5G mullistaa koko televiestintäalaa. Pysytkö kehityksen kelkassa? 5G mullistaa koko televiestintäalaa. Pysytkö kehityksen kelkassa?

Kirjoittajat
Tom Loozen

EY Global Telecommunications Leader

Fascinated by the positive impact of telecoms. Passionate musician. Enjoys educating himself on psychology, wine, sports, technology, arts and much more. Husband and father of three daughters.

Adrian Baschnonga

EY Global Telecommunications Lead Analyst

Lead Analyst with deep sector knowledge in technology, media and telecom, gained in professional services and business intelligence environments.

15 minuutin lukuaika 3 heinäk. 2019
Samankaltaisia aiheita TMT Kyberturvallisuus

5G toimii muutoksen ja tuottavuuden ajurina monella eri toimialalla. Palveluntarjoajat ovat nyt digitalouden ytimessä.

Äly-yhteyksien uuden aikakauden yhdessä tärkeimmistä  rooleista ovat 5G-verkot. Ne tarjoavat mahdollisuuden uudistaa asiakkaiden arvolupaukset, nopeuttaa toimialan mullistusta ja antaa potkua koko digitaaliselle yhteiskunnalle. Euroopassa mobiiliteknologian ja -palveluiden osuus oli 3,3 % alueen bruttokansantuotteesta vuonna 2017, ja tämän osuuden odotetaan ylittävän 4 % vuoteen 2022 mennessä.1

Euroopan mobiilialan positiivisiin näkymiin liittyy kuitenkin epävarmuuksia. Hajanaiset markkinarakenteet, epävarmat kysyntäskenaariot ja jatkuva sääntelyn monimutkaisuus muodostavat alalle merkittäviä esteitä, ja "esineiden Internetin" (IoT) palvelujen osuus muodostaa tällä hetkellä vain yksinumeroisen osuuden teleyhtiöiden tuloista. 

Selkeämmät digimuutoksen etenemissuunnitelmat, parempi vuoropuhelu sidosryhmien kanssa ja tarkoituksenmukaisempi asiakasvuorovaikutus ovat olennaisia osia tätä muutosta.

5G: eurooppalainen mahdollisuus

Mobiilipalvelut digitaalisemman mantereen ytimessä

Euroopan televiestintäala on jännittävän muutoksen partaalla. Alueella on maailman korkein matkapuhelinten levinneisyysaste, jonka odotetaan kasvavan edelleen, vuoden 2017 85 prosentista väestöstä 88 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.2

Euroopan valtiot ja päätöksentekijät tunnistavat 5G:n kyvyn edesauttaa mahdollista tuottavuuden kasvua perinteisillä aloilla luomalla positiivisia ulkoisvaikutuksia, ja tämä näkyy myös alueellisissa 5G-tavoitteissa. Euroopan unioni (EU) vaatii esimerkiksi 5G-toimintasuunnitelmassaan tärkeimmille teilleen ja rautateilleen keskeytymätöntä 5G-kattavuutta vuoteen 2025 mennessä. 3

Useissa maissa on käynnissä kansallisen tason 5G-kokeiluja. Toisissa maissa maissa keskitytään hyödyntämään 5G:n mahdollisuuksia luoda uusia taloudellisia keskittymiä. Poliittiset päättäjät tunnistavat yhä useammin myös tarpeen luotettavammalle säätelylle.

Esimerkiksi EU:n 5G-toimintasuunnitelmassa korostetaan koordinoitua taajuuksien julkistamista, testien ja kokeilujen merkitystä sekä sijoituksiin kannustavaa sääntely-ympäristöä.

5G palveluntarjoajien kannalta: hallinnan palauttaminen

5G:llä on jo vahvoja näyttöjä muutosteknologiana toimimisesta. Entistä parempien tiedonsiirtonopeuksien lisäksi erittäin lyhyt viive tarkoittaa aivan uudenlaista verkon vastauskyvyn tasoa. 5G voi tukea jopa satakertaista liitettyjen laitteiden määrän lisäämistä pinta-alayksikköä kohden aiempaan nähden, mullistaen "esineiden Internetin" tarjoamat mahdollisuudet. Verkon viipalointi taas mahdollistaa erittäin eriytetyt palvelut tarkasti määritellyissä sijainneissa.

Muut nousevat tekniikat täydentävät 5G:tä. Matkaviestinnän edge computing -laskenta voi avata tien tehokkaampaan tiedonsiirtoon ja reunaturvallisuuteen, auttaa palveluntarjoajia helpottamaan verkon ruuhkia ja realisoida matalan viiveen tarjoamat hyödyt. Verkkotoimintojen virtualisointi (NFV) tukee verkkoresurssien dynaamisempaa hallintaa sekä helpottaa samalla käyttökustannuksen (OPEX) ja pääomakustannusten (CAPEX) pienentämisessä.

Näin 5G avaa tietä uusille paradigmoille verkon toiminnan ja palveluiden luomisen suhteen. Hyödyntämällä analytiikkaa, tekoälyä (AI) ja koneoppimista yhdessä 5G:n kanssa operaattorit voivat tarjota erilaisia sijainnin ja asiayhteyden huomioivia palveluita miljoonien päätepisteiden välityksellä. Tätä tukevat merkittävät muutokset verkonhallinnassa, palvelun laadussa ja mukauttamisessa.

Tämän seurauksena operaattoreilla voi olla proaktiivisempi rooli alan arvoketjussa. Koska operaattoreiden suhde verkostoihinsa on nyt läheisempi, se auttaa heitä tasoittamaan tietä uusille asiakaskokemuksen ja palvelun rahallistamisen muodoille.

Mahdollisuus käynnistää uudelleen toimialan kasvutarina

Huolimatta siitä, miten mobiilisektorista on tullut tuottavuuden ohjaaja, operaattorien taloudellinen suorituskyky Euroopassa on ollut viime vuosina varsin heikko. Sääntelytaakka on edelleen suuri, kilpailun intensiteetti kasvaa ja uusien IoT-kasvutarinoiden esiinnousu on toistaiseksi ollut hidasta.

Tulevaisuudessa markkinaolosuhteiden odotetaan pysyvän haasteellisina, ja makrotaloudelliset paineet lisäävät niitä entisestään euroalueen BKT:n kasvun hidastuessa 2,6 prosentista vuonna 2017 1,9 prosenttiin vuonna 2018 ja 1,8 prosenttiin vuonna 2019.

Muut alueet ovat jo 5G:n kaupallistamisessa edellä Eurooppaa. Tämä heijastelee teknologiajohtajuuteen perustuvien 5G-strategioiden aikaisempaa kehittämistä. Toimialan omien ennusteiden mukaan seuraavan viiden vuoden aikana 5G:n käyttöönottoaste Euroopassa jää jälkeen muista kehittyneistä alueista.

Operaattorien viisi päätavoitetta

1. 5G:n asettaminen muutosohjelman ytimeen

Vaikka maailmanlaajuisesta 5G-kilpailusta puhutaankin paljon, uuden verkkokapasiteetin käyttöönotto ei ole itsetarkoitus. 5G-päivitykset eivät ole ”big bang” -hetkiä; ne tarjoavat uusia kyvykkyyksiä asteittain. Vaikka 5G:n kyvykkyys mullistaa palvelulupaukset on riittävän selkeä, sen kyky muuttaa palveluntarjoajien liiketoiminta sisältä käsin on aivan yhtä tärkeässä roolissa.

Valmistaudu uuteen verkon toimintamalliin, mutta älä unohda 4G:tä

Uudet 5G-kyvyt, kuten verkon viipalointi, muuttavat jo nyt yhdessä pienkennovetoisen verkon tiheyden kasvattamisen kanssa perinteisiä käsityksiä kattavuuden laajentamisesta, palveluinnovaatioista ja asiakaskokemuksesta. Tästä huolimatta 5G-radioliityntäverkko (RAN) -menot todennäköisesti ohittavat 4G-RAN -menot vasta 2020-luvun alkupuolella 5G-päivitysten mahdollistaessa televiestintäyhtiöille viimeinkin pääomakustannusvaatimuksiin vastaamisen.

4G-infrastruktuurin parantaminen laaja-alaisen kattavuuden varmistamiseksi on edelleen kriittinen asia keskipitkällä aikavälillä, ja jatkuva vähätehoisten laaja-alueisten verkkojen käyttöönotto vauhdittaa IoT-palveluehdotuksia jo ennen 5G-pohjaisten IoT-kyvykkyyksien esiinmarssia. Vanhentuneiden standardien käytöstä poistaminen tulee olemaan näkyvä osa verkkostrategioita seuraavan vuosikymmenen aikana.

Kohdista 5G-siirtymä siihen liittyviin digitointitoimiin

5G edustaa reittiä tehokkaampaan ja ketterämpään palveluntuotantoon tavalla, joka ei liity vain viiveen pienenemiseen ja kapasiteetin lisääntymiseen. Lisäinvestoinnit NFV:hen ja ohjelmistomääriteltyihin verkkoihin (SDN) voivat tuoda pitkäaikaisia CAPEX- ja OPEX-säästöjä auttaen samalla verkon automaatiota. Palveluntarjoajien olisikin hyvä harkita, kuinka tätä kaikkea voidaan hyödyntää parhaiten osana siirtymää 5G:hen. 

Kokonaisvaltainen näkökulma on ensiarvoisen tärkeä, koska siirtymisen virtualisoituihin alustoihin odotetaan tapahtuvan matkaviestintäverkkojen osalta vähitellen ja vaihtelevilla nopeuksilla.

Tekoälyn ja analytiikan rooli verkkotasolla kasvaa myös entisestään 5G:n saadessa jalansijaa. Tämä vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa esiin nouseviin teknologian käyttöönottoihin, joissa hyödynnetään niiden molemminpuolisia etuja. 

Hyödynnä organisaation suunnittelun ja tehokkuuden uutta aikakautta

Myös 5G:n vaikutuksesta toimintamalliin on kiinnitettävä huomiota. Laitteiden ja ohjelmistojen suhteen lähentyminen lisää ohjelmistotaitojen kysynnän lisääntymistä sekä verkko- ja IT-osastojen lähempää yhtenäistämistä.

Siirtymisellä 5G:hen on merkittäviä vaikutuksia myös työvoimasuunnittelun kannalta. Verkkotoimintojen sekä IT- ja tietokeskuksen henkilöstön tiiviimpi yhteistyö mahdollistaa sovellusten, palveluiden ja verkkojen paremman näkyvyyden koko liiketoiminnassa, kun taas verkko- ja tuotekehitysryhmien tiiviimpi kohdistaminen toisiinsa auttaa muodostamaan uusia 5G-käyttötapoja.

Operaattoreiden siirtyessä 5G:hen taitoja on opeteltava myös uusiksi. Myyntitiimien on oltava vuorovaikutuksessa yritysasiakkaiden kanssa uusilla tavoilla keskittyen 5G-pohjaisen IoT:n tarjoamiin liiketoiminnallisiin etuihin. Tämä on jopa olennaisen tärkeää, jos televiestintäyhtiöt haluavat siirtyä pois aiemmasta roolistaan pelkkinä yhteyksien tarjoajina.

Viime kädessä 5G-verkkoinvestoinnissa on kyse paljon muustakin kuin vain erottautumisesta verkon laadun kautta. Sillä on keskeinen rooli televiestintätoiminnan pitkäaikaisessa muutoksessa. Palveluntarjoajat, jotka tunnustavat 5G:n tarjoamat mahdollisuudet organisaatiouudistuksissaan, ovat parhaassa asemassa maksimoidakseen pääoman tuottoprosentin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Viime kädessä 5G-verkkoinvestoinnissa on kyse paljon muustakin kuin vain erottautumisesta verkon laadun kautta.

2. Ota yhteyttä poliittisiin päättäjiin ja sääntelijöihin heti ja usein

Poliittisilla päättäjillä ja säätelijöillä on ratkaiseva rooli terveiden sijoitusympäristöjen rakentamisessa 5G:lle. Tämä ei ole helppoa: televiestintäala on historiallisesti ollut voimakkaasti säänneltyä, kun taas matkaviestintätekniikkaan keskitytään nyt aiempaa enemmän osana kansallisia teollisuusstrategioita.

Uudet matkaviestintäalan valvontanäkymät ovat tulossa

5G vauhdittaa läheisempiä suhteita matkaviestintäteollisuuden ja hallitusten, jotka haluavat hyödyntää uuden digitaalisen infrastruktuurin tuottavuushyötyjä, välillä. Valtion rahoitus 5G-testialueille ja tuki 5G-keskeisille julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille heijastelevat tätä kasvavaa julkisen sektorin ja matkaviestintäteollisuuden lähestymistä.

Tarjontapuolessakin on kuitenkin epäselvyyksiä. Taajuuksien julkistaminen on yhä vaivalloisempaa. Useiden taajuuksien vaiheittainen julkaiseminen erilaisten käyttötapausten tukemiseksi vie useita vuosia. Erimielisyydet taajuushuutokaupan suunnittelusta voivat venyttää taajuuden julkaisuaikatauluja entisestään.

Hyväksytyt omistettujen taajuuksien maksimimäärät voivat antaa tilaa uusille taajuuksien yhteiskäytön käsitteille verkon jakelua koskevien sääntöjen kehittyessä uudella tavalla.

Kiinteistä- ja matkaviestininfrastruktuureista tulee entistä enemmän toisistaan riippuvaisia

Poliittiset päättäjät tunnustavat jo kuitujen ja 5G:n tarjoamat lähentymismahdollisuudet kuluttajien liitäntävaihtoehtojen kannalta, samoin kuin kuituverkon kriittisen roolin matkaviestinnän runkoverkossa. Tulevaisuuden näkökulmasta tämä voisi tasoittaa tietä yhtenäisille markkinatutkimuksille, joiden tarkoituksena on edistää yhteensopivia sijoituksia sekä kiinteään että matkaviestintäinfrastruktuuriin.

Kokonaisvaltaisempien sääntelykehysten rakentaminen ei kuitenkaan ole mitenkään suoraviivaista. Sekä teleyhtiöiden että sääntelijöiden toive on, että sääntelyn vakaus ja selkeys eivät kärsi digitaalisen infrastruktuurin käytäntöjen kokonaisvaltaistuessa. Myös yksityiskohtaisemmat haasteet, kuten sen varmistamiseen, että tummien kuitujen säätely tukee 5G-runkoverkkoa, vaativat huomiota.

Ole yhteydessä useampiin sidosryhmiin

Julkisen sektorin toimijoiden joukko, joilla on kiinnostusta ja roolia 5G-käyttöönotoissa, laajenee. Paikallishallinnoilla on enemmän sananvaltaa verkon suunnittelussa ja toimipaikoille pääsyssä, ja eri toimialojen sääntelevät tahot tekevät jo yhteistyötä toistensa kanssa 5G-johtoisen toimialan muutoksen maksimoimiseksi.

Samaan aikaan 5G:n vaikutus langattomaan säteilyyn herättää kasvavaa huomiota. Tämä puolestaan asettaa kansallisille ja alueellisille sääntelijöille uusia haasteita terveys- ja ympäristöongelmien lieventämisessä. Yliopistoilla on yhä tärkeämpi rooli uusien 5G-käyttötapausten kokeilemisessa useilla eri toimialoilla.

Muutos tarkoittaa, että palveluntarjoajien on otettava ohjat omiin käsiinsä. Varhainen ja usein tapahtuva aiempaa laajemman julkisen sektorin sidosryhmien osallistaminen voi olla ainoastaan hyödyksi toimivampien politiikkojen ja säännösten kehittämisessä. Ennakoiva viestintä ja jatkuva vuoropuhelu ovatkin välttämättömiä.

Public sector engagement domains for operators

3. Uusien roolien omaksuminen sujuvassa ja nopeasti muuttuvassa arvoketjussa

Uudet liiketoimintamallit ja arvoketjut ovat 5G-mahdollisuuksien hyödyntämisessä avainasemassa. Kun operaattorit harkitsevat uusia alan käyttötapauksia matkaviestinnän kannalta, heille tarjoutuu laaja-alainen mahdollisuus olla muutakin kuin vain liittymien tarjoajia.

Myös alan disruptioiden potentiaali on todellinen. Esimerkiksi eri alan toimijat, kuten teknologia-asiantuntijat ja alan vertikaaliset johtajat, voivat toimia 5G-mobiili-virtuaalioperaattoreina (MVNO) ja hyödyntää uusia kyvykkyyksiä verkon viipaloinnissa. Yksityisten 5G-verkkojen esiinmarssi voi johtaa jopa siihen, että operaattorit eivät toimi enää lainkaan välittäjänä liittymäkerroksen osalta.

Hyödynnä uusia vähittäis- ja tukkukaupan mahdollisuuksia

Televiestintäyhtiöille on tarjolla monta eri markkinoille viennin strategiaa. Vakiintuneet toimijat voivat altistaa nykyisen vähittäis- ja tukkumyyntitoimintansa 5G:n mahdollisuuksille, kun taas vaihtoehtona kuituverkkoa tarjoavat tarjoajat tai tornioperaattorit haluavat laajentaa mahdollisia markkinoitaan. Matkaviestintäkeskeiset operaattorit ja kaapeliyhtiöt sen sijaan keskittyvät parantamaan kuluttajien vähittäiskaupan arvoa. Uutta 5G-tarjontaa, kuten kiinteää langattoman verkon käyttöä, voidaan hyödyntää monin tavoin esimerkiksi laajakaistaominaisuuksien laajennuksissa syrjäisille alueilla tai välineenä kiinteiden laajakaistamarkkinoiden disruptointiin kaupunkialueilla. Kriittinen osa tätä kaikkea on 5G:n mahdollisuus luoda koko IoT-tarjonnan kenttä uudelleen lukuisin eri tavoin.

Muuttuviin markkinarakenteisiin sopeutuminen

Verkon päällekkäisyyksien vähentämispyrkimykset tulevat kehittymään entisestään. 5G voisi osoittaa tavan paikallisempaan tapaan lähestyä ”neutraaleja isäntäverkkoja” älykaupunkipalvelujen tukemiseksi. Samaan aikaan valtakunnallisten 5G-tukkukauppaverkkojen nousu on edelleen merkittävä mahdollisuus. 5G tarjoaa myös mahdollisuuksia monimuotoisemmille infrastruktuurin jakamisjärjestelyille, verkosta tai maantieteellisestä alueesta riippuen.

Kaikki nämä muutosmahdollisuudet tarkoittavat sitä, että matkaviestintäyhtiöiden pitäisi huolehtia siitä, että ne käyvät läpi uudelleen vanhat matkaviestinverkkojen jakamisjärjestelyt varmistaakseen niiden tarkoituksenmukaisuudet.

Uusien disruptiotilanteiden ehkäiseminen

5G-ominaisuudet lisäävät myös disruptioriskejä. Esimerkiksi verkon viipalointi antaa palveluntarjoajille mahdollisuuden tarjota paikallistetun verkon toimintakyky eriytetyillä palvelutasosopimuksilla tuettuna. Uudet liiketoimintamallit paikallisten verkkojen tukemiseksi voivat osoittautua perustavanlaatuisesti disruptiivisiksi, etenkin jos yksityiset 5G-verkot tarjoavat vaihtoehdon operaattorin hallitsemalle verkon viipaloinnille. 

Teknologian myyjät ja toimialan vertikaalijohtajat saattavat haluta parempaa hallintaa 5G-yhteyksille, heikentäen samalla operaattoreiden kasvutavoitteita.

5G-markkinoiden haitallisten mahdollisuuksien lieventäminen on tässä kaikessa olennaista. Operaattoreiden tulisi miettiä tarkkaan, kuinka parhaiten suojata ja laajentaa arvoketjuasemiaan. Toimialan vertikaaliset tarpeet, mahdollisuudet horisontaalisille kumppanuuksille ja sääntelykehykset on otettava niiden päätöksissä kaikki yhtä lailla huomioon.

Kasvavat pääomakulut vaativat, että kiinnitetään ylimääräistä huomiota vähäomaisuuksisiin strategioihin, joissa infrastruktuurien jakaminen ja yhteisinvestoinnit ovat entistä tärkeämmässä asemassa reitteinä CAPEX-tehokkuuden lisäämiseen.

4. Ota valikoiva ja vaiheittainen lähestymistapa uusien käyttötapojen löytämiseen

Kukaan ei ole kyseenalaistanut 5G:n kyvykkyyttä mahdollistaa uusia käyttötapauksia. Kuluttajien kommunikaation lisäksi 5G voikin toimia katalystinä monille toimialakohtaisille käyttötapauksille, aina autonomisista kuljetuksista älykkäisiin rakennuksiin ja etäkirurgiaan. On silti hyvä olla varovainen: vaikka innovaatiokenttä on laaja, operaattoreiden olisi noudatettava vaiheittaista ja valikoivaa lähestymistapaa palveluinnovaatioiden luomiseen ja tulovirtojen monipuolistamiseen.

Kehittyneiden 5G-käyttötapausten kypsyminen vie aikaa

Kaiken mullistavia 5G-käyttötapauksia ei tule hetkessä. Täysin autonomiset ajoneuvot eivät tule kaupallisesti saataville vielä vuosiin; roboteilla tehtävä etäkirurgia on myös vasta varhaisvaiheessa. Useat eri tekijät tietosuojaa koskevasta sääntelystä tietyn toimialan vanhoihin legacy-järjestelmiin liittyen tarkoittavat myös, että etenemissuunnitelmat mullistavien innovaatioiden käyttöönottoon ovat välttämättä asteittaisia.

Parannettu mobiililaajakaista tarjoaa hyviä puolia jo heti kättelyssä

Operaattorien hankeaikatauluihin tulisi sisällyttää paljon realismia. Parannettu mobiililaajakaista toimii ensimmäisenä laajamittaisena 5G-käyttötapauksena, jossa parannetaan kapasiteettia tiheään asutuilla alueilla ja kiinteällä langattoman verkon käytöllä esikaupunkialueilla ja maaseutualueilla ennen lisätyn todellisuuden sisältöihin liittyviä innovaatioita. 5G-pohjainen IoT tarjoaa tulevaisuudessa rajattomia mahdollisuuksia mullistaa eri toimialat, mutta suoraan kuluttajille suunnatut palvelut ovat lähitulevaisuudessa edelleen olennaisia.

Tasapainoisen näkymän luominen 5G-yhteensopivasta IoT:stä

Operaattorien hyödyntäessä 5G:tä IoT-sovelluksissa tärkeää tulee olemaan huolellinen sijoittautuminen arvoketjuun. Laitteiden, käyttöympäristöjen ja sovellusten osuus IoT-tuloista tulee olemaan paljon merkittävämpi kuin pelkkien yhteyksien. Silti televiestintäyritysten pyrkimyksessä siirtyä peruskaistanleveyden ulkopuolelle pitäisi olla varovainen.

Lisää arvoa tarjoavien yhteyksien kysyntä verkon viipaloinnin avulla, ekosysteemien monimutkaisuus ja kumppanuushalukkuus vaihtelevat toimialoittain. 

Keskittymällä käyttötapausklustereihin operaattorit saattavat pystyä paljastamaan piilotettuja samankaltaisuuksia, jotka ylittävät toimialat. Kyky niiden hyödyntämiseen voi auttaa vahvistamaan liiketoiminnallisia argumentteja sekä verkkoinvestointien että palveluiden räätälöinnin puolesta, mahdollistaen lopulta ehdotusten nopeamman skaalaamisen.

Harkitessaan 5G:n roolia IoT-strategioidensa katalystinä operaattoreiden ei pidä unohtaa heidän rooliaan nykyisten käyttötapausten palvelujen kannalta. 5G:n onnistunut käyttöönotto, jossa keskitytään kuluttajayhteyksiin ja sisältöihin, riippuu tehokkaista parannuksista olemassa oleviin 4G-pohjaisiin arvolupauksiin.

5. Käynnistä uudelleen suhteesi yrityksiin ja toimialan vertikaaleihin

Aikaisemmat matkapuhelinten päivitykset ovat olleet kuluttajalähtöisiä. 4G:n käyttöönotto tapahtui yhtaikaa kosketusnäyttöälypuhelimien käyttöönoton kanssa, mutta 5G:n mahdollisuudet perustuvat sen kykyyn mullistaa kokonaisia toimialoja. Jotta tämä tapahtuisi, televiestintäyhtiöiden tulisi uudistaa yrityssuhteensa.

Kumppaneiden kanssa tarjottavat räätälöidyt ratkaisut eri teollisuudenaloille nousevat etusijalle, ja myyntitiimien on keskityttävä konsultoivampaan vuoropuheluun avatakseen uusia yritysten kysynnän muotoja.

5G:n käyttötapausten ja yrityshyötyjen mystiikan vähentäminen.

5G on paljon muutakin kuin uusi mobiilin infrastruktuurin aalto, joka mahdollistaa nopeammat liitynnät useampiin päätepisteisiin. Pohjimmiltaan se on mullistava, ja siten disruptiivinen asia, jossa pilvilaskenta ja -varastointi siirtyvät liiketoimintaprosessien ytimeen. 5G voi rakentaa tämän varaan, auttaen organisaatioita avaamaan uusia näköaloja digitaaliseen muutokseen.

Selvittämällä 5G:n todellisen liiketoiminnan arvon ja roolin, joka televiestintäyhtiöillä ja sen kumppaneilla on, yritykset voivat investoida luottavaisesti ja varmistaa, että 5G:stä tulee keskeinen osa niiden tulevien vuosien kattavaa liiketoimintastrategiaa.

Ymmärrä asiakastasi - ja asiakkaasi asiakasta

Operaattoreiden johdolla käydyissä keskusteluissa, joissa keskitytään yrityksen liikkuvuuden vanhoihin ominaisuuksiin, kuten omistamisen kokonaiskustannuksiin tai työvoiman tuottavuuteen, aliarvioidaan todennäköisesti 5G:n mahdollisuuksia - ja rajoitetaan näin myös sen mahdollisuuksia lisätä yhtiön myyntejä ja tuottoja. Palveluntarjoajat, jotka osaavat kehittää rakeisempia 5G-ehdotuksia vertikaalisiin tarpeisiin, ovat parhaassa asemassa voittaakseen tulevaisuuden yritysasiakkaat puolelleen.

Lähemmäksi yritysten muutosohjelmaa

5G:hen sijoittavat organisaatiot haluavat parempia liiketoiminnan tuloksia seuraavalle vuosikymmenelle ja sen jälkeiselle ajalle. Tämä edellyttää sitä, että televiestintäyhtiöt siirtyvät eteenpäin historiallisesta roolistaan pelkkinä yhteyksien toimittajina. Tässä elintärkeää on neuvottelevaan vuoropuheluun osallistuminen, joka asettaa 5G:n laajempaan yritysten muutosten kontekstiin.

Teleyhtiöiden tulisi kuvata tarkasti 5G:n suhdetta muihin nouseviin teknologioihin ja lievittää samalla kyberturvallisuuteen ja nykyteknologioiden kanssa integrointiin liittyviä huolia.

5G:n avulla operaattorit voivat omaksua uusia rooleja sekä teknologian jälleenmyyjinä että tietokeskeisinä palveluntarjoajina. Tämä voi kuitenkin tapahtua vain osana entistä tuottavampaa yhteistyötä yritysasiakkaiden kanssa. Menneisyydessä tehdyn teknologisen työn tulisi antaa tietä tulevaisuuden liiketoiminnan tuloksille.

 • Näytä viitteet

  “5G to power economic growth in Europe, finds GSMA study”, GSMA, 18. syyskuuta 2018, ©2019 GSM Association

  “5G to power economic growth in Europe, finds GSMA study”, GSMA, 18. syyskuuta 2018, ©2019 GSM Association

  “5G For Europe: An Action Plan”, Euroopan komissio, 14. syyskuuta 2016

  “OECD sees global growth slowing, as Europe weakens and risks persist”, OECD, 6. maaliskuuta 2019, ©2019 OECD.

  CapitalIQ; EY research “The Mobile Economy 2019” GSMA, helmikuu 2019, ©2019 GSM Association.

  Telecoms capex: worldwide trends and forecasts 2017–2025, Analysys Mason, maaliskuu 2019. Machina Research; EY-analyysi

  “Energizing the enterprise journey to 5G and IoT”, EY UK LLP, helmikuu 2019 ©2019 EYGM Limited.

  8 Machina Research; EY-analyysi

  “Energizing the enterprise journey to 5G and IoT”, EY UK LLP, helmikuu 2019 ©2019 EYGM Limited. 

Yhteenveto

5G:llä on kriittinen rooli digitaalitaloudessa tulevina vuosikymmeninä. Äly-yhteyksien uusi aikakausi tarjoaa mahdollisuuden uudistaa asiakkaiden arvolupaukset, nopeuttaa toimialan mullistusta ja antaa potkua koko digitaaliselle yhteiskunnalle. Euroopan mobiilialan positiivisiin näkymiin liittyy kuitenkin epävarmuuksia.

Vision tulisi muuttua käytännöksi ja uusien kyvykkyyksien asettua etusijalle, jotta televiestintäyhtiöt voisivat maksimoida sijoitetun pääoman tuoton (ROI).(Lataa PDF.)

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Tom Loozen

EY Global Telecommunications Leader

Fascinated by the positive impact of telecoms. Passionate musician. Enjoys educating himself on psychology, wine, sports, technology, arts and much more. Husband and father of three daughters.

Adrian Baschnonga

EY Global Telecommunications Lead Analyst

Lead Analyst with deep sector knowledge in technology, media and telecom, gained in professional services and business intelligence environments.

Lisää aiheesta TMT Kyberturvallisuus