Έκθεση ανά Χώρα (CbCR) Προθεσμίες

Νοέμβριος 2018 - Transfer Pricing Alert

  • Share

Με τον Ν.4484/2017 εναρμονίσθηκε η ελληνική με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας και τέθηκε το πεδίο εφαρμογής και οι προϋποθέσεις για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα (ΕαΧ) στην Ελλάδα από Ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Όμιλοι ΠΕ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4484/2017 και την σχετική Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ΠΟΛ 1184/2017, η υποχρέωση υποβολής ΕαΧ εφαρμόζεται σε νομικές οντότητες φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, που είναι μέλη κάποιου Ομίλου ΠΕ, με συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των €750 εκατομμυρίων, κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται η ΕαΧ. Η ΕαΧ πρέπει να υποβληθεί εντός 12 μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται. Για φορολογικά έτη που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου, οι υπόχρεες ελληνικές οντότητες οφείλουν να υποβάλλουν την ΕαΧ που αναφέρεται στην χρήση 2017, έως τις 31/12/2018.

Σε περίπτωση μη υποβολής ΕαΧ, επιβάλλεται στους υπόχρεους πρόστιμο €20.000, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ΕαΧ επιβάλλεται πρόστιμο €10.000.
Περαιτέρω, όλες οι νομικές οντότητες (Τελική Μητρική Οντότητα, Παρένθετη Μητρική Οντότητα ή Συνιστώσα Οντότητα) φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και μέλη Ομίλου ΠΕ που είναι υπόχρεοι για την υποβολή ΕαΧ, οφείλουν να ενημερώσουν την ΑΑΔΕ, μέσω της αποστολής ειδικής φόρμας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την οντότητα του Ομίλου ΠΕ που είναι υπεύθυνη να προβεί στην υποβολή της ΕαΧ, το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους υποβολής ΕαΧ του Ομίλου ΠΕ.

Για φορολογικά έτη που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου, οι υπόχρεες νομικές οντότητες οφείλουν να υποβάλλουν την γνωστοποίηση σχετικά με την ΕαΧ που θα αναφέρεται στην χρήση 2018, έως τις 31/12/2018.

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf.

Πατήστε εδώ για Αγγλικά.


H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.

ΕΥ | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Πληροφορίες για την ΕΥ
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως
Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.

© 2018 EY
All Rights Reserved
ey.com