6 minuutin lukuaika 20 maalisk. 2020
Yellow Butterfly

Millä keinoin vapauttaa veroihin sitoutunutta kassaa koronavirustilanteessa?

Kirjoittajat
Raimo Hietala

Tax Partner, kansainvälinen verotus ja strategia- ja yritysjärjestelypalvelut

Neuvon asiakkaita erityisesti yrityskauppoihin ja yritysjärjestelyihin liittyvissä kansainvälisissä verokysymyksissä, kuten yrityskauppojen strukturoinnissa sekä due diligence -töissä.

Kalle Koskinen

EY Finland, International Tax and Transaction Services, Partner

Yrityskauppoihin ja -järjestelyihin erikoistunut veroasiantuntija.

Kennet Pettersson

EY Finland, International Tax & Transaction Services, Partner

Suomen siirtohinnoittelun ja kansainvälisen verotuksen asiantuntijaryhmien vetäjä.

6 minuutin lukuaika 20 maalisk. 2020
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut

Olemme koonneet tähän yhteenvetoon hallituksen toistaiseksi linjaamia verotoimia COVID-19-tilanteeseen liittyen. Yhteenvedossa on myös käsitelty eri keinoja yrityksille vapauttaa veroihin sitoutunutta kassaa.

Hallituksen 16. maaliskuuta 2020 julkaisema toimenpidelistaus COVID-19-virukseen liittyen

Valtiovarainministeriön ensimmäisessä toimenpidelistauksessa on mainittu, että julkinen valta lisää yritysten julkista rahoitusta. Kyseisessä toimenpidelistauksessa on mainittu vain muutama verotukseen liittyvä toimenpide. Nämä toimenpiteet on listattu alla. Hallituksen odotetaan antavan lisätalousarvioesityksen 20. maaliskuuta 2020.

  • Yritykset voivat hakemuksesta lykätä verojen maksuja sekä soveltaa 1.3.2020 tai sen jälkeen erääntyneisiin veroihin alennettua 4 %:n viivästyskorkoprosenttia (normaalisti 7 %). Hakemukset alennetun korkoprosentin soveltamiseksi voitaneen lähettää OmaVero-palvelun kautta (Verohallinnon vahvistusta menettelyyn ei ole toistaiseksi saatavilla).

  • Eläkevakuutusmaksujen maksuaikaa voidaan pidentää kolmeen kuukauteen. Eläkelaitokset voivat hakea maksuajan pidennystä yritysasiakkaidensa maksuihin Sosiaali- ja terveysministeriöltä. Yrityksiä suositellaan ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöihin varmistaakseen maksuajan pidennyksen soveltuminen.

Käytettävissä olevia keinoja vapauttaa veroihin sitoutunutta kassaa

Koronaviruksen johdosta monilla suomalaisyrityksillä on tällä hetkellä suuri tarve kassavaroille liiketoiminnan jatkuvuuden ja työpaikkojen turvaamiseksi. EY:n veroasiantuntijat ovat koonneet alle eri keinoja, joiden kautta yritysten voi olla mahdollista vapauttaa kassaa veroihin liittyen. Asiantuntijamme keskustelevat mielellään näiden keinojen soveltumisesta eri tilanteissa.

Ennakkoverojen tarkistaminen ja takaisin hakeminen

Maksettavien ennakkoverojen määrä perustuu yrityksen arvioituun verotettavaan tulokseen kyseiselle verovuodelle. Jos yrityksen arvioitu verotettava tulos eroaa aikaisemmin arvioidusta, on suositeltavaa hakea muutosta ennakkoveroihin. Koronaviruksen vuoksi Verohallinto on tiedotteessaan linjannut, että ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti muuttaa asiakkaiden ilmoituksen mukaan ilman tyypillisesti vaadittavaa välitilinpäätöstä tai muuta kirjallista selvitystä.

Kokemuksemme mukaan Verohallinto voi palauttaa vuoden aikana muutoshakemukseen mennessä maksetut ennakkoverot. Asiaan ei ole kuitenkaan olemassa erityistä ohjeistusta maksujen palauttamisen määrän tai ajankohdan osalta. Ennakkoveroihin voi hakea muutosta OmaVero-palvelun kautta.

Verohallinnon mukaan myös ennakkoverojen eräpäiviin on mahdollista hakea muutosta.

Pääomien vapauttaminen arvonlisäveroista

Arvonlisäverot sitovat merkittävästi pääomaa ja niiden vaikutusta liiketoiminnan vaatiman käyttöpääoman määrään ei useinkaan huomioida. Arvonlisäveron ajallisen kohdistamisen säännöt voivat kuitenkin mahdollistaa arvonlisäverovähennysten aikaistamisen sekä viivyttää myynnin arvonlisäveron tilityshetkeä. 

Suosittelemme yrityksiä analysoimaan tämän hetkisen alv-positionsa veron tilitykseen ja vähentämiseen liittyvissä prosesseissa olevien tehostamismahdollisuuksien tunnistamiseksi. Prosessien tehostamisen avulla voidaan vapauttaa arvonlisäveroihin sitoutunutta pääomaa ja samalla parantaa kassavirtaa. Tätä kautta voidaan saavuttaa merkittäviäkin hyötyjä arvonlisäverojen ajallisessa kohdistamisessa esimerkiksi konsernin sisäisessä laskutuksessa.

Analyysi mahdollisesti liikaa tilitetyistä arvonlisäveroista tai vähentämättä jääneistä arvonlisäveroista

Arvonlisäverosäännösten monimuotoisuuden takia yritykset eivät kokemuksemme mukaan välttämättä vähennä arvonlisäveroja kaikista ostoistaan oikeuksiinsa nähden täysimääräisesti tai saattavat toisaalta tilittää liikaa arvonlisäveroja.

Tehokas tapa arvioida mahdollisuutta arvonlisäveron palautuksiin on suorittaa kirjanpidon liiketoimien tarkistus, jotta voidaan arvioida arvonlisäverodatan oikeellisuus. Tällaiset tarkistukset suoritetaan tyypillisesti analytiikkasovelluksilla, joissa hyödynnetään myös koneoppimista.

Verohallinto on ilmoittanut, että he nopeuttavat arvonlisäverojen palautusten käsittelemistä osana tukitoimia koronatilanteessa. Veronpalautuksia arvonlisäveroihin liittyen voi siis tällä hetkellä olla mahdollista saada normaalia lyhemmässä ajassa.

Veropoistot

Yritysten on tietyin edellytyksin mahdollista tehdä verotuksessa poistoja, jotka ylittävät kirjanpidossa tehtyjen poistojen määrän. Suurempien veropoistojen kautta on mahdollistaa vaikuttaa verotettavaan tulokseen ja tätä kautta myös maksettavien ennakkoverojen määrään (ks. edellä kohta ”Ennakkoverojen tarkistaminen ja takaisin hakeminen”).

Verotuksessa tehtävien poistojen enimmäismäärästä on säädetty elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa. Verovuosina 2020-2023 on kuitenkin mahdollista soveltaa korotettuja 50 %:n poistoja tiettyihin uusiin koneisiin, kalustoon sekä laitteisiin, jotka on otettu elinkeinotoiminnassa käyttöön vuosina 2020-2023 (normaalisti enimmäispoiston määrä on 25 %).

Yrityksiä suositellaan arvioimaan, onko verovuonna 2020 tehty sellaisia kone- tai laiteinvestointeja, jotka voitaisiin luokitella korotettujen poistojen soveltamisalaan kuuluviksi, tai onko suurempien veropoistojen kautta muutoin mahdollista pienentää maksettavien ennakkoverojen määrää tai hakea niiden palautusta.

Sulautumisessa menetetyt verotappiot

Mikäli sulautuminen ei täytä tuloverolain 123 §:n mukaisia edellytyksiä, sulautuvan yhtiön verotappiot voidaan menettää. Tuoreessa ratkaisussaan 2019:51 korkein hallinto-oikeus on tulkinnut tuloverolain 123 §:n edellytyksiä laajasti, joka voi mahdollistaa sulautumisissa viime vuosina menetettyjen tappioiden käyttöoikeuden hakemista. Jos verotappioille saadaan käyttöoikeus, tämä vaikuttaisi verottavaan tulokseen kuluvan vuoden ja mahdollisesti aiempien vuosien osalta, jota kautta olisi mahdollista hakea veronpalautusta tai muutosta maksettavien ennakkoverojen määrään (ks. edellä kohta ”Ennakkoverojen tarkistaminen ja takaisin hakeminen”).

Suosittelemme yrityksiä arvioimaan ratkaisun KHO:2019:51 soveltuvuutta viime vuosina toteutettuihin konsernin sisäisiin sulautumisiin, joista on seurannut tappioiden vähennysoikeuden menettäminen.

Yhteenveto

Olemme koonneet tähän yhteenvetoon hallituksen toistaiseksi linjaamia verotoimia COVID-19-tilanteeseen liittyen. Yhteenvedossa on myös käsitelty eri keinoja yrityksille vapauttaa veroihin sitoutunutta kassaa.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Raimo Hietala

Tax Partner, kansainvälinen verotus ja strategia- ja yritysjärjestelypalvelut

Neuvon asiakkaita erityisesti yrityskauppoihin ja yritysjärjestelyihin liittyvissä kansainvälisissä verokysymyksissä, kuten yrityskauppojen strukturoinnissa sekä due diligence -töissä.

Kalle Koskinen

EY Finland, International Tax and Transaction Services, Partner

Yrityskauppoihin ja -järjestelyihin erikoistunut veroasiantuntija.

Kennet Pettersson

EY Finland, International Tax & Transaction Services, Partner

Suomen siirtohinnoittelun ja kansainvälisen verotuksen asiantuntijaryhmien vetäjä.

Lisää aiheesta Veropalvelut