2 minuutin lukuaika 27 syysk. 2018
Young concentrated professional assistant writing on board during parleys of business colleagues discussing ideas for startup, female moderator of formal meeting noting questions for entrepreneur

Korkovähennysrajoituksiin tulee merkittäviä laajennuksia ja kiristyksiä vuoden 2019 alusta

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

2 minuutin lukuaika 27 syysk. 2018
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut

Valtiovarainministeriö on julkaissut 27.9.2018 hallituksen esityksen uudesta veronkiertodirektiivin (ATAD) mukaisesta korkovähennysrajoituksesta. 

Uusia säännöksiä on tarkoitus soveltaa tilikausiin, jotka päättyvät 1.1.2019 tai sen jälkeen (eli verovuodesta 2019 alkaen).

Hallituksen esityksen keskeisin sisältö:

  • Laskentasäännökset säilyvät tammikuussa julkaistun luonnoksen mukaisina (25 % x oikaistu veronalainen tulos)
  • Rajoituksia sovelletaan myös muiden kuin konsernisuhteessa olevien velkojen nettokorkomenoihin
  • Tasevapautustesti säilyy

Uudet säännökset soveltuisivat sekä konserniyhteydessä oleville että muille kuin konserniyhteydessä oleville osapuolille maksettuihin nettokorkomenoihin. Konsernisuhteessa olevalla osapuolella tarkoitettaisiin samaa kun voimassa olevassa laissa tarkoitetulla etuyhteydessä olevalla osapuolella.

Säännökset koskisivat kaikkia tulolähteitä, joten ne soveltuisivat muun muassa kiinteistötoimialaan. Tammikuussa julkaistusta esitysluonnoksesta poikkeavasti rahoitusalan yhtiöt eivät olisi pääsääntöisesti rajoitusten piirissä.

Nettokorkomenoja laskettaessa korkomenoa ja korkotuloa tulkittaisiin samalla tavalla. Rahoitusvastikkeita ja leasingmaksuja ei otettaisi huomioon nettokorkomenoja laskettaessa, mutta korkomenoiksi laskettaisiin rahoituksen järjestämisestä aiheutuneet kulut.

Vähennyskelpoiset ja vähentämättä jääneet nettokorkomenot

Vähennyskelpoinen nettokorkomenojen osuus olisi hallituksen esityksen mukaan edelleen 25 %:a oikaistusta veronalaisesta tuloksesta. Oikaistu veronalainen tulos laskettaisiin kuten nykyään lisäämällä veronalaiseen tulokseen ennen korkovähennysrajoitusta korkomenot ja vähennyskelpoiset poistot. 500 000 euroa säilyisi nykyisenkaltaisena tarkastelupisteenä ja mahdollista vähennysrajoitusta sovellettaisiin vain silloin, kun nettokorkomenot ylittävät 500 000 euron rajan. Muille kuin konserniyhteydessä oleville osapuolille maksettavia nettokorkomenoja saisi vähentää aina 3 000 000 euroon saakka ja 25 % kiintiössä vähennettäisiin ensisijaisesti muille kuin konserniyhteydessä oleville osapuolille maksettavia nettokorkomenoja.

Vähentämättä jääneet nettokorkomenot voitaisiin vähentää seuraavina vuosina ilman aikarajoitusta kuten nykyäänkin. Vähentämättä jääneet nettokorkomenot siirtyisivät jakautumisen ja sulautumisen yhteydessä.

Poikkeukset

Säännökseen olisi tulossa useita poikkeuksia. Säännökseen sisältyisi niin sanottu tasevapautustesti, jonka perusteella verovelvollinen voisi vapautua korkovähennysrajoitusten soveltamisesta, jos verovelvollisen oman pääoman suhde vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen taseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvistetun konsernitaseen vastaava suhdeluku verovuoden lopussa. Jos konsernitase on laadittu käyttäen kokonaan tai osin eri säännöstöä (tilinpäätösstandardia) kuin verovelvollisen tase, vertailu voidaan tehdä vain, jos verovelvollinen esittää vahvistetun konsernitaseen muunnettuna sellaiseksi kuin se olisi ollut, jos se olisi laadittu käyttäen samaa säännöstöä kuin verovelvollisen tase.

Säännöksiä ei sovellettaisi ennen 17.6.2016 otettuihin muiden kuin konserniyhteydessä olevalta osapuolelta otettujen velkojen (kuten pankkilainojen) korkomenoihin. Poikkeussäännös ei kuitenkaan koskisi lainoja, joihin on tehty lainan määrää tai laina-aikaa koskevia muutoksia. Lisäksi säännöstä ei sovellettaisi ennen 1.1.2019 aktivoituihin korkomenoihin.

Säännöksiä ei pääsääntöisesti sovellettaisi rahoitusalan yhtiöihin. Rahoitusalan poikkeus supistuisi ja muuttuisi jonkin verran voimassa olevaan säännökseen verrattuna. Poikkeus kattaisi myös työeläkeyhtiöiden kokonaan omistamat sijoitusyhtiöt, kuten kiinteistöyhtiöt.

Säännöksiä ei sovellettaisi myöskään ns. infrastruktuuripoikkeuksen nojalla sosiaalisen asuntotuotannon hankkeisiin, jotka ovat saaneet korkotukea. Infrastruktuurihankkeita koskevan poikkeuksen mahdollista sisältöä tarkasteltaisiin hallituksen esityksen mukaan jatkovalmistelussa ottaen huomioon myös esimerkiksi energia-alan.

Vaikutukset yhtiöille

Jatkossa yhtiöiden tulee seurata erikseen konserniyhteydessä ja ei-konserniyhteydessä maksettuja nettokorkomenoja tarkemmin. Lisäksi säännösten soveltamisala laajenisi koskemaan myös muun muassa kiinteistöyhtiöitä.

Veroasiantuntijamme kertovat mielellään lisää uudesta korkovähennysoikeuden rajoituksesta ja auttavat analysoimaan sen vaikutuksia.

Yhteenveto

Valtiovarainministeriö on julkaissut 27.9.2018 hallituksen esityksen uudesta veronkiertodirektiivin (ATAD) mukaisesta korkovähennysrajoituksesta. Uusia säännöksiä on tarkoitus soveltaa tilikausiin, jotka päättyvät 1.1.2019 tai sen jälkeen (eli verovuodesta 2019 alkaen).

Tästä artikkelista

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

Lisää aiheesta Veropalvelut