2 minuutin lukuaika 30 marrask. 2018
oil and gas storage tanks at a red sunset

Yhteisöjen tulolähdejakoon luvassa muutoksia vuoden 2020 alusta

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

2 minuutin lukuaika 30 marrask. 2018
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut

Valtiovarainministeriö on julkaissut 29.11.2018 hallituksen esityksen yhteisöjen tulolähdejakoa koskevasta uudistuksesta.

Uusia säännöksiä on tarkoitus soveltaa tilikausiin, jotka päättyvät 1.1.2020 tai sen jälkeen (eli verovuodesta 2020 alkaen).

Hallituksen esityksen keskeinen sisältö:

  • Yhteisöjen muun toiminnan tulolähde poistuisi, jolloin niiden kaikkea toimintaa maataloutta lukuun ottamatta verotettaisiin elinkeinotoiminnan tulolähteessä.
  • Jatkossa kaikki osakeyhtiöt, joihin sovelletaan elinkeinoverolakia, voisivat antaa ja vastaanottaa konserniavustusta.
  • Muuhun omaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutustappiot olisivat rajoituksetta vähennyskelpoisia.
  • Laajamittaista vuokraustoimintaa ei pidettäisi jatkossakaan elinkeinotoimintana, jolloin esim. yleishyödyllisten yhteisöjen verotus ei muuttuisi.

Tulolähdejaon muutoksen tausta

Muutoksen myötä siirryttäisiin yhteisöjen osalta kolmesta tulolähteestä kahteen tulolähteeseen kun yhteisöillä ei enää pääsääntöisesti olisi tuloverolain mukaan verotettavaa muun toiminnan tulolähdettä. Nykyisen muun toiminnan tulolähteen varat luokiteltaisiin pääsääntöisesti elinkeinoverolain (EVL) uuteen omaisuuslajiin, muu omaisuus, johon katsottaisiin kuuluvan sellainen omaisuus, joka ei vastaa minkään muun EVL:n omaisuuslajin (käyttöomaisuus, sijoitusomaisuus, vaihto-omaisuus tai rahoitusomaisuus) määritelmää.

Uudistuksen soveltamisala

Tulolähdejaon muutosta koskevat säännökset soveltuisivat käytännössä lähinnä osakeyhtiöihin, osuuskuntiin säästöpankkeihin ja keskinäisiin vakuutusyhtiöihin. Soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät muun muassa yleishyödylliset yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, kun ne eivät harjoita elinkeinotoimintaa. Säännöksiä ei sovellettaisi myöskään julkisyhteisöihin eikä muihin tuloverolain 21, 21 a ja 21 b §:ssä tarkoitettuihin osittain verovapaisiin yhteisöihin. Näihin sovellettaisiin elinkeinoverolakia vain jos ne harjoittavat elinkeinotoimintaa.

Tulolähdejaon muutoksen keskeisiä vaikutuksia

Uudistuksessa ei laajennettaisi elinkeinotoiminnan käsitettä nykyisestä. Laajaa vuokraustoimintaa ei siten katsottaisi elinkeinotoiminnaksi hallituksen esitysluonnoksessa aiemmin ehdotetulla tavalla.

Uudistuksen johdosta muuhun omaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksesta syntyvät tappiot olisivat vähennyskelpoisia elinkeinoverolain yleisten periaatteiden mukaisesti. Muilta osin muun omaisuuden luovutuksesta syntyvien tappioiden vähennyskelpoisuutta rajoitettaisiin. Muun omaisuuden luovutuksesta syntyvät tappiot saataisiin vähentää muun omaisuuden luovutuksesta syntyvistä voitoista verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna.

Uudistuksella olisi vaikutusta myös konserniavustuksen antamiseen. Jatkossa kaikki ne osakeyhtiöt ja osuuskunnat, joihin sovelletaan elinkeinoverolakia, voisivat antaa ja vastaanottaa konserniavustusta. Muutos toisi konserniavustuksen piiriin muun muassa osakeyhtiöt, jotka harjoittavat kiinteistöjen vuokraustoimintaa. Sen sijaan keskinäiset kiinteistöyhtiöt eivät jatkossakaan voisi antaa tai vastaanottaa konserniavustusta elleivät ne harjoita elinkeinotoimintaa.

Veroasiantuntijamme kertovat mielellään lisää tulolähdejaon muutoksesta ja auttavat analysoimaan sen vaikutuksia.

Yhteenveto

Valtiovarainministeriö on julkaissut 29.11.2018 hallituksen esityksen yhteisöjen tulolähdejakoa koskevasta uudistuksesta. Uusia säännöksiä on tarkoitus soveltaa tilikausiin, jotka päättyvät 1.1.2020 tai sen jälkeen (eli verovuodesta 2020 alkaen).

Tästä artikkelista

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

Lisää aiheesta Veropalvelut