1 minuutin lukuaika 13 tammik. 2022
Verohallinto julkaisi tukia ja avustuksia koskevan alv-ohjeen

Verohallinto julkaisi tukia ja avustuksia koskevan alv-ohjeen

Kirjoittajat
Matti Lindholm

EY Finland, Indirect Tax, Senior Manager

Arvonlisäverotuksen ystävä ja ammattilainen vuodesta 2002. Urheilua monipuolisesti harrastava ja seuraava 3 lapsen isä Varsinais-Suomesta.

Kirsti Auranen

Partner, Indirect Tax, Government, Infrastructure and Health, EY Finland

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

1 minuutin lukuaika 13 tammik. 2022
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut

Verohallinto on julkaissut uuden ohjeen, joka käsittelee tukien ja avustusten vaikutuksia arvonlisäveron suorittamiseen ja vähentämiseen.

Erilaiset tuet ja avustukset voivat aiheuttaa arvonlisäverotuksen näkökulmasta hankalia tulkintatilanteita käytännössä kahdella eri tavalla. Ensinnäkin arvioitavaksi tulee se, missä tilanteissa tuen saaja on velvollinen suorittamaan tuesta arvonlisäveroa. Toinen keskeinen kysymys liittyy siihen, rajoittaako (ja jos, niin millä tavoin) arvonlisäverottomana käsiteltävä tuki tuen saajan vähennysoikeuksia arvonlisäverotuksessa. Verohallinnon julkaisema uusi ohje tarjoaa Verohallinnon näkemyksiä näihin kysymyksiin aiempaa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Tukiin ja avustuksiin liittyy kuitenkin arvonlisäverotuksessa usein tapauskohtaista olosuhteiden arviointia, eivätkä tulkintaepävarmuudet tule tämän ohjeen myötä kokonaan poistumaan. 

Tuen tai avustuksen käsitteestä, saati niiden verollisuudesta tai verottomuudesta, ei ole säädetty erikseen arvonlisäverolaissa. Tukien ja avustusten verokäsittelyn osalta olennainen kysymys kuuluukin, milloin niiden katsotaan olevan vastiketta jonkin tavaran luovuttamisesta tai palvelun suorittamisesta.

Ilman välitöntä vastasuoritusta myönnettävä tuki tai avustus, esimerkiksi toiminnan yleisten edellytysten parantamiseksi annettu ns. yleistuki, jää arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolisena eränä verottomaksi. Jos taas tuen maksaminen on kytketty tiettyjen tavaroiden tai palvelujen luovuttamiseen, ja jos maksetun tuen ja tavaran/palvelun vastaanottajan maksaman hinnan alenemisen välillä on huomattava kytkös, tuki katsotaan osaksi myyjän näistä tavaroista tai palveluista saamaa hintaa.

Alv-käsittelyn kannalta ei ole merkitystä sillä, kutsutaanko maksusuoritusta tueksi tai avustukseksi, vaan asia ratkaistaan tosiasiallisten olosuhteiden perusteella. Esimerkiksi julkinen tuki voi joskus olla arvonlisäveron alaista vastiketta kolmannelle osapuolelle suoritettavista tavara- tai palveluluovutuksista.

Arvonlisäverollisen toiminnan harjoittamiseen liittyen myönnetty arvonlisäverotuksen ulkopuolinen yleistuki ei tyypillisesti rajoita arvonlisäveron vähennysoikeutta tähän toimintaan kohdistuvista hankinnoista. Käytännön tasolla tulkintaongelmia voi kuitenkin aiheuttaa esimerkiksi se, milloin verottomin tuin ja avustuksin harjoitetun toiminnan katsotaan muodostavan verovelvollisen kannalta erillisen, arvonlisäveron vähennysoikeuden ulkopuolelle jäävän toiminnon.

Esimerkiksi erilaisten projektien arvonlisäverokäsittelyihin liittyy monin paikoin epävarmuutta, jos projekti on rahoitettu kokonaan tai erittäin suurelta osin verottomien tukien ja avustusten muodossa. Verohallinnon ohjeeseen on koottu myös projektitoimintaan sovellettavia alv-periaatteita, niin veron suorittamiseen kuin projektin hankintojen alv-vähennysoikeuteen liittyen. Lisäksi ohjeessa käsitellään muun muassa joukkorahoitukseen sovellettavia alv-periaatteita.

Tukien ja avustusten arvonlisäverotukseen liittyvät käytännön soveltamistilanteet voivat olla tulkinnallisia. Aiheen parissa työskentelevien on syytä tutustua huolella uuteen Verohallinnon ohjeeseen. EY:n arvonlisäveroasiantuntijoilta saa konkreettista tukea ja sparrausta, kun oma yhteisö joutuu ratkaisemaan, miten tuet ja avustukset omassa tilanteessa käsitellään.

Yhteenveto

Erilaiset tuet ja avustukset voivat aiheuttaa arvonlisäverotuksen näkökulmasta hankalia tulkintatilanteita. Verohallinto on julkaissut ohjeen, joka tarjoaa Verohallinnon näkemyksiä näihin tilanteisiin. Tukien ja avustusten alv-vaikutukset on kuitenkin syytä arvioida aina erikseen tapauskohtaisesti.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Matti Lindholm

EY Finland, Indirect Tax, Senior Manager

Arvonlisäverotuksen ystävä ja ammattilainen vuodesta 2002. Urheilua monipuolisesti harrastava ja seuraava 3 lapsen isä Varsinais-Suomesta.

Kirsti Auranen

Partner, Indirect Tax, Government, Infrastructure and Health, EY Finland

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

Related topics Veropalvelut