luontokatoa ja sopeuttaa toimintaansa niin, että luontokadosta aiheutuviin riskeihin kyetään vastaamaan.
  • Puolet maapallon bkt:sta riippuu ”luontopääomasta”. Yritysten on pyrittävä kohti ”luontopositiivisuutta”, jossa aktiivisesti yritetään kohentaa ekosysteemien tilaa.
  • Yritysten kannattaa rakentaa ymmärrystä liiketoimintansa ja arvoketjunsa ja luonnon välisestä riippuvuudesta sekä arvioida toimintansa vaikutukset luonnolle.

Monelta vastuullisena toimijana itseään pitävältä yritykseltä saattaa puuttua ymmärrys siitä, kuinka suuria haasteita luontokato tulee asettamaan yrityksen liiketoiminnalle tulevaisuudessa.

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus pitää sisällään elämän koko kirjon aina lajien runsaudesta ja perintötekijöistä elinympäristöjen monimuotoisuuteen ja kestäviin ekosysteemeihin. Luonnon monimuotoisuus ylläpitää ekosysteemipalveluita, joista niin yritykset kuin yksilötkin ovat joka päivä riippuvaisia. Syömämme ruoka, moni hyödyntämämme raaka-aine, puhdas vesi tai hengittämämme ilma ovat esimerkkejä ekosysteemipalveluista, joita käytämme ja tarvitsemme, ja joita ilman elämä maapallolla ei olisi mahdollista.

Juuri nyt yritysten pitää pystyä vastaamaan kysymykseen, mitkä ovat niiden keinot ehkäistä luontokatoa ja sopeuttaa toimintaansa niin, että luontokadosta kumpuaviin potentiaalisiin riskeihin kyetään varautumaan.

Luonnon monimuotoisuus on osa yrityksen toimintaympäristön arviointia

Nathalie Clément, EY Finlandin vastuullisuuspalveluista vastaava johtaja, alleviivaa, että biodiversiteettiteeman ymmärtäminen lähtee siitä, että yritys arvioi, miten sen oma toiminta on riippuvainen luonnosta ja toisaalta, mitä vaikutuksia sen toiminnalla on luontoon.

– Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät seikat voivat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan todella paljon, joko suoraan tai epäsuorasti. Yrityksen vastuuhenkilöiden on oltava tietoisia vaikutuksista.

Samalla Clément muistuttaa isosta kuvasta: luonnon monimuotoisuus on kriittinen tukipilari, joka pitää yllä maapallon elinoloja. – Ilman luonnon monimuotoisuutta kokonaiset ekosysteemit kaatuvat ja vaikutukset ulottuisivat hyvin laajalle.

Kansainvälisen luontopaneelin IPBES:n arvion mukaan puolet koko maapallon bruttokansantuotteesta (44 triljoonaa dollaria) on riippuvainen ”luontopääomasta”. Tämän vuoksi erilaiset häiriöt luonnon monimuotoisuudessa voivat heittää kapuloita rattaisiin useilla toimialoilla.

– Jos luonnon monimuotoisuus kärsii, toimitusketjuihin voi tulla häiriöitä ja tuottavuus voi laskea merkittävästi. Yritysten toimintaa olisikin syytä muokata kohti ”luontopositiivisuutta”, jossa ei tavoitella vain luontohaittojen minimointia vaan pyritään aktiivisesti kohentamaan ekosysteemien tilaa.

Rahoittajat vaativat estämään luontokatoa

Maakohtaiset vaatimukset luontokadon hillitsemiseksi ovat kautta linjan tiukentuneet tai tiukentumassa. Joissakin maissa yritys voi jopa joutua muuttamaan liiketoimintamalliaan, jotta se pystyy vastaamaan lainsäädännön asettamiin uusiin vaatimuksiin.

– Yritys voi myös menettää asiakkaiden ja sidosryhmien silmissä sosiaalisen oikeutuksen toiminnalleen, mikäli luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvia haittavaikutuksia ei kyetä estämään. Myös rahoittajat vaativat yrityksiä kiinnittämään entistä enemmän huomiota luontokadon ehkäisemiseen. Erityisesti yritysten hallituksen ja johdon on oltava hereillä näiden asioiden suhteen, Clément alleviivaa.

Uusi EU-lainsäädäntö tehostaa luonnon monimuotoisuuden suojelua

Euroopan unioni on ottanut aihepiirin agendalleen lokakuussa 2020 hyväksytyn EU:n biodiversiteettistrategian myötä. Biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä.

– Näillä teoilla EU:ssa tehostetaan toimia luonnonympäristön ja ekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi, kuvailee Clément, joka on ollut työnsä puolesta tekemisissä yritysten ympäristöteemojen kanssa jo 15 vuoden ajan.

2023

Uusi kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia

Biodiversiteettistrategian ohella EU on tuomassa uutta lainsäädäntöä myös luonnon ennallistamiseksi, metsäkadon torjumiseksi sekä yritysten kestävyysraportointiin. Kestävyysraportoinnissa luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen muuttuu pakolliseksi sekä EU:n taksonomian että tulevan kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) kautta.

Suomessa lähti syksyllä 2022 lausuntokierrokselle uusi kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia, jonka on määrä valmistua alkuvuodesta 2023. Joulukuussa 2022 pidetään Yhdistyneiden kansakuntien COP15-biodiversiteettikonferenssi, jolla on käänteentekevä vaikutus maailmanlaajuisiin biodiversiteetin häviämisen vastaisiin toimiin.

Aloita heti, älä odota

Nathalie Clément muistuttaa, että yritysten ei kannata pelätä tarttumista aiheeseen tai esimerkiksi jäädä odottamaan täydellisiä mittareita. Pääasia on, että aloittaa työt. Näin yritys voi rakentaa ymmärrystä oman liiketoimintansa ja arvoketjunsa ja luonnon välisestä riippuvuudesta sekä arvioida oman toimintansa vaikutuksia luonnolle. Työn edetessä yritykselle kehittyy selkeämpi kuva riskeistä ja mahdollisuuksista, ja samalla yritys voi rakentaa roolia sunnannäyttäjänä muuttuvilla markkinoilla.

Yritysten ei kannata pelätä tarttumista aiheeseen tai esimerkiksi jäädä odottamaan täydellisiä mittareita. Pääasia on, että aloittaa työt.
Nathalie Clément
Associate Partner, Leader of Climate Change and Sustainability Services, EY Finland

– Eri toimialoilta löytyy jo ilahduttavan monia yrityksiä, joiden liiketoiminnassa luonnon monimuotoisuudella on tärkeä rooli. Myös isot pörssiyhtiöt työskentelevät aktiivisesti asian parissa, moni niistä onkin nostanut luontokadon torjumisen agendalleen.

Ja hyvä näin, sillä aikaa ei ole hukattavaksi:

– Meillä ei ole varaa 20 vuoden jahkailuun, niin kuin ilmastonmuutoksen kanssa tapahtui. Edelläkävijäyrityksiä tarvitaan ja on itsestään selvää, että luonnon monimuotoisuuden rooli kasvaa tulevaisuuden liiketoiminnan menestyksen tekijänä, Nathalie Clément painottaa.

Yhteenveto

Biodiversiteetin turvaamisen tulisi nousta nykyistä vahvemmin yritysten agendalle.  Ilmastonmuutoksen torjuminen on jo huomioitu, mutta luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja luontokadon estämisen kanssa ollaan lähtökuopissa, vaikka ei pitäisi.

Biodiversiteettiteeman ymmärtäminen lähtee siitä, että yritys arvioi, millä tavalla sen toiminta riippuu luonnosta ja toisaalta, mitä vaikutuksia sen toiminnalla on luontoon. Yrityksen tulisi tietää, mitkä ovat sen keinot ehkäistä luontokatoa ja miten se kykenee vastaamaan luontokadosta kumpuaviin riskeihin, Nathalie Clément, EY Finlandin vastuullisuuspalveluista vastaava johtaja, sanoo.

Biodiversiteettiteema vaikuttaa jatkossa myös yhä useammin rahoittajien päätöksiin.

Juuri nyt yritysten kannattaa kartuttaa ymmärrystä liiketoimintansa ja arvoketjunsa ja luonnon välisestä riippuvuudesta. Samalla riskeistä ja mahdollisuuksista piirtyy selkeämpi kuva.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Nathalie Clément

Associate Partner, Leader of Climate Change and Sustainability Services, EY Finland

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen ilmaston, kiertotalouden, luonnon monimuotoisuuden ja sosiaalisen vastuun kautta. Intohimona kehittää tapaamme ymmärtää liiketoiminnan arvonluontia.