11 minuutin lukuaika 26 toukok. 2021

      Vuorikiipeilijä vuorenhuipulla auringonlaskun aikaan

Kuinka 5G-palveluntarjoajat voivat auttaa toimialoja menestymään?

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

Paikallinen kontakti

EY Global Telecommunications Tax Leader

Omistajayrittäjä, joka suhtautuu liiketoimintaan intohimoisesti. Nauttii innovoinnista ja uusien ideoiden kehittelystä.

11 minuutin lukuaika 26 toukok. 2021
Samankaltaisia aiheita TMT

5G-palveluntarjoajien on koulutettava, kannustettava ja tuettava yritysasiakkaitaan maksimoimaan 5G:n rooli liiketoiminnan muutoksen aikaansaajana.

Lyhyesti
 • Koronapandemian myötä 52 prosenttia yrityksistä on aiempaa kiinnostuneempia 5G:stä ja IoT:stä.
 • 74 prosenttia yrityksistä uskoo, että 5G otetaan käyttöön heidän organisaationsa liiketoimintaprosesseissa seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Yli 79 prosenttia yrityksistä uskoo organisaationsa asettavan etusijalle toimittajat, jotka voivat saada aikaan liiketoiminnan tuloksia 5G:n avulla toimimalla yhteistyökumppaneina, eikä vain kustannusten tai teknisten etujen perusteella.

Viimeisin EY:n yritysasenteita koskeva tutkimus Reimagining Industry Futures korostaa 5G-pohjaisen esineiden internetin (IoT) muutoslupausta. Koronapandemian aiheuttamat paineet pakottavat organisaatioita nopeuttamaan kehittyvän tekniikan ohjelmiaan – joissa 5G:llä on keskeinen rooli – kun uusia käyttötapauksia ilmenee.

Nämä nopeasti muuttuvat vaatimukset asettavat kuitenkin tele- ja laitetoimittajille suuremman vastuun kouluttaa, kannustaa ja tukea asiakkaitaan. Toimittajien kannalta tärkeintä on mielikuvan kohentaminen, vaikka käytännön haasteisiinkin on vastattava. Viestintäpalvelujen tarjoajia ei tällä hetkellä pidetä digitaalisen muutoksen asiantuntijoina, mikä rajoittaa niiden merkityksellisyyttä yrityksille. Seuraava teollisuusaalto edellyttää, että palveluntarjoajista tulee luotettavia kumppaneita, jotka saavat aikaan kestäviä liiketoiminnan tuloksia.

Yritysten 5G-mahdollisuuksia koskevan tutkimuksen mukaan

74 %

yrityksistä uskoo, että 5G:n vaikutus tulee näkymään liiketoimintaprosesseissa seuraavien viiden vuoden aikana.

 • Metodologia

  • Tutkimus, johon osallistui 1 010 avainhenkilöä kahdeksalta eri toimialalta
  • Ajankohta: helmikuu–maaliskuu 2021
  • Maantieteelliset alueet: maailmanlaajuinen, painotus Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja Aasiaan
  • Yritykset: useita segmenttejä liikevaihdon ja työvoiman koon perusteella (liikevaihto tai budjetti yli miljardi dollaria ja yli 1 000 työntekijää)
  • Kyselylomake: joissain kysymyksissä johtajia pyydettiin valitsemaan kolme parasta mieltymystään ennalta määritetyistä vaihtoehdoista. Muissa kysymyksissä käytettiin viiden pisteen "samaa mieltä" -toteamuksia.

5G-palveluntarjoajien tulisi auttaa yritysasiakkaitaan hyödyntämään 5G-pohjaisen IoT:n tarjoamia uusia mahdollisuuksia kolmella tavalla. 

1. 5G-vision mukauttaminen pandemian jälkeisiin yritysvaatimuksiin

Kiinnostus 5G:tä kohtaan on suurempaa kuin koskaan, mutta kiinnostuksen muuttaminen mielekkääksi käyttöönotoksi edellyttää, että palveluntarjoajat vastaavat muuttuviin käyttötapaustarpeisiin ja tarjoavat vakuuttavan 5G-vision. 

2. Asiakkaiden vakuuttaminen ihanteellisesta kumppanuudesta digitaalisen muutoksen toteuttamiseksi 5G:n avulla

5G-palveluntarjoajien tulisi muuttua toimittajista kumppaneiksi tarjoamalla end-to-end-ratkaisuja, jotka tuottavat liiketoiminnan tuloksia optimoitujen ekosysteemien avulla.

3. Toiminnan mukauttaminen tiettyjen toimialojen, alueiden ja ostajien ryhmien tarpeisiin

Ketterä kanssakäyminen asiakkaan kanssa on välttämätöntä. Toiminta tulee mukauttaa vaativampien tai vähemmän sitoutuneiden asiakkaiden palvelemiseen ja kohdistaa ostajaryhmiin tekniikkatoiminnon ulkopuolella.

(Chapter breaker)
1

Luku 1

5G-vision mukauttaminen pandemian jälkeisiin yritysvaatimuksiin

Yritykset luottavat tekniikkatoimittajiinsa enemmän kuin koskaan.

Koronapandemia on muiden perusteellisten vaikutustensa ohella vauhdittanut yritysten digitaalisia muutossuunnitelmia, mikä on lisännyt kysyntää kehittyville teknologioille, jotka voivat vaikuttaa pandemian jälkeiseen elpymiseen. Tämä luo uusia mahdollisuuksia yritysten palveluntarjoajille: suurin osa vastaajista on samaa mieltä siitä, että kriisi on lähentänyt suhteita teknologiatoimittajiin aiempaan verrattuna.

COVID-19 on lisännyt yritysten kiinnostusta 5G:hen ja IoT:hen

5G ja IoT näkyvät organisaatioiden ajatusmaailmassa enemmän kuin koskaan. Vastaajista 52 prosenttia kertoo, että pandemia on lisännyt organisaatioiden kiinnostusta 5G:hen ja IoT:hen, ja vain 13 prosenttia ilmoitti kiinnostuksen vähentyneen. Samaan aikaan 41 prosenttia on samaa mieltä siitä, että kriisi on lisännyt liikkeenjohdon keskittymistä 5G:n tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tämä on tärkeä kehityssuunta, jota kuvastaa tutkimuksessa sellaisten vastaajien osuuden lasku edellisvuodesta, jotka mainitsevat 5G-haasteena liikkeenjohdon tuen puutteen.

5G:n merkitys heijastuu yritysten pitkäaikaisiin investointisuunnitelmiin. 56 prosenttia organisaatioista suunnittelee aloittavansa 5G-investoinnit seuraavien kolmen vuoden aikana, mikä on suurin osuus kaikista kehittyvistä teknologiakategorioista. Tällöin 5G ohittaa sekä vanhan IoT:n että laajennetun todellisuuden tai virtuaalitodellisuuden käyttöönoton yrityksissä tulevina vuosina.

5G-pohjaisia IoT-käyttötapauksia koskevat mieltymykset kehittyvät edelleen

Suositut 5G-käyttötapaukset ovat myös muutoksen näyttämö yritysten etsiessä uusia kasvun, innovoinnin ja toiminnan tehokkuuden lähteitä. Sekä infrastruktuurin kriittinen seuranta että yksityisverkkojen ominaisuudet ovat kasvattaneet merkitystään kaikilla aloilla, kuten 41 ja 39 prosenttia vastaajista mainitsee. Organisaatioista 31 prosenttia ilmoittaa kuitenkin, että niiden kiinnostus 5G-pohjaisen virtuaalitodellisuuden (VR) tai lisätyn todellisuuden (AR) sovelluksiin on laskenut. Vastaava prosenttiluku oli viime vuonna 35.

Yritysten näkemykset alakohtaisista käyttötapauksista ovat entistä mukautuvampia, mikä heijastaa teollisen muutoksen nopeutunutta tahtia koronapandemian jälkimainingeissa. 5G:n rooli terveydenhuollossa on huomiota herättävä esimerkki. Hyvinvointitietojen keräämisen merkitys on vähentynyt:, sillä pandemian aikana terveydenhuoltojärjestelmät ovat onnistuneet siinä ilman 5G:n apua. Kehittyneempien käyttötapausten merkitys, joissa 5G:llä voi olla ainutlaatuinen rooli – mukaan lukien esimerkiksi liitetyt sairaalat ja etäkirurgia – on kuitenkin kasvanut.

Myötämielisyys kehittyneempien käyttötapausten suhteen ei kuitenkaan ole lisääntynyt kaikilla toimialoilla. Yritysten näkemykset käyttötapausten soveltamisesta autoteollisuuteen ja kuljetusalaan paljastavat muitakin vivahteita. Vaikka kiinnostus itseohjautuvia autoja kohtaan on lisääntynyt, kiinnostus ajoneuvojen väliseen viestintään – jossa 5G:n äärimmäisen lyhyt viiveaika on ratkaiseva – on vähentynyt. Tavaraliikenteen seuranta on kasvava painopistealue, jossa 5G:n potentiaali kehittää vakiintuneita esineiden internetin (IoT) käyttötapauksia korostuu.

Nämä muuttuvat mielipiteet käyttötapausten kehittämisen suhteen luovat mahdollisuuksia 5G-palveluntarjoajille, mutta niihin liittyy myös haasteita. Kyky sopeutua asiakkaiden uusiin vaatimuksiin on elintärkeää. Joustavuus ja liiketoiminnan jatkuvuus ovat myös yritysten mielessä: 31 prosenttia uskoo, että toimittajien tarjoamat käyttötapaukset eivät vastaa riittävästi heidän liiketoimintansa jatkuvuuden tarpeisiin. Jatkossa konkreettiset visiot siitä, mitä 5G voi tarjota, auttavat yrityksiä investoimaan luottavaisin mielin.

5G-vision selventäminen

74 %

yrityksistä uskoo, että toimittajien tulisi laatia yhtenäisempi visio 5G:stä, jotta yritykset voisivat laatia luotettavan investointisuunnitelman.

(Chapter breaker)
2

Luku 2

Asiakkaiden vakuuttaminen ihanteellisesta kumppanuudesta digitaalisen muutoksen toteuttamiseksi 5G:n avulla

Yritykset haluavat, että 5G täydentää sekä uutta että olemassa olevaa tekniikkaa.

Eräs tärkeä piirre yritysasenteissa on se, että yritykset eivät näe 5G:n itsessään tarjoavan mahdollista lisäarvoa. Yritykset haluavat, että 5G:n avulla hyödynnetään muita kehittyviä tekniikoita – myös sellaisia, joihin ne jo investoivat – ja valjastetaan niiden rinnalle. Yritykset odottavat, että 5G täydentää muita tekniikoita. Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että tekoäly (AI), automaatio ja reunalaskenta täydentävät heidän organisaationsa 5G- ja IoT-strategioita.

Odotukset kehittyviin tekniikkoihin tehtävistä lisäinvestoinneista eivät ole valinnaisia etuja yrityksen 5G- ja IoT-ohjelmassa, vaan niitä pidetään ratkaisevina tekijöinä yrityksen menestykselle. Yritysten 5G-prioriteetit korostavat tätä, sillä 5G:n ja muiden kehittyvien tekniikkojen välisen suhteen tutkiminen sekä 5G:n ja verkon tai reunalaskentaominaisuuksien yhteensovittaminen nousevat tärkeimmille sijoille. Nämä näkemykset sekä kiinnostus 5G:n roolista uusissa liiketoimintamalleissa korostavat, että 5G-investoinnit liittyvät olennaisesti yritysten digitaaliseen muutosmatkaan – todellisuuteen, jota 5G-palveluntarjoajat eivät voi sivuuttaa.

Yrityksen 5G-painopisteet
1. Tutkia 5G:n suhdetta muihin kehittyviin tekniikkoihin
2. Tutkia 5G:n vaikutusta tuleviin liiketoimintamalleihin
3. Sovittaa yhteen 5G:n, verkon tai reunalaskennan kehitysmahdollisuudet
4. Tutkia 5G:n tarjoamia etuja verrattuna Wi-Fi- ja 4G-tekniikkoihin
5. Vähentää 5G:hen liittyviä kyberturvallisuusriskejä

.

Yritykset eivät kuitenkaan tarkastele 5G:n mahdollisuuksia eristyksissä. Muihin kehittyviin tekniikkoihin liittyvän suhteensa lisäksi, yritykset ottavat huomioon myös 5G:n valjastamisen olemassa olevaan teknologiaan ja prosesseihin. 5G:n integroinnin näennäinen monimutkaisuus sekä käyttöönottoskenaarioihin liittyvä epävarmuus ovat suurimpia, organisaation hallinnassa olevia sisäisiä haasteita. Vaikka yritykset lämpenevät kehittyneille 5G-käyttötapauksille, monet niiden kohtaamista epävarmuustekijöistä ovat pikemminkin käytännöllisiä kuin strategisia.

5G-integraatioahdistus

38 %

yrityksistä pitää 5G:n sekä nykyisten tekniikkojen ja prosessien integroinnin monimutkaisuutta suurimpana sisäisenä haasteena.

Toimittajilta ja laitemyyjiltä katsotaan puuttuvan digitaalista muutososaamista

Yritysten kokonaisvaltainen suhtautuminen 5G:hen, joka keskittyy sen muutosrooliin, painostaa 5G-palveluntarjoajia sitoutumaan asiakkaisiinsa uusilla tavoilla. 5G:n teknisistä eduista tiedottaminen ei riitä. Tässä valossa 5G-palveluntarjoajien on yksinkertaisesti sopeutettava vuoropuheluaan asiakkaiden kanssa, mutta se itsessään asettaa haasteita joillekin toimittajille. Yritysten mielipiteet teleoperaattoreista ovat merkittävä esimerkki. Vaikka teleoperaattoreita pidetään selvästi IoT:n asiantuntijoina, vähemmän kuin joka viides vastaaja pitää niitä digitaalisen muutoksen asiantuntijoina. Myös verkkolaitteiden toimittajien huono tulos korostuu tällä alueella suhteessa muunlaisiin palveluntarjoajiin. 

Uskottavuusvajeen paikkaaminen on tärkeä toimenpide teleyrityksille ja tekniikan toimittajille. Tällä hetkellä 64 prosenttia yrityksistä kamppailee löytääkseen oikeanlaisen toimittajan 5G-strategiansa toteuttamiseen. Perinteisen mobiilitekniikan tarjoajien on tehtävä enemmän vakuuttaakseen yritykset siitä, että niillä on parhaat edellytykset yritysten tukemiseen.

Menestyvän 5G-palveluntarjoajan ominaisuudet: ketteryys, päästä-päähän (eng. end-to-end) -kyvyt ja yhteistyöajattelu

5G-pohjaisten IoT:n yritysstrategioiden kehittyessä myös niiden toimittajien tarpeet ja kaivatut ominaisuudet muuttuvat. Vaikka kilpailukykyinen hinnoittelu on tällä hetkellä tärkeää, yritykset pitävät sitä vähemmän tärkeänä tulevina vuosina. Päästä-päähän-ratkaisujen merkitys kasvaa siinä missä käyttöönoton ja toteutuksen nopeus säilyttää asemansa toimittajien tärkeänä ja haluttuna ominaisuutena.

  Nyt Tulevaisuus Muutos
1 Käyttöönoton ja toteutuksen nopeus Käyttöönoton ja toteutuksen nopeus Ei muutosta
2 Kilpailukykyinen hinnoittelu tai hinnoittelumalli Kykeneväisyys päästä-päähän-ratkaisuihin  Nouseva
3 Kyky mukauttaa ja räätälöidä tarjontaa Kyky luoda uusia tuotteita ja palveluita yhdessä Nouseva
4 Kyky luoda uusia tuotteita ja palveluita yhdessä Laajempien liiketoiminta- tai toimialatarpeiden ymmärtäminen Nouseva
5 Palvelutarjonnan laajuus Palvelutarjonnan laajuus Ei muutosta

.

5G-palveluntarjoajien kyky kehittää uusia tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa on toinen ratkaiseva ominaisuus. Yritykset haluavat ennen kaikkea 5G-palveluntarjoajan, jonka kanssa ne voivat toimia läheisessä yhteistyössä tulevina vuosina. Toimittajat eivät erotu toisistaan pelkkien kustannusten tai teknisten etujen perusteella uudessa 5G-yritysmaailmassa. Vastaajat painottavat tarvetta saavuttaa liiketoimintatuloksia yhteistyössä toimittajiensa kanssa.

5G-yhteistyö on välttämätöntä

79 %

yrityksistä uskoo organisaationsa asettavan etusijalle toimittajat, jotka voivat saada aikaan liiketoiminnan tuloksia 5G:n avulla toimimalla yhteistyökumppaneina, eikä vain kustannusten tai teknisten etujen perusteella.

(Chapter breaker)
3

Luku 3

Toiminnan mukauttaminen tiettyjen toimialojen, alueiden ja ostajien ryhmien tarpeisiin

Eurooppalaiset yritykset ovat suurimmassa vaarassa epäonnistua 5G:n hyödyntämisessä.

Vaikka 5G: n käyttöönottoasteet kaikilla alueilla ovat lupaavia, on merkkejä siitä, että eurooppalaiset yritykset eivät välttämättä pysty hyödyntämään täysin 5G:n tarjoamia muutosmahdollisuuksia. Niiden investointiaikeet ovat lupaavia, sillä 71 prosenttia investoi tällä hetkellä tai aikoo investoida 5G:hen, vastaavan osuuden kaikista vastaajista ollessa 73 prosenttia. Eurooppalaisten yritysten osuus on kuitenkin muita alueita vähempi sekä pyrkimyksessä digitaaliseen muutokseen 5G:n avulla, että sellaisten toimittajien kysynnässä, jotka voivat auttaa niitä saavuttamaan tämän tavoitteen.

Näiden asenteiden perusteella 5G-palveluntarjoajien tulisi tehostaa yritysasiakkaiden vakuuttamista Euroopan alueella ja varmistaa, että ne ymmärtävät 5G:n todellisen potentiaalin ja sen mahdollistamat liiketoimintatulokset. Keskittyminen 5G:n potentiaalin ja etujen koulutukseen on tärkeää: 29 prosenttia eurooppalaisista vastaajista pitää 5G-etujen ja käyttötapausten ymmärtämisen puutetta organisaationsa suurimpana haasteena muihin alueisiin verrattuna.

Energia-alan vastaajat huomion kohteena: vaativammat asiakkaat asettavat uusia haasteita

Koska 5G-palveluntarjoajat ovat tekemisissä eri toimialoilla toimivien asiakkaiden kanssa, niiden tulisi sopeuttaa toimintansa asiakkaiden erityistarpeisiin. Vaikka jotkut toimialat saattavat tarvita enemmän koulutusta 5G:n eduista, toiset ovat niistä jo paremmin tietoisia ja vaativat 5G-palveluntarjoajilta enemmän. Energia-alan vastaajat osoittavat tämän. Ne mainitsevat pienemmällä todennäköisyydellä 5G-etujen ymmärtämisen puutteen haasteena muihin aloihin verrattuna, mutta ovat todennäköisemmin nopeuttaneet digitaalisia muutosohjelmiaan koronapandemian vuoksi. Energia-ala vaatii todennäköisemmin toimittajiltaan parempia 5G-visioita ja on enemmän sitä mieltä, että toimittajien tarjoamat nykyiset käyttötapaukset eivät vastaa heidän tarpeitaan. Tämä korostaa sitä, että vaikka yritysasiakkaat ovat luottavaisempia ja tietoisempia 5G:n potentiaalista, tämä tietoisuus luo lisähaasteita esimerkiksi muuttuviin käyttötapausvaatimuksiin vastaamisessa.

Tuotekehitystiimit haluavat enemmän sitoutumista toimittajiin

Myös vastaajaroolien mukaan ryhmitetyt kyselyvastaukset antavat mielenkiintoisia havaintoja. Teknologiatoiminnoissa työskentelevät vastaajat, joiden osuus tutkimuksen otoksesta on 50 prosenttia, ovat yleisesti paremmin suuntautuneita 5G:n etuihin. Tuotekehitysvastuussa olevilla vastaajilla on kuitenkin hyvä asema kehittää uusia, 5G-pohjaista IoT:tä hyödyntäviä käyttötapauksia. He korostavat enemmän yhteistyön lisäämistä 5G-palveluntarjoajien kanssa sekä keskittymistä 5G-kokeiluihin ja testaukseen. 5G-palveluntarjoajien on reagoitava sen mukaisesti ja varmistettava, että asiakkaisiin sitoutumisessa otetaan huomioon tekniikkatoiminnon ylittävät roolit ja että yhteistyön lisäämistarpeeseen vastataan.

Yhteenveto

Yritysten kiinnostus 5G:tä kohtaan on lisääntynyt koronapandemian seurauksena, mutta ne tarvitsevat toimittajiltaan parempaa tukea maksimoidakseen 5G:n roolin liiketoiminnan laaja-alaisen muutoksen aikaansaajana.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

Paikallinen kontakti

EY Global Telecommunications Tax Leader

Omistajayrittäjä, joka suhtautuu liiketoimintaan intohimoisesti. Nauttii innovoinnista ja uusien ideoiden kehittelystä.

Lisää aiheesta TMT