Ν. 4605/2019: Το Νέο Πλαίσιο Προστασίας του Εμπορικού Απορρήτου και η Σημασία του για τις Επιχειρήσεις

Απρίλιος 2019

 • Share

Ο νέος Νόμος 4605/2019 θεσμοθετεί για πρώτη φορά στην χώρα μας ένα επαρκές και συνεκτικό σύστημα έννομης προστασίας των εμπορικών απορρήτων από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους.

Με τον Νόμο 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/01-04-2019) ενσωματώνεται στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2016/943/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους («Οδηγία για την Προστασία του Εμπορικού Απορρήτου»).

Με τον νέο Νόμο καθίσταται πλέον δυνατή η προστασία πληροφοριών και τεχνογνωσίας, που μέχρι πρότινος δεν ήταν δυνατό να προστατευτούν επαρκώς μέσω της υφιστάμενης νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως εφευρέσεων πρώιμου σταδίου, πηγαίου κώδικα λογισμικού, εμπορικών μεθόδων, καταλόγων προμηθευτών και πελατών, συνταγών, αποτελεσμάτων μελέτης αγοράς, τιμώ/ημερομηνιών θέσης στην αγορά ενός νέου προϊόντος κτλ.

Ορισμοί

Ως «εμπορικό απόρρητο» νοούνται οι πληροφορίες οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

 • Δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό ή στους εμπειρογνώμονες του σχετικού τομέα.
 • Έχουν εμπορική αξία.
 • Έχουν λάβει χώρα εύλογες προσπάθειες για την διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα τους.

Πότε η Χρήση Εμπορικού Απορρήτου είναι Νόμιμη

Το δικαίωμα επί του εμπορικού απορρήτου δεν είναι αποκλειστικού χαρακτήρα. Η απόκτηση, χρήση ή και αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου από τρίτο μέρος δύναται έτσι να είναι νόμιμη, εφόσον:
(α) συνιστά ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δημιουργία,
(β) είναι αποτέλεσμα παρατήρησης, μελέτης, αποσυναρμολόγησης ή δοκιμής ενός προϊόντος ή αντικειμένου που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού ή που βρίσκεται νόμιμα στην κατοχή του αποδέκτη των πληροφοριών,
(γ) είναι αποτέλεσμα άσκησης του δικαιώματος των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους στην ενημέρωση και τη διαβούλευση,
(δ) είναι σύμφωνη με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή
(ε) επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το Ενωσιακόή το εθνικό δίκαιο.

Πότε η Χρήση Εμπορικού Απορρήτου είναι Παράνομη

Αντιθέτως, η απόκτηση εμπορικού απορρήτου είναι παράνομη, εφόσον είναι αποτέλεσμα:
(α) μη επιτρεπόμενης πρόσβασης σε σχετικές πληροφορίες, ή
(β) οποιασδήποτε άλλης συμπεριφοράς
αντίθετης στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Επιπλέον, η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου από τρίτο μέρος που:

 • έχει αποκτήσει το εμπορικό απόρρητο παράνομα,
 • έχει παραβιάσει συμφωνία εμπιστευτικότητας ή άλλη υποχρέωση μη αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου,
 • έχει παραβιάσει συμβατική ή άλλη υποχρέωση να περιορίζει τη χρήση του εμπορικού απορρήτου.

Η παραγωγή, προσφορά, διάθεση στην αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή ή αποθήκευση παράνομων εμπορευμάτων, θεωρείται, επίσης παράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου όταν το πρόσωπο που ασκεί αυτές τις δραστηριότητες γνώριζε ή όφειλε υπό τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι, το εμπορικό απόρρητο έχει χρησιμοποιηθεί παράνομα.

Ένδικα Μέσα Προστασίας

Κάτοχος εμπορικού απορρήτου, το οποίο κτάταιή/και χρησιμοποιείται παρανόμως, έχει τα ακόλουθα ένδικα μέσα προσωρινή και κύριας δικαστικής προστασίας:

 • Επίδειξη αποδεικτικών στοιχείων σε σχέση με την προσβολή.
 • Παύση ή απαγόρευση χρήσης / αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου.
 • Απαγόρευση παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης και χρήσης παράνομων εμπορευμάτων.
 • Καταστροφή ή παράδοση σε αυτόν παρανόμων υλικών φορέων του εμπορικού απορρήτου.
 • Κατάσχεση ή παράδοση σε αυτόν καθώς και ανάκληση ή καταστροφή παράνομων εμπορευμάτων ή αφαίρεση των χαρακτηριστικών, που τα καθιστούν παράνομα.
 • Αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.

Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων δύναται να εξαρτάται από την καταβολή εγγύησης από τον αιτούντα. Καταχρηστικό ή κακόπιστο ένδικο μέσο επισύρει, κατόπιν αιτήματος του αμυνόμενου, αποζημίωση λόγω προσβολής προσωπικότητας. Οι αξιώσεις περί εμπορικών απορρήτων παραγράφονται πέντε έτη μετά την λήψη γνώση της σχετικής προσβολής ή ζημίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf.

Πατήστε εδώ για Αγγλικά.


H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.

ΕΥ | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Πλατής– Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος ενός Εξειδικευμένου Νομικού Δικτύου (EY Law) το οποίο λειτουργεί σε 62 χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 1400 συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία η οποία αποτελείται από 15 δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Επικεντρωνόμαστε στην παροχή υψηλής ποιότητας νομικών υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στο συμφέρον και τις ανάγκες των πελατών μας, ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή πολιτισμικών διαφοροποιήσεων.

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

© 2018
All rights reserved